:עמש לש הנושארה השרפה

"ךירעשבו ...תבהאו"


השרפב ."ךירעשבו" דעו "תבהאו"מ ,"עמש" לש הנושארה השרפב ןייענ התע
,בלל הרושקה הווצמ :ואצמ .ףוגה ירביאל תורושק ןהמ קלח .תובר תווצמ תורכזומ
הווצמ ,םייניעה ןיב המוקמש הווצמ ,דיל הרושקה הווצמ ,הפל הרושקה הווצמ
יתמ ונתוא תדמלמה הווצמ ןכו ,םינבב תקסועה הווצמ ,רעשבו תיבב המוקמש
."עמש" לש הנושארה השרפה תא רויצבו הביתכב ומכס ."עמש תאירק" אורקל

ה"בקל הארנ ךיא ."ךיקולא 'ה תא תבהאו" - הנושארה הווצמה תא ונדמל אל ןיידע
וירבד השע" :ךרד ונל הארמו ,ריבסמ י"שר ?"תבהאו" תא םימייקמ ונחנא ןכאש
לע ,תבשה ןחלוש לע ובשח ?הבהאמ 'ה תווצמ תא םישוע ונחנא םאה ."הבהאמ
תואמגוד ונת .תווצמל םירושקה םיצפח םיפטוע ונחנא הבש הרוצה לע ,הכוסה
.הבהאב םהב םיקסוע ונחנאש הווצמ לש םיצפחלו הווצמ לש תולועפל תופסונ

:עמש לש היינשה השרפה

"עומש םא היהו"


.(הבוח=לוע) םימש תוכלמ לוע ומצע לע לבקמ ידוהיה "עמש" לש הנושארה השרפב
.תווצמ לוע תלבק איה היינשה השרפה

.תווצמ לוע ונמצע לע םילבקמ ונחנא ובש ,קוספה תא היינשה השרפב ואצמ
םימש תוכלמ לוע תלבק :הנושאר השרפ :תושרפה לש הזה רדסה עבקנ עודמ ובשח
.תווצמ לוע תלבק :היינש השרפ

היהו" םירמוא ךכ רחא קרו "עמש" תא םימידקמ עודמ םימכח םילאוש הנשמב םג
."עומש םא

:החרק ןב עשוהי 'ר רמא
"עמש" המדק המל
?"עומש םא היהו"ל
,הליחת םימש תוכלמ לוע וילע לבקיש ידכ אלא
.תווצמ לוע וילע לבקי ךכ רחאו
(ב הנשמ ,ב קרפ תוכרב תכסמ)

הדובע

"עמש" לש היינשה השרפב שנועהו רכשה
םיקוספ ינש השרפב .םישנועהו בוטה רכשה םירכזנ "עמש" לש היינשה השרפב
םג ואצמ .שנועה תא ראתמה דחא קוספ השרפב .םתוא ואצמ .רכשה תא םיראתמה
ואצמו ופיסוהו ,בוט רכשב הכזנ המ לע ריבסמה קוספ רודיסה ןמ וקיתעה .ותוא
.שנוע ונילע אובי המ ללגב

:םייח ילעב םתיבב םילדגמה םידליה לכל דחוימב בושח

:בר רמא ,הדוהי 'ר רמא
.ותמהבל לכאמ ןתייש םדוק לכאיש םדאל רוסא
,"ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו" רמאנש
."תעבשו תלכאו" (ךכ רחאו=) רדהבו

(א"ע ,מ תוכרב)


:תווצמה ירמושל הכרב ולוכ "עמש" לש היינשה השרפב ןורחאה קוספה
.וניתובא ץראב םיבשויה לכל הכרב ,תונבלו םינבל הכרב ,םירוהל הכרב
.תוכרבה יטרפ לכל בל ומישו ,קוספה תא ואצמ

האוושה תלבט ךורענ .הנממ הנוש םג ךא ,הנושארה השרפל המוד היינשה השרפה
.תרבחמב וקיבדהלו תרבוחה ןמ ףדה תא םלצל ולכות .הנוש המו הווש המ הלגנו.םיאתמה םוקמב ונמס

היינש השרפ
הנושאר השרפ
?םיאשונה םירכזנ השרפ וזיאב
__ __ 'ה תבהא (1
םימש תוכלמ לוע תלבק (2
תווצמ לוע תלבק (3
הזוזמ תווצמ (4
ןיליפת תווצמ (5
דיחיו דיחי לכ לא היינפ (6
לארשי ללכ לא היינפ (7
םינבל הרות דומיל (8
עמש תאירק אורקל (9
רקובבו ברעב__
הווצמה ירמושל רכשה (10
םירחא םיהולא ידבועל שנועה (11
לארשי ץרא (12

:עמש לש תישילשה השרפה

תיציצ תשרפ


תאירק" לש תושרפב תישילשהו (רבדמב) שמוחב הנושארה איה תיציצ תשרפ
.תיציצה תווצמ לש החוכ לודג המ םילגמ ונחנא השרפב ."עמש

הדובע

:תיציצ לש דגבב ףטעתמ אוהשכ םדאל ול הרוק המ תיציצ תשרפב ואצמ
....תיציצל םכל היהו"
......(א
.....(ב
....(ג

:תיציצה ונילע העיפשמ הרוצ וזיאב םירוטה לעב בקעי 'ר ונל ריבסמ
ןוכנו בוטו
,תיציצ תווצמב זירזו ריהז םדא לכ תויהל
ץיוצמ ןטק דגב ול היהיש
.ןמזה לכ ותוא שבליש
.עגר לכבו העש לכב תווצמה תריכז לע התווצמ רקיע יכ
,דחא ןיינע לע ורבחל ריהזמה םדאה :רבדל המגוד
(ולש הרוגחב) רוזאב רשק רשוק (חכשי אלש ידכו)
.ונרכזיש ידכ
הרות ישמוח השימח דגנכ םירשק השימח תיציצב שי ןכ לעו
.רוכזי ,הנפיש דצ לכבש, תופנכ עבראו
תווצמ (דכ םייח חרוא רוט) ןהש ,"םיבר םיריכזמ" שי "עמש תאירק" לש תוישרפב
:ב"ע ,גמ ףד תוחנמב ארמגה ונל הריבסמש יפכ ,ריכזהל תואבה תופסונ
,וניתובר ונת
:תווצמב ה"בקה ןבביסש ,לארשי ןיביבח
,ןהישארב ןיליפת
ןהיתועורזב ןיליפת
םהידגבב תיציצו
.םהיחתפל הזוזמו
:(גי הכלה ,ו קרפ) הזוזמ תוכלהב ם"במרה ףיסומו
ועורזבו ושארב ןיליפת ול שיש ימ לכ
ודגבב תיציצו
- וחתפב הזוזמו
,אטחי אלש אוה קזחומ
,םיבר ןיריכזמ ול שי ירהש
ןיליצמש םיכאלמה םה ןהו
.אוטחלמ ותוא
:תורצק תובושת ובישה
?םה ימ - "םיביבח"
?םה ימ - "םיריכזמה"
?םה ימ - "םיליצמ"
?המב ?ימ תא ?ימ - "ןביבס"

- ידוהיה
...חינמ
...עבוק
...ףטעתמ
.םירויצב בישהל ולכות

םירצמ תאיצי תרכזה
תאיצי תא רוכזל הווצמה תא םימייקמ ונחנא .תפסונ הריכז ונל שי תיציצ תשרפב
קוספה יפ לע ,םירצמ
"ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל"
.(ג ,זט קרפ םירבד)
:ובתכו ובשח
רוכזנש בושח םירצמ תאיצי ירופיסב המ ?םירצמ תאיצי תא רוכזנש בושח עודמ
?םוי לכב

אוה וליאכ ,תובושת ונל בישמ ה"בקה וליאכ םישיגרמ ונחנא תיציצ תשרפ ףוסב
םתלביק םתא ;הנושארה השרפב םימש תוכלמ לוע םכילע םתלביק םתא :רמוא
תאיצי תא םירכוזו ,תיציצ לש דגב םישבול םתא ;היינשה השרפב תווצמ לוע םכילע
:ןכל ;םירצמ
,םכיקולא 'ה ינא
םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא
.םיקלאל םכל תויהל
!!םכיקלא 'ה ינא
אלש ןכתיי אל - "םכיקולא 'ה ינא" רמואו רזוח ןזחה תא עמושו ללפתמש ימ לכו
."!תמא" בל לכב ארקי

הלואגה תכרב,'ה ,התא ךורב" םילימב תמייתסמו ,"ביציו תמא" םילימב תחתופ הלואגה תכרב
הכרב תארקנ איה תאז לכבו ,דואמ הכורא איה הכרבהש םכל הארנ ."לארשי לאג
.עודמ וריבסה .הרצק

הדובע

:"עמש" לש תוישרפה שולש תא תמכסמ הלואגה תכרב
םימש תוכלמ לוע תלבק .1
תווצמ לוע תלבק .2
.םירצמ תאיצי תריכז .3
:תא םיחיכומה הלואגה תכרב ךותמ םיקוספ םכיתורבחמב ובתכ
;םימש תוכלמ לוע תלבק -
;תווצמ לוע תלבק -
.ףוס םי תעירקו םירצמ תאיצי תריכז -

רודיסבו םימעפ 6 יזנכשאה רודיסב הלואגה תכרבב תרזוח תויתוא 3 תב תחא הלימ
?הלימה יהמ .םימעפ 7 ידרפסה

.רתויב םישרמה םכל הארנהו הלימה תא ללוכה דחא קוספ רודיסה ןמ וקיתעה

.('ה ירבד) הרותלו לארשיל ,ה"בקל םיחבש :םיבר םיחבש הלואגה תכרבב

הדובע

חבשהש ימל) חבושמל חבשה תא ומיאתה .םיחבש הרשעכ הכרבה ןמ וקיתעה
,ןושאר ,םידמחנ ,םידידי ,םינמאנ ,םיבוהא ,םייח ,הדופ :םה םיחבשה .(ול םיאתמ
וקדב .ןוכנה םוקמב םתוא ץבשלו הלבט ךורעל ולכות .םילואג ,םימייק ,ןורחא
.הנוכנ םכלש המאתהה םא רודיסב

הרותה
לארשי


__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

תא הכרבב ואצמ .םימש תוכלמ לוע םהילע םילבקמ לארשי הלואגה תכרב םויסב
?וכילמהש ןמזב ודמע םה ןכיה ?וכילמהש םה ימ ."ורמאו וכילמה םלוכ דחי" םילימה
:"הכלמהה תמסיס" תא וקיתעה ?וכילמה םה ימ תא

_____ _____ _____ ______


הלואגה תכרב תמיתח
:תורסחה םילימה תא ומילשה

.______ו הדוהי ךמואנכ הדפו _______ תרזעב המוק _______ רוצ

.______ לאג ,'ה ,התא ךורב _______ שודק ומש תואבצ 'ה ונלאוג

הלואגה - רבעב הלואגה יהוז םאה ?הלואגה תכרבב תרכזומה הלואגה יהמ
?ונקדצ חישמ אובישכ ,דיתעב הלואגה וז םאה ?םירצממ

לאוגה ןיבו ףוס םי תפש לע ודמעש םילואגה ןיב :תולואגה יתש ןיב תרשקמ הכרבה
הלואגה .(הדימעב "תובא" תכרב) "הבהאב ומש ןעמל םהינב ינבל" איבי ה"בקהש
תליפת תליחת ןיבו היתוכרבו "עמש" ףוסב הלואגה תכרב ןיב תכמוסו תרשקמ
."הליפתל הלואג ךומסל" ידכ ,הדימעה

- הליפתל הלואג ךומסל ךירצש ועבקו ,"הליפת" הדימעה תליפתל וארק םימכח
,"ןמא" תרימאל אל וליפא ,הדימעה תליפתל הלואגה תכרב ןיב קיספהל רוסא
:"שידק" תרימאל אל וליפא
:ימא 'ר רמא
- הליפתל הלואג (דימו ףכת רמוא) ףכות אלש ימ לכ
?המוד אוה המל
;ךלמ לש וחתפ לע קפדו אבש ,ךלמ לש ובהואל
,שקבמ אוה המ עדיל ךלמה אצי
.(ךלה דידיה) גילפהש ואצמו
.(ךלה ךלמה םג) גילפה אוה דוע
(א הכלה ,א קרפ תוכרב ,ימלשורי)
:לשמנה תא הנבנ ואוב
- ךלמה
- ובהוא
- תלדב הקיפדה
?וילא אצי ךלמהש דע ןיתממ וניאו ךלמה חתפב קפודל המוד ימ

;הדימעה תליפתל דע ...ךלמ לש וחתפל דע ונעגה
.תירחש תליפת םויס לעו הדימעה תליפת לע דמלנ םיאבה םיקרפב


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח