הטימה לע עמש תאירקםדא ארקש יפ לע ףא :יול ןב עשוהי 'ר רמא
(תיברע תליפתב) תסנכה תיבב עמש תאירק
(ב 'מע ,ד תוכרב) .ותטימ לע ותורקל הווצמ
ימו תיבב ימ ,םידומילב ימו הדובעב ימ ,ויתוחמשו ויתודרט לע םוי ףלח ,ברעה דרי
ףוגה םג .ברק הלילה יכ הרומ ןועשה .טקש השענ תיבל ביבסמ .הכשח .תיבל ץוחמ
םילבחב וליאכ תוכשמנ ןה .ןהילאמ תומצענ םייניעה .הבר תופייע ונל רדשמ ונלש
.ונמצע םע דבל ונחנא התע .ונתטימ לא םילהנתמ ונחנא תודבכב תצק .הנישה לא
.ןשי ונניאש והשימ שי ,אל ?דבל
.(אכק םילהת) לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה
(הטימה לע םירמאנה םימחרה יקוספמ)
?הנישה תארקל והשמ "לארשי רמוש"מ שקבל םיצור םתא םאה
?ןהשלכ תושקב וא תוששח םכל שי םאה

:(ב"ע ,ס ףד תוכרב) הנישה תארקל םדא רמאיש תדחוימ הכרב ורביח םימכח
,םלועה ךלמ וניקולא ,'ה ,התא ךורב
.ייפעפע לע המונתו ייניע לע הניש ילבח ליפמה
,ייתובא יקולאו ייקולא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי
,(הלילה) םולשל ינביכשתש
,(רקובב תרחמל) םולשל ינדימעתו
,םיער םירוהרהו םיער תומולחו יינויער ינולהבי לאו
,ךינפל המלש יתטימ יהתו
,תוומה ןשיא ןפ ייניע ראהו
.(ןיעה תבב ןושיא) ןיע תב ןושיאל ריאמה התא יכ
.ודובכב ולוכ םלועל ריאמה ,'ה ,התא ךורב

הריחבלו ןוידל םיאשונ
,תוגאד םדאה תא םידירטמ הנישה תארקל יכ תולגמ תושקבה ,תושקב הכרבב .א
.תומולחו םידחפ
םימכחה תא םג ודירטהו ,םירגובמה םיללפתמה תא םג תודירטמ תוגאדה
.הליפתה ירבחמ
.התיכב ךכ לע ורפס ,וצרת םא .םכל םג תורכומ תויעבה ןמ קלח

ינולהבי לא ,ייקולא" :הנישה ינפל 'המ שקבל רשפא יכ תעדל בוט :התיכב רמא ןתנ
וררועתי אל אמש םיששוחש דואמ םינקז וא םילוח םישנא שי ".םיער תומולח
?םתליפתב ושיגדי םה המ .הלילה תנשמ

ןה וניתוליפת בור ןכל ;ולוכ רוביצה לע רוביצה לכ םע ללפתמ דיחי לכ ללכ ךרדב .ב
.םיבר ןושלב
?ונלש הכרבב םג רבדה ךכ םאה ..."ונלוק עמש" ,"וניאפר" ,"ונל חלס" םירמוא ונחנא
.ה"בקל ,ישיא ,יטרפ רשקו רשג םימייקמ ונחנא וליאכ ונל המדנ
:הכרבה תמיתחב ןייענו ואוב .הזה יטרפה רשקל תואמגוד "ליפמה" תכרבב ואצמ
לא ונלש יטרפה רשגב בטיה אופא קבדנ ?םכלש הנקסמה יהמ ??ימלוע וא יטרפ
."ודובכב ,ולוכ םלועל" םג גאוד ונלש ישיאה ל-אה יכ ,ליבקמב רוכזנ ךא ,ה"בקה

רצוי" - "רוא רצוי") המויסל המוד הכרבה לש החיתפה תוכרבה בורב .ג
?ונלש הכרבב םג םאה .("לוכה תא ןזה" - םלועה תא ןזה" ;"תורואמה
:רודיסב וקדב

- החיתפה

- םויסה

,"הניש ילבח ליפמה ...התא ךורב"ב הכרבה תא םימכח ומייס אל עודמ אוצמל וסנ
"...םלועל ריאמה"ב אלא
.הלילה וא םויה ,רתוי םכילע בוהא הממיב קלח הזיא םכמצעל וררב :זמר

תא ושפח .הנוש ןמזב תרמאנה הכרב ,תרחא הכרב הריכזמ "ליפמה" תכרב .ד
:ינושה תא ורידגת ךיא .הנוש ןכותה ךא תומוד םילימה .רחשה תוכרבב הכרבה
?וז תא וז תומילשמ וא וזל וז תודגונמ ,וזמ וז תוכופה תוכרבה םאה

עמש תשרפ

.ןאכ הב דומלל רוזחנ אל ןכלו ,תירחש תליפתב התיכב וידחי ונדמל עמש תשרפ תא
תליפתב רמאנ רבכ איהש יפ לע ףא ,הטימה לע םג עמש תאירק תרמאנ עודמ ,ובשח
.הטימה לא השרפה תא תרשקמה ,הלימ עמש תאירקב אוצמל וסנ .תיברע
:ףיסומ חקורה לעב
,ןושיל לארשימ דחא אבשכ
.ה"בקהל ךילממש דע ןשי וניא
.חקורה לעב ירבד תא וביחרהו וריבסה

הרעה
המב ,ןכותב ןה ,רודיסל רודיסמ הנוש הטימה לע עמש תאירקב תורימאה חסונ
.רתוי רחואמש המבו רתוי םדקומש המב ,רדסב ןהו ,םירמואש

:ןמקלדכ אוה רדסה ('ב-א תוכלה ,ז קרפ) הליפת תוכלה ,ם"במרה יפ לע
ךרבמ הלילב ןושיל ותטימל םדא סנכנשכ
,"...הניש ילבח ליפמה ...'ה התא ךורב"
.ןשייו ...עמש תאירקמ הנושאר השרפ ארוקו
,(ונוצר תורמל םדרנ=) הניש ותסנא םאו
,םימחר יקוספ וא (עמש לש) ןושאר קוספ וליפא ארוק
.ןשיי ךכ רחאו
:הטימה לע עמש תאירק רדס לש םיקלחה תשולש תא ואצמו םכלש רודיסב וקדב
"ליפמה" תכרב .א
עמש לש הנושאר השרפ .ב
.םימחר יקוספ .ג
.םכיתורבחמב תאז ובתכ ,הנוש םכרודיסב רדסה םא

םימחר יקוספ

.ןוחטיבלו םימחרל החטבהו השקב םהב שיש ך"נתהמ םיקוספ םה םימחר יקוספ
,ונאבהש קוספ ךיניעב ןח אצמ םא .םינוש םירודיסמ םימחר יקוספ איבהל ונרחב
רמולו ךרודיסל ףדה תא סינכהלו ףד לע וקיתעהל לכות ,ךרודיסב ספדומ וניא אוהו
.הטימה לע עמש תאירקב קוספה תא

םירבסה איבנ םיקוספה ןמ קלחל .התיכב דמלנש םיקוספהו םיעטקה םכינפל הנה
:הזל הז ,םידימלתה ,םתא וריבסת םיקוספ רפסמו ,תרבוחב

הטימה לע עמש תאירק רדסמ םימחרה יקוספ
לאוגה ךאלמה -
םינהוכ תכרב -
'ה יתיוויק ךתעושיל -
לארשי יקולא 'ה םשב -
.םלוע ןודא -

לאוגה ךאלמה
קוספה תא םיריעצה ןהידלי תוטימ דיל רמול תוהמאה תוגהונו וגהנ תובר תוצראב
היה "לאוגה ךאלמה" .(זט קוספ ,חמ קרפ תישארב) "ער לכמ יתוא לאוגה ךאלמה"
תפששכ םג ,טוהר היה אל ןיידע טועפה לש רובידה רשאכ םג ,ידוהי שרע ריש ןיעכ
ןהיקוניתל קוספה תולימ תא תוהמאה ושחל ,תירבע התייה אל םינטקה לש רובידה
.הנישה ינפל
?ךתחפשמ יבורקמ וא ,םינטקה ךיחאמ וא ,ךמצעמ תאזכ הנומת רכוז התא םאה
שמוח תא וחתפ התע ?תשגרה המו ?תעמש המ ?תיאר המ :התיכב ךכ לע רפס
תא ךרבמה אבס לש אוה קוספב הלגתמה דמעמה .(זט קוספ ,חמ קרפ) תישארב
?וידכנ םהימו ,בסה והימ .וידכנ
,זמ תישארב) "ייח ינש ימי ויה םיערו טעמ" - םירמו םישק ויה וניבא בקעי לש וייח
.ער לכמ ותוא לאוגש ךאלמ ול חלוש ה"בקהש שיגרה דימת אוה ךא - (ט
.(קוספל י"שר) "יתרצב יילא חלתשהל ליגרה ךאלמה :"'יתוא לאוגה ךאלמה'"
.וניבא בקעי תא לואגל 'ה ידי לע חלשנ ךאלמה

.ותרצב בקעיל וחלשנש םיכאלמ וא ךאלמ וריכזה

.השנמו םירפא םירענה תא םג לאגיו ךרבי ךאלמ ותוא יכ ללפתמו ךרבמ בקעיו

.דימתו וישכע לאוג לאוגה ךאלמה :וישכע ,הווה ןושלב רמאנ קוספה ,בל ומיש
ינב" םיארקנש ימ לכ לע ,תורודה לכב תורענהו םירענה לכ לע ללפתמ וניבא בקעי
םהרבא ייתובא םשו ימש םהב ארקייש" םירענה לכ ,"בקעיו קחצי ,םהרבא
.ער לכמ םתוא לאגי ךאלמהש בקעי ללפתמ םלוכ לע ."קחציו
:תוכרב שולשל קוספה תא קלחל לכונ

."םירענה תא ךרבי ער לכמ יתוא לאוגה ךאלמה" .א
"קחציו םהרבא ייתובא םשבו ימשב וארקיי" ,תורודה לכב םירענה ,םהו .ב
בורל וגדי"ו ,דואמ םיבר ויהי בקעיו קחצי ,םהרבא ינב יכ ,הכרב ףיסומ בקעיו .ג
.םיב םיברתמש םיגדל המודב ,"ץראה ברקב (וברתי=)

.עודמ רפס ?ךבלל רתויב הבורק תוכרבה שולשמ וזיא

?םימחר לש קוספ תויהל םיאתמ "לאוגה ךאלמה" קוספה יכ םכל הארנ םאה
.תוהמיאב ץעוויהל יוצר .תוקוניתה תוטימ דיל רמאיהל קוספה רחבנ עודמ ובשח

(ימצע דומיל) םינהוכ תכרב :םימחר יקוספ
.הכרבה תולימ תא םירמוא ,םיללפתמה ,ונא ;ךרבמש ןהוכ ןיא םעפה
םילימ ואצמ ?םתאצמ המ ;קוספו קוספ לכב הכרבה תולימ רפסמ תא ורפס
םינהוכ תכרבל םירבסהב וז תרבוחב ןייעל ולכות .ןוחטיבו הרימש ונל תוחיטבמה
.הרותה תוכרב רחאל תרמאנה

אוה תישארבב טמ קרפמ חי קוספ (ימצע דומיל) "'ה יתיוויק ךתעושיל" קוספה
לכב הנתשמ קוספב םילימה רדסו ,םינוש םיפוריצב ורמאל םיגהונש רצרצק קוספ
.םעפ

רדסל תונוש תויורשפא שש ואצמש שיו ,םינוש םיפוריצ השולש רמול םיגהונ
.םיקוספב םילימה

רתויב הקזחה הרוצב אטבמה ףוריצה תא עבצב ועבצו ,תויורשפאה לכ תא ואצמ
ובשח ."ךרדה תליפת"ב םג רמאנ קוספה .ה"בקב וננוחטיב תאו ונלש הווקתה תא
.עודמ

לארשי יקולא 'ה םשב
.רזעילא יברד יקרפמ דחאו הטימה לע עמש תאירקמ דחא :םיעטק ינש םכינפל
:םיהז םה םא וקדב


'ב עטק 'א עטק
הטימה לע עמש תאירק לש םימחרה יקוספמ
'ד קרפ רזעילא יברד יקרפ ךותמ
:לארשי יקולא 'ה םשב
,לאכימ - ינימימ
,לאירבג - ילאמשמו
,לאירוא - יינפלמו
,לאפר - יירוחאמו
ישאר לעו
.ל-א תניכש
_ ...תרשה יכאלמ לש תותיכ עברא
:ה"בקה ינפל (םיחבשמ=) ןיסלקמ
,ונימימ לאכימ - הנושאר הנחמ
,ולאמשמ לאירבג לש - 'ב הנחמ
,וינפלמ לאירוא לש - 'ג הנחמ
,וירחאלמ לאפר לש - 'ד הנחמ
.עצמאב 'ה לש ותניכשו

םלועה לש ביהרמ דמעמ ראותמ רזעילא יברד יקרפב !םיאלפנ םירואית ולא
ינש ןיב הוושנ .דואמ תדחוימ השקבו הליפת אוה רודיסה ןמ קוספה .הלעמש
.םיעטקה

:האוושהל םיזמר
?הליפתב זכרמב ימו ,רזעילא יברד יקרפב זכרמב ימ
?'ב עטקב אוה ןכיהו ,'א עטקב ה"בקה ןכיה

;תושגרה לש הרצק המישר םכינפל ?"...'ה םשב" קוספה םכב ררועמ תושגרה וליא
,ןוחטיב ,תונרקס ,החמש ,השקב ,הווקת ,תוששח :םכבלמ ופיסוהו הכותמ ורחב
...דובכ תארי

רפס ?הליפתב םירכזנה םיכאלמה דחא לע הדגא רופיס וא שוריפ ךל רוכז םאה
יפ לעו רזעילא 'רד יקרפ יפ לע ,ךאלמה לש קיודמה ומוקמ המ קודבו התיכב
.הליפתה

"םלוע ןודא" טויפה

וחוכ לכב ה"בקה תא ראתמ ןושארה קלחה םיקלח ינשל טויפה תא קלחל לכונ
.ה"בקב ןימאמהו ללפתמה םדאה ,ינא אוה זכרמה ינשה קלחב .םלועב ונוטלשו
קלחה לש תונושארה םילימה יתש תא ובתכו ואצמ ?ןושארה קלחה םייתסמ ןכיה
.ינשה

ןושארה קלחה
.ךולמי - ךלמ - ךלמ םילימה שלושמ תא אצמנ טויפה לש תונושארה תורושב
.ןלהל הלימ לכ וצבש .דואמ דחוימ ןמז תראתמ הלימ לכ

.______ ה"בקה ייזא ,רוצי לכ ארבנ אל ןיידעו םלועב והובו והות היהש ןמזב .א

,ונוצרבו וצפחב ה"בקה ידי לע ארבנ לוכה רשאכ ,תישארב ימי תששב .ב
.ארקנ ומש ______ ייזא

ה"בקה םלוכ לעו תוצראו םימי ,עבט תוחוכ ,םירוצי אלמ םלועה התע .ג
._________

ףסוהו שלושמה תא רייצ ,ףסונ םילימ שלושמ שי טויפה לש תיעיברה הרושב
?רתוי המיאתמ לגעמה תרוצ ךל תיארנ םעפה ילואו ,טויפה ןמ םילימה תא
.ךל תיארנה הרוצב רחבו לוקש

.1 רפסמב טושפ םכסל לכונ (5 הרוש) טויפב אבה קוספה תא
.דחא-ל רשקתמה ה"בקה לע םיעדוי םתאש המ לכ וטרפ

תורשפא ןיאש ,ךכ לכ דחוימ ה"בקה :"הריבחהל ול לישמהל" םילימה רבסהל
רבחתמש והשמ אוצמל ןיאו ,והשימ תא וילא תוושהל וא והשימל ותוא לישמהל
.ול המוד וא וילא

:הזה טוטרשב אטבל וניסינ טויפה לש תישישה הרושה תא

.רתוי םיאתמ םכל הארנה רויצ ורייצ וא

בייח ידוהי לכש םירקיע העברא ,הנומא לש םירקיע העברא טויפ ךותמ ונדמל הנה
תרזעב ,םכלש םילימב וא ,טויפה תולימב םירקיעה תעברא לע ורזח .םהב ןימאהל
ךותב םירקיעה תעברא תא אוצמל ולכות .תרגסמה ךותבש םיזמרה וא ,םיטוטרשה
.תירחש תליפת ףוסב םירודיסה בורב םיאבומה "ם"במרל םירקיעה רשע השולש"

םלוע ןודא לש 'ב קלח
.ישיא ,ילש יל-א םג אוה םלוע ןודא ותואו ,דחוימהו דיחיה םלועה ןודא לע ונדמל
.םיבצמה לכב יל-א אוהו וילא ללפתמש ינא
.(יתוא לאוג דימת אוה) ילאוג יחו ___ יל-א אוה
.(רעצו םיבאכ תעב) הרצ תעב ילבח רוצו ___ יל-א אוה
.(הרצמ לצניהלו חורבל רשפא וילא) יל סונמו ___ יל-א אוה
.(החמשו העושי סוכ יל ןתונ אוה) ארקא םויב יסוכ תנמ ___ יל-א אוהו
וירחא םידעוצ ונאש ,ונלש לגדה וליאכ אוה 'ה יכ םישרפמ "יסנ 'ה" םילימה תא
.ןוחטיבבו הנומאב
ןודא" ךותמ םילימ ורחב .ישחומ ,ישממ לגד אוה 'ה לש לגדהש ונמצעל ןיימדנ
.לגדה לע בתכיהל תומיאתמ םכל תוארנה "םלוע

טויפה לש םידחוימה םינמיסה
ןיחבהל רשפא .הליגר הליפת אלו ,(הליפת ריש=) טויפ ונינפלש םתשגרה יאדווב
:בל ומיש ."םלוע ןודא"ב םיזורחה תא ואצמ .הזירחהו תורצקה תורושה יפל ךכב
.הלופכ איה הזירחה תונורחאה תורושה עבראב

בצקה
וא הריהמ םיריכמ םתאש הניגנמה םאה ?"םלוע ןודא" תא רישל םכל םיענ םאה
?טויפל רתויב ,םכתעדל ,המיאתמ הניגנמ וזיא ?הזילע וא הבוצע ,תיטיא

תורזוח תויתוא
.רפסמ םימעפ תרזוח תחא תוא םהבש םיקוספ שי רתוי דחוימ היהי טויפהש ידכ
תא תושוע תורזוחה תויתואהש םירובס םתא םאה .הנומשו עבש תורושב ונייע
?רתוי ןיינעמו הפי טויפה

?הליפתה רדסב טויפה רמאנ יתמ
ןודא" דחוימ םויב העש וזיאל תולגל וסנ .טויפה לש תונורחאה תורושה יתשב ונייע
תא םגו ,("וחור") (ותמשנ) תא םג 'ה ידיב דיקפמ טויפה רבחמ :בל ומיש ."םלוע
.("יתייווג") ופוג

."הטימה לע עמש תאירק" תליפת תא ןכו טויפה תא דומלל םימייסמ ונחנא ןאכ
רשאמ הליפתל רתוי הפי םויס ונל ןיאו ,הליפתה לע ונלש תרבוחה לש םויסה םג והז
- םלוע ןודא לש תונורחאה םילימה
"אריא אלו יל 'ה"


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח