הליפתה לע


תא ,לשמל ,חקינ ;רדסכ תוכורע תוליפת תכסמ :אוה ןכ ומשכ הליפתה רודיס
םויסו הדימעה תליפת ,היתוכרבו עמש ,הרמזד יקוספ ,רחשה תוכרב :רחשה תליפת
.ופוס דעו ותליחתמ ןוחטיבב וב ךלהמ ללפתמהו ,ךורעו עובק לולסמ - הליפתה

?ללפתמ לכל הכורע הליפתה התייה דימתמו זאמ םאה
?רודיס ךותמ וללפתה ,לאומש םא ,הנחו קידצה ףסוי ,וניבא םהרבא םאה
:ם"במרה ירבדמ דמלנ
,םוי לכב ללפתהל השע תווצמ
."םכיקולא 'ה תא םתדבעו" :רמאנש
(הפ לעבש הרות=) העומשה יפמ
,הליפת איה וז הדובעש ודמל
."םכבבל לכב ודבעל" :רמאנש
?בלבש הדובע יהוזיא :םימכח ורמא
.הליפת וז

?בלבש הדובע איה הליפת יכ םימכח ורמא עודמ :ובשח

:ךא ;(אתיירואד=) הרותה ןמ הווצמ איה הליפתה תבוח יכ ונדמיל ם"במרה
(םויה תוליפת 3) הרותה ןמ תוליפתה ןיינמ ןיאו
(הליפתה חסונ) הרותה ןמ הליפתה הנשמ ןיאו
.הרותה ןמ עובק ןמז הליפתל ןיאו

(א הכלה ,א קרפ הליפת תוכלה)

.הליפתה לע םיבר תודוסי ונדמל וז הרצק הקספמ

הדובע

.הרותה ןמ השע תווצמ איה הליפתה יכ ,םיקוספה ךותמ וחיכוה
.הרותה ןמ תווצמ ןניא םויכ הליפתל תורושקה תולאש שולש יכ עבוק ם"במרה
:םכיתורבחמב תולאשה תא ובתכ
(?המכ) .1
(?המ) .2
(?יתמ) .3

,םימכח ונקית הליפתה ינמז תאו ,הליפתה חסונ תא תוליפתה רפסמ תא
.ןנברד תווצמ ולאו
??ןכתייה .בלבש הדובע קר ,רודיס אלל ,ןמז אלל הליפת םכשפנב ורעש
?וניתובא וללפתה המ :ם"במרל הליפתה תוכלהמ ונדמל בושו

,'ה תא וחביש םה
תושקב ושקיב
,ה"בקל ודוהו
."וחוכ יפל דחא לכ"
?וללפתה המכ
,השקבו הניחתב הברמ - ליגר היה םא
.ותלוכי יפכ רבדמ (רובידב השקתמ=) םייתפש לרע היה םאו

?יתמו
הצריש תע לכב
.ותלוכי יפכ דחא לכ :תוליפתה ןיינע ןכו
,םויב תחא םעפ ללפתמ שי
,הברה םימעפ םיללפתמש שיו
,שדקמה חכונ םיללפתמ ויהי לוכהו
.היהיש םוקמ לכב
.ארזע דעו ונבר השממ רבדה היה ןכו

ללפתמ דחא לכ רשאכ הליפתה ירדס םכל םיארנ ךיא
,וחוכ יפל
,הצריש תע לכב
?היהיש םוקמ לכב

.ונמע ימי ירבדמ אבה עטקב ונייע ?לודגה יונישה לח יתמ

ןושאר תיב תפוקת ףוס
.ברח שדקמה תיב
.הממוש לארשי ץרא
הלגוה לארשי םע
.עשרה רצנדכובנ ,לבב ךלמ ידי לע
.לבב תולג יהוז
:בתוכ ם"במרהו
,עשרה רצנדכובנ ימיב לארשי ולגש ןוויכ
,תומואה ראשו ןוויב ,סרפב וברעתנו
,םייוגה תוצראב םינב םהל ודלונו
,םתפש הלבלבתנ םינבה םתואו
דחאו דחא לכ תפש התייהו
...הברה תונושלמ תברועמ
?םהלש הליפתה לע עיפשה תומואה ןיב הלוגב םידוהיה לש בצמה םאה ,םכתעד המ
:ם"במרב ךישמנ
,(תולגב ודלונש םינבה ןמ) ללפתמ םהמ דחא היהשכ ,הז ינפמו
ויצפח לואשל ונושל רצקת
,שדוקה ןושלב אוה ךורב שודקה חבש דיגהל וא
.תורחא תונושל המע וברעיש דע
(ד הכלה ,א קרפ הליפת תוכלה)
:ונמע ימי ירבדמ בושו
ינש תיב תפוקת תליחת
לבב תולג לש הנש 70 ץקמ
.םצראל לארשי ובש
,ינשה שדקמה תיב תא ונב םה
היתווצמ םויקו הרותה דומיל ךא
.םירסחו םיטעומ ויה
.רפוסה ארזע ץראל לבבמ הלע זא
,םימכח םירשעו האמ סניכ אוה
.יכאלמו הירכז ,יגח םיאיבנה םהיניב
.הלודגה תסנכ ישנא םה ולא
םיארקנ םה ם"במרה ןושלב
".רפוסה ארזע לש וניד תיב"

ןושלב ללפתהל םילגוסמ םניא םידוהיהש האר=) ךכ וניד תיבו ארזע הארש ןוויכ
:םהל ונקית ,(שדוקה
(.םש ם"במר) .רדסה לע תוכרב הרשע הנומש
?הרשע הנומש תוכרבב רדסה המו
'הל חבש - תונושאר שולש
הידוה - תונורחא שולשו
..... תולאש ןהב שי - תויעצמאו
שיאו שיא יצפח לכ
,ולוכ רוביצה יכרוצלו
.לוכה יפב תוכורע ויהיש ידכ
(ד הכלה ,א הליפת תוכלה ,ם"במרה יפ לע)

הדובע

.לבבב יחש ובס לא תלבלובמ הפשב הירש בתכ ךכ - "?ללפתהל לוכי ינא םג וישכע"
.הירש לש וירבד תא וריבסה

.ונלוכ יפב היונבו הכורע הדימעה תליפת ארזע ימימ
:תוביטחה ןמ תחא לכל תואמגוד ואצמו הדימעה תליפתב םירודיסה תא וחתפ
'הל חבש איהש הכרב -
רוביצה יכרוצ לע וא דיחיה יצפח לע השקב איהש הכרב -
.הידוה איהש הכרב -

תוכרב הרשע הנומש חסונ תא ,"הליפתה הנשמ" תא ונקית םימכחש ונדמל
.הדימעה

:וניד תיבו ארזע ונקיתש תופסונ תונקת דמלנ ם"במרה ירבדמ
:ונקית ןכו
:תונברקה ןיינמכ תוליפתה ןיינמ היהיש
(דימתה תונברק) םידימתה ינש דגנכ םוי לכב תוליפת יתש
- "רחשה תליפת" תארקנה איה - רקוב לש דימת דגנכ הליפתו
."החנמ תליפת" תארקנה איה - םייברעה ןיב לש דימת דגנכש הליפתו
ללפתמ םדא אהיש וניקתה ןכו
...הלילב תחא הליפת
(ו-ה תוכלה ,א הליפת תוכלה)
תיברע תליפת :רבסה
םייברעה ןיב לש דימתה ןברק רחאל
,(חספ חבזמ ץוח) ףסונ ןברק שדקמב ובירקה אל
חבזמה לע הלילב םיפרוש ויה םינהוכה ךא
,םויה ךשמב ףרשיהלו לכעתהל קיפסה אלש המ לכ
:רמאנש ומכ
חבזמה לע הדקומ לע הלועה איה ,הלועה תרות תאז"
.(ב קוספ ,ו קרפ ארקיו) ."רקובה דע ,הלילה לכ
.הלילב רוביצה תונברק ירייש תפרש דגנכ איה תיברע תליפת

הדובע

.המכו יתמ תולאשל תובושת ונידיב התע
,תואלמ תולאש ובתכ
.תובושתה ןהש ,תונקתה תא םכלש תולאשל ופיסוהו

:הליפתה אשונב התיכב ןודנ
.םימכח הוחסינו הועבקש הליפת לומ (ונוצרו וחוכ יפל דחא לכ) תישיא הליפת
:ןוידלו הבשחמל תודוקנ םכינפל

?רתוי םיבר םישנא וללפתי הליפת וזיאב .א
?בלה ןמ דימת איה הליפת וזיא .ב
,םיכרצ לע הליפת דימת טעמכ היהת הליפת וזיא .ג
?ה"בקל הידוהו חבש םג לולכת וזיאו _
?לארשי ללכ לע םג וללפתי הליפת וזיאב .ד
?ומצע לע רקיעב ללפתי םיללפתמהמ ימ .ה

:םכינפלש תועצהה ןמ תחא ורחב - םוכיסל הדובע
תא ריבסמו שרדמה תיבב שרוד הלודגה תסנכה ימכחמ דחאש ונמצעל ןיימדנ .א
.השרדה תא ורבח ;תושדחה תונקתה _
.םישדחה הליפתה ירדסה לע לבבל םילשורימ בתכמ ורבח .ב
.םילשוריל לבבמ הבושת בתכמ ובתכ .ג

_ _
הליפת תוכלה לש ןושארה קרפה ךותמ תובר תוכלה ונאבה דומילה תדיחיב
:ותומלשב קרפה ,םכנויעל ,םכינפל הנה .ם"במרל

א ,הלפת תוכלה ,הבהא ם"במר

א הכלה
ודמל העומשה יפמ םכיהלא 'ה תא םתדבעו רמאנש םוי לכב ללפתהל השע תוצמ
הדובע איה וז יא םימכח ורמא םכבבל לכב ודבעלו רמאנש הלפת איה וז הדובעש
הרותה ןמ תאזה הלפתה הנשמ ןיאו הרותה ןמ תולפתה ןינמ ןיאו הלפת וז בלבש
:הרותה ןמ עובק ןמז הלפתל ןיאו

ב הכלה
אלא אמרג ןמזה אלש השע תוצמ איהש יפל הלפתב ןיבייח םידבעו םישנ ךכיפלו
שודקה לש וחבש דיגמו םוי לכב ללפתמו ןנחתמ םדא אהיש אוה ךכ וז הוצמ בויח
ןתונ ךכ רחאו הנחתבו השקבב םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש כ"חאו אוה ךורב
:וחכ יפל דחא לכ ול עיפשהש הבוטה לע 'הל הידוהו חבש

ג הכלה
לכבו ותלכי יפכ רבדמ םיתפש לרע היה םאו השקבו הנחתב הברמ ליגר היה םא
שיו םויב תחא םעפ ללפתמ שי ותלכי יפכ דחא לכ תולפתה ןינמ ןכו הצריש תע
היה ןכו היהיש מ"כב שדקמה חכנ ןיללפתמ ויהי לכהו הברה םימעפ ןיללפתמ
:ארזע דעו וניבר השממ דימת רבדה

ד הכלה
ודלונו תומואה ראשו ןויו סרפב וברעתנ עשרה רצנדכובנ ימיב לארשי ולגש ןויכ
דחא לכ תפש התיהו םתפש ולבלבתנ םינבה ןתואו םיוגה תוצראב םינב םהל
ןושלב וכרוצ לכ רבדל לוכי וניא רבדמ היהש ןויכו הברה תונושלמ תברועמ דחאו
רבדל םיריכמ םניאו 'וגו תידודשא רבדמ יצח םהינבו רמאנש שובישב אלא תחא
לואשל ונושל רצקת ללפתמ ןהמ דחא היהשכ הז ינפמו םעו םע ןושלכו תידוהי
תונושל המע וברעיש דע שדקה ןושלב אוה ךורב שודקה חבש דיגהל וא ויצפח
לע תוכרב הרשע הנמש םהל ונקתו ודמע ךכ וניד תיבו ארזע הארש ןויכו תורחא
לכ תלאש ןהב שי תויעצמאו הידוה תונורחא שלשו 'הל חבש תונושאר שלש רדסה
ויהיש ידכ ןלוכ רוביצה יכרצלושיאו שיא יצפח לכל תובא ומכ ןהש םירבדה
תלפתכ המילש הלפת םיגלעה ולא תלפת היהתו ןתוא ודמליו לכה יפב תוכורע
לכ יפב תורדוסמ תולפתהו תוכרבה לכ ונקת הז ןינע ינפמו החצה ןושלה ילעב
:גלעה יפב ךורע הכרב לכ ןינע אהיש ידכ לארשי

ה הכלה
דגנכ םוי לכב תולפת יתש תונברקה ןינמכ תולפתה ןינמ אהיש ונקת ןכו
ףסומ ןברק דגנכ תישילש הלפת וב ונקת ףסומ ןברק שיש םוי לכו ןידימת ינש
דימת דגנכש הלפתו רחשה תלפת תארקנה איה רקב לש דימת דגנכ איהש הלפתו
תארקנ איה ןיפסומה דגנכש הלפתו החנמ תלפת תארקנה איה םיברעה ןיב לש
:ןיפסומה תלפת

ו הכלה
ןיב לש דימת ירביא ירהש הלילב תחא הלפת ללפתמ םדא אהיש וניקתה ןכו
ברע רמאנש ןינעכ 'וגו הלועה איה רמאנש הלילה לכ ןיכלוהו ןילכעתמ םיברעה
תירחש תלפתכ הבוח תיברע תלפת ןיאו ילוק עמשיו המהאו החישא םירהצו רקבו
תיברע ללפתהל םהיתובשומ תומוקמ לכב לארשי לכ וגהנ ןכ פ"ע ףאו החנמו
:הבוח תלפתכ םהילע הולבקו

ז הכלה
ידכ דבלב תינעתה םויב המחה תעיקשל ךומס החנמ תלפת רחא הלפת ונקת ןכו
רמולכ הליענ תלפת תארקנה הלפתה איה וזו תינעתה ינפמ השקבו הנחת ףיסוהל
ךומס אלא התוא ןיללפתמ ןיאש יפל הרתסנו שמשה דעב םימש ירעש ולעננ
:המחה תעיקשל

ח הכלה
ישארבו םידעומבו תותבשבו החנמו תירחשו תיברע שלש םוי לכב תולפתה ואצמנ
ולא עברא שמח םירופיכה םויבו ןיפסומה תלפתו םוי לכ לש שלש עברא םישדח
:הליענ תלפתו

ט הכלה
םויה לכ ללפתהל םדא הצר םא םהילע ןיפיסומ לבא ןהמ ןיתחופ ןיא ולא תולפת
ךירצ ךכיפל תובדנ בירקמ ומכ ףיסויש תולפתה ןתוא לכו ודיב תושרה ולוכ
וליפא שדיח םאו תוכרבה ןיעמ תויעצמאה ןמ הכרבו הכרב לכב רבד שדחיש
שלשו תונושאר שלשו הבוח אלו הבדנ איהש עידוהל ידכ ויד תחא הכרבב
:רבד ןהב ןינשמ ןיאו ןהמ ןיתחופ אלו ןהב ןיפיסומ ןיא םלועל תונורחא

י הכלה
ללפתי אלו הבדנ ןברק ןיאיבמ רוביצה ןיאש יפל הבדנ תלפת ןיללפתמ רוביצה ןיא
ןברק ןיבדנתמ ןיאש יפל הבדנ תחאו םויה תבוח תחא םיתש ףסומ דיחי וליפא
םימיו תותבשב הבדנ תלפת ללפתהל רוסאש הרוהש ימ םינואגה ןמ שיו ףסומ
:דבלב םויה תבוח אלא הבדנ ןהב ןיבירקמ ןיאש יפל םיבוט


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח