ת ו ש ק ב ה

תוכרבה שולש תא ונמייס ,הדימעה תוכרב לש הנושארה הביטחה תא ונמייס
תוכרבב ,תושקבב ,תיעצמאה הביטחב םיחתופ ונחנא התע .חבש לש תונושארה
.(לוח ימיב) ה"בקהמ תושקב שקבל ונל רתומ ןהבש
?םלועה ארוב תאמ םתא ושקבת המ ?םדא שקבי המ :תוצובקב ונוד

תיעיבר הכרב

תעדה


.תוישיאה תוכרבב הנושארה תעדה תכרב איה הדימעה תליפתב הנושארה השקבה
:ימא 'ר רמא
תוכרבב הנושארה) לוח לש הכרב תליחתב הנתינש העד הלודג
(א"ע ,גל תוכרב) .(לוחה ימיב קר תורמאנש
.הבושחו הלודג איה תעדהש רמוא ימא 'ר
.ךכ רמוא אוה עודמ ובשח
.םויו םוי לכב ,םויה לכ ךשמב ונל תועייסמ הניבהו תעדה
.תעד אלל ללכ רדתסנ אל םהבש םיבצמלו תועשל ,תולועפל תואמגוד ונת
.ףוקו בלכ ומכ םייח ילעב לש ןורכיזהמ םילעפתמ ונחנא םימעפל
?תעדו הניב ,המכח םהל שיש רמול ןוכנ םאה
?תעד ה"בקה ןנח ימל ?הנקסמה יהמ
הכרבב םירכזנה תעדה לש םינושה םימוחתה ןיב ןיחבנ הבה
.(יזנכשאה רודיסב - "לכשהו הניב העד" ;ידרפסה רודיסב - "תעדו הניב המכח")
:םישרפמב רזעינ
,רמולכ .ה"בקה וב ונתוא ןנחש ןורשכה והז :תעד - תובא תכסמל יריאמה שוריפ (א
.תעדל ןורשכה תא םדאל תתנ ,'ה ,התא - "תעד םדאל ןנוח התא"
.הריקחו תולדתשה ךות ,ומצעב הנוק םדאה הניבה תא :הניב
?תעד אלל הניב שי םאה ?הניבל וא תעדל ,רפסה תיבב דימלתה קוקז המל :ובשח
?הניב אלל תעד שי םאה

:רודיסל ושוריפב שריה ברה ריבסמ (ב
.תועפותהו םימצעה תרכה איה תעד
.רבדל רבד ןיב רשקלו תעדה ןמ תונקסמ איצוהל תלוכיה יהוז הניב
.הניבהו תעדה ונל וריבעהש המ תא םשיילו ליעפהל ונל רשפאמ הז חוכ לכשה
.(תעד) םימרוז םימה המצוע וזיאב לעפתמ .םימ לפמ האור םדא :המגוד
םילגלג הזה חוכב ליעפהל רשפא ;םוצע חוכ שי םימרוזה םימל :ובלב בשוח םדאה
למשח רוצייל חוכ תנחת וא חמק תנחט םוקמב םיקמ םדאה .(הניב) תוניברוטו
.(לכשה) םימרוזה םימה חוכב תולעפומה

הדובע

ונב ןתנש תוחוכה תשולש תוכזב םימדקתמ ונא דציכ תופסונ תואמגוד ואצמ
.(לכשה =) המכחהו הניבה ,העדה :ה"בקה
תלאש לאשנה בר לע ,וב תלפטמו הלוח תנחבאמה האפור לע בושחל ולכות :תועצה
יאלמשח לע וא ,קסופו הכלה ירפסב ררבמו הלאשה יטרפב ןייעמ אוהו ,םכח
.םיוסמ םוקמב למשח תשר ןיקתמה

.םוחת לכב םדקתהל ונל תועייסמ המכחהו הניבה ,תעדהש וניאר
ונחנאש יפכ ,תווצמהו הרותה תעידיב םדקתהל איה השקבה רקיע תעדה תכרבב
.ךתרות עדמל ונתננוח התא :תבש יאצומב םיללפתמ

תישימח הכרב

הבושת


הניבהו תעדה .ונביבסש המ תא ןיבהל תלוכיה תא ונל תונתונ הניבהו תעדה
:םיחתופ ונחנא דימו ,ונמצע ךותל לכתסהל ונל תורשפאמ
ךתרותל וניבא ונבישה
.(תווצמה םויק איה 'ה תדובע) ךתדובעל ונכלמ ונברקו
(:ונקחרתה םאו)
.ךינפל המלש הבושתב ונריזחה
:'ה לא םינופ ונחנא (תומש) םייוניכ ינשב

.ךתדובעל _________ ונברקו ________ וניבא ________

?ךלממ וא באמ ,שקבל רתוי לק יממ
?ךלממ וא באמ ,רתוי םיארי יממ
?רתוי הבר תונמאנב םיעמוש ימ לש ולוקב
:'ה-ל רתוי םיאתמ םכל הארנ יוניכ הזיא
?ךלמ םגו בא םג :םהינש ילואו ?ךלמ וא בא
.וריבסה

:הבושתב הרזחה לש םיבלשה תא הכרבב ואצמ

,"ךתרותל ______" :הבושתה דצל םינופ ונא הליחת

"ךתדובעל ,תווצמל __________" :'ה לא םיברקתמ ונא ךכ רחא

."_______________" :המלש הבושתב םירזוח ונחנא םילשמה בלשבו
.ה"בקה תרזע תא םישקבמ ונחנא בלש לכבש ,בל ומיש

" _____ ______ 'ה ,התא ךורב" :הכרבה תמיתח תא וריבסה

תישיש הכרב

החילס


לש וכרדמו הרשיה ךרדהמ ונרס ןכיהו ,ונישע המ ,ונרביד המ ןוחבל ונילע םוי םוי
םימלעתמ וא תאז םיחכוש ונא םימעפלו ,ונאטחש ךכל םיעדומ ונחנא םימעפל .'ה
לא :םעפה םינופ ונחנא ימ לא .םוי לכב הליחמו החילס שקבל ונילע הבוח ןכל .ךכמ
רודיסב וקדב .םיאטח קר םה ונלש תואיגשה בהואה באה יניעב ?ךלמה לא וא באה
.ךלמה יניעב ונלש תואיגשה תומוד המל ואצמו
?לחמי ךלמה םאה ?חלסי באה םאה :תוששח יאלמ ונחנאו
.וניתולאשל הבושת ואצמו הכרבה תמיתחב ונייע
םתאש םילימ וא הלימ עבצב ובתכו ,הכרבה תמיתח תא םכיתורבחמל וקיתעה
.שיגדהל םיצור

הדובע

תונושארה תושקבה שולש תא דומלל ונמייס

_______ .1

_______ .2

_______ .3

השקבהו _____ךכ רחא _____ הליחת :תושקבה לש הזה רדסל תועמשמ שי םאה

.םתאצמ המ ובתכ ?_____תישילשה

תיעיבש הכרב

הלואג


:י"שר ונל ריבסמ ?וז הכרבב םישקבמ ונא הלואג וזיא לע
,איה תולגמ אל הלואגה וז
.דימת ונילע תואבה תורצה ןמ ונלאגיש השקב אלא
(ג 'מע ,זי ףד הליגמ תכסמל י"שר)

וניינועב אנ האר
,ונביר הבירו
,ךמש ןעמל המלש הלואג ונלאגל רהמו
.התא קזח לאוג יכ
לארשי לאוג____ ____ ____
.(םוי לכב ,דימת רמולכ,הווהב לאוג)

הדובע

.הדימעה ינפל הלואגה תכרב תמיתחל ןאכ הכרבה תמיתח תא תוושהל ולכות
.ינושה תא ריבסהל וסנ ?לדבהה והמ

."דימת ונילע תואבה תורצב" הרזע םישקבמ ונחנא וז הכרבב יכ ,ריבסמ י"שר
וננעמל ,ונביר תא ברו וניינוע תא 'ה האר הבש ,רבעב הרצל וא בירל המגוד ונת (1
.ומש ןעמלו
הרזע הליפתב םישקבמ ונחנאו ,ונימיב ונתוא תדקופש הרצל ,תפסונ המגוד ונת (2
".ונביר הבירו וניינועב אנ האר" :'המ
תא ואצמ ."וננע" תשקב תא ץ"שה תרזחב ףיסומ ןזחה תירחשב ,רוביצ תינעתב
.התמיתח תאו הלש ןושארה קוספה תא םכיתורבחמל וקיתעהו ,רודיסב השקבה

."לארשי לאוג" תכרבב "וננע" תא ףיסומ ןזחה עודמ ובשח
.("ונלוק עמש" תכרב ךותב ,החנמ תליפתב תינעתב "וננע" תא ףיסומ רוביצה)


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח