תינימש הכרב

ה א ו פ ר


?האופרל קוקז היהו הלח אל ימ .ונבל לא תורבדמ םילימה .האופרה תכרבב ןייענ
םהל התייה אלש םילוחו ואירבהש םילוח ,השק הלחמב םילוחה םישנא האר אל ימ
:םיללפתמ ונחנאו ?האופר
,אפרנו - 'ה ונאפר
,עשונו - ונעישוה
.התא ונתליהת יכ
וניאולחת לכל אפרמו הכורא הלעהו
וניבואכמ לכלו
,וניתוכמ לכלו
....התא ןמאנו ןמחר אפור ל-א יכ
םדאל ןנח 'ה .םיאיקבו םיבוט םיאפור ונל שי ךכו ,םדא ינבל ותמכחמ קלח ה"בקה
תא תואפרמו וניבואכמ תא תוטיקשמה ,תולועמ תופורת ןיכהל ,המכחו הניב ,תעד
םה .וניבואכממ ונתוא עישוהל ה"בקה לש םיבוט םיחילש םה םיאפורה .וניתוכמ
ינא ,אפריתו ךתוא אפרא ינא" ןוחטיבב רמול אפור לכוי םאה ךא ,םיבוט םיחילש
תא ןתונ ,ןמחרו ןמאנ אפור ךלמ ל-א ,ה"בקה רשאכ קר ?"עשווית התאו עישוא
.וניתוכמל הכוראו האופר הלעת זא קר - ותרזע תאו ותכרב

ירפסו םירודיס םהידיבש םישנא תוארל ולכות ,םיחותינה רדח דיל ,םילוחה תיבב
םסרופמו איקב אפור ירה ?ךכ םיללפתמ םה עודמ .תוקבדב םיללפתמ םהו ,םילהת
םתאש וניימד !תולועמ תופורתב סומעו אלמ תחקרמה תיבו ,םריקי תא חתנמ
?םכל ובישי םה המ .ךכ לע םיללפתמה תא םילאוש

הלוחה לע הליפת

דידי הלוח תאופרל תישיא השקב ,תישיא השקב ףיסוהל רתומ "ונאפר" תכרבב
.ומולשל םיגאוד ונחנאש
.הלוחה לע תישיא השקב הכרבב ףיסוהל ןכיה ןומיס וב שי םא םכלש רודיסב וקדב
:ןאכ התוא איבנ ןכלו ,םירודיסה לכב תספדומ הניא השקבה
,וניתובא יקולאו וניקולא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי
,םימשה ןמ המלש האופר חלשתש
,ףוגה תאופרו שפנה תאופר
,(םאה םש תא םירמוא ןאכ).....ןב....הלוחל
.לארשי ילוח ראש ךותב
םיבייח ונחנא ונלש יטרפ הלוח לע םיללפתמ ונחנא רשאכ םגש בל םתמש םאה
.עודמ ובשח ?"לארשי ילוח" תא השקבל ףרצל
תא םתפסוה םאה ?םכילא בורקה ,הלוח לש האופרל םתללפתה םאה :ורפס
?םכלש הלוחה לש ותאופרל םג הליגרה הליפתב םתנווכתהש וא ,תדחוימה השקבה

לארשי ומע ילוח אפור

?אירבמ הלוח לכ םאה
.אירבמ ונניא אוהו ,דידי לש ותאופרל ,םיפסונ םידידיו ונא ,םיללפתמ ונא םימעפל
וניתוליפת אמש םיששוח ונאו "?דציכ"ו "?עודמ" לש םישק םירוהרה ונב םילוע דימ
'ה בורק" :בותכ ירהש ,תועמשנ תמאב תורמאנה תוליפתה לכ !ששח ןיא .ועמשנ אל
.(ה"מק םילהת) "תמאב והוארקי רשא לכל ,ויארוק לכל
האופרה הפי ימל עדוי אוה קר .דיתעל םג הפוצו רבעל טיבמ ןמאנהו ןמחרה אפורה
.תמאה םלועב המלש החונמ ול היהתו םלועה ןמ דרפייש יואר ימו

,המלש הנומאב םינימאמו םיעדוי ונא .ונלו הלוחל תוכז ףיסוהל ידכ םיללפתמ ונא
.ונל בוטה תא השעי ,ןמחרו אפור ל-א ,אוהו ,םימחרב וניתוליפת תא לביק ה"בקהש

.הכרבה תמיתח תא םכיתורבחמל וקיתעה

תיעישת הכרב

הסנרפה תכרב - םינשה תכרב


אוהש םוקמ לכב ,םימשגה לע ללפתמ ידוהי לכ .הלוגבו ץראב תרמאנ םינשה תכרב
,לארשי ץראב םינשה תכרב תא ללפתהל םיילפכ הפי .וב רג
,דימת התוא שרוד ךיקולא 'ה רשא ץרא"
"הנשה תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע
.(בי ,אי םירבד)

:י"שר שרפמ
.הכירצ איה המ תוארל - "הב 'ה יניע דימת"
.ףרוחב רשאמ הנוש השקבה ץיקב .המדאהו םדאה יכרוצ יפל הנתשמ וז הכרב
.ידרפסה רודיסב חסונה ןיבל יזנכשאה רודיסב חסונה ןיב לדבהה לודגו
.תוושהל וסנ

:(ןאכ אבומה חסונב ומכ) רתוי תוטרופמ תושקבה ידרפסה רודיסב
.םינגבו תודשב םתלתשו םתערז התע הז :םיאלקח םתאש םכמצעל ומד
?םכבל לא דואמ התע תובורק הכרבבש תושקב וליא

.וחרפ ירפה יצעו ,ולדג םילובישה .ףרוחה ףוס עיגה
?רתויב תובושחה וישכע םכל תוארנ הליפת תולימ וליא


לטה תשקב


הדובע

לע הרצק הבתכ וכרעו ,עבטל הרומה ןמ רבסה ושקב וא הידפולקיצנאב ונייע
:וררב .ונצראב לטה תובישח
?הממיה תועשמ תועש וליאב ?הנוע וזיאב :דרוי אוה יתמ (1
?תואלקחבו יונה תוניגב לטה לש ודיקפת המ (2

?עודמ ."הסנרפה תכרב םג" תארקנ םינשה תכרב

דיחיה לש השקבה תוכרב םוכיס
לכ יכרוצ" ןהש תושקב ,הרשע הנומש תליפתב תוישיאה תושקבה תא ונמייס ןאכ
."שיאו שיא
.לארשי םע לע ,ללכה לע ןה תופסונה תושקבה
.דיחיה תושקב תא םכסנ הבה
:הכ דע ונדמלש תוכרבה 12 תומש תא הב ואלמו ,וז ןיעמ הלבט םכיתורבחמב ורייצ

האדוה רוביצה לע תושקב דיחיה תושקב חבש
_ _ תעד .4
.5
.6
.1
.2
.3
.7
.8
.9
.הצובק לכב דחוימה תא ואצמ .תוצובק יתשל דיחיה תושקב תא ונקליח
?וניתושקב תא שקבל ונימכח ונודמיל רדס הזיאב

____________ :ןושארה בלשב

______________ : ינשה בלשב

תחאב דואמ דואמ םתנווכתה ןהבש תומיוסמ תועש םירכוז תא וא התא םאה
תנשב ,הניחב ינפל) הכרבב שקובמש המב לודג ךרוצ םכל היהש םושמ תוכרבה
.הכרבה התייה המו ךרוצה היה המ התיכל ורפס ,וצרת םא ?(תרוצב
ומצע לע שקבמ דחא לכ ,"דיחיה תושקב" תוארקנ תוכרבהש יפ לע ףא :בל ומיש
.רוביצה תא תוללוכה ,דיחיה לש תושקבל תואמגוד ובתכ .ולוכ ללכה לעו
?עודמ ?םיבר וא דיחי - תושקבה ןושל וזיאב

ולוכ רוביצה יכרוצ ןהש תושקב

תירישע הכרב

תויולג ץוביק


וניבא םהרבא בירקהש ליאה לא ,קחצי תדקעל ונתוא ריזחמ אסוד ןב אנינח 'ר
:ונב קחצי תחת
:ליא לש וינרק יתש
- (ליאה לש תילאמשה ןרקה) לאמש לש
:רמאנש ,יניס רה לע ה"בקה וב עקת
.(טי ,טי תומש) "דואמ קזחו ךלוה רפושה לוק יהיו"
,לאמש ןרקמ לודג אוה ןימי לש ןרקו
:רמאנש ,תויולג ץוביקב אובל דיתעל וב עוקתל ה"בקה דיתעו
,אוהה םויב היהו"
,לודג רפושב עקתיי
רושא ץראב םידבואה ואבו
םירצמ ץראב םיחדינהו
.(גי ,זכ והיעשי) "םילשוריב ,שדוקה רהב 'הל ווחתשהו
(אק ,בכ תישארב ,ינועמש טוקלי ךותמ)

;ופוס דעו םלועה ףוסמ תעמשנ רפוש תעיקת :האלפנה הנומתה תא ונל ןיימדל לכונ
לכמ םידוהי לש תורהנ תורהנו ;םוקמ לכמ הארנ אוהו ,הובג רה לע ףנומ (לגד) סנ
וללפתה םינשב תואמ .לארשי ץראל ,ונצראל םיבש ,ץראה תופנכ עבראמ ,תוצראה
:תורמוא םהיתותפשו ,ץראל תואושנ םהיניעו תולגב םה .וז השקב ושקיבו םידוהיה
.ונרודב ,ונימיב אלמתה תויולג ץוביק לש השקבה ןמ קלח ".ונצראל...דחי ונצבקו"
,םיאולכו םילוענ ומכ ויה םידוהיה ןהבש תוצרא יכ ,וניאר וניניעב ,ונעמש ונינזואב
ונצראל ונילא ועיגה וניחאו ,ןהירעש תא וחתפ ,ןהמ תאצל םהל היה רוסאו
- םורדמו ןופצמ ,ברעממו חרזממ ;םיסוטמבו תוינאב ,תובכרב ,לגרב ,םהיפלאב
."ץראה תופנכ עבראמ"

הדובע

.ונילא ועיגהש תולודגה תוילעה תחא תא בתכב וא הפ לעב וריכזה
.ךכ לע ורפס - ןאובב ןהמ קלח םתיארו היזיוולטב םתיפצ םא
- תונורחאה תוילעה תחאב תולעל וכזש םכתתיכב תורבח וא םירבח םכל שי םא
.םכיתולאש לע בישהלו רפסל ,םהירוה םע התיכל םתוא ונימזה

לארשי ומע יחדינ ץבקמ

.םרובע םיללפתמ ונאש ץראה תופנכ עבראב לארשי יחדינ םנשי ןיידע
רעצ דוע היהי אל "אוהה םויב" יכ ,הלואגה םויב םיצבקנה לע אבנמ איבנה והיעשי
:הטילק ירוסיי אל םגו ,העיסנו הכילה לש םיישק ויהי אלו הדרפ לש
,הנירב ןויצ ואבו ,ןובושי 'ה ייודפו
.םשאר לע םלוע תחמשו
וגישי החמשו ןושש
.החנאו ןוגי (ומלעיי ,וחרבי) וסנו
(י ,הל והיעשי)

הדובע

.התיכה לכל ףתושמ רויצ וא ותרבחמב דחא לכ ,וז הכרבל םיאתמ רויצ רייצל וסנ
הכרבה תא רייצל וטילחתש וא ,אובל דיתעל הלודגה השקבה תא ראתל לוכי רויצה
.לארשי תנידמל ץראה תופנכ עבראמ תויולג ץוביק רמולכ ,ונימיב המייקתהש יפכ

הרשע תחא הכרב

טפשמה תבשה


אלל טפשמה יתבמ םיאצויה םידוהי לש החנאו ןוגי ,החנאו ןוגי הריכזמ הכרבה
:איה ונלש השקבה .קדצ טפשמ אללו הקדצ
הנושארבכ וניטפוש הבישה
.הליחתבכ וניצעויו
ןירדהנסה לש ןידה יתב :ןירדהנסה ינייד םה ולא ?הנושארב ויהש םיטפושה ולא ימ
דחאו םיעבש הבו הלודגה ןירדהנסהו ,ץראב רוזאו רוזא לכב ופסאתהש ,הנטקה
ושעש ,םינמאנ םיטפוש ויה ולא .שדקמה תיבב הרזעה דיל םיבשוי ויהש םימכח
.הרותה תווצמ יפ לע טפשמו הקדצ

םימחרו דסח - טפשמו הקדצ

ונילע ךולמי 'ה יכ םישקבמ ונאו םינמאנ םיצעויו םיטפוש םישקבמ ונחנא הכרבב
םימחר תויהל םילוכי םאה ?הריתס ןאכ ןיא םאה .טפשמבו קדצב ,םימחרבו דסחב
'ה :לוכי דיחיו דחא טפוש קר ?דסחב םגו קדצב טופשל טפוש לוכי םאה ?טפשמב
.םימחרבו דסחב ונילע ךלומו טפשמו הקדצ השוע

הדובע

ולכות .םכיתורבחמב ןתוא ובתכו רודיסב ןתוא ואצמ ;תושקב 4-3 שי ונלש הכרבב
תא ופיסוה תושקבה ףוסב .םכתשגרה יפל ,תושקבה רדס תא תרבחמב תונשל
:רתויב תובושח םכל תוארנה םילימ עבצב ושיגדהו הכרבה תמיתח

____ ___ ____ _____ 'ה ,התא ךורב


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח