הרשע םיתש הכרב

םינישלמלו םינימל


.הדימעה תליפתב 19 - ה הכרבה איה "םינימה תכרב"
.רתוי תרחואמ הפוקתב תוכרבה ח"יל הפסונש הכרב יהוז

.תוכרבה ראש לכמ הנוש םינימה תכרב
ונחנא ךכ אלא ,םולשו האופר ,תעד ומכ ,והשלכ ךרוצ אלמי 'הש םישקבמ ונחנא ןיא
".הווקת יהת לא םינישלמלו םינימלו" :םירמוא

:ריבסמ א הכלה ,ב קרפ הליפת תוכלהב ,ם"במרה
לארשיב ןיסרוקיפאה ובר לאילמג ןבר ימיב
.(הרותה תווצמ לכב ןימאמ וניאש ידוהי - סרוקיפא)
,(תורצ םישוע =) לארשיל ןירצמ ויה ןיסרוקיפאה
.'ה ירוחאמ בושל לארשי תא ןיתיסמו
ןיסרוקיפאה דגנ המחלמהש לאילמג ןבר הארש ןוויכ
,םדאה ינב יכרוצ לכמ הבושח איה
תחא הכרב ןיקתהו וניד תיבו אוה דמע
.ןיסרוקיפאה תא דבאל 'ה ינפלמ (השקב) הלאש הב היהתש
.לוכ יפב הכורע היהתש ידכ ,הליפתב וז השקב עבק אוה
.תוכרב הרשע עשת הליפתבש תוכרבה לכ ואצמנ
ןבר לש שרדמה תיב לא :םינישלמה לעו םינימה לע ןוידה ןמ קלח ראותמ ארמגב
לע ,הפ לעבש הרותב םינימאמ םניאש ,םיסרוקיפא םידוהי לע תונעט ועיגה לאילמג
םיאמורל וברקתהש םידוהי לעו םימכחה לוקב עומשל אל םירמואש םינימ
תושעל שיש וטילחה לוכה .םישק ויה רעצהו סעכה .םידוהיה םהיחא לע םינישלמו
דגנ הכרב ןקתל :הטלחהה הלפנ לאילמג ןבר לש ןידה תיבב .םינימה דגנ השעמ
תליפתב ,רתויב הבושחה הליפתב לארשי לכ ידי לע רמאיתש הכרב ,םינימה
:הדימעה
:םימכחל ,לאילמג ןבר םהל רמא
?םינימה תכרב ןקתל עדויש םדא שי םולכ
.הנקיתו ןטקה לאומש (םכחה) דמע
(ב"ע ,חכ תוכרב ,ארמג)
."הווקת יהת לא םינישלמלו םינימל" הכרבה יהוז

הדובע

תא הנושארל רמא ןזחה רשאכ לאילמג ןבר ימיב םיללפתמה ושיגרה המ ורעש
.םינימה דגנ הכרבה
.הכרבה תא ועמש רשאכ םינישלמה וא םיסרוקיפאה ושיגרה המ ורעש

?ןטקה לאומש והימ

.םדא לכל וסחיב דחוימו לודג היה ךא ,"ןטק" ארקנ אוה
?םילשכנ אנושה וא ביואה רשאכ החמש שיגרמ וניא ימ
לכב דמילו רזח אוה יכ רפוסמ ט"י הנשמ ,'ד קרפ תובא יקרפב .ןטקה לאומש ןכ אל
."ךבל לגי לא ולשכבו חמשת לא ךביוא לופנב" ,(זי ,דכ) ילשממ קוספה תא םוי
לש ץמש ןיא ןטקה לאומש בלב יכ ,ולש ןידה תיבב םימכחה ועדיו לאילמג ןבר עדי
.דבלב לארשי תבוטל היהת ןקתי אוהש הכרב ןכלו ,םדא ףאל האנש

םינימה תכרבל םינוש םיחסונ

תכרב" תא ונתליפתל םיפיסומ ונא (תיבה ןברוחל ךומס) לאילמג ןבר ימי זאמ
תכרב" הרמאנ הליחת :הפוקתל הפוקתמ הנתשה הכרבה חסונ ךא ,"םינימה
הכרבב ורכזנ רתוי תרחואמ הפוקתב .םיסרוקיפאהו םיקודצה דגנ "םינימה
תא םג אוצמל לכונ "לאלכת" ינמיתה רודיסב .(ורצנתהש םידוהיה) "םידמושמה"
.םייוג לש ןוטלשל םתוא םירסומו םהיחא לע םינישלמש םידוהי - "םירסומה"

:הזכ אוה חסונהו
.הווקת יהת לא םידמושמל
.ודבאי עגרכ םירסומהו םינימה לכ
.םיחסונה תא וושהו תיבבו התיכב םינוש םירודיס וקדב
.םיבר םייוניש ולח וז הכרבב אקווד עודמ ריבסהל וסנ

הרשע שולש הכרב

םיקידצה תכרב


.םינימה תכרב הפסונש ינפל תובר םינש הדימעה תליפתב העבקנ "םיקידצה תכרב"
ול .תוכומס תויהל תובייח תוכרבה יתש וליאכ הארנ ,הליפתב םידמוע ונאשכ ,םויכ
םוקמב "םינימה תכרב" תא ועבק עודמ וניד תיב תאו לאילמג ןבר תא לואשל ונלוכי
?ונל םיבישמ ויה המ ,הפוסב וא הדימעה תליחתב אלו ועבקש


?םיקידצה תכרבב םיללפתמ ונחנא ימ לע
;םימיה לכ קדצל םיפאוש :םיקידצה
;םוי לכב דסח םישוע :םידיסחה
;לארשי םע תא םיגיהנמה םימכחה :לארשי תיב ךמע ינקז
.הרותה ימכח :םהירפוס (תיראש) תטלפ
תא םירפוס ויה םה .הרותב דואמ דואמ וקיידש םושמ ךכ םיארקנ םירפוסה
.תוא הילא ףסותית אלו הרותהמ תוא טמשית אל הלילחש ידכ ,תויתואה

הדובע

?הילע םיללפתמ ונחנאש תישימחה הצובקה יהימ
ושעש השקהו הכוראה ךרדה לע ובשח ?דחוימב וז הצובק לע םיללפתמ ונא עודמ
ידמ םירבוע םהש םיישקה לע ובשח .(...הדרפ ,םיטבל) םירג ושענש דע ולא םישנא
.(םידידי אלל ,החפשמ אלל) םוי
:ה"בקה לע רמאנ שמוחב
.הלמשו םחל ול תתל ,רג בהואו
:ונתוא 'ה הווצמ ךומס קוספבו
(טי-חי ,י םירבד) ...רגה תא םתבהאו
אנ ומהי ונילעו") ?ונירחא וא ונינפל :הכרבב םירגה לש םמוקמ ןכיה :בל ומיש
רודיסה ןמ וקיתעה ."בוט רכש" םישקבמ ונחנא ימ רובע הכרבב ואצמ .("ךימחר
.תומיתחה ןיב וושה .םיקידצה תכרב תמיתח תאו םינימה תכרב תמיתח תא

הרשע עברא הכרב

םילשורי תכרב?השודקה ונתריב ,םילשוריב רקיב אל ימ
ונא הקיתעה ריעל םיברק ונא רשאכ ?םייפהפיה הינגבו היתונוכשב לייט אל ימ
ףאו) לארשי ינומהו ,אוה בצינ ןתיאו הובג !לתוכהו .םילשורי לש השודקה תא םישח
ןמ םוקמה המוה גח ימיב .תבשו לוח ימיב ודיל םיללפתמ ,וילא םימרוז (םידוהי אל
.םידוקירהמו הליפתהמ ,הנירה
.לתוכה דיל םכלש םירוקיבמ תונורכיז ולעה
.התיכב וילע ורפס ,דחוימ עוריא היה םא

!הרסח םילשורי ןיידעו

הדובע

.םישקבמ ונחנא המ ,םירסח ונחנא המ ואצמו הכרבב ונייע
?המל יומיד .יומיד םה "דוד אסיכ" םילימה דמצ
:םיבלש-םיבלשב ןה תושקבה םילשורי תכרבב
...הליחת
...ךכ רחא
...ףוסבלו

?םלועל דומעיש םישקבמ ונחנאש ןיינבה והמ ?"םלוע ןיינב" והמ
.ברחו ,ותוא הנב המלש
.ברחו ,ותוא הנב (ורודו) ארזע
,ה"בקה ,התא לבא
.םלוע ןיינב ,םימי ךרואל ותוא הנבת
(ח"מתת םילהתל ינועמש טוקלי ךותמ)
וליפא םימעפל ,םוי לכב םירמוא ונאש תפסונ הליפתב היוצמ "םילשורי הנוב" תכרב
.התוא ואצמ .םוי לכב םימעפ המכ
.תישילשה הכרבה איה "םילשורי הנוב" וז הליפתב :זמר

.םילשורי תכרבב ,החנמ לש הדימעב תפסות םיפיסומ באב העשתב
.רודיסב תאז וקדב ךכ רחאו ,הליפתב בותכ המ ושחנ הליחת

ושיגרהש םידוהי ויה ,הלוכ םילשוריל ונרזח רשאכ ,םימיה תשש תמחלמ רחאל
תליפתב תונשל וצר המ ורעש .באב העשתל הליפתה תולימ תא תונשל שיש םבלב
םילשורי תכרב תמיתח תא וקיתעה .התיכב ךכב ןודל ולכות ."ןויצ ילבא תא...םחנ"
.באב העשת לש החנמב

םילשורי לוב

.שדח לוב ורייצו ואיצמה
הארנה רחא בותיכ וא "םילשורי הנוב" ,"םלוע ןיינב-םילשורי" היהי לובב בותיכה
תוגיגח דובכל ,יאלובה תורישל םכלש לובה תא חולשל ולכות .םיאתמ םכל
.ךלמה דוד ידי לע םילשורי דוסייל םיפלא תשולשה


הרשע שמח הכרב

דוד תכרב


:םילשורי תכרב תא המילשמ וז הכרב
(ב ,זי הליגמ) .דוד אב ,םילשורי תינבנש ןוויכ
.םיקומעו םיקזח םישרוש חמצל ?חמצה והמו והימ ;"חמצ" עיפומ הכרבב
.חומצל ונמז עיגה אל ןיידע ךא ,המדאב לותש שרושה םיתעל
.ויבגל םישקבמ ונחנא המו ,דחוימה חמצה והימ ,ואצמו רודיסב וקדב

העושי ןרק ,דוד ןרק

,ונל תזמור ןרקה .הלואגלו העושיל הרושק ןרקה ןאכ .החירז ,רוא ונל הריכזמ ןרק
.(טעמ-טעמ) אעמק-אעמק עיגת לארשי תלואג ,תימואתפ היהת אל ונלש העושיה יכ
.רחשב הריאמש הנושארה ןרקל ,רחשה תלייאל הלואגה המוד
. הריאמו תכלוה איה ,תכלוה איהש לכו
(ב ,ג אמוי ,ימלשוריה י"פע)

הדובע

.וריבסה ?רתוי םיאתמ םכל הארנ יומיד הזיא .חמצלו ןרקל המוד הלואגה
?רואה ןרקלו חמצל ףתושמ והשמ שי םאה

!םויה לכ וניוויק ךתעושיל

לכב ,ץראב ,הפ וניוויק 'ה תעושיל ;תוכוראה תולגה תונשב וניוויק 'ה תעושיל
!םויה לכ ,םוי לכב ידוהיו ידוהי לכ ללפתמו הווקמ 'ה תעושיל ;לארשי תומחלמ

תושקבה םויס


ולוכ רוביצה תושקב

תויולג ץוביק .10
טפשמה תבשה .11
םינימה תכרב .12
................. .13
םילשורי תכרב .14
............... .15
דיחיה תושקב

............... .4
הבושת .5
.............. .6
לארשי לאוג .7
.............. .8
םינשה תכרב .9
הליפתה תלבק .16


.םכיתורבחמבו חולה דיל תורסחה תוכרבה תא ואלמ

.לארשי לכ לע ונשקיבו ,דיחיה לש םיכרצה לע ונשקיב .תושקבה רדס תא ונמייס
?םכבלל רתוי בורק קלח הזיא
.ה"בקהמ השקבל םיבהוא םתאש הדומע לכמ תחא הכרב עבצב ושיגדה

הרשע שש הכרב

הליפתה תלבקל הכרבה


:תונוש םילימב תחא השקב תרזוח "ונלוק עמש" תכרבב
לארשי
ונלוק
______
ונינונחת
______
_ ה"בקה
עמש (א
ןוצרבו םימחרב לבק (ב
___________ (ג
ונכלמ ךינפלמ (ד

השקבה תא רתויב הפיה הרוצב תואטבמ םילימ וליא ,םכיתורבחמב ומילשה
.וניתוליפת הנלבקתתש
שקבל חתפ תחתופו ,רוביצהו דיחיה תושקב תא תמכסמ "ונלוק עמש" תכרב
:ארמגה ךותמ דמלנ .תוכרבב ורכזנ אלש ,תויטרפ ,תוישיא תושקב
:םירמוא םימכח
."הליפת עמוש"ב ויכרצ םדא לאוש
(א ,ח הרז הדובע)
:בר םשב רשא רב אייח 'ר ףיסומו
,"הליפת עמוש"ב ויכרצ םדא לאוש ורמאש יפ לע ףא
(תיטרפה ותשקב תא) רמוא ותיב ךותב הלוח ול שי םא
."םינשה תכרב"ב רמוא ,הסנרפל ךירצ םאו ,"םילוח תכרב"ב
:ןתוא וטרפ ;תויורשפא יתש וינפל שי ,ולש תישיא השקב ףיסוהל הצור םדא רשאכ


?תונמדזה וזיאב ,הכרב וזיאל ?תישיא השקב םעפ םתפסוה םאה

הדובע

וא "ונלוק עמש" תכרב ךותב תונטקה תויתואב ואצמ :םכלש םירודיסב וקדב
םג וקדב .םימשג תריצע לע תרחא השקבו ,תינעת ימיב תרמאנה השקב הירחא
המ ובתכ .תסנכה תיבב וא תיבב םיפסונ םירודיסב ןכו םכירבח לש םירודיסב
.םתאצמ

הליפת עמוש

אל הליפת ףא ."הליפת עמוש" 'ה :הלודג הרושב ונל תרשבמ הכרבה לש המיתחה
ןיא הרורב הבושת ?ונשקיבש יפכ לוכה םייקתה אל עודמו !ועמשנ ןלוכ ;הדבא
- (ט ,הנ) והיעשי איבנה ירבדמ םיעדוי ונחנא ,תאז םע .ונידיב
,ץראמ םימש והבג יכ
.םכיתובשחממ ייתובשחמו םכיכרדמ ייכרד והבג ןכ
םיכרדב ומלוע תא גיהנמ אוה .תורודה לכ ףוס דע האורו ףיקשמ ה"בקה
םיעדוי ונחנא ךא ,ונל תונבומ ןניא םיתעלש ,תורתסנו תוהובג תובשחמבו
- תויוכז ונל הפיסומו 'ה לצא היוצר ונלש הליפתה יכ ,םינימאמו
וניקולא 'הכ וילא םיבורק םיקולא ול רשא לודג יוג ימ יכ
.(ז ,ד םירבד) .וילא ונארק לכב
:(א הכלה ,ט תוכרב ,ימלשוריב) םימכח ורמא הז קוספ לע
,שחלב ללפתמו תסנכה תיבל סנכנ םדא :יול 'ר רמא
,"ונארק לכב" :ורמא דועו .ותליפתל ןיזאמ ה"בקהו
.(א 'מע ,חי ה"ר) דיחיב ןיבו רוביצב ןיב
:בלה לכמ םוי לכב םיללפתמו םיארוק ונחנא ןכל

.הליפת עמוש ,'ה ,התא ךורב"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח