הרשע עבש הכרב

הדובעה הכרב


.שדקמב לארשיו םינהוכה לש שדוקה תדובע - הדובע
.הליפת וז בלבש הדובע - הדובע
.חבזמה יבג לע שאב םילועה לארשי לש תונברקה - לארשי ישיא

תא תולעהל םינהוכה ומייסשכ .שדקמב הדובעה תכרב תא םירמוא ויה םינהוכה
:םירמוא ויה םה ,דימתה ןברק
,לארשי ךמע תדובע ,וניקולא 'ה ,הצר
.ןוצרב לבקת םתליפתו לארשי ישיאו
.דובענ האריב ךדבל ךתואש ,'ה ,התא ךורב
(ב ,אי תוכרב תכסמל י"שר)


:בל ומיש
_____ב לבקת ,הצר < לארשי יפלכ 'ה
דובענ______ ב < 'ה יפלכ לארשי

הדובע

תכרבב םימכח ופיסוה המ ובתכו ואצמ .הדובעה תכרבב ,םכלש רודיסב ונייע
.שדקמה ברחש רחאל הב וניש המו הדובעה

ןוצרב לבקת הבהאב םתליפתו לארשי ישיאו

:(םירוטה לעב ,רשא ןב בקעי 'ר) רוטה ריבסמ
,"הדובע" התע ןיאש יפ לע ףא
,ןברקה תדובע םוקמב איהש ,הליפתה תלבק לע םיללפתמ
.ךרבתי 'ה ינפל ןוצרב לבקתתש
."םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" השקבב תמייתסמ הכרבה
;םילשורי ןיינב לע ונשקיב רבכ
;םימחרב םילשוריב ןוכשל בושי 'הש ונללפתה רבכ
.ריבדל ,שדקמה תיבל בושת הדובעהש םג ונשקיב רבכ
?םויסב ,ןאכ םישקבמ ונחנא המו
.שיגדהל םכנוצרבש םילימה תא עבצב ובתכו ,קוספה תא וקיתעה

הדובעה תכרבב "אוביו הלעי" תליפת


,דעומ לש ולוחו שדוח שאר ןוגכ ,ףסומ םהב שיש םימי
,החנמו תירחש ,תיברע
.הדובעב ערואמה ןיעמ רמואו הרשע הנומש ללפתמ
(א ,דכ תבש) .ותוא ןיריזחמ ,(עדי אל ,חכש) רמא אל םאו

...גח םויב וא שדוחה שאר םויב "הבוטל וב וניקולא 'ה ונרכז" :"ערואמה ןיעמ"
."אוביו הלעי" תא ףיסוהלו ללפתהלו רוזחל ללפתמל םירמוא :"ותוא ןיריזחמ"

הרשע הנומש הכרב

ה א ד ו ה


:תויועמשמ יתש שי "םידומ" הלימל
תמאה לע תודוהל ןושלמ םידומ
.הדות תעבה ןושלמ םידומו
?האדוהה תכרבב תועמשמה יהמ

(הדות) הידוה תמאה לע האדוה

_
_

_
_

הדובע

תא וצבשו ,םכיתורבחמב וז ןיעמ הלבט וכרע .הכרבה ןמ םיטפשמ םכינפל
:ןוכנה םוקמב םיטפשמה

םיקוספה
וניקולא אוה התאש ...םידומ .א
...ךיסנ לעו ...וניתומשנ לעו ...ונייח לע ,ךתליהת רפסנו ךל הדונ .ב
הלס ךודוי םייחה לכו .ג
.תודוהל האנ ךלו... .ד

הרעה
.הדות םגו תמאה לע האדוה םג ,תויועמשמ יתש תויהל תולוכי דחא קוספל
.תודומעה יתשב קוספה תא ובתכ הזכ הרקמב
ידכ וא הדות עיבהל ידכ תאז םישוע םאה ."םידומ" הלימב םיווחתשמ םיימעפ
?תמאה לע תודוהל

םוי לכבש םיסנ

,םוי לכב ונמע םיליגרה םיאלפה ןמ םיבר שיו ,אלפ ושוריפ סנ
םויב שמשה רוא תחירז ומכ
.הלילב םיבכוכהו חריה הגונו
.םרדהו םתראפת דוהמ םילעפתמ ןיא ,םוי לכב םתוא םיאורש םושמ
ודלוויה םוימ לפא תיבב אולכה דלי ךתעדב המד ךא
ג"י-ה ותנש דע
םלועה רואל אצויש
.ולאה םילודגה תורואמה ינש תא האורו
!אלפנה הארמה לע םמותשי דואמ המ
("הלבקהו בתכה" לעב ,גרובנלקמ יבצ בקעי ברה י"פע)
.(םדאבו עבטב) תע לכב וא םוי לכב ונל םיארנה םיסנל תופסונ תואמגוד ונת

םוי לכב םניאש םיסנו םוי לכבש םיסנ

סנ ,סנ והז" םתרמאו וב םתרכהש ןפוד אצוי עוריא ךתחפשמ ינבל וא ךל הרק םאה
.ךכ לע רפס ?"םוי לכב הרוק וניאש

:םירמואו םידומ ונחנא םיסנה יגוס לכ לע
,ךימחר (ורמגנ) ולכ אל יכ (בוטה ל-אה) ב ו ט ה
,ךידסח ומת אל יכ ם ח ר מ ה
.(וימחרלו 'ה ידסחל םיווקמ ונחנא דימת דימת) ךל וניווק םלועמ יכ


הדובע

,תונטקה תויתואב ,"םידומ" תכרבב םכירודיסב ונייע ?עדוי ימ - 1 ?עדוי ימ - 8
םוי קר תרמאנה המוד הליפת ואצמ .הנשב םימי הנומש תרמאנה הליפת ואצמו
.הנש לכב דחא
?האדוהה תכרבב תוליפתה יתש לש ןמוקמ עודמ :וריבסה
?םוי לכב םניאש םיסנ לע וא םוי לכבש םיסנ לע תוליפתב רבודמ םאה

ךשמב תרמאנה ,הרצק תפסות ואצמו תונטקה תויתואב וקדב ,בושו ?עדוי ימ 10 -
.הנשב םימי הרשע

רפסמה) רפסמ םימעפ הכרבב תרזוח תויתוא שולש תב הרצק הלימ !הלימה תא ולג
םיימעפו ,ה"בקה לש וישעמכ ,םיברב העיפומ איה םעפ .(םיחסונה לכב הווש וניא
?הלימה יהמ .ה"בקל דובכ לש םשכ

"ןנברד םידומ"

להקה רמוא ,"םידומ" לע רזוח ןזחהש ןמזב .ןזחה לא רוביצה ףרטצמ ץ"שה תרזחב
יכרועו ,םינוש םימכח ידי לע ורמאנש הדות יקוספ םה ולא םיקוספ ."ןנברד םידומ"
לש םידומ - "ןנברד םידומ" :המש ןאכמו ,תחא הליפתל םתוא ופריצ רודיסה
.םימכח

הרשע עשת הכרב

םולשה תכרבו םינהוכ תכרב


:בותכש ומכ,הרותה ןמ הווצמ איה םינהוכ תכרב
:רומאל השמ לא 'ה רבדיו
:רומאל וינב לאו ןרהא לא רבד
:םהל רומא :לארשי ינב תא וכרבת הכ
,ךרמשיו 'ה ךכרבי
,ךנוחיו ךילא וינפ 'ה ראי
.םולש ךל םשיו ,ךילא וינפ 'ה אשי
(זכ-בכ ,ו רבדמב)
:ם"במרה ראתמ הליפת תוכלהב
?שדקמב םינהוכ תכרב דציכ
,(ההובג הגרדמ ,םרומ ,הובג םוקמ :ןכוד) ןכודל םילוע םינהוכה
,רחש לש דימתה תדובע םינהוכה ומילשיש רחא
,(תומרומ) תוטושפ ןהיתועבצאו ,ןהישאר יבג לע הלעמל םהידי ןיהיבגמו
ץיצה ןמ הלעמל וידי היבגמ וניאש ,לודג ןהוכמ ץוח
.(" 'הל שדוק" וב בותכש ,וחצמ לעש ץיצה)

,הלימ הלימ ןתוא ארקמ (דחא ןהוכ) דחאו
,(םילשורי ץוחמש תסנכה יתבב) ןילובגב ןישועש ךרדכ
.םיקוספה תשולש ומילשיש דע

(ט די םייפכ תאישנ תוכלה)

הדובע

.ונלש תסנכה יתבל םיאתמה ,ם"במרה ירבדל ליבקמ עטק ורבח

?דציכ - תסנכה יתבב םינהוכ תכרב

:תוחנמ תולאש
?ןכודל םילוע םינהוכה םאה
?(םיידי םימירמ) םהיפכ תא םיאשונ םה םאה
?רוביצה תא םיכרבמ םהש ינפל הכרב םיכרבמ םה םאה
?םהל םיארוק םאה

?("ןמא" הנוע ,קתוש ,ףרטצמ ,דמוע ,בשוי) להקה השוע המ
.זי-זט םיפיעס ,בכ קרפ "םייח רוקמ" הכלהה רפסב רזעיהל ולכות ,קפסב םתא םא

םהיבא ןנוכתמ דציכ :םיפסונ םיטרפ התיכב ורפסי םינהוכה תונבו םינהוכה ינב
ינפל םינהוכה םינופ ןאל ?ולש שובלב והשמ הנשמ אוה םאה :םינהוכ תכרבל
?הירחאו הכרבה ןמזב ,הכרבה

תכרבב יולה דיקפת המ ורפסי םייוול לש תונבו םינב !!יולה תא חוכשל אל אנ
.םינהוכ

רוביצל תחאו םיכרבמה םינהוכל תחא ,תושקב יתש תויוצמ םינהוכה תכרב םויסב
:ךרבתמה
םינהוכה תשקב
,םלועה ןוביר
(תיוויצ=) תרזגש המ ונישע
;ונילע
ונמע השע התא ףא
:ונתחטבה רשאכ
,ךשדוק ןועממ הפיקשה
,םימשה ןמ
.לארשי ךמע תא ךרבו
_ להקה תשקב
,םורמב רידא
,הרובגב ןכוש
םולש התא
.םולש ךמשו
ונילע םישתש ןוצר יהי
לארשי תיב ךמע לעו
הכרבו םייח
.םולש תרמשמל

.עודמ ובשח .שחלב תורמאנ תושקבה יתש
.םינהוכה תשקבמ וא להקה תשקבמ דחא טפשמ םכיתורבחמל וקיתעה

םולשה תכרב

,םולשה תכרב איה הדימעה תוכרבב הנורחאה ...ביבח ןורחא ןורחא
"לוכה דגנכ (הווש) לוקש םולשהש"
.(ו ,וכ ייתוקוחב ,ארפס)
דחאכ ונלוכ ,וניבא ,ונכרב :םישקבמ ונחנא ןיידע ךא ,םינהוכה ונתוא וכריב התע הז
.לארשיו םייוול ,םינהוכ :"דחאכ ונלוכ" .ךינפ רואב

.םולשה תכרב תא ה"בקהמ םישקבמ ונחנא םויסל
לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל
.םולשה אלא
(ו"ט ,'ה הבר םירבד)
:םימוחתה לכ תא ףיקמ םולשה
.םימשבש םהיבאל לארשי ינב ןיבו החפשמ ינב ןיב ,םידידי ןיב ,םימע ןיב - ם ו ל ש

.הכרב קיזחמה ילכ אוה םולשה ,ןכא
.ןהילע רמושו תוכרבה ראש לכ תא קיזחמ םולשה
ךא ,דועו םימחרו הכרבו הבוט םישקבמ ונחנא :תובורמ תושקבה םולשה תכרבב
.םייקתהל תולוכי ולאה תוכרבה םולש יורש רשאכ קר

לארשיל הכרב קיזחמ ילכ - םולשה

הדובע

?תומוא ןיב םולשל תורושק הכרבה תוליממ וליא :ובשח
?םידידי ןיב םולשלו החפשמה םולשל תורושק םילימ וליא
?םימשבש וניבא ןיבל וניניב םולשה לע תורפסמ םילימ וליאו
:יול 'ר םשב רמאנ ט ,ט הבר ארקיוב
תומחנו תובוטו תוכרבה לכש ,םולשה לודג
לארשי לע ןאיבמ ה"בקהש
:(םימייסמ :ןימתוח) םולשב ןימתוח
"םולש תכוס סרופ" - עמש תאירקב
;(עמש תאירק רחאל היינשה הכרבב ,גחו תבש תולילב רמאנ)
;"םולשב לארשי ומע תא ךרבמה" - הליפתב
."םולש ךל םשיו" - םינהוכ תכרבב

(םיכאלמה ןיב) וימורמב םולש השוע
ונילע םולש השעי אוה
.ןמא ורמאו ,לארשי לכ לעו

הדימעה תליפתמ הדרפ


!ונידיב הדימעה תליפת לכ .הדימעה תוכרב 19 תא דומלל ונמייס .םלשוה ץבשתה

:םיללפתמו ,תודומצ םיילגרב םיבצינ ונחנא ןיידעו ,תוכרב 19 ונמייס
...ערמ ינושל רוצנ ,ייקולא
.הליפתה רחאלש םינונחתב ומצעל רמוא היה ,אניבר לש ונב ,רמש הליפת יהוז
ןמ דרפנ אוהשכ ללפתמ לכל המיאתמ אניבר ןב לש ותליפת יכ וריכה םימכח
.הדימעה םויסב ונלוכ התוא רמאנש ועבקו ,הליפתה

הדובע

:ןאכמ החיתפו ןאכמ הריצעו הריצנ שקבמ ,אניבר לש ונב ,רמ
:רוצנ ייקולא
:חתפהרהמ הער םיבשוחה לכו


.ומילשהו וקיתעה

םיקוקז ונא םאה ?וניפבש ןושלה תא רצונו רצוע 'ה יכו "ערמ ינושל רוצנ ,ייקולא"
.םכתנקסמ תא םכיתורבחמב ובתכו ,םכיניב ונוד ?רבדל אל וא רבדל ידכ הרזעל
:םהרדובא דוד 'ר ירבדב םג ונייע
,םדא ידיב םירוסמ ערהו בוטהש יפ לע ףא
.בוט תושעל ול עייסל שקבמ ללפתמה
.הבושת בישמ םהרדובא דוד 'ר
.םהרדובא דוד 'ר לש ותבושת תא וא םכלש הבושת ובתכו ,הלאשה תא םתא ואצמ

....ןעמל השע

:שקבמ ללפתמה ןכל ;עויסל אלו תוכרבל אל םייואר ונניא אמש םיששוח ונחנא
".ךמש ןעמל השע"

בוש ,ונמייסשמ התע ;וניתפש חתפי 'הש ונשקיב הדימעה הליחתב :רגסנ לגעמה
?עודמ ?םעפה םישקבמ ונא המ .םישקבמ ונחנא

הדימעה תליפתל םוכיסו המלשה תודובע

(םיחותפ םירודיס םע הדובע)

ךלהמב יוניש וא תפסות הב שיש הכרב דיל בכוכ ונמסו ,תוכרבה 19 לש הלבט וכרע
.בתכב םייונישה ןמ קלח ומכס .הנשה ימי

:םהילע ובתכו ,םכינפלש םיאשונה ךותמ 4 ורחב
הדימעה תליפתב ףרוחו ץיק .1
ץ"שה תרזחב להקהו ןזחה םירמואש תופסות .2
התנתשהש הכרבו הפסונש הכרב .3
תוישיא תושקב ןהב ףיסוהל רתומש תוכרב .4
הבושתה ימי תרשעל םייונישו תופסות - ?עדוי ימ הרשע .5
?ןכיהו יתמ - "אוביו הלעי" .6
?עודמ ?לוח לש תיברע תליפתב עובשב םעפ קר םיפיסומ המ .7
?ןכיהו ,םיפיסומ המ 1+8 - םהש החמש ימיב .8
?ןכיהו ,םיפיסומ המ - באב העשתבו תוינעתב - רעצ ימיב .9
.םוי ידמ יתליפתב בהוא ינאש הכרב .10


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח