הליפתה םויס


הליפתה םויס
ןונחת - םייפא תליפנ .א
ישימחו ינש ימיב הרותה תאירק .ב
ירשא .ג
("ארדסד אשודק") לאוג ןויצל אבו .ד
חבשל ונילע .ה
.םוי לש ריש .ו

ןונחת - םייפא תליפנ רדס .א

,הליפתה תרזח ץ"שה םייסש רחאל
.םיננחתמו םהינפ לע םילפונ
(אלק רוטה)
לע םילפונ םיללפתמה ויה (דומלתהו הנשמה ימכח) םיארומאהו םיאנתה ימיב
.םבלמ םיישיא םינונחת םירמואו םהינפ
,"...םויה ונליצתש ןוצר יהי" ותליפת תא ללפתמ אישנה הדוהי 'ר היה וזכ העשב
."ערמ ינושל רוצנ ,ייקולא" רמוא היה ,אניבר לש ונב ,רמו
.םיחסונמו םיעובק םינונחתה םויכ
."ןונחת" תליפת לש חתופה טפשמה תא םכירודיסב ואצמ
.םירודיסה לכב ההז הניא החיתפה ,בל ומיש

םיכיראמ ישימחו ינש ימיב .שאר תנכרהבו הבישיב רמאנ (םייפא תליפנ) ןונחת
ישארו דעומו תבש :םה ולאו ,םייפא תליפנ םירמוא ןיא םידחוימ םימיב .םינונחתב
ןיא תינעתו רעצ ימיב ףאו .ירשת ימי לש םבורבו ןסינ שדוח ימי לכב ןכו ,םישדוח
,"ןונחת" םירמוא דחא תסנכ תיבב םהבש םימי שי .תירחשב "ןונחת" םירמוא
וא ,ןתח וב ללפתמש תסנכ תיבב ?דציכה ."ןונחת" םירמוא ןיא רחא תסנכ תיבבו
."ןונחת" רמוא וניאו דיחיה תחמשב רוביצה לכ ףתתשמ ,הלימ תירב וב תכרענש
.גכ קרפ "םייח רוקמ"ב וררב "ןונחת" תרימא לע םיפסונ םיטרפ

ישימחו ינש ימיב הרותה תאירק .ב

:ונקית הרות דומיל אלל םימי השולש ההשנ אלש ידכ
,(ןושאר םויב) תבשב דחאב םיקיספמו תבשב ןיארוק ויהיש
,יעיברו ישילש ןיקיספמו ינשב ןיארוקו
,תבש ברע ןיקיספמו ישימחב ןיארוקו
.הרות אלב םימי השולש ונילי אלש
(א ,ב"פ אמק אבב)
.הרותב םהב םיארוקש םימיה תא ושיגדהו עובשה ימי רדס תא ורייצ
:ורפסו וררב
?'ה-ו 'ב ימיב הרותב םיארוק המ -
?הרותל םילוע םישנא המכ -
?הרותל הלוע ימ -

"ירשא" .ג

.(המק רומזמ) "דודל הליהת" רומזמה לש ותובישח לע ונדמל רבכ
תליפתב תישילשב רמאיי אוהו ,תירחש תליפתב רמאנ רומזמהש היינשה םעפה וז
.החנמ

ארדסד אשודק - "לאוג ןויצל אבו" .ד

("...םש ךורב ...שודק שודק") השודקה יקוספ תא תללוכ "לאוג ןויצל אבו" תליפת
:םהרדובא דוד 'ר ריבסמ .תימראל םמוגרת תאו
- "לאוג ןויצל אבו" ףוסב השודק רדס ונקיתש המו
,הליפתל אובל ןירחאמה ץראה ימע רובעב
.השודקה תעימש ודיספי אלש
,תימראל השודקה רדס םגרתל ונקית ןכל
שדוקה ןושלב רבדל ןיריכמ ןיאש ,ץראה ימע םג וניביש ידכ
.תימראב ובור אוה םגש ,"שידקה" תרימאב ומכ ,םוגרת ןושלב אלא
(בכק 'מע ,םהרדובא)
:תולאש יתשל תובושת שי םהרדובא ירבדב
...עודמ (א
...עודמ (ב
.תובושתה תאו תולאשה תא ובתכ
ומוגרת תאו "השודקה" לש םיקוספה דחא תא "לאוג ןויצל אבו" תליפתב ואצמ
.תימראל

חבשל ונילע


המ לע ואצמו רודיסב ונייע
לוכה ןודאל - חבשל ונילע
.תישארב רצויל - הלודג תתל

תוצראה ייוגכ ונשע אלש
.......................................
םהכ ונקלח םש אלש
.......................................

הדובע

.בקעיו קחצי ,םהרבא ,וניתובאל 'ה חיטבה המ ובשח - תוצראה ייוגכ ונשע אלש
רבדמה ימי לע ובשח ?ונל המו ,םירצמל הרק המ :תוכמב ,םירצמב היה המ ורכז
?"תוצראה ייוגכ 'ה ונמש" םאה :לארשי ץראל הסינכה לע ןכו ,יניס רה דמעמ לעו
?"םנומה לככ ונלרוג םש" םאה
.םתדמלש םישמוחה ךותמ םכתבושת תא וחיכוה
:(םיקוספה תקידבב םכיניב קלחתהל ולכות) םיאבה םיקוספב ונייע
בכ קוספ ,ד קרפ תומש שמוח -
ו-ד םיקוספ ,טי קרפ תומש שמוח -
הל-בל םיקוספ ,ד קרפ םירבד שמוח -
ט- ו םיקוספ ,ז קרפ םירבד שמוח -
זט-וט םיקוספ ,ח קרפ םירבד שמוח -
.זי- א םיקוספ ,אי קרפ םירבד שמוח -
םיטפשמה תא םדיל ובתכו ,םתאצמש םיקוספה ןמ םיינש םכיתורבחמב ובתכ
ייוג) םהש ?תוצראה ייוג ןיבל וניניב לדבהה המ ."חבשל ונילע" ךותמ םימיאתמה
םיווחתשמ ונחנאו ,עישוי אל לא לא םיללפתמו ,קירו לבהל םיווחתשמ (תוצראה
- ינפל
.אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ

?וניקולא אוה ימ
!רחא דוע ןיאו ,וניקולא אוה לוכה ןודא
תישארב רצוי
םיכלמה יכלמ ךלמ
אוה ךורב שודקה
םימש הטונ
ץרא דסוי

רואית תא ואצמו תרבוחב וא רודיסב וקדב !?םמורמו 'ה לודג המכ דע בל םתמש
ונילא בורק ,וניתוליפתל ןיזאמו עמוש ,וניקולא אוה ותלודג תורמלו .ודובכו וחוכ
?םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ללפתהל ששוחה םלועב ידוהי שי םאה .וילא ונארק לכב
?םימשה הטונו ץראה דסוי לא תונפל שייבתמ ינא ,רמאיש ימ אצמנ םאה
- ותלודג ףא לע !הלילח .אל
.דוע ןיא - וניקולא אוה
.(המק םילהת) ויארוק לכל 'ה בורק
.(כ םילהת) ונארק םויב וננעי ךלמה

ךל הווקנ ןכ לע

."ץרא יבשוי לכ" לא ,ולוכ םלועה לא הנופ "חבשל ונילע" לש ינשה עטקה
."ךמשב וארקי רשב ינב לכ" םהבש חישמה ימי םיראותמ הליפתב
.האולמב הלודגה האובנה םשגתתש דע ,םיבלש-םיבלש ונל תראתמ הליפתה
:םיאתמה רדסב םתוא ובתכו ,םיבלשה תא הליפתב ואצמ
,הלעמ יפלכ תוגרדמב
הגספל דע רה הלעמב
.תיפוסה הנחתל דע ,ךורא לולסמב וא
?תיפוסה הנחתה יהמ
.דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב

הנשה שארב "חבשל ונילע"

.הנשה שאר לש ףסומב המוקמ :הנשה שאר תליפתב דחוימ םוקמ "ונילע" תליפתל
.תורפושו תונורכיז ,תויוכלמ - תודחוימה תוכרבהמ תחאל החיתפה יהוז
?המיאתמ איה ןתשולשמ וזיאל ובשח
:הנשה שארב םכלש תסנכה תיבב "חבשל ונילע" תליפת הרמאנ דציכ רכזיהל וסנ
?"םיווחתשמו םיערוכ ונחנאו" וא "םיווחתשמ ונחנאו" רמאש העשב ןזחה השע המ
?םישנה תרזעבו םירבגה תרזעב העש התואב להקה השע המ
.יהמ התיכל ורפס ,תמיוסמ הלימ שיגדה להקהש םירכוז םתא םא

"חבשל ונילע" רבחמ

.(ארומא) דומלתב רכזנה ילבב םכח ,"בר" היה הליפתה רבחמ
םרמא ןונ ןב עשוהיו ,הליפתה ןמ םיעטק ונידיב ויה בר ימי ינפל רבכש ,םירבוסה שי
לעבל ,קירו לבהל תווחתשמש תומוא עבש םש וארו ,ץראל לארשי וסנכנש העשב
ןונ ןב עשוהי לש ותעדב הלע זא ,"עישוי אל לאל" םיווחתשמ םלוכו ,ןוגדלו הרשאלו
."חבשל ונילע" תליפת תא רבחל
:ומש תויתוא תא הליפתב םתח עשוהיש הארנ .הליפתב םיזמר ךכל שי
...חבשל ונילע
...ונשע אלש
...םש אלו
...וניקולא אוה

זנכשאב לארשי תודלותמ רופיס

?חכשנ םאה ?דבא םאה .יזנכשאה רודיסב רסח "חבשל ונילע"מ דחא קוספ
:השעמה רופיס הנה
.ירצונ ןוטלש תחתו םירצונ םינכש ןיב םידוהיה ויח ,זנכשא תוצראב ,הלוגב
םיליפשמו םיזבמ ונחנא "חבשל ונילע" תליפתב יכ ונעטו םירצונה וזגר םיבר תורוד
.םתנומא תאו םירצונה תא
.דחוימב םירצונה תא סיעכה קוספ הזיא ,ורעשו רודיסב וקדב

םידוהיה ןכא יכ הנעט איצמה אוהו ,(רצנתהש ידוהי) רמומ יח הנש 300 - כ ינפל
ןיינמ :החכוהה וזו .ירצונה ושי ,םאיבנ תאו םירצונה תא םתליפתב םיזבמ
אוה (ושי) ירצונה לש ומש תויתוא ןיינמ םגו ,316 אוה "קירו" הלימה לש תויתואה
דגנ ןווכמ "קירו לבהל םיווחתשמ םהש" "חבשל ונילע"מ קוספהש ןאכמ .316
.וב םינימאמה דגנו ירצונה

םירבדה םירצונה לארשי יאנוש לצא ,תעדה לע ללכ םילבקתמ םניא םירבדהש ףא
םיווחתשמ םהש" טפשמה תא םתליפתמ איצוהל ווטצנ םידוהיה .ןוצרב ולבקתה
םירטוש ועיפוה תסנכה יתבב !םכל וראת ."עישוי אל לאל םיללפתמו קירו לבהל
םא קודבל ידכ ,םר לוקב "חבשל ונילע" תא רמול שרדנ ןזחהו ,םיירצונ םידיקפו
םידיקפמ שושחל ונל ןיאש ףא ,םויכו .קוספה תא םיללפתמה וטימשה םנמא
תליפתל רזח אל בוש ולא םירודיסמ טמשנש קוספה ,ונלש תסנכה יתבב םירצונ
."חבשל ונילע"

הדובע

םיניחלמ םתאש םכל וראת ."ונלש ןונמהה ריש" םימעפל ארקנ "חבשל ונילע"
."חבשל ונילע" לש םיקרפה ינשמ דחאל הניגנמ רבחל םתשקבתנו (תוניגנמ ירבחמ)
,טקשב ורישת םילימ וליא ?הריהמ ןכיהו ,תיטיא םכלש הניגנמה היהת ןכיה :ורפס
הזיא ?רעצב יתמו ,החמשב יתמ ?ףטשב ורישת יתמו ,ורצעת יתמ ?המצועב וליאו
םא אלפנ הז היהיש ןבומ ?םכלש הניגנמה תא תוולל םיאתמ םכל הארנ הניגנ ילכ
."חבשל ונילע"ל תיתימא ןונמה תניגנמ רבחל וחילצת ןכא

שדקמב םייוולה תריש

(שדקמה תיבב םירמוא םייוולה ויהש רישה)


שדקמה תיבב תדחוימה העשה תא בורקמ ריכנ ואוב םייוולה תריש לע דומלל ידכ
רדס תא תראתמ הנשמה דימת תכסמב .(דימת תכסמ) "רישב םיוולה ורביד" הבש
.רחש לש דימת ןברק תברקה הדמע רקובב הדובעה זכרמב .שדקמה תיבב הדובעה
ולבט הליחת .שדקמה תיבב םינהוכה תוכשלב הדובעה הלחה רקובב םכשה םכשה
שדוקה ילכ לכ םא וקדבו םירעשה תא וחתפ ךכ-רחא ,הדובעה תארקל םינהוכה
ריאה אל ןיידע יכ ,םהידיב תוקובאשכ וכלה םינהוכה .הדובעל םמוקמב םינכומ
סיפב םילירגמ ויה המ .הלרגהל ,סיפל םיכרענ םינהוכה ויה ןכמ רחאלו .םויה
?שדקמב

:דימתה ןברק תברקה לש תודובעה תחאב הכזי ימ םילירגמ ויה םינהוכה
:הנוממה םהל רמא
(ולירגה=) !וסיפהו ואוב
,טחוש ימ
,(חבזמה לע םדה תא) קרוז ימ
,(בהזה חבזממ רפאה תא ריסמ ימ) ימינפ חבזמ ןשדמ ימ
,הרונמה תא ןשדמ ימ
.שבכל (הלועה יקלח) םירביא הלעמ ימ
(א הנשמ ,ג קרפ דימת)
:חבזמה לע ךסנל ןייה תא הלעמ ימ םילירגמ ויה ןכו
.הכזש ימ הכז ,וסיפה
(א הנשמ ,ג קרפ דימת)
:דימתה ןברק תטיחש ןמז עיגיו רחשה הלעיש דע שדקמב םיכחמ לוכהו
:הנוממה םהל רמוא
.הטיחש ןמז עיגה םא וארו ואצ
.(רחשה ריאהו קירבה) "יאקרב" רמוא האורה ,עיגה םא
,רובס לאומש ןב איתמ םכחה
:ךכ הפוצה תא לואשל שיו ,רתוי רחואמ הטיחשה ןמז יכ
?ןורבחב אוהש דע חרזמה לכ ינפ ריאה
."ןה" רמוא (הפוצה) אוהו
,לוכה םיכרענ התע
.ודיקפתל ןהוכ לכ

?הטיחש ןמז עיגה יכ שדקמב םידבועה םיעדוי םאה
,חבזמלו םלוא ןיב ועיגה
(לודג הניגנ ילכ) הפרגמה תא דחא לטנ
.חבזמל םלוא ןיב הקרוזו
,הפרגמה לוקמ םילשוריב ורבח לוק עמוש םדא ןיא
:תשמשמ התייה םירבד השולשו
,תווחתשהל םיסנכנ םינהוכה ויחאש עדוי הלוק תא עמושש ןהוכ
.אבו ץר אוהו
אוהו ,רישב רבדל וסנכנ םייוולה ויחאש עדוי הלוק תא עמוש אוהש יול ןבו
.אבו ץר
חרזמה רעשב םיאמטה תא דימעמ היה דמעמה שארו
.(םוי ותואב דובעל םהל רוסאו ואמטנש םינהוכב רבודמ)
(ו ,ה דימת תכסמ)
םיפסאתמ םה םש .חבזמה תברקב בצינש ןכודל םיצר םה ?םייוולה םירהממ ןאל
קוידב רמאיהל בייח םייוולה ריש .דימתה ןברק תא בירקי ןהוכהש דע םיניתממו
םייוולה ולכי דימת אל .הברקהה ףוסב חבזמה לע ןייה תא ךסנמ ןהוכהש העשב
:ןזואלו ןיעל םינמיס ויה ןכל ;ותדובעב ןהוכה תא תוארל
,(םיפיעצב) םירדוסב ףינה םינהוכה ןגס
.(םייתלצמב) לצלצב שיקה אזרא ןב םשב ןהוכו
.שבכה שארב דמוע ןיידע ןהוכה .חבזמב התלעוה רבכ רקובה תלוע
.ךסנל ןיי ול ונתנ
,ודיב םירדוסהו ןרקה לע דמוע ןגסה
.םדיב ףסכ לש תורצוצח יתשו ,םיבלחה ןחלוש לע םידמוע םינהוכ ינשו
.ועקתו ועירהו ועקת
,ולאמשמ דחאו ונימימ דחא ,אזרא ןב לצא ודמעו םינהוכה םתוא ואב
,ךסנל (ןהוכה) החש
,ןירדוסב ןגסה ףינה
,לצלצב אזרא ןב שיקה
.רישב םייוולה ורבידו
(ג ,ז דימת תכסמ)


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח