םוי לש ריש


?רישב םייוולה ורמא המ

ורמאנש םילהתמ םירומזמה תעבש םה המ תדמלמ (ד ,ז) "דימת" תכסמב הנשמה
םימיה יפל םיכורע ,רודיסב םירומזמה תא ואצמת םתא .ומויב דחא לכ ,רישב
ןברקב ןייה ךוסינ ןמזב :םוי לכב םיימעפ רישב םייוולה ורביד שדקמב .עובשב
תליפתב קר םרמאל םיליגר ונחנא .םייברעה ןיב ךוסינה ןמזבו רחש לש דימת
.תירחש
.(תבש תוליפתב דמלנ תבשה םוי לש רומזמה תא) םירומזמה ךותמ השישב ןייענ

העצה
דומילב .ותוא דמלתו דחא םויל רומזמ רחבת הצובק לכ .תוצובק 6 -ל וקלחתה
םכלש םירודיסבש םירבסהב ונייע ךכל ףסונ .תרבוחבש תויחנהבו םירבסהב ורזעיה
תא הצובק לכמ םיגיצנ ודמלי יתצובקה דומילה רחאל .םילהת רפסל שוריפב וא
.םיאתמה םויב הלוכ התיכב דמליי רומזמ לכש יוצר .הלוכ התיכה

:ימצע וא יתצובק דומילל תוחנמ תולאש


ןושארה םויב שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה :דכ רומזמ

?הז רומזמ רביח ימ
.הרהצה םיריהצמ ונחנא ןושארה קוספב
.םכיתורבחמב התוא ובתכו ,הרהצהה תא וריהצה
.תולאש שולש ךלמה דוד לאוש ךשמהב
?הנושארה הלאשה יהמ
?הבושתה יהמ
.וב תולעל הצור ימו " 'ה רה" והמ ורעש
?'ה רהב הלועה םייפכה יקנ שיאה לש ורכש המ
.תישילשהו היינשה תולאשה תא ואצמ

:תבש תכסמב ,ארמגב רפוסמ הז חיש-וד לע

,שדקמה תיב תא המלש הנבשכ
.םישדוקה שדוק תיבל 'ה תירב ןורא תא סינכהל שקיב
.(וחתפנ אלו) הזל הז (םישדוקה שדוק ירעש) םירעש וקבד
,(תוליפת) תוננר 24 המלש רמא
.םירעשה ונענ אלו
,םלוע יחתפ ואשניהו םכישאר םירעש ואש" :רמאו חתפ
".דובכה ךלמ אוביו
.("דובכה ךלמ" ומצע הנכמ המלשש ובשח יכ) ועלבל וירחא םירעשה וצר
"?דובכה ךלמ הז ימ" :םירעשה ורמא
."רוביגו זוזיע 'ה" :םהל רמא
:רמאו רזח
םכישאר םירעש ואש
,םלוע יחתפ ואשו
.דובכה ךלמ אוביו
?דובכה ךלמ הז אוה ימ
.הלס דובכה ךלמ אוה תואבצ 'ה
.הנענ אלו
רמאש ןוויכ
,ךחישמ ינפ בשת לא ,םיקולא 'ה
- ךדבע דוד ידסחל הרכז
.הנענ דימ
(א ,ל תבש תכסמ י"פע)

.עובשב ןושארה םויב ןכודה לע םידמועה םייוולה םתאש םכל וראת
?וידחי םכלוכ ורישת המ -
?"ולוס" דדוב יול רישי המ -
?תוצובק-תוצובקב ורישת המ -

ינשה םויב שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה :חמ רומזמ

?חרוק ינב ,םיררושמה םה ימ ?רומזמה ירבחמ םה ימ :בל ומיש
םיבר תורוד ויחש חרוק לש ותחפשמ יאצאצמ םה ולא יכ םירמוא שי
.שממ וינב םה ולאש םירמוא שיו ,ותדעו חרוק ירחא
,ונבר השמ דגנ תקולחמב םהיבא חרוק םע דחיב הליחת ויה חרוק ינב
.הבושת ושעו ונממ ושרפ ךכ רחאו
.(אי ,וכ רבדמב) "ותמ אל חרוק ינבו" :שמוחב רמאנ םהילע
.ה"בקה ינפל הריש םירמוא אלא ותמ אל םה

:תוכרעמ עברא רומזמב
.תדחוימ ריע לע רפוסמ םינושארה םיקוספה תשולשב :הנושאר הכרעמ
?הילע רפוסמ המו ריעה יהמ
.ריעה לע םיצעונ יכ רפוסמ םיאבה םיקוספה תשולשב : היינש הכרעמ
.םלרוגב הלעי המו ,םיצעונה םהימ
.לארשי ,ונחנא םירכזנ םיפסונ םיקוספ השולשב :תישילש הכרעמ
?ונימיד המ ?וניאר המ ?ונעמש המ
.הכולהת תראתמ הנורחאהו תיעיברה הכרעמה
?תכרענ איה ןכיה ?הכולהתב ףתתשמ ימ
?הכולהתב םידעוצה לש המסיסה יהמ

םילימ ירבסה
.(הגספ ןושלמ) הבוגל םכיניע ומירה :"וגספ"
.וניוויק :"ונימיד"
.המוח :"ליח ,הליח"
.םלועל ,תימלוע :"תומ לע"

:ינשה םויב םייוולה ורש הניגנמ וזיאב ובשח
?תיטיא וא הריהמ ,הטקש ,הבוצע ,החמש

ישילשה םויב שדקמה תיבב םירמוא םייוולה ויהש רישה :בפ רומזמ

.ךלמה דוד לש ונמזב םייוולה ינבמ דחא אוה ףסא ?ףסא ררושמה והימ
שדקמה תיבבו דעומ להואב 'ה ינפל םיררושמ ויה וינבו אוה
.(ב-א םיקוספ ,הכ קרפ א םימיה ירבד)
.'ה ינפל םיררושמ ףסא לש וינב ינב ויה תורוד תורוד

.ןידה יתב לע רפסמ ונלש רומזמה
,"םיהולא" םימעפל םיארקנ םיטפוש יכ ,ונדמל שמוחב רבכ
.םיקולאה יקוח יפ לע םיטפוש םה ןכש
:ךכ רמוא ןושארה קוספה ,ןכל

,(ןידה תיבב) לא תדעב בצינ ('ה) םיקלא
.טופשי (םיטפוש) םיהולא ברקב

?םיטפושה תדעב 'ה בצינ עודמ
.וטופשי תמא םא תוארל :ונל ריבסמ י"שר
?ןידה תיבב ררבתמ המ
?םיניידה תא ה"בקה הווצמ המ
?הזה ןידה תיבב םיחפוקמה םהימ
?המ ?ימ ."וניבי אלו ועדי אל"
!בזכאמ ןיד תיב ןכא

(םינמאנ םיטפוש) םתא םיהולא יתרמא ינא
.(הווצמהו הרותה יפ לע םישוע) םכלוכ ןוילע ינבו
(יריאמה שוריפ)

?ולאה םיבולעה םיטפושה לש םלרוג היהי המ
.דואמ בזכא םדאה ינב לש טפשמה תיב
.ונלש הליפתה יהמ ןורחאה קוספב וקדב

:הז ריש םייוולה ורש דציכ וניימדו ובשח
?הניחתב ?סעכב ?רעצב

יעיברה םויב שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה :דצ רומזמ

'ה לע ונרש םימדוקה םירומזמב
,שדקמב ןכושה
םילשוריב ןכושה
.ןידה תיבב בצינה
.תומקנ ל-אכ 'ה עיפומ דצ רומזמב
.םיעשרה ןמ לארשי תמקנ תא םקונ 'ה
.םיעשרה ישעמ םה המ רומזמב ואצמ
.רומחה לא רומח תוחפה ןמ ,דבכה לא לקה ןמ םיעשרה ישעמ תא ובתכ
:םהל בישמ 'הו ?וללה םיעשרה םמצעל םירמוא המ

,(דמל אלש ימ :רעב) םעב םירעוב ,וניב
(.לכש ילעב ויהת :וליכשת ;שפיט :ליסכ) ?וליכשת יתמ ,םיליסכו
?(עמוש ונניא ןזואה תא ארבש ימ) עמשי אלה ןזוא עטונה
?טיבי אלה ןיע רצוי םא
?חיכוי אלה םייוג דסויה
.(לוכה עדוי יאדווב) תעד םדא דמלמה

."...רבגה (רשואמ) ירשא" :קידצה רומזמב עיפומ התע
?שקבמ אוה םירוסיי ולא ?'המ םירוסיי שקבמ רבגה עודמ :רזומ
,אבה בלשה והמ ."תוכנחמ תורצ" םירוסייל ארוק שריה ברה
?"תוכנחמה תורצה" רחאל
.קוספה תא ואצמ ?םיערמה דגנ קידצל רוזעי ימ
?קידצה תא םחנמ ימ
?לופיל הטונה קידצה תא דעסי ימ
?ולוכ לארשי םעל 'ה חיטבמ המ
.קוספה תא וקיתעה

:(גכ-כ םיקוספ) רומזמה לש םינורחאה םיקוספה תעברא לש רבסה םכינפל
?'ה ךילא רבחתי םאה
??טפשמב לווע םישועש םיעשר לש (טפשמ תיב) טפשמ אסיכ
קידצל ער תושעל םיצורש םישנא ךל םימוד ויהיש וא
!!הלילח ,אל ?אטחמ יקנש ימ תא םישאהלו
.(תימצי=) תירכי םיעשרה תאו ,קידצל ןגמו בגשמ אוה 'ה
:םייסמ אוהו ,"תומקנ ל-א"ב חתפ רומזמה

,(ער תושעל םחוכ תא) םנוא תא םהילע בשיו
,(םתוא תורכי=) םתימצי םתערב
.וניקולא 'ה םתימצי

.הז ריש םייוולה ורש וא וארק דציכ ובשח
.םיקידצל הרזע ןיבל םיעשרל שנוע ןיב הניגנמב ןיחבהל ולכות
?לילצ הזיאב ?ולא םיקוספ רישי ימ .'ה לש וחוכ לע םירבדמה םיקוספ שי

ישימחה םויב שדקמה תיבב םירמוא םייוולה ויהש רישה :אפ רומזמ

רישה םג אוהו ,ישימחה םוי לש רומזמה אוה םילהתב אפ רומזמ
,ףסומ ןברק תברקה ןמזב ,הנשה שאר םויב םירמוא םייוולה ויהש
.הנשה שארב העורתה :"בקעי יקולאל ועירה" :י"שר ריבסמש יפכ
.הנשה שאר תא ריכזמה ףסונ קוספ רומזמב ואצמ

.הארנ וניאו הסוכמ חריה ובש םוי ,הסוכמ ושוריפ "הסכ" :רבסה
.שדחמ הארנ ,שדחתמ חריה ובש םויה אוה שדוח שאר

לארשי תודלותמ םיעוריא ואצמת רומזמה ךשמהב
:ירשתב 'א-ב םקלחב ורקש רבדמה תפוקתבו םירצמב
:םירצמל הסינכב
םירוסאה תיבמ ףסוי אצי הנשה שארב
:דבעכ,רענכ הערפ תיבל אבוהו
,ומש ףסוהיב תודע
,םירצמ ץראמ ותאצב
.עמשא יתעדי אל תפש

.(ב ,ול הטוס) "ןושל םיעבש לאירבג ךאלמה ודמילש" :ארמגה תשרפמו
:םירצממ האיציבו
,םירצממ ואצי ןסינב יכ םיעדוי ונלוכ
.רתוי םדקומ היה דובעשה ןמ רורחשה ךא
".םירצמב וניתובאמ הדובע הלטב הנשה שארב" :רמאנ ארמגב
.ךרפה תדובעמ רורחשה תא ראתמה רומזמב קוספה תא ואצמ

.הרצ לכמ ונתוא ץלחמו ליצמ ה"בקה יכ רפוסמ ח קוספב
?קוספב תרכזנ שמוחה ןמ םכל תרכומה הרצ וזיא
.לארשיל ה"בקה ןיב חיש-וד ןיעכ ואצמת רומזמה ךשמהב
:בלב עומשל ,ןזואב עומשל - "עמש" איה חתפמה תלימ

,ךב הדיעאו ,ימע ,עמש
.יל עמשת םא ,לארשי

?לארשיל 'ה עימשה המ :ואצמו וקדב
?בלב ?ןזואב לארשי ועמש םאה
אלא...ילוקל ימע עמש אלו
,יל עמוש ימע ול
...וכלהי יכרדב לארשי

?ולוקב ועמשי ,'הל לארשי ועמשי רשאכ הרקי המ
,'ה לוקב םיעמושה ,לארשיל תוכרב רומזמב ואצמ
םימעל לארשי ןיב היהתש הכרב ובתכו
.לארשי ץרא ךותב הרשתש הכרבו

:םינוש הניגנ ילכ םירכזומ םינושארה םיקוספב :בל ומיש
.לבנהו רוניכה ,ףותהו (הניגנ ילכ=) תיתגה
,םיקוספ ברו השק רומזמהש רחאמ) םינגנמה םייוולל תוארוה ונת
.(וכותמ עטק רוחבל ולכות

ישישה םויב שדקמה תיבב םירמוא םייוולה ויהש רישה :גצ רומזמ

:"ךלמ 'ה" ישישה םויב םייוולה ורש עודמ ונל רבסומ ארמגב

.םהילע ךלמו ותכאלמ רמגש םש לע
(א ,אל הנשה שאר)

:הנשמל ושוריפב ם"במרה ריבסמו

,תישארב השעמ םלשנ ובש ,ישישה םויב
,ןכ םג םדאה ארבנו
."שבל תואיג ךלמ 'ה" רמואו ,הלעתי ארובה תלודג ןיבמש

.(תוביס יתש) "ךלמ 'ה" רמול םיאתמ אל ןיידע ישילשה םויב עודמ ,וריבסה

.האירבה ןמזמ - זאמ ןוכנ ,'ה תוכלמ רמולכ ,'ה אסיכ
.ארב 'הש עבטה לומ המצועבו חוכב הלגתמ 'ה תוכלמ
.עבטה לש םוצעה חוכה תא הארמה דחא קוספ תוחפל ואצמ
,םישעוגו םישעורה םיבר םימעל לשמ םה םיזעה תורהנה יכ םישרפמ שי
."ה םורמב רידא" ךא

.םינמאנה הרותה יקוחב םג תיארנ 'ה לש תוכלמה
.הרותה תווצמ וב תורכזנש קוספה תא ואצמ

:םייסמ רומזמה

,שדוקה הוואנ ךתיבל
.םימי ךרואל 'ה

.שדוקה תדובע תישענ ובש ,שדקמה תיבל אופא ונרזח
.ישישה םויב ןכודה לע םידמועה םייוולה תא םילימב וראת

ריש לכו ,םתריש תא םיעטוק ויה םייוולה יכ ,רפוסמ (ג הנשמ ,ז קרפ) דימת תכסמב
:םיקרפ השולשב ,םיקלח השולשב רמאנ היה
,ךסנל (ןהוכה) החש
,ןירדוסב ןגסה ףינה
,לצלצב אזרא ןב שיקהו
.רישב םייוולה ורבידו
,(םויה ריש ךותב) קרפל ועיגה
ועקת
,םעה ווחתשהו
העיקת קרפ לכ לע
.היווחתשה העיקת לכ לעו
וניקולא תיב תדובעל רדס הז
.ןמא ,ונימיב הרהמב הנבייש ןוצר יהי

,םתליפתבו לארשי ךמעב וניקולא 'ה הצר
,ךתיב ריבדל הדובעה תא בשהו
,ןוצרב לבקת הבהאב םתליפתו לארשי ישאו
.ךמע לארשי תדובע דימת ןוצרל יהתו"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח