תפרפ תשש רב קחצי יבר - ש"ביר

רטפנו (1326) ו"פ א"ה תנשב הנולצרבב דלונ ,ש"בירה אוה ,תפרפ תשש רב קחצי יבר
לודגה ובר תריטפ רחאל רודה לודגל היה ש"בירה .רי'גלאב (1408) ח"סק א"ה תנשב
א"נק א"ה תנשבו ,דרפסב תובר תוליהקב תונברב שמיש .(ן"רה) םיסנ 'ר ,בוהאהו
םש ,הקירפא ןופצל חרב ,דרפס תא ודקפש תוידוהי-יטנאה תומוהמה תובקעב ,(1391)
ויקספמ תואמ .ןיידכ ץ"בשרה שמיש וניד תיבב .רי'גלא ריעב ןיד תיב באכו ברכ שמיש
.וראק ףסוי 'ר לש ךורע ןחלשה יקספל רוקמ םישמשמ
ץבוקל רוזחל ידכ תודוקפה לגרסב "BACK" רותפכה לע ץחל