םיישומיש םיינרות עדימ ירגאמל הרבח - "שימלח" תושרב


טרופמ ןכות

חלשיו ,ךל ךל ,תישארב תושרפ ,תישארב
אב תשרפ ,תומש
ורתי ,חלשב תושרפ ,תומש
םיטפשמ תשרפ תומש
הוצת ,המורת תושרפ ,תומש
להקיו ,אשת יכ תושרפ תומש
ארקיו תשרפ ,ארקיו
וצ תשרפ ,ארקיו
ינימש תשרפ ,ארקיו
עירזת תשרפ ,ארקיו
ערוצמ תשרפ ,ארקיו
תומ ירחא תשרפ ,ארקיו
םישודק תשרפ ,ארקיו
רומא תשרפ ,ארקיו
רהב תשרפ ,ארקיו
יתוקוחב תשרפ ,ארקיו
אשנ תשרפ ,רבדמב
חרק ,ךל חלש ,ךתולעהב תושרפ ,רבדמב
יעסמ ,תוטמ ,סחניפ ,תקח תושרפ ,רבדמב
בקע ,ןנחתאו ,םירבד תושרפ ,םירבד
האר תשרפ ,םירבד
םיטפוש תשרפ ,םירבד
אצת יכ תשרפ ,םירבד
ךליו ,אבת יכ תושרפ ,םירבד

ן"במר יפל תווצמה ןינמ            תושב             תנ