פרק שישי: מטרת התלמוד היא בירור והכרעה

המטרה העיקרית של התלמוד היא ההכרעה בין הדעות השונות
ההבדל היסודי בין ראיית חוקרי התלמוד מן האוניברסיטה את התלמוד לבין הראיה האמונית הוא בכך שהחוקרים סבורים שהתלמוד התגבש לכלל יצירה אחת בתהליך של הרבדה; שכבת האמוראים הורבדה על גבי חכמי המשנה, שכבת הסתמא הורבדה על גבי שכבת האמוראים וכן הלאה.

הראייה האמונית רואה בתלמוד יצירה שנערכה באופן מודע בידי רב אשי ובית דינו, במגמה של הכרעה בין הדעות השונות. מאחר שבימיו של רב אשי כבר בטל בית הדין הגדול, כינס רב אשי לבית דינו את כל החכמים מהדור הראשון ואילך, גם אלו שכבר לא היו בין החיים, ובכך הקנה לדיונים את הסמכות לגזור גזרות ולתקן תקנות לכל ישראל. השותפות הזו בין חכמי הדורות באה לידי ביטוי בדו שיח בין רבינא לרב אשי בנוגע להלכת דיין שטעה1 -
"...דאמר רב ששת אמר רב אסי: טעה בדבר משנה - חוזר, טעה בשיקול הדעת - אינו חוזר.
אמר ליה רבינא לרב אשי: אפילו טעה ברבי חייא ורבי אושעיא? - אמר ליה: אין. - אפילו בדרב ושמואל? - אמר ליה: אין. - אפילו בדידי ודידך? - אמר ליה: אטו אנן קטלי קני באגמא אנן"?

כך מתאר את מפעלו של רב אשי הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה:
"...ונתייחד רב אשי לחברם, וראה לעשות בדברי כל מי שהיה אחר רבינו הקדוש כמו שעשה רבינו הקדוש בדברי כל מי שהיה אחרי משה -
אסף כל שמועות בעלי השמועות ודברי עיון של המעיינים ופירושי המפרשים ובירר הקבלות ואספם... וקבע בו מטרתו ארבעה דברים:
האחד, ביאור המשנה וכל הפירושים השונים שנאמרו על לשונות המשנה שאין להם הכרע, וטענת כל מפרש על חבירו, ובירור הטענה הצודקת, וזו היא המטרה העיקרית במטרותיו".

כאלף שנה מאוחר יותר ניסה רבי יוסף קארו לעשות דבר דומה, אם כי בהיקף מוגבל, בחיבורו "בית יוסף". כך הוא כותב בהקדמתו שם:
"ועלה בדעתי שאחר כל הדברים אפסוק הלכה ואכריע בין הסברות, כי זהו התכלית להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד. וראיתי שאם באנו לומר שנכריע דין בין הפוסקים בטענות וראיות תלמודיות, הנה התוספות וחידושי הרמב"ן והרשב"א והר"ן מלאים טענות וראיות לכל אחד מהדעות, ומי הוא זה אשר יערב לבו לגשת להוסיף טענות וראיות. ואיזהו אשר ימלאהו לבו להכניס ראשו בין ההרים הררי א-ל להכריע ביניהם על פי טענות וראיות... ולכן הסכמתי בדעתי כי להיות שלושת עמודי ההוראה אשר הבית, בית ישראל, נשען עליהם בהוראותיהם הלא המה הרי"ף והרמב"ם והרא"ש ז"ל, אמרתי אל לבי שבמקום ששניים מהם מסכימים לדעת אחת נפסוק הלכה כמותם אם לא במקצת מקומות שכל חכמי ישראל או רובם חולקים על הדעת ההוא ולכן פשט המנהג בהפך. ומקום שאחד מן השלושה עמודים הנזכרים לא גילה דעתו בדין ההוא והשני עמודים הנשארים חולקים בדבר הנה הרמב"ן והרשב"א והר"ן והמרדכי וסמ"ג ז"ל, לפנינו אל מקום אשר יהיה שמה הרוח, רוח א-להין קדישין, ללכת - נלך; כי אל הדעת אשר יטו רובן כן נפסוק הלכה".

הבית יוסף הלך אפוא בעקבות רב אשי, וכינס לחיבורו את כל הראשונים בכדי ליצור את אותו בית דין שיוכל באמצעות סמכות ההכרעה הנתונה בידו מן התורה - "אחרי רבים להטות" - להפוך את הפסקים הרבים לתורה אחת ומשפט אחד. אמנם בשונה מרב אשי, לא ראה רבי יוסף קארו את עצמו שותף לאותו בית דין.

מי שמדמה בעיני רוחו את רב אשי וחבריו יושבים ספונים על גבי כתבי יד של התלמוד, זה מוסיף וזה מוחק זה משפר את הנוסח וזה משנה את מבנה הסוגיה, או מי שרואה בעיני רוחו בית מדרש תוסס שבו משקלו של כל חכם שווה ומבין כולם מתבררת ההלכה, מצייר תמונה שאינה נכונה. קביעת גרסת התלמוד נעשתה לא על ידי חבר סופרים וחוקרים, ולא על ידי חבר תלמידי חכמים אקראי, אלא כחלק מהכרעת בית דינו של רב אשי, שם היו מרוכזים רוב חכמי ישראל.

למעשה זהו ההליך שעומד ביסוד דברי חז"ל כולם, התנאים והאמוראים גם יחד. דוגמא מימי התנאים היא היום שבו הושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה. במסכת ברכות2 הובאה ברייתא המתארת את הליך העברתו של רבן גמליאל מן הנשיאות:
"תנו רבנן: מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו: תפלת ערבית רשות או חובה? אמר ליה: רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו: תפלת ערבית רשות או חובה? אמר לו: חובה. אמר לו: והלא רבי יהושע אמר לי רשות! אמר לו: המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש. כשנכנסו בעלי תריסין, עמד השואל ושאל: תפלת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל: חובה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אמר ליה רבי יהושע: לאו. אמר לו: והלא משמך אמרו לי רשות! אמר ליה: יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: אלמלא אני חי והוא מת - יכול החי להכחיש את המת, ועכשיו שאני חי והוא חי - היאך יכול החי להכחיש את החי? היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן: עמוד! ועמד.
אמרי: עד כמה נצעריה וניזיל? בראש השנה אשתקד צעריה, בבכורות במעשה דרבי צדוק צעריה, הכא נמי צעריה, תא ונעבריה! מאן נוקים ליה? נוקמיה לרבי יהושע? בעל מעשה הוא; נוקמיה לרבי עקיבא? דילמא עניש ליה, דלית ליה זכות אבות; אלא נוקמיה לרבי אלעזר בן עזריה, דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא...
תנא; אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו - לא יכנס לבית המדרש. ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי. אמר רבי יוחנן: פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן, חד אמר: אתוספו ארבע מאה ספסלי; וחד אמר: שבע מאה ספסלי. הוה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל, אמר: דלמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל. אחזו ליה בחלמיה חצבי חיורי דמליין קטמא. ולא היא, ההיא ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה.
תנא: עדיות בו ביום נשנית, וכל היכא דאמרינן בו ביום - ההוא יומא הוה. ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת".

במבט ראשון מצטייר כאן בית מדרש תוסס, ובו מאות תלמידי חכמים שכולם דנים זה עם זה. אולם, כאשר אנו משווים זאת למקורות אחרים מתברר לנו שמדובר בבית מדרש שההיררכיה בו הייתה ברורה - סנהדרין, וסביבה שורות של תלמידי חכמים. בתלמוד הירושלמי3 שאלו:
"כמה ספסלים היו שם?
רבי יעקב בר סוסיי אמר שמונים ספסלים של תלמידי חכמים היו שם חוץ מן העומדים מאחורי הגדר אמר רבי יוסי בי רבי בון שלש מאות ספסלין של תלמידי חכמים היו שם חוץ מן העומדים מאחרי הגדר כהיא דתנינן תמן ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה.
תמן תנינן4 זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה וכי כרם היה שם אלא אלו תלמידי חכמים שהיו עשויים שורות שורות ככרם".

היום שבו העבירו את רבן גמליאל נקרא במשניות "יום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה". המיוחד שביום זה היה שבאותו יום נוסף לסנהדרין חכם אחד. בדרך כלל מספרם של הסנהדרין הוא שבעים ואחד, כמו שכותב הרמב"ם5:
"כמה בתי דינין קבועין יהיו בישראל וכמה יהיה מניינן, קובעין בתחלה בית דין הגדול במקדש, והוא הנקרא סנהדרי גדולה ומניינם שבעים ואחד, שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהן שנאמר והתיצבו שם עמך הרי שבעים ואחד, הגדול בחכמה שבכולן מושיבין אותו ראש עליהן והוא ראש הישיבה והוא שקורין אותו החכמים נשיא בכל מקום והוא העומד תחת משה רבינו, ומושיבין הגדול שבשבעים משנה לראש ויושב מימינו והוא הנקרא אב בית דין ושאר השבעים יושבין לפניו כפי שניהם וכפי מעלתם".

כשהעבירו את רבן גמליאל מן הנשיאות הוא עדיין נשאר אחד מחכמי הסנהדרין. נמצא, ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה, היו בסנהדרין שבעים ושנים זקן. ואכן, שלוש פעמים שנינו במשנה6:
"אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה"...

בית המדרש התוסס היה אפוא הסנהדרין, וסביבה שורות שורות של תלמידי חכמים שאף הם היו יושבים לפי מעלתם, כדרך שכותב הרמב"ם בסנהדרין קטנה7:
"כל סנהדרי קטנה מושיבין לפניהן שלש שורות של תלמידי חכמים בכל שורה ושורה עשרים ושלשה איש, שורה ראשונה קרובה לסנהדרין, ושורה שנייה למטה הימנה, ושלישית למטה הימנה, וכל שורה ושורה יושבין בה לפי מעלתן בחכמה".

נקודה זו מובלעת בין השיטין בדברי רש"י בפירושו למסכת סנהדרין בהקשר לבית דינו של רב אשי. הלכה היא בדיני הטענות8:
"היה כתוב בשטר הודה פלוני בפנינו בית דין, אם אין כתוב בו שהיו שלשה או דברים ששומעין מכללן שהיו שלשה חוששין שמא שנים היו וטעו ודימו שההודיה בשנים הודיה בבית דין ולפיכך אין דנין בו דין שטר".

מה הם "דברים ששומעים מכללן שהיו שלושה"? התלמוד במסכת סנהדרין9 פוסק שאם נכתב בשטר: "בית דינו של רבנו אשי... ואמר לנו רבנו אשי"... משמע ששלושה היו.

רש"י על אתר כותב על כך:
"והאי דנקט רב אשי - לפי שבית דינו היה ראש בימי רבינא ושניהם סידרו גמרא של תלמוד בבלי כדאמרינן התם בהשוכר את הפועלים10 רב אשי ורבינא סוף הוראה, ובימיו נאמרו דברים הללו והוקבעו בגמרא".

שלא כפי שעשה רבי יוסף קארו, פעולתו של רב אשי אינה רק אוסף פסקי דין של חכמי הדורות שלפניו. רב אשי וחכמי דורו מכנסים למעשה את חכמי הדורות הקודמים לתוך בית דינם הם, ודעותיהם של כל האמוראים, מדורם של רב ושמואל ואילך, נשמעות באותו בית דין שממנו יוצאה הוראה לישראל.

את אותה עבודת הכרעה עשה לפניו רבי יהודה הנשיא עם חכמי המשנה כפי שכותב רש"ג11:
"'תניא12, אמר רבי יוסי: מתחילה לא היו מרבין מחלוקת בישראל, אלא בית דין של שבעים ואחד יושבין בלשכת הגזית, ושני בתי דינין של עשרים ושלשה, אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה, ושאר בתי דינין של עשרים ושלשה יושבין בכל עיירות ישראל. הוצרך הדבר לשאול - שואלין מבית דין שבעירן, אם שמעו - אמרו להן, ואם לאו - באין לזה שסמוך לעירן. אם שמעו - אמרו להם, ואם לאו - באין לזה שעל פתח הר הבית. אם שמעו - אמרו להם, ואם לאו - באין לזה שעל פתח העזרה. ואומר: כך דרשתי וכך דרשו חבירי, כך למדתי וכך למדו חבירי. אם שמעו - אמרו להם, ואם לאו - אלו ואלו באין ללשכת הגזית, ששם יושבין מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערבים. ובשבתות ובימים טובים יושבין בחיל. נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו - אמרו להם, ואם לאו - עומדין למנין. רבו המטמאים - טמאו, רבו המטהרין - טהרו. משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן - רבו מחלוקת בישראל, ונעשית תורה כשתי תורות'.

ורבנן שאחר כך בימי רבן גמליאל ורבן שמעון בנו עדיין היו נושאים ונותנים והיו ביניהם מחלוקת ואי אפשר היה שיגרסו כולם פה אחד. ובימי רבי הסתייע הדבר שדברי המשנה כמפי הגבורה אמורים וכאות וכמופת הם".

עריכת המשנה היא חזרה למצב שבו התורה הופכת להיות תורה אחת. הדרך הייתה אותה דרך שנזכרת בתוספתא - "נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו - אמרו להם, ואם לאו - עומדין למנין". מתחילה היה זה מניין חכמי הסנהדרין, ואחר כך, בימי רבי, המניין היה מניין כל התנאים לדורותיהם.

כפי שכותב הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה, עשה רב אשי לדורות האמוראים מה שעשה רבי יהודה הנשיא לדורות התנאים. הוא, העמיד את דברי האמוראים לדורותיהם להכרעה בבית הדין הגדול בכדי שתהיה התורה תורה אחת.

לפי דרכנו למדנו, שהניסיון לשחזר לאחור כיצד נראו הדיונים המקוריים בבית המדרש הוא חסר טעם, אפילו אילו היה נעשה מתוך הנחות מחקריות נכונות. התלמוד מקבל את משמעותו המשפטית והרוחנית דווקא בצורתו הנוכחית. דווקא מפני שההכרעה נעשתה בדרך זו, תקף לגביה הציווי: "עַל פִּי הַתּורָה אֲשֶׁר יורוּךָ וְעַל הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר יאמְרוּ לְךָ תַּעֲשֶׂה לא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמאל (דברים יז, יא).

אין לנו אפוא אלא את דברי הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה:
"וכאשר מתו כל החכמים עליהם השלום שהאחרונים מהם רבינא ורב אשי וכבר נשלם התלמוד, הרי כל מי שעמד אחריו אין מטרתו אלא הבנת דבריהם שחבור בלבד, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע".

דיונים שלא הובאו בתלמוד
מאליו מובן, שחיבור שמגמתו היא בירור והכרעה לא יאסוף את כל הדיונים שנאמרו מאז ימי רב ושמואל, אלא רק אותם דיונים המתאימים למגמה זו. ואכן, רב האי גאון13 מעיד כי התלמוד, כפי שהוא מובא בפנינו, ערוך גם מבחינה זו שחלק מן הדברים הושמט ממנו, מפני שניתן ללמוד אותו מן הדברים שהובאו כבר. כך הוא כותב:
"הרבה בלא מניין יש בתלמוד שמועות שנאמרו בתוך מעשים וגופא דשמעתא (=וגוף השמועה) לא נאמרה בדוכתא אחריתי (=במקום אחר). וזימנין דהדרין ואמרין 'גופא' והוו בה, וזמנין דשבקי לה ומן ההוא דוכתא בלחוד גמרינן לה, ולא צריכיתו לאשכוחה בדוכתא אחריתי (=ופעמים שחוזרים ואומרים 'גופא', ודנים בה כשלעצמה ופעמים עוזבים אותה, ומאותו מקום בלבד שנזכרה בו בצורה אגבית לומדים אותה). ויותר על כן, משניות ברייתא דאמרין תנו רבנן ותניא לא ידעינן היכי אמירן14, דלאו כולהו מכילתא מטיין להון...
ואנו בנעורינו כך הגיע אלינו בעבור ההיא שמעתא באלו מציאות15 דאיסור ורב ספרא דאדכרינן מאי דתנן אלמנה מוכרת שלא בבית דין ואמר ליה רב אבא לרב ספרא ולאו איתמר עלה אמר רב יוסף אמר רב נחמן אין צריכה לבית דין מומחין אבל צריכה לבית דין הדיוטות, שמראין דברים הללו דאיתמר עלה בדוכתה16, ובדוכתה ליכא מידי, והכא בלחוד הוא דאיתמרא עלה, וכמה תמהנו מזאת, עד שראינו רוב התלמוד כך וישר בעינינו".

גם רבי שניאור זלמן מלאדי, בהלכות תלמוד תורה שלו17 מוכיח ממספר מקומות כי חלק גדול מן הפלפול התלמודי הקדמון הושמט מן התלמוד שבידנו. לדוגמא, במסכת שבת18 מסופר שלאחר שיצא רבי שמעון בן יוחאי מן המערה היה כל גופו מכוסה פצעים ובקיעים. אמר לו רבי פנחס בן יאיר: אוי לי שראיתיך בכך! אמר לו: אשריך שראיתני בכך, שאילמלא לא ראיתני בכך - לא מצאת בי כך - תורה רבה ועמוקה כל כך. על כך מעירה הגמרא כי קודם שהיה רבי שמעון בן יוחאי במערה, כאשר היה מקשה קושיה היה מפרק לו רבי פנחס בן יאיר שנים עשר פירוקים. לאחר שיצא מן המערה, שם למד שלוש עשרה שנה, כשהיה מקשה רבי פנחס בן יאיר קושיה היה מפרק לו רבי שמעון בן יוחאי עשרים וארבעה פירוקים.

מספר זה מוזכר גם במסכת בבא מציעא19, בנוגע לדיון בין אמוראי הדור השני בארץ ישראל - רבי יוחנן וריש לקיש. לאחר שמת ריש לקיש שלחו חכמים לרבי יוחנן את רבי אלעזר בן פדת, כדי שתתיישב דעתו מחסרונו של ריש לקיש. כל שמועה שאמר רבי יוחנן סייע לו רבי אלעזר מברייתא. אמר לו: אתה כבן לקיש? בן לקיש כאשר הייתי אומר דבר היה מקשה לי עשרים וארבע קושיות, והייתי מפרק לו עשרים וארבעה פירוקים וממילא הייתה מתרווחת השמועה, ואתה אומר לי: תניא דמסייע לך, האם איני יודע ששמועתי נכונה?

בכל הדיונים התלמודיים בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש אין מספר כה גדול של קושיות ותירוצים. על אחת כמה וכמה שבתלמוד התנאים, אשר חלקו משוקע במדרשי הלכה שונים וחלקו במקורות תנאיים אחרים, אין אנו מוצאים עשרים וארבעה פירוקים לקושיה אחת. מכאן שרוב תלמוד התנאים ואף חלק גדול מתלמודם של האמוראים הושמט בעריכה מפני שאת החידושים הללו ניתן ללמוד גם מן התלמוד שבידנו. הרב חרל"פ בהקדמה לספרו "בית זבול", כותב בהקשר לכך:
"ונסבה מאתו יתברך שמו, שכל ההלכות אשר לא יוכלו להכריע אותם בשמים, כי 'לא בשמים היא'20, הוכרעו בתלמוד הבבלי, ויהי ה' עמהם שכל הספקות שאפשריים להיוולד עד עולמי עד לכולם יש מקור והכרעה בתלמוד הבבלי. ולא נקבעה בו שום מלה ואות יתירה, כי אם מה שיש בו וממנו ללמוד וללמד הלכות קבועות שאפשר לפשוט מהן ולעמוד על בירורם. וכמו בנבואה שכל נבואה שלא הוצרכה לדורות לא נכתבה21, כן גם כל 'הווה אמינא' ו'סלקא דעתך' שאין ללמוד מהם הלכה לדורות לא נכתבה בתלמוד ולא קבעם רב אשי במשנתו".

עריכת התלמוד אפוא אינה רק איסוף של חומר קיים, אלא נעשתה מתוך מגמה ליצור נדבך הכרחי בהעברת התורה שבעל פה לדורות הבאים. כך כותב בעל התניא שם22:
"ומשום הכי נמי נשכח כל פלפול התנאים והאמוראים הראשונים ולא הובא ממנו בתלמוד כי אם מעט מזעיר... משום שאין חיוב לחזור עליהן מאחר שלא ניתן הפלפול רק (=אלא) למשה (רבנו)".

רוב הפלפול שבידנו הוא מהוויות דאביי ורבא ואילך. הוויות דרב ושמואל וקל וחומר הוויות דרבן יוחנן בן זכאי23 הושמטו בעריכה במתכוון מפני שהן מעבר למגמה הבסיסית של התלמוד - ללמד את כל ההלכות שעשויות לעלות לדיון אי פעם עם טעמיהן. הוויות אלו הן בבחינת נבואה שנצרכה לשעתה, ולכן הושמטו.

הערות:1. סנהדרין לג, א.
2. כז, ב.
3. מסכת תענית פרק ד הלכה א.
4. משנה כתובות פרק ד משנה ו.
5. הלכות סנהדרין פרק א הלכה ג.
6. זבחים פרק א משנה ג; ידים פרק ג משנה ה ופרק ד משנה ב.
7.
הלכות סנהדרין פרק א הלכה ז. שורות כאלו היו גם בסנהדרין הגדולה, כדברי הירושלמי בבאור המונח "כרם ביבנה", אלא שבסנהדרין הגדולה באו כדי ללמוד ולא כדי להיתוסף אליה, שאין מוסיפים לסנהדרין יותר משבעים ואחד, מלבד באותו היום שהעבירו את רבן גמליאל.
8.
רמב"ם הלכות טוען ונטען פרק ז הלכה ד.
9.
ל, א.
10.
בבא מציעא פו, א.
11.
מהדורת לוין עמוד 22-23.
12.
סנהדרין פח, ב; המקור הוא תוספתא במסכת חגיגה פרק ב הלכה ט.
13.
מתשובות רב האי גאון, שערי תשובה קיט.
14.
ראה להלן, חלק שני פרק שני, בפסקה העוסקת בברייתא.
15.
בבא מציעא לב, א.
16.
במקומה, על משנת כתובות צז, א.
17.
קונטרס אחרון דף תתמב.
18.
לג, ב.
19.
פד, א.
20.
ראה בבא מציעא נט, ב, במעשה תנורו של עכנאי.
21.
מגילה יד, א.
22.
שם עמוד ב.
23.
ראה סוכה כח, א.