ם י ש י א


יסוי יבר

יבר לשו אביקע יבר לש םילועמה וידימלתמ ,אתפלח ןב יסוי יברל הנווכה
אשואב ,לילגב רגו ,אישנה הדוהי יבר לש ובר היה אוה .אבב ןב הדוהי
ץיברמו תונקת ןקתמ ,הארוה הרומ היה אוה .אבכוכ-רב דרמ ימיב ,ירופיצבו
.וידימלתל הרות

.םילודג םימכח ידימלת ויהו ,וכרדב וכלה וינב תשמח

.ויתוארוהל דובכ תאריב וסחייתהו ותוא וצירעה יסוי יבר לש וירבחו וידימלת
םגתפה ונממו ,םדא לכל תונידעב סחייתהו וירבח דובכב ריהז היה אוה
."ומוקמ תא דבכמ םדא אלא ,ודבכמ םדא לש ומוקמ אל"
וירבח םע ויתוקולחמב .הרותב ותלודג לעו ותמכח לע ותוא םיחבשמ ויה ל"זח
תוחכוה לע תדסוימ דימת התיה ותעדש םושמ ,ותומכ הכלהה העבקנ
".ומע וקומינ - יסוי יבר" :ל"זח םיאטבתמש יפכו ,תוקצומ תוינויגה
:ותונתוונעו ותועינצ תרכינ ומצע לע רמאש םירבדה ךותמ

,ירוש - ירושלו ,יתשא - יתשאל יתארק אל יימימ
.ידש - ירושלו ,יתיב - יתשאל אלא
;יקולח ירמא יתיב תורוק ואר אל םלועמ
;ירבח ירבד לע יתרבע אל יימימ
(ב"ע ,ח"יק תבש) .יירוחאל יתרזחו רבד יתרמא אל יימימ

לש (םינשה רדס) היגולונורכב קסועה רפס - "םלוע רדס" תא רביח יסוי יבר
.ארקמה"םישיא" ןכותל הרזח