השיאה שאר יוסיכ

לואש רב ךלמילא ברה

"בל יכרעמ" ךותמ

:הלאש
ונייח תא תונבל םיפאוש ינאו יתסורא .ןיאושינה-תירבב סנכיהל דמועו ,ינא ריעצ
דומעל םינכומ ונא יכ רורב .לארשי יגהנמו הווצמהו הרותה תודוסי לע םיפתושמה
ףא ,ןיבהלו דומלל דוע םיכירצ ונא ךכ םושמ אקווד ךא .םיישק לע רבגתהלו םינחבמב
ונל ןבומ אהי לכהש דע תוכחל אלו "עמשנ"ל "השענ" םידקהל השוחנ ונתטלחהש יפ לע
תוסכל הטילחהש יל התליג יתסורא רשאכ יתחמש דואמ המו .ונתעד לע לבקתמו
ןיינע ריבסהל ינממ השקב תאז התטלחה יוליג םע דחיש אלא .ןיאושינה ירחא השאר
הז יוסכב שי :הבלל יתנבה .ריבסהל יתעדי אל :שובא אלו הדואו ,שאר יוסיכ לש הז
םתראפת תא ואיביש םיריעצה םייחה ןמ תשרוד הרותה ,הימולע-רזנ חופיק םושמ
תא תצקמב ברקי רשא רבסה :וקלח שרוד בלה לבא ,השעמל הזל הנכומ איה .ןברקל
.הניבהו שגרה לא ןיינעה


: הבושת
יפויה לא סחיה
םהירבד .קפס לכל ץוחמ אוה ,ףוגה יפי לא םג ,יפויה לא הרותה ימכח לש יבויחה םסחי
הנה .ינחורה םרשוע לע תוממותשה ונב םיררועמ ,תומוקמ הברהבו םשו הפ הז אשונ לע
:אמגודל
היהש=] רוא לפנו ועורז הליג ,ןנחוי 'ר ולצא סנכנ ,[הלח=] שלח רזעילא 'ר"
,הכוב רזעילא 'רש האר ,[י"שר - דואמ היה הפיש ,קיהבמ ןנחוי 'ר לש ורשב
,[י"שר - ךנוצרכ הברה תדמל אלש=] הרות םושמ םא ?הכבת המ לע :ול רמא
םושמ םא .םימשל ובל ןווכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא :ונינש
:ול רמא ...תונחלש ינשל הכוז םדא לכ אל ,[י"שר - רישע ךניאש=] "תונוזמ"
שי יאדו הז לע :ול רמא .הכוב ינא - רפעב תולבל ופוסש [ךלש=] הזה יפויה לע
.(ב,ה תוכרב) "םהינש וכבו !תוכבל ךל
לע םימוחנת אוצמל םילוכי הלא לארשי ילודג ינש :םירומא םירבד המבו ימב בל םיש
לע םה םיכוב ךא ,הלודגה םתעד קמועו בחור יפל ,םתדמ האלמתנ אלש םילודג םיכרע
יפויהש ינפמ ,המל ךכ לכ !ותחירפ תחירז ואולמב ןיידע וישכע אוהש ,ינפוג יפוי לש ופוס
יוליג :הזמ רתוי הברהו ,האלפנ םיקלא-תנתמ אלא הרקמבש ןיינע אל םהיניעב אוה
.ןוילעה םלועה לש תראפת תדיממ הזה םלועב

:תואמגוד יתש דוע ירה ,ונינפל םידיחי-תעד ילוא :בושחת אמשו
תירכנ הארו ,תיבה רהב הלעמ יבג לע היהש לאילמג ןב ןועמש יברב השעמ
.(א-כ ,ז"ע) "'ה ךישעמ ובר המ" :רמא ,רתויב האנ תחא
:השעמ בושו
השאש] "ארפעב ילב ארפוש יאה"ד ,הכבו סופורסונרוט תשא האר אביקע יבר
.(א-כ ,ז"ע) .[תומת וז הפי
.רודל רודמ היתועומש יקיתעמ ,םיקהבומה היגיצנ יפמ הרות-תעד יהוז יכ אופא רורב
!שממ לעופב םייחה תונויזחב םיבלושמ םהירבד ירהו

ומא תנומתו רייצה
יאדו לבא ,רויצה תונמאל הקיז ךל שי םא עדוי יניא .ךתלאש אשונל רתוי ברקתנ התעו
ילואו ,ןהירייצו תונומת לע םירבד תעמש םתסה ןמו ,הכורעתב רקבל םעפ-יא ךל ןמדזנ
והשמ ךל רפסאו הבה ,ןכבו .ןהילע ורמאנש םירבדה ןמו תונומתה ןמ תמשרתה םג
.הז חטשב אלפומ

ונורשכ בטימ תא .הריעצ השיא לש וינפ-רתסלק ,תחא הנומת לע הברה דבע רייצ
בבודל חילציה :לוחכמ תחישמ םע ובלב ורבע תודרח המכ .וחוכ לכ תא ,הזב עיקשה
ותנש ,ותחונמ הלזגנ הלילו םמוי !?יתונמואה ונויער תא ,וחור-ןויזח תא םיעבצה-תפשב
וליאכ וביבסמ לכה .הריצי טהל זוחא ולוכ היה אוה .וכחל הברע אל ותפו ,ונממ הדדנ
יאשר היה אל שיא .יומס ץיח םקוה וליאכ ותיב ינב ןיבל וניב םג .ויניע דגנמ םלענ
.חלצומה המויסל האב הנומתה :רשואמה עגרה אבש דע ,םיבר םימי ורבע ךכ .ועירפהל
ףתשמ אוה התע .ול וחמצ םייפנכ .הנומתב וטיבה ידמ ןרוק אוה .רשואמ היה רייצה
םינמזומ םיבבוחו םינמוא .וירכמו וידידי לכ תאו ותחפשמ ינב תא הלודגה ותחמשב
תויהל הכפה הנומתה .הרצוי תליהתו התליהת אלמ םהיפו ,הנומתה תא תוארל ותיבל
ןורשכ לש תפומכ הל ואצי ןיטינומ .תוניינעתהו הכישמ זכרמ .תונמאה םלועב ערואמ
.הבר הדיקשו לודג

,הויזמ תונהילו התוארל ושקב םיברו ,בחרה רובצב הנומתה רבד םסרפתנ רשאכו
להקו .הנידמ התואב םינמואה יריחב לש תיתנשה הכורעתב התוא גיצהל רייצה םיכסה
םיבר .ועבש אלו םימעפ המכ הב םהיניע ןיזהל ואבש שי .הנומתה ןמ םסקוה םירקבמה
אל אוה .םהל הנענ אל רייצה לבא ,לודג םוכס תרומת םמצעל וז הנומת שוכרל וצר
לבא ,תודסומו םידיחיל ןוצרב רכמ ולש תומדוק תונומת הברה .ותנומתמ דרפיהל הבא
היה ילכלכה ובצמש יפ לע ףא ,םוכס םושב ותושרמ איצוהל הצרתנ אל תאז ותנומת תא
ותמשנ איצוהל ול עצוה וליאכ ,הריכמ תעצה לכ עומשל דרחנ היה אוה .רתויב זא קוחד
.הקיתרנמ

םושמ דואמ תאזה הנומתה ול הרקי יכ ,הומתה ובוריס רשפ תא ימצעל יתרבסה ימותב
- אוהו ,םירתסנה ושפנ תודוסמ ,םיימיטניאה ויתושגר בטיממ הארנכ הב עיקשהש
יפמ הז ןיינעב אלפומ והשמ דוע יל עדונ רשאכ ,רתוי יל הרהבתנ העפותה לכ םלוא .איה
רייצה לש וז הנומת :יתעמשש המ הנהו .הימולעב רייצה לש ומא תא ריכה רשא דחא
דחא םוליצ אלא הנממ ראשנ אלו ,ןטק דלי הז הנב היהשכ התמ םאה .ומא תנומת איה
תא - ויבא םג וילע תמ םייתניב רשא - ןבה וישכע רייצ ותודלי-תונורכיז יפ לעו ,ןטק
:ןכא .דחי םג תומתי-ןוגיו הבהא-טטרב ןמז הברה ךכל ןנוכתהש ירחא ,הינפ-רתסלק
דציכ ,םהיתודג לע הלא םיקמעמ ואג דציכ ךא .המוה בל יקמעמ ,שפנב םירשק-ירתס
!הארמה היה ארונ ,הצוחה שא יפשר וזתוהו שפנה תולוצמ וחתר

הכורעתב םירקבמה דחא .הנומת התוא תודלותב טרפ דוע זומר ןורחאה הז טפשמבו
ותוא .העווזל דע והתדירחהש הלאש ,רייצל תיטוידה הלאשב הנפו ןוצל ול דמח איהה
ירחא בר ןמז םגש דע ,הכורעתב העש התוא םיחכונה לכ לע עזעזמ םשור השע הרקמ
ינזאב ורפסל ידכ ויניע דגנל ותולעהבו ,אוהה םשורה תחת דחא לכ ןותנ ןיידע הרקמה
לש סופיט ,הכורעתב םירקבמה דחא :רבדה היה ךכו .ול תעמשנ ונושל ןיא ,והשימ
התואל ביבסמ הברה הנוכתה לכ תא הארש ,ללמ-ברו תעד-לד ןכייח ,ומצעמ-הצורמ
דמעש ,רייצה לא םיחטוב םידעצב שגינ ,הב הלגמ רוביצהש ברה ןיינעה תאו ,הנומת
ללכב תונמאה דועי לע תובהלתהב רבדו ויצירעממ הלודג הצובק ךותב תוניפה תחאב
הבר יכ תעדל חכונ יאדו ,רייצה ינודא :וז ןושלב םר לוקב וילא הנפו ,טרפב רויצהו
אוה רצו ןטק הכורעתה לש םלואה םרב ,השדחה ותנומתב בחרה רוביצה תוניינעתה
ןכל .תוכורעתב רקבל םיליגר םניאש םישנאה םיבר םגו ,םינרקסה ינומה ליכה ידכמ
,ריעה שארל השקב םיברה וידידי ושיגי ,דבכנה ןמאה ינודא תמכסהב יכ ,איה יתצע
לש תיזכרמה רכיכה עצמאב אשנתמה ןועשה-לדגמ שארב הנומתה תא תולתל השריש
,הייפוי יאלפמ םשבתהלו הנומתב תוזחל חרוא-ירבועו םיבשות תובבר ולכוי ךכו ,ריעה
...!לוגדה הרצוי םש םהיפב ללוהיו ,תוירבה יניעב תונמאה דובכ לדגי הזבו

רשא ,תימואתפ םימיא-תקעצב וירבד ךותל רייצה סנכנ ,וטפשמ תא שיאה םייס םרטב
תונמאה" :םלואה ללחב םערכ ודהדה םיקסורמה ויטפשמו ,עוצפ ירא תגאש הריכזה
ינא ןיאו ,ילש תוימיטניאה תיצמת ,תימינפה היווחה תיצמת איה ,הלוז תמוסרפ הנניא
איה ,י מ א איה ,ימא תנומת איה תאזה הנומתה ...!םיברה תושרב לטרעתהל הצור
קחשמל קרו ךא ךשמנה בוחר טבמ לכל רקפה הנשעא םא יל יואו ,ללכב תוהמאה
תוימיטניאה חצר ,תונמאב הדיגב ,סג לולח היהי הז - בוחרב יתנומת ...!םיעבצה
.הצרא חנצו ףלעתה רייצהו .יל שודקהו רקיה דובכב עורפ לוזלז ,ילש תישפנה
"ותצע"מ עגפנ קומע המ דיעה ונורווח ךא .וחור וילא ובישהו והוררוע םיבר םיצמאמב
.הרקש המ ןיבהל ילבמ םומה דמוע ראשנש ,טוידה ותוא לש

לכל אוה לשמו .ןנוחמה םדאה לש שפנה ייחמ ,םייחה ןמ חוקל הזה רופסבש ןויגהה
.םייובחה ויקמעמ תא םיבבודמה תונויזחו םירבד יבגל םיישפנה וייחו םדא

לארשיב החפשמ לש התועמשמ
.אדירג תובבל-םכסה אל ףא .תופתוש-הזוח תניחבב ,הלילח ,םניא לארשיב ןיאושינה
ךכ .הז גשומ לש רתויב הלענה ןבומב ,ד ו ח י א םה לארשיו השמ תד יפל ןיאושינה
."דחא רשבל ויהו ,ותשאב ק ב ד ו ,ומא תאו ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע" :הרות הרמא
אמגודה יהוזו .ןושארה שיאה לש ועלצמ החקלנ הנושארה השיאה .תינגרוא תודחאל
.החפשמ המשש האלפנ הכלממ התואל ,ילארשיה תיבל דוסיה והזו .םלוע תורודל
רואמ ,הבל בוטמ וב הנירקמ איה .ומוחמ ול תנתונ איה .החפשמה בל איה תיבה תרקעו
תא תמקור איה הריתי הניבב .'ה הננח רשא לכמ ןחו ךור וילע הליצאמ איה .השפנ
החוכ ברו .תואיצמו ןוזחכ תויתחפשמה לש ,החפשמה ירשק לש םינידעה םיטוחה
הייפוא יווק ,היתולוגס רשוע לכ ,ןכלו .המלצו התומדב תיבה סופד תא תקצל
לכה ,ןכלו ."דע ידע ןינבל" ,םיניינבה לכב רדהנל ,לודגה ןינבל םה שדוק ,התראפתו
היתונורתי לכלו הל ןתינ ןיאושינה לש הובגה עגרה םע .םינפ יפלכ ןווכמ תויהל ךירצ
ןחה ,שגרהו הניבה - התעמ .תומשנ-ןק ,החפשמ-ןדע - איהו אוה התעמ .הלענ דועי
רשוי תחמשל ,תוערו הבהא דוסל ,ףתושמ םייח ןכותל .תחא תכסמל םיגראנ ,יונהו
!שודקו רוהט ןכשמל ,דיתעו הווה תניגנמל ,דסחו

לארשי ךיתונכשמ ,בקעי ךילהוא ובוט המ"

ןיאושינה ייח לש תוימיטניאה
שיה ,םוקמ שיה :התוריהב לכב הלאשה תא הפ גיצא ,וז הריהבו הטושפ תמא רואלו
הדובכ-ךלמ-תב תראפת תושעל רתומה ?ונילקרטמ הזה רזנה תא איצוהל ,ןויגהו םעט
לש השאר-תרטעש ,ןידעה שגרלו בוטה םעטל דוגינב הז ןיאה ?בוחר-ינב תונרקסל אשונ
טבמ לש ץונצנ ןיאה .קלדנ שגר לכל ,תלטרעמ ןיע לכל יבמופ היהת ,םאה לש ,היערה
תיבה תומלש תא םרופו ,יומס ץיח הזיא דימעמ ,הארנ-יתלב לצ םימעפל ליטמ ,רז
?ותודחאו

המוד הז ןיאו ,םינווגמ תושגרה :רמוא ינא ףא ?"רעש" יבגל אקווד המל :לאשת םאו
,םיקמעמל וישרוש חלוש וניא לבא בחורל טשפתמ דחאה .הפר ינשהו קזח דחאה .הזל
רבועו הפוסכ ללוחתמ דחאה .קומע-קומע בקונו דרוי ודוחו טחמכ קד ינשהו
.דחי םג חורבו רשבב עלבנו הקד הממד לוקב עיפומ ינשהו ,תעדה-חסיהב

לע לותש ץע ,השימכ וא בולבל הארמל בלב םעפתמה שגרה והמ עדוי ונתאמ דחא לכ
תצונ וא תעלות ישמ ,רעונ רומח וא םיאפע ןיבמ רימז ילוסלס ,גג תרוק וא םימ יגלפ
ןוגכ זילע הארמ שיו ,לולת רה ןוגכ דיחפמ הארמ שיו .הוועש-לספ וא יח יפוי ,םיזווא
ןוגכ תוקפסו םישוחינ ררועמ הארמ שיו ,ולילחב העורו םירדעו ראב ובו קירומ קמע
,רתויב ול תנבומה הפשל הארמ לכ םגרתמ ,שיגרמ לש ,םדא לש ובלו .תובע-רעי
.וילא רתויב הבורקה

וילותיפו וילוגלג ירחא בוקעלו תישפנ הקיטסיטטס להנל תישעמ תורשפא התייה וליאו
ויה - םדאה לש ימינפה ומלוע ךותל לפונה םשור לכ לש ,שגר לכ לש ,בלב עינ לכ לש
,םהש המ יפכ שגרו םשור לכ ךירעהל םילוכי ונייה זא קרו .םיאלפנ םירבד ונל םילגתמ
םיאשר ונא ןיא לבא ,ירשפא וניא תושגרו םימשר ירחא הזכ בקעמ .םפוס דע םתליחתמ
לש הכרד לכ תא םיעדוי ונא ןיאו ליאוה .שגר לכ לש ,תומשרתה לכ לש התרמוחב לקהל
וכרד ינולפ םשור יכ חינהל ןיא ןכל ,הכרד ףוס תא וליפא םירעשמ ונא ןיאו ,תומשרתה
החנה .ומוקמב םג תובקע םוש ריאשמ וניאו וידעצ ינושארב דוע ספאל סמנ אוהו הרצק
הב וקיזחי ריחמ לכב תויחונ ישקבמ קרו ,יתדבוע סוסיבו ישעמ ןויגה תלוטנ איה תאזכ
היפנכב תררוצ תאזכ הלילק החנה .יניצר ןויע תבוחמ םתוא תרטופ לוכיבכ איהש ןויכ
םידרמה הז םדא ךחוגמ המכו ,ןמזה ךשמב לשלתשהל דיתעל סחיב םיתעל הלודג הנכס
.הנכס לש החתפ חכונ ומצע תא

ירתסב םיקומע תורוקמ הל שיש יאדו ,האושנ השאב שארה יוסכ לע הכלהב השגדהה
םשור ותוא והמו והימ קוידב עובקל ונמצעל תושרהל לכונ אל ונא .בלבש םימשר
לשו ,השיא לש השאר רעשב תולכתסה בגא בלב םידלונה ,םידחוימ םימשר וא ,דחוימ
לבא .ותולכתסה דציכו לכתסמה והימ דמועו יולת הז םג ירהו .טרפב האושנ השיא
,הארנכו .םימיוסמ קמועו ,הבוגו ,בחור ,ולשמ םידממ ול רשא ,דחוימ םשור שיש רורב
רואיתה .בלב עקשמ רצויה ובש הכישמה חוכ םושמ ,הרמוח לש סחי ךירצמ הז םשור
הארנ ילוא ,"דעלג רהמ ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש" :"םירישה ריש"בש לשמב אצמנה
ףסל תחתמ םאו הריהבה העדותב םא ,בלב םויכ םג ץעננ הז רואית לש ודוח לבא ,קוחר
ירתס לכ לע ,ויקמעמ לכ לע םדאה תא הריכמ םדאה ליבשב הנתינש הרותה .העדותה
לכבו תורודה לכב םדאה תא הריכמ איה .ויתושגר יכבסו ויתויווח ירשקו וימשר
ירבד ךותמ קר ריכנ ,ונמצע תא ,םדאה תאו .הירבד תא תאשונ איה וילעו ,םיבצמה
.האובנהו הרותה

ותשאל שיא ןיב
ןמ וב שי ומצעלשכ רשא ,םשור ותואש םושמ ילוא :הרמוחה םעט לע והשמ רעשנ הבה
הז שגר ילואו .םיפירח רתוי םימשר הברהמ רתוי הברק שגר ררועל וחוכב ,קדהו ןידעה
הז שגר ךכיפלו .םיקזח רתוי תושגר הברהב רשאמ רתוי ,ימיטניא יפוא וב עבטומש אוה
יפלכ ,דחאמו דכלמו דחאמ ,הנוב חוכ אוה הזכ שגר .ץוח יפלכ אלו םינפ יפלכ ומוקמ
סופורטופא ןיא ,םינפ יפלכ .דיתעב וא דימ ,הנכס הווהמ "ץוח"במ הזכ שגר לבא .םינפ
םה ורהמי אל ,בלה לא םיקמוח הלא םיאורק-יתלב "םיחרוא" רשאכ .םירוהרהל
אלא .םירבדה ןאכ םינווכמ םתס םירוהרהל אלו .םעפ-יא ואצי ללכב םא ,ונממ תאצל
ןיב רז ןיע אובת לא :תוטושפ רתוי םילמב .הז םשור לש ,הז שגר לש הלא םירוהרהל
תובבלה ינש ןיב רז בל ומצע סינכי לא .דחאל םיינשמ וכפהש איהו אוה לש וניעל היניע
.דיחא בצקב התע םיקפודה

הבוט הצע ותנעטב ןיא ?םידחפ ררועל המלו ,הריתיה תונדשחה המל :םדא רמאי אמשו
לעו תודשח לע ונרבד אל .הטושפכ תואיצמה ןמ תומלעתה אלא וירבדב ןיא .הנובנו
םיאצוי לש תובבל לע אלו .םייחה לאו םייחה ןמ ויתוליסמו םדאה בל לע אלא ,םידחפ
םדאה עדי אל רשא שיו .בל לכ לצא םיבצמו םיתע לע .תובבלה ללכ לע אלא ,ללכה ןמ
תשרופמ תוחילשו תימשר תושר ילב ולש תא השוע ומצע בלה לבא ,ובלב שחרתמה תא
,רמשמה לע דומעל ,ןיבהל תידימת הבוח שי לבא ,דחפ ליטהלו דושחל ןיא .םדאה לש
,םיישפנה היתורצוא לע ןגהל ,החפשמה תומוח תא רצבל ,רעשב טיבמו הפוצ תויהל
תוכלמל תוליצא ינוניג עובקל .המינפ ןחיר תונתונה םינשוש לש רדגב םתוא ףיקהל
הילעו ,תיב-תרקע איה יכ ,הזה ביבחה לועה לטוה רקיעב השיאה לע .הרוהטה הבהאה
תוכזה לע רשוא שגרב ,אלמ שפוחב ,תובישחה אולמב ,יתוכלמ ןואגב הז לועב תאשל
.הקלחב הלפנש הלודגה

!השיאה לע ולטוה םילבכ אל
ונתינ תוכלמ יסומינ ,תוליצא ינוניג אלא ,הל ועבקנ תולבגה אלו הילע ולטוה םילבכ אל
תמילג יכו ,יגארט גייס אוה ךלמ שאר לע רתכ יכ ,בושחי אל תעד-ןב םוש ירהו .הל
יטוידהה גונעתה תא םתוא שבולה ןמ םיענומ םהש ינפמ ,האכדמ הלבגה איה ותראפת
רשפא יאש םושמ הינופמיס איה המוגפ יכ ,רמאי אל שיאש םשכ .תונרק יבשוימ תויהל
.הקילדה תעשב םיאבכה תא הב קיעזהל

ררחשמ גייסו דבעשמ גייס
ןמ ךילע ותוא םיפוכש הז קר אוה דבעשמו לבוכ גייס :םיגייסל עגונב ןוכנה ללכה הז
גייס ,תימינפה ךתוהמל םאתומה גייס לבא .ךתוימינפל ,ךעבט קמועל דוגינב ץוחה
ךייחל יוטיב אוה .הדופו ררחשמ אוה הזכ גייס ,ךשפנ לש יביטקייבוא ךרוצ אוהש
עצבל רמואה :רבדה אוה טושפ הכ אלה .ןגנמה דיב רוניכ אוה .םיססותה םיימינפה
,רתויב הל םיאתמה ילכבו ,ץרמנ קוידב היוות יפל הנגנל דיפקי ,האלמ החלצהב הניגנמ
,הלאכ םישק םיגייס ומצע לע ליטמ אוהש הזב ללכ שוב וניאו ,תובר תורזח ירחאו
םילוע םילילצ שער רשאמ רתוי ונורשכמ קיפי אל אל םהידעלב יכ עדוי אוה רשאב
.םידרויו

ןמזו םוקמב רחבי ,אירבו הפי ליתש ול שקבי ,ירפ-ץע עוטנל דמועש ימ :ןאכ רבדה אוהו
טקשב תופצל לכוי זאו ,אלמהו קיודמה לופיטה תא ודצמ ןתיי ,העיטנל םימיאתמה
,הלא םיגייסמ ררחתשהל ותעדב ללכ הלוע ןיאו .וידי השעמב הרשתש םימש תכרבל
אל רשא שבי רוחיי אלא ותעיטנמ קיפי אלו ולמעב הלעי אל םהידעלב יכ ול ירב רשאב
תחת םדא לש ולמע לכב .השעמהו םייחה יחטש לכב הז הככו .החירפו לודיג ללכל אובי
.שמשה

יפואל ,םיימצע םיאנתל ותחירפ םשל קוקז וניא החפשמה-ןליא יכ ,חינהל רתומ םאה
הכירצ םייתחפשמה םייחה תניגנמ םג ןיאה ?םהשלכ םיגייסל ,הריוואו חורל ,הרוצו
הרמוחו קוידל ,םירתימ קודיהל ,םיקד םיקודקדל הל םידחוימ עוציב יאנתל
םירבדבש הלודגה תמאב תודוהל אלש לוכי אמוס-בל קר ,ןכא ?היתוכלה-היוותב
תחקל לכות לוכיו ,חקופמ לכשבו ריהב בלב תננוח ירה ,יריקי ,התא לבא .הלא םיטושפ
,ךמלוע ראוי - הז אשונב קמעתתשכלו ,ךתבשחמל רמוח ןאכ ורמאנש םירבדה ןמ
.השודקהו רשואה לא דחי ךתיוול-תב םע ךכרד ראותו

תושיא ןכותל הרזח