השיאה לש הדובכ

לואש רב ךלמילא ברה


"האמוט"ה גשומ
אשונ לע יתיצמת והשמ רמול רפסמ תורושב לכוא אלו .רתויב קומע גשומ איה האמוט...
שודקה דיקפתל הדעונ רשא איה .לארשיב השיאה לש הדובכ לודג :רמוא תאז לבא .הז
לכ .החפשמה רשוא לכ .ךכ לע םידסוימ החפשמה ייח לכו .לארשיב םא תויהל :רתויב
הלילח היהת אלש השיאה לע רמשמ לכמ רומשל שי ןכלו .הדובכ לכ .החפשמה דיתע
תלבוס זא איהש ,הלש ישדוחה-ירוזחמה בצמב איה השיאה רשאכ ןכ לעו .םתס עושעש
לאו .הלומ דובכ-תאריב דומעל שיאה לע ,תוהמאה ןכשמ התויה םושמ הברה וא טעמ
איה זא .ןנמז זא אלש תושגר זא הב ררועי לאו .םולכב הנדירטי לאו .םולכ הנממ שקבי
השיא ןכלו .םייניב בצמב איה זא .דבלב היתושגרלו המצעל איה זא .דבלב המצע לש
םימיל הכרב ומע שיש קחרמ ,םיוסמ קחרמ חיטבמ רוסיאה .הלעבל זא הרוסא האושנ
גוזה ינבמ דחא לכב קימעמ ינמזה קחרמה .הרהטו השודקב ול תרתומ אהת בוש איהש
.םולשה תא ריבגמ הזו .תלוזל סחיב תושדחתה לש שגר

תבה לש הדובכ
העדותה ףסל תחתמ םגו הרכהב םג .יהמיאה הדיקפתל תננוכתמ ,האושנ יתלבה תבה
תוחוכה לכ הב םיכלוהו םילשב .םיישפנהו םיינפוגה תוחוכה לכ הב םירגבתמ .הליגרה
.דוביכ לש סחי לכב דבכל .וז תיעבט הדבוע ריקוהל ןבה לעו .ימינפה הרשוע לכ .םיישפנה
תיניצר הבשחמל לגוסמש דחא לכ ירהו .עושעש לש אשונ תבב הלילח תוארל ןבל ול לאו
,לקה ,עשעשמה ןמ קר ןהב שי ,דוקיר תעשב אלש וא דוקירב ,תועיגנ ןתוא יכ הדוי
וחוכ ,ןידה יפל םינימה ןיב קחרמה ,תאז תמועלו .רוסא תויהל ךירצ הזו .יניצרל ףילחתה
לע תיניצר דואמ הבשחמל תבהו ןבה תא םיפחוד טאל טאל רשא .םיימינפ םיעוגעגל קזח
,םינידע תושגר לע רמוש ,תיצמ אלו ריאמ ,ךנחמ קחרמה .םירוהטו םישודק החפשמ ייח
.םשוגמל השילגה ןמ ענומ

לבא ,"ורבעש תואמה םעטב הקיטנמור" :הלא ומכ םירבד דגנ םיריעצ ונעטי ילוא
תא לוט .ואובי םימיל הרשכה הברה ,קמוע הברה ,הרהט הברה הב שי תאזכ הקיטנמור
ימ ירשאו .לוקלקה קופיסל .ימהבל .דבלב יגולויזיפל שלוג ןיינעה לכ זאו ,הקיטנמורה
ושפנלו ופוגל ול בוטו .םיניינעה לכב ומכ הז ןיינעב ,הדגאב ןהו הכלהב ןה 'ה רבדל עמושש
.דחי םג

שיו .לגרה תמחמ ןידכ אלש םישועש שי .דחא ףא לע גרטקל אב יניא :שיגדהל ילע בושו
תונבה לבא .דבלב יוקיח תמחמ תאז םישועש שיו .הז בגשנ אשונב הנבה רסוח תמחמ
לכב עושעשל אשונ קר המואמב הנייהת לא .ואולמב ןדובכ לע רומשל תובייח ונלש
הרוצב השענ אוה םא םג ,ןדובכב עגופ ,דוקיר בגא לקה עגמה ,הלקה הפיטלה .וינוניג
דחא לכל לחאמ ינאו .ובתכנ הבש תוחפל תוניצר התואב וארקיי ירבדו יאוולהו .הנידע
.יניצר-יתמא רשוא לכ תחאו

ןדע ןגב ךריצי ךחמשכ ,םיבוהאה םיער חמשת חמש" :הפוחה תחת ללפתמ ינאשכ דימתו
ייחל םיסנכנ םהש ,גוזה ינב תא ינריכמ רשאכ רתויבו ,בלה קמועמ ללפתמ ינא ,"םדקמ
.המלש הבהאבו רוהט בלב החפשמ<

החפשמו תושיא ןכותל הרזח