הוואתו הבהא

לואש רב ךלמילא ברה


רוסיא םושמ וב שי - וז הקזחב איה האושנ יתלב השיא לכו - התרהטב הניאש השאב עגמ
וגהנ ןכלו .אמלעב םיסומינ לש ןיינע קר איה דיב די תניתנ יכ הנעט םילעמ םנמא .הבריק
ןיא ,ךלש הרקמב לבא .השיאל די תתל ,םידרח םינבר ,הפוריא ברעמב םינבר םג םיגהונו
?המ םושמו .הז רתיהל הכלה יפ לע שממ לש דוסי שי ללכב םא ,לוחל לוכי הז רתיה םג
קר דיה תניתנב םיאור םכניא םכינש ,רמולכ .דלוס התאש םושמו ,וב הצור איהש םושמ
עגונבו .הבריק לש רוסיאה דוסי ץוענ ןאכ ירהו .הביח לש ןיינע אלא םיסומינ לש ןיינע
.ךרבסה תא תצק םילשא ילוא קר ינאו .הפי ריבסהל התא םג תעדי יכ חינמ ינא רבסהל

הוואתו הבהא ןיב
וליאו ,הבהא השוריפ שפנ תברק .הלשמ תרגסמו םייח שפנלו ,ולשמ תרגסמו םייח ףוגל
קר השודקו תרתומ איהו ,הגיזמ השוריפ שפנו ףוג תברק .הוואת השוריפ ףוג תברק
דוע לכ .דחי םג תונוצרו תושגר תררועמ םתורכיהש יעבט ,הריעצ ריכמה ריעצ .ןיאושינב
תבהא וז ירה םהב הקימעמ איהשכו ,הרוהטה הבהאה םלועב םה ירה ,שפנה םוחתב םה
.הקומע שפנ

ירה םהב הקימעמ איהשכו ,הוואתה םלועב םה ירה ףוגה םוחתל םירבועה הריעצו ריעצ
ירה ףוגה םוחתל שפנה םוחתמ םירבועשמ .ישעמה ןבומב םירציה םוהתל םישלוג םה
רתוי ןיא התעמ .ינשה םוחתה ךותבו דחאה םוחתל ץוחמ .הזל רבעמ רבכ םיאצמנ םה
,קוחר םדוקמ םהל הארנש המ לכש דע ,רתויו רתוי םיברקתמ םעפ לכ .ישממ םוחת
םיוסמ עגרבו .ברקמה לגרהה תמחמ השובה םג תקלתסמו תכלוהו ,בורק השענו ךלוה
הרוק .ןכ ינפל תעדה לע תולעהל ולכי אלש המ הרוק ,םינשל לוכיבכ יופצ יתלב חרואבו
.שממ לכה

?לובגה ןכיה
הלאכ ליבשב הזכ ץיח ללכ ןיא .יפוסה ץיחה ינפל רוצעא ינא :רמול יאשר שיא ןיא
לע תודיעמה ןה םיפלאל תודבועו .תורקל לולע לכה .ףוגה ייח םוחת ךותב םיאצמנה
לולע דואמ הז לבא .ללכב דעו דע ועיגה הלאכש לכ יכ רמוא יניא םנמא .וז תיאדו הנכס
ריאשיו םהינשב םעפיש ימואתפ ץמוא לע וא ץוחה ןמ םיעירפמ לע ךומסל ןיאו .תורקל
."תוירעל סופורטופא ןיא" :ל"זח ורמא רבכ .העתרה חוכו תעד לוקיש טעמ דוע םלצא
,וירציב טלוש אוה הדימ וזיאב ,ומצע תא ךירעהל לוכי וניא םייחב דוע הסנתנ אלש םדא
תולוכי תורעשהה לכ .הז ןיינעב והער תא ריכמ שיא ןיאש ןכש לכ .וב םיטלוש וירצי וא
.עיתפהלו בזכאל

שא קילדהל ידכ .יתואיצמ ידמ תוחפ אוה :עדי ,ןאכ שי תוינוציק :ןעוטה ןעטי םאו
אלו ,םימ הברהב ךרוצ שי הלודג שא תובכל ידכ .דחא רורפגמ רתויב ךרוצ ןיא הלודג
.התע דע הז לכמ םה םיקוחר ןיידע רשא םיריעצ לצא דוחייבו .עגרב וב םייוצמ םה דימת

דבלב לק עגמ קר .דואמ רצ רשג קר ?שפנה ייח םוחתל ףוגה ייח םוחתמ רבעמה והמ
דע רשגה לש הזמ רבעמ ראשיהל יאדכ אל םאה ?רשגה תא רובעל יאדכ םאה .םימעפל
הוואתבו הכז הבהאבו הרהטבו השודקב דחייתמ גוזה רשאכ ,ןיאושינ לש ןמז ותוא
רתוי אל םאה ?ןישודיקה אוה רשגהש שודקו רוהט רתוי אל םאה ?הווצמ םשל הככוזמ
םתוא רשוק רשא אוה הלכה עבצא לע ןתחה לש ןישודיקה תעבט תניתנש םיסקמו הפי
?דחי

דספהו חוור
םדוק וקמועמ לוטיל יאדכ םאה .םהייח יעגרב קומעה היהי םדוחיי-ליל יכ ףאוש גוז לכ
אל םאה ?םולכ אל ליבשב הברה םידירומו םירסחמה ,םיידיב םיעגמ םתוא ידי-לע ןכל
,דבלב שפנבו ,שפנב הבהאה תקמעה לש ןמז לעכ ןיאושינה ינפלש ןמזה לע רומשל יאדכ
?שפנו ףוג ייח םהב וגזמתיש םיאבה םייחל עקרכו

םג ךא ,הזמ הז םיגיוסמ םיפוגה .תידדה הבהא תוקימעמ םהיתושפנש הלא ירשא ,ןכא
החירפה יהוז .שפנל הפי תטטור הבהא .המינפ שפנל קמוע תוריזחמ הלא תויוגייתסה
,ןנער היהי אוהו .ירפה תנוע םג אובת הבוטה החירפה ירחאו .ללכ הב עוגנל ןיאש הבוטה
.בוטה חלודבכ ךז

םאו ,הבוט החירפל ת"ישה םכתא ךרבי .םכינשל הרהט תכרבב ,םייסא תאז לכב ןאכו
הבוט העשב םכמצעל ןה ורמא ,םכיתובל רהוט תא והשלכ רבד ריכעיש ילבמ ךכ ושיגרת
חמשא םכרשא לע יל עידוהל ורכזת םאו .לארשי ומע שדקמה 'ה רמאי ןכו ,תחלצומו
.ינא םג ןבומכ

היהי הזש ןימאמ יניא :תמאה תא ךל דיגא ?התוא ענכשל חילצת אל תאז לכב םא היהו
ילוא אלא ,ךתוא תבהוא אל איה :חוטב היהת זא ,ךכ היהי הז הלילח םא לבא .ךכ
לבא ,שא קר שי קשחב .יניצר יתלב עושעש תויהל ךירצ התא ןיאו .אל ותו ךב תקשוח
יל רמוא יבל לבא .תודרפנ םכינש יכרד יכ ןמיס היהי הז זא .רואה ןמ טעמ אל וליפא
.חמשת םגו לבקתו ןיבת איהש

החפשמו תושיא ןכותל הרזח