הבהאהו תודהיה

גרבנזור םולש

.רבחמה תושרב ,"ירזוכה תובקעב" רפסה ךותמ קרפ


תוינימל תודהיה סחי
הדמעבש דוחייה לע .תוינימה לא הסחיב יוטיב ידיל אב תודהיה לש יתכלההו יתוגהה הדוחיי
.י"שר ידי לע םג אבוהש שוריפ ,ךמל ישנ תשרפ לע ל"זח לש םשוריפמ דומלל לכונ וזה
'ר םשב הירזע 'ר רמא :"הלצ תינשה םשו הדע תחאה םש ,םישנ יתש ךמל ול חקיו"
:םייתש ול חקול ןהמ דחא היה :ןישוע לובמה רוד ישנא ויה ךכ :ןומיס רב הדוהי
וליאכ תבשוי התייה הייברו היירפל התייהש וז .שימשתל תחאו הייברו היירפל תחא
התייהו ,דלת אלש םירקע לש סוכ הקשמ היה שימשתל התיהש וזו .הייחב הנמלא
,דלת אל הרקע העור" :(אכ ,דכ בויא) ביתכד אוה אדה .הנוזכ תטשוקמ ולצא תבשוי
יתש חקלו ,ךמל היה ןהבש (רחבנה=) רורבה ירהש ,ןכש ךל עדת ".ביטיי אל הנמלאו
הינימ הדעד - "הדע תחאה םש ,םישנ יתש ךמל ול חקיו" :ביתכד אוה אדה .םישנ
(ב,גכ הבר תישארב) .ולצב תבשוי התייהש - "הלצ הינשה םשו" ,(ונממ תקחורמ=)
,םינבל היינשהו - הרקעה הנוזה - יפויל התייה םישנה יתשמ תחאש ,ןכ םא ,םישרפמ ל"זח
השיאה :תונוש "תויצקנופ" יתש השאב האורה השיג ןאכ םיאור ונא .היח הנמלא לעופבו
יתשו ךמל .תודהיה לש החורל ןיטולחל תדגונמ וז הנחבה .הבוהאכ השיאה תמועל םאכ
.תולילאה לש התדמע תא םיגציימ ויתושנ

תורצנב תורוהל תוינימ ןיב הדרפה
תורצנה ?תויצקנופה ןיב קלחל ןתינ דציכ .תורצנב םג עיתפמ ןפואב ונאצמ המוד השיג םלוא
,הלותב םאל התוא הכפה רשאכ הבש תוהמיאה תא השיגדה ,ושי לש ומא ,םירמ תא החקל
יתדה סחיה תא גציימה סנ והז .תינימה הבהאה תא ,התוישיאבש ינשה קלחה תא הלטיבו
םלועה .המצעלשכ הער איה תוינימהש איה ולש אצומה תדוקנש הבשחמ וק והז .השיאה לא
.םרצי לע רבגתהל םילוכי םניאש ,הלא "םיינוניב" ידי לע הנביי

תורוהו תוינימ לע הכלהה
סרסל ונל רוסא ,רוש טוחשל ונל רתומש ףא יכ ,תרמואה הווצמב תטלוב הכלהה לש התלודג
איה תוינימה .הווצמכ סוריסה תא וארש םירמכה ועיצהש ןויערל טלחומה דוגינה והז .ותוא
תוארל ונא םילוכי ןאכ .ונתוחתפתהב ונל רוזעל הכירצ איהו ,ונתוישיא לש ילארגטניא קלח
.תוינימלו ןימל ,םייחל תותדה לש ןסחייב לדבהה תא

ידי לע דובעל ידכ םמצע תא וסריס םירמכ .םלסיאב םגו תורצנב םג העודי סוריסה תעפות
,םתורגבתהב ףלחתי אל םלוקש ידכ ,םידלי סוריס לש העפות םג העודי .םיהולאה תא ךכ
תא ונאצמ םלסיאה תוצראב םג .ונרפוסה תולוקב תולהקמב רישל ךישמהל ולכוי םהו
"רצייל" ידכ םירישעהו םיכלמה ושמתשה ובש ,ילילאה גהנמה תא וכישמה םה .סוריסה
.רתסא תליגמב םידע ונא הז גהנמל .םישנה תונומרהלו םהיתונומראל םיחוטב םירמוש
.םיטעומה לש םתאנהו םתוואת תא םלסיאב .תונמאהו תדה תא סוריסה תריש תורצנב
.הרקמ לכב טלחומ רוסיאב תאז תרסוא תודהיה

,םהל תתל חיטבמו ,םיסירסה תא םחנמ והיעשי .שבי ץע תוינימ אלל םדאב התאר תודהיה
תירצונה תוריזנה .תונבבו םינבב םדאה תא הכריב הרותה םלוא .םשו די ,'ה יארי םיסירסל
הרהט ,ימשר ןפואב ,דחא דצמ .לופכ טרדנטס לבקתה .ךמל לש ותרזחל םצעב האיבה
וניא תוינימה לא ידוהיה סחיה םלוא .תונזו המיז ,רתסהב ,ינש דצמ .תיאליע השודקו
תאו .תורקפהה ןיבל תוריזנה ןיב יוצמה לאידיאל יוטיב אוה .יטסילאיר תויהל ןויסינ קר
תרגסמה תשודק לעו גוזה תשודק לע שגדה תא המישב תושעל תודהיה החילצה תאז
.רתויב בושחה הדוסי ,תיתחפשמה

ןימה רצי לע תיפוסוליפה תוגהה
:שושימה שוח לע הרעה ונאצמ תינוויה הבשחמה ןמ העפשוהש תיפוסוליפה תוגהב
המ בוט המו .ונל הפרח שוחה הזש רמאו תודימב וטסירא ראיב רשא ששממה שוחה
,רחא רבד אל ,םייח ילעב ונחנא רשאמ ונל אוהש ינפמ ,הפרח אוה תמאב יכ ,רמאש
(ול ,ב"ח נ"ומ) .תושונאה ןיינעמ רבד וב ןיאו .תומהבה ראשכ
ונא םיאצומ וז תרגיאב .ן"במרל סחוימה ,"שדוקה תרגיא" ,בושח רוביח בתכנ הז אשונ לע
:תועטה ןמ ענמיהל ךרוצה תשגדה
יכ ,הזמ הלילח ;רועיכו יאנג שי יוארה (תוגוודזהה) רוביחב יכ םדא בושחי לאו
ןירוק ויהי אל הלודג השודק רבדב היהי אל וליאש עודיו ..."העידי" ארקנ רוביחה
(גכש 'מע ,ד"כשת ,םילשורי ,ן"במרה יבתכ לכ ,שדוקה תרגיא) .העידי רוביחל
שוח לע םיטסילנויצרה םיפוסוליפה לש םתעד תא תרגיאה לעב ףיקתמ הז ןורקיע תובקעב
וז העד הרושק ותעד יפל יכ "שדוקה תרגיא" לעב עבוק הפי הרעהב .ןימה יסחיו שושימה
.טלחומ ןפואב םיהולאהמ תיאמצע תושי רמוחב האורה ,םלועה תומדק יבגל וטסירא תעד םע
."רחאה ינווי ךכ רמוא היה אל ,הנווכב שדוחמ םלועהש ןימאמ היה וליאש"

ןימל תודהיה סחי לע ן"במר
תומוקמב ךכ לע דומעל םילוכי ונא .ןימל תידוהיה השיגל סופיט-בא איה ן"במרה לש ותוגה
שיא בכשי רשא השאו" :ינימה סחיב הרושקה האמוטה רבסהב ךכ .ארקמל ושוריפב םינוש
טקאהש ןאכמ עבונ הרואכל .(חי ,וט ארקיו) "ברעה דע ואמטו םימב וצחרו ערז תבכש התא
,ערז תבכש תאמוט םעטו" :הנוש הרוצב תאז שרפמ ן"במר .האמוט םושמ וב שי ינימה
םא עדוי אל בכושהו ,תחשומ רוקמה יכ .תמה תאמוט םעטכ ,הדלותה עבטב אוהש פ"עא
םע הרושק ינימה טקאה תאמוטש םיאור ונא ןאכמ ".רצונ דלו ונממ היהי וא ,וערז תיחשי
.(הדינ - תיציבה לש וא ערזה לש םתומ) תוומה

.הוואתה הרבגתה אטחה תובקעב ,וירבדל .הוואתה ןיבל האנהה ןיב ןיחבהל הצר ן"במר
הדלוהה תעב לבא ,הוואתל לגשמה ותשאו םדא ןיב היה אל תאזה תעב הנהו
וששובתי אלו ,םיידיו םינפכ םהיניעב םלוכ םירביאה ויה ןכלו .ודילויו ורבחתי
,ביטיהל וא ערהל ונוצרבו הריחבה ודיב התייה ץעה ןמ םלכא ירחא ,הנהו .םהב
רצי הב ול תויהב ,םדאל הערו ,דחא דצמ ,םיהולא תדימ וזו .םירחאל ןיב ול ןיב
(ט ,ב תישארבל ן"במר שוריפ) "הוואתו
תרשקנ איהו ,אטח הב שיש ,הוואתב אלא ,ומצע ןימב רושק ערה ןיא ,ן"במר לש וז הנבה יפל
תחא דוע םה .םיילאנויצקנופ םה וב םיכורכה האנההו ןימה אטחה ינפל .ןימב םימעפל
ינש ,ןכ םא ,ןאכ שי .ןימב הדמחה הרושק אטחה רחאל .תויעבטה תוישונאה תויצקנופהמ
תמגוד תויטרברפה תוואתלו תיעבטה הוואתל תמיוסמ הדימב תוליבקמה ,תוואת ינימ
.תוילאוסקסומוהה

ךיא ונל תרפסמה ,הרז הדובעב ארמגה ירבד תא איבהל אלא בוט ןיא םירבדה םוכיסל
הכוז םדאה .לגעה אטח דע ןבומכ ,ןושארה םדא לש ואטח ןקות יניס רה דמעמ תובקעב
םיכישממ הבהאהו תוינימה ,תאז לכ תורמל הנהו .קספוה הדלוהב ךרוצה .תוומלאל
ראשנה השמ לש ותומד תטלוב ןאכש אלא .םהילהואל םירזוח לארשי ינב .םימייק תויהל
דחוימה ודמעמל תודע ,ידיחי ללכה ןמ אצוי והז .תרחא הגרדמל עיגה אוה .ה"בקה םע
.הרותה לבקמכ

.
קוחהו הבהאה

גוויזה םוחתב תווצמה
תוביס שפחל ונתרטמ ןיא .גוויזה םוחתב תווצמה תנבה תייגוסל רוזחל םילוכי ונא וישכע
םוקמב .תונבל תוסנמ ולא תומרונש הרבחהו םדאה תומד תא ףושחל לדתשהל אלא ,תווצמל
םדא תומד וזיא :תיגולופורתנא הרטמ שפחל ונילע - הווצמה תא ןיבהל - תיגולואית הרטמ
.הכלהה הנוב

ןובשחב חקיתש תכרעמ רוציל ןויסינכ הז םוחתב תודהיה לש התשיג תא סופתנ םא העטנ אל
םדאה תדימעו החפשמה ,גוזה ,דיחיה םידמוע הלאה םיכרעה זכרמב .םיכרע תוצובק עברא
.ה"בקה ינפב

תוינימל .תירוטסיהה התוחתפתה תאו היעבה לש תובכרומה תא ןיבהל ונל רוזעת וז המכס
לע תערכמ העפשה םיינימה ונייחל .םינושה םימוחתב ,תערכמ םימעפלו ,הבר תובישח שי
.תומדא ילע םמצע םייחה לש ףאו ישונאה ןימה לש ,םעה לש ,החפשמה לש םמויק

תכרעמה ןיא ,ךכל יא .הבש םיסחיהו החפשמה הנבמ לע רורב ןפואב םיעיפשמ הלא םיסחי
המכ לש לולכמב קר אלא ,דחא לאידיאב וא סרטניאב קר בשחתהל הלוכי תידוהיה
חתמ םג ךא ,המאתה .הריתס םג ךא ,המלשה םירצוי הלא םילאידיא .םינוש םילאידיא
.וז היגוסב ונייחב םישגופ ונאש תויתייעבה תא ריבסמה ,דימתמ

התוא בצעמה קוחהו החפשמה
תא ופילחיש םירחא םיאת רוציל תונויסינה .הרבחה לש יסיסבה אתה איה החפשמה
לע קר תרשפאתמ החפשמה תריצי .םירומחו םישק תונולשיככ םמצע תא וחיכוה החפשמה
םהינוידב ם"במרהו ג"סרה ודמע הלא םירבד לע .קוחהו הכלהה ירדגב ןימה ייח תפקה ידי
הביסהש" ,תויעמשה תווצמה ןיב תוירעה רוסיא תא לילכמ ג"סר יכ םא .תווצמה ימעט לע
דמוע אוה םהילעש ,"םיליעומ םיטרפ" ןהב שיש אוה הדומ ,"'ה יוויצ איה ןמויקל תירקיעה
:םיבורקה רוסיאלו תונזה רוסיאל עגונה לכב םירורב םירבדה .רוציקב
דחא לכ עדי אלש דע תומהבכ םדא ינב והי אלש ידכ ,תונזה תא רוסאל המכחה ןמו
ונממ שריש ומכ .'ה וננחש המ באה ול שירויו ולדגש לע לומגכ והדבכיש ויבא תא
,ןהמע תודחייתה ידיל איבמ חרכההש ינפמ ,תבהו תוחאהו םאה לבא ...ותואיצמ תא
(חפאק ברה םוגרת ,ב,ג תועדו תונומא) .ןהמע תונז ידיל איבת ןתאישנ תרתהו
תואב ןה .תויתורירש ןניא ןימה ייח לע תולבגה .(טמ,ג נ"ומ) ם"במרה בתכ םימוד םירבד
תומכסומהמ לודג קלח .החפשמה םזכרמבו ,םינוש םייתרבח תודסומ לש םמויק חיטבהל
תדהש םירוסיאה תויראש םה הלא .םייתדה םיקוחה לש ךשמה ,קפס אלל ,םה הרבח לכבש
לע רמושה דיחיה ילוא ,יתרבח טלמ םצעב איה תאז "תיראש" םלוא .תושונאה לע הליטה
.טטומתי אלש יתרבחה ןיינבה

אוה תבורעת יאושינ רוסיא .םעה יבגל - המכו המכ תחא לע - ןוכנ ,החפשמה יבגל ןוכנש המו
.םעה םויקל הדיחיה הבורעה

.
הלכו ןתח תחמש

גוזה
םיריכזמ ונא ןיאושינה תוכרב עבש ןיב :אלפ הז הארו .גוזה אצמנ רוביצה יכרוצל רבעמ
עשעשל ,דוקרל םיסנמ ונא .הלכו ןתח םיחמשמ ונא ךיא ונל רורב .הלכו ןתח חמשמ ה"בקהש
?םתוא חמשמ ה"בקה ךיא לבא .תונתמ תתלו

םיאנת םה הלא .הרבחה לש המויקל התויחרכהו החפשמה לש התובישח לע רבכ ונדמע
דליל רשפאמ יתחפשמה אתה לש ומויק .םדאהו דליה לש תיגולוכיספה ותואירבל םיבושח
ןוסא קפס אלל אוה דסומב וא םימותי תיבב ,םילוח תיבב לודיג .האירב תוחתפתה חתפתהל
הרכה תניחבב םה הב רושקה ימוימויה קבאמהו החפשמה .יתואירב ףא ילואו יגולוכיספ
.הווצמו

םימייקמ ונייה ,החפשמ רוציל הבוחכ "וברו ורפ" הווצמ ה"בקה תאמ םילבקמ ונייה וליא
תא םירעבמ וא םירופיכה םויב םימצ ונאש יפכ ,תורחא תווצמ םימייקמ ונאש יפכ ,התוא
תכסמ םויסב םיחמש ונאש ומכ קוידב ,ןיאושינ תחמש םישוע ונייה זא םג .חספ ינפל ץמחה
ותוארב .תיב ונתיינב תעב הנתמ ונל ןתנ אוה םג ה"בקהש אלא .הרות רפס תסנכהב וא
.תינימה האנהה :הנתמ גוזה ינבל ןתנו ה"בקה ונתוא חמיש ,הווצמה תא םימייקמ ונתוא
.וזה הנתמה תא דיספנ םא ונל יוא .הריבש דואמ איה תאז הנתמש תעדל םיבייח ונאש אלא
.הילע רומשל ונל רוזעל הסנמו ,הנתמכ תוינימה תא האור תודהיה

םדאה שומימב ףסונ דבורכ ןימה
בושח ףסונ דבורל םדאה עיגמ הבש תואיצמ אוה ןימה דיחיה רובע םגש תבשוח הרותה
האבה ,תיקולאה תינכתה .יגולוכיספה דצב םגו יגולויבה דצב םג ,ימצעה ושומימב קומעו
דיקפת שי ותרטמ שומימב םלוא .ותרטמל עיגהל םיעצמא םדאל תנתונ ,עבטב םג יוטיב ידיל
סוריסה רוסיא תא ןיבהל שי וזכ הרוצב קר .תינימה היגרנאה אורקל רשפאש המל דחוימ
!ותוא סרסל רוסא ךא ,רוש טוחשל ונל רתומ .םדאה לש רמוחו לק ,םייח לעב לש רוקיעהו

שיאהש הסיפתה תנכוש וז הווצמ סיסבב ,תודהיה יפל .גוזה תריציב ויוטיב ידיל אב ןימה
ןאכ העיפומ הקיטוראל רבעמ .םדא יצח םהמ דחא לכ םיווהמ םמצעל םהשכ השיאהו
שי .( :'א קלח) "והילאל בתכמ"ב רלסד והילא ברה דמע הלאה םירבדה דוסי לע .הבהאה
םיפוריצה" סיסב לע תובר תועפות ריבסהל ןתינש ןבומ .הוואתל רבעמ הבהאה תא תונבל
ונא הבש הרוצה תא ךופהל םיכירצ ונא םלוא .םיינוציח םיכרצ סיסב לעו "םיגולויבה
לש הקומע הצע" תניחבב אוה ונלש יגולוכיספהו יגולויבה הנבמה .הלא םיכרצ םיניבמ
וז הדבוע ."ףוגה םויק ןעמל ןובערה תא ונב ונתנש ומכ - םלועה םויק ןעמל 'תי ארובה
וז הבהא ,ינש דצמ לבא .הבהאה תא הריבסמ הנניא איה ךא ,הוואתה תא םנמא הריבסמ
תוערהו הווחאה לע ןימה תבהא תא דימעהל תורשפא ןיא .תוירבה תבהא םתס הניא
קוח תא אלמל הז לא הז םרזע רבד לע תידדה האדוה ודוי רשא" ,םדא ינב לצא םיליגרה
,םוניאר אלו ...הבוטה ייופכ וברי ךכ לכ" ירהש ,הליגר הבהא ןימה תבהא ןיא ."םעבט
,המלשהה ןויער ךותמ הבהאה לש התוהמ תא ריבסמ רלסד ברה ."ןימה תבהא םהל רסחתש
יכ ,ראבתנ רשאכ ,הזל הז המלשה םינתונ םתויהב ןכ לע" :הנושארה תודחאה לע הרזחה
הלאש הדבועב תויולת וז ןיעמ הבהא לש התעיקשב תוכורכה תויעבה םג ".בהוא ןתונה
."םילטונל ויה התעמ ,םינתונ תויהל הליחת ורשקתה רשא"

לע קר אל ןגהל האב הכלהה .קוח ןיבל הכלה ןיבש םיידוסיה םילדבהה דחא תא ונאצמ ןאכ
הנתמה לע ןגהל האב איה .ומצע גוזה ןיבש רשקה לע לוכ םדוק ןגהל האב איה .הרבחה
םירשק םהיניב רוציל םג האב איה לבא .תינימה הבהאה :גוזה ינבל ןתנ ה"בקהש הריבשה
.תירב תרצוי איה ,תונמאנ לש

תירב - ןיאושינה
הטוס תשרפב .תירב לוכ םדוק םה ןיאושינה .תילכש הווצמ ןכא איה גוזה ינב ןיב סחיה
'דמב) "לעמ וב הלעמו ותשא הטשת יכ שיא" :תלעומכ תדגובה השיאה תא הרותה תראתמ
לעמ הלעמו ותשא הטשת יכ שיא שיא' ביתכ אל" :ןולוק י"רהמה עבק הז סיסב לע .(אי ,ה
בותכ אלד" :א"רגה בתוכ ךכו .(זסק 'יס ק"ירהמ ת"וש) "ביתכ 'לעמ וב הלעמ' אלא ..."הב
ע"ושל רואיב) "השיאב לעמ לועמל אלא ,םוקמב לועמל תנווכתמ אהתש ,'הב לעמ הלעמו
לש הלאשל ביבסמ תניינעמ הרוצב ת"ושה תורפסב חתופ הז ןויער .(ג ק"ס ,חעק 'יס ,ע"הא
ינב ןיב רשקמה ףסונ ןורקיע שיש םימכח ועבק "ףאנת אל" לע הריבעל ףסונב .הגגשב תונז
.תירבב הליעמ ,הז יפל ,אוה ףואינה .תירב לש םיחנומב ראתל ןתינ ותואו גוזה

ןימה םוחתב תומלידה
וניארש יפכ ,םדאה ינפב תודמועה תומלידה לא רוזחל ונא םילוכי ,התע דע וניארש המ רואל
תויורשפאה לש האלמה תשקה רואל םוחת לכ ןוחבל גהנ ןואג הידעס ונבר .םירחא םימוחתב
ונינפב דימעמ "תועדהו תונומאה" רפס לש ירישעה רמאמב ,ןכאו .םדאה ינפב תודמועה
ךירצ" היפלש ,תושירפה איה הנושארה ."םדאה תגהנה"ב תונוש תוירסומ תוביטנרטלא ג"סר
ימ םע ןוכשי לאו ,דילוי אלו השיא חקיי אלו ,עטיי אלו תיב הנבי אלו הזה םלועב סואמל
םיבר םירבד יכ םא ."לבאבו הגאדב תומיש דע םירהב דדובתי לבא ...הלאה םישעמה רחובש
,"םדא ינבו בושייה תביזעב ועט" תאז לכב ,םה תמא תושירפה ילעב ידי לע ורמאנש םירבדהמ
.ולוכ םוקיה תילכת ,ישונאה ןימה דחכיי ןתחתהלמ םענמיהב יכ

היתורוקמ תא הפי עדי ג"סר .תילאוסקסומוהה הבהאה תא ג"סר ונינפל דימעמ ינשה דצה ןמ
ורואית .םיינוויה םיפוסוליפה ןיב הצופנ התויה תדבוע תאו תוילאוסקסמוהה לש םינוויה
תובהא לומ .ןוטלפא לש עודיה גולאידה ,"ןויזופמיס"ב אבומה סותימה לע ססובמ ג"סר לש
,םדא לש ותשאב םא יכ ,בוט הזה ןיינעה ןיאו" :המלש הבהא לש לאידיא ג"סר דימעמ הלא
הידד ,ןח תלעיו םיבהא תליא' (טי ,ה ילשמ) רמאש ומכ ,םלועה בושייל והבהאתו הבהאיש
אל גשומה ,םדא לש לאידיא ונינפב דימעמ ג"סר ."'דימת הגשת התבהאב ,תע לכב ךוורי
.םילאידיאה לולכמ לש היצארגטניא ידי לע אלא ,דדוב ךרעל וא לאידיאל תופיפכ ידי לע
רמאש ומכו ,םימלועה ינשב חבושמ היהי ,ונרכז רשאכ םישעמה הלא לא ץבקי רשאכו"
."'םייח תואצות ונממ יכ ,ךבל רוצנ רמשמ לכמ' (גכ ,ד ילשמ)

.
םיקוחה לוע

החפשמה תרהט יניד
תרהט תודוסיש ןיבהל םיבייח ונא ךא .םילק םניא ינימה םוחתב םירושקה םינידה ,קפס ןיא
.םנימב םידחוימ םירשקב השיאהו רבגה תא םירשקמ ,םהינוג לכ לע ,התשודקו החפשמה
תבייחמה המרונ לש ,הבוח דצ קר וב ןיא ,תיתחפשמה תרגסמל ץוחמ ןימ יסחי םייקל רוסיאה
שדח שגפמ לש בצק םירצוי החפשמה תרהט ינידש קפס ןיא .הצע םג אוה .ןיררוע אלל םדא
אלב תיתחפשמה תרגסמה לע רומשל רשפאמה ידיחיה קבדה ילוא והז .תשדוחמ הלחתהו
לש ותנתמ לע רומשל הצע :הטושפה תיטסיאוגאה הניחבהמ "הצע" םג אוה םלוא .סרהיתש
.יתדה גוויזה לש םילודגה םינחבמה דחא ,קפס אלל ,ןאכ .תינימה הבהאה ,ה"בקה

היפרגונרופו תוינימ ןיב
השוריפ היפארגונרופה .היפארגונרופ ןיבל ,הקיטורא וליפאו ,תוינימ ןיב לדבה שיש אלא
ידי לע ,תובר םינש ינפל הפי ושגדוה ולא םירבד .קוש ךותב ךרצמ לאכ ןימל תוסחייתה
סופמקל התלעש הריישב הנידמה םוק ינפל גרהנש יתד גולוכיספ ,ד"יה הרוטנוונוב 'פורפ
םיעבקנה הלאמ םינוש ויהיש החפשמ ייח תונבל הסנמ הכלהה .םיפוצה רהב יאטיסרבינואה
הנתשמ קזחהו ,חצנמ רתוי קזחה .תירזכא הלכלכ שי ישפוחה קושב ."ישפוח קוש"ה ידי לע
עונמל תלדתשמה תכרעמ הרצי איה .קושה תלכלכמ ןימה תא האיצוה הרותה .הפוקת ידמ
,רתויב הפיה לגנו'גה וליפא וא ,רתויב קזחה חצנמ ויפלש ,לגנו'גה קוח טלוש ובש בצמ
תורטמל םדאב שומיש איה היפארגונרופה .דבלב תוטעומ םינש לש ןיינע אוה יפוישכ דוחייב
.םיישונא םיכרצמ לש הריכמ ןיעמ ,תוירחסמ

יפוי .ילאוזיווה דוסיה :תיברעמה הרבחב טילשה ףסונ דוסי ליבגהל םג הסנמ הכלהה
יפ לע ,םייניע הארמ יפ לע טופשל .ריזח ףאב בהז םזנ םימעפל ,תדוכלמ ןה תוירבגו
ךושמל ןויסנה תמועל .רתויב לודג לווע תובר םימעפ הז ,ןושאר טבמב םשור ררועמש המ
רובע תופייתהל השיאה לש הבוחה תא ארמגה השיגדמ תינימה הכישמב בל תמושת
םה ךא ,תויטנאמור תווחמ םה הלא םירבד .ותשא תא סייפל רבגה לש ותבוחו הלעב
התוא השיגדמ וליפא איה ;תוינימל תדגנתמ הניא תודהיה .תיטורא תועמשמ םינועט םג
.תובר םימעפ

תוירחאו םיטקילפנוק
:וינפלש תורטמ ירחא ףדור .ףדרנ וא ףדור אוה ,רגבתמ םדא רשאכ ."ףודרל םירשע ןב"
תויהל םיכפוה םדא ינב ינש רשאכ .ולש םידחפה ןמ חרוב םג אוה .הוואת ,דובכ ,תויציבמא
,המחלמ םימעפל ,דימתמ קבאמ םה החפשמה ייח .שדח םייח בלשל םיסנכנ םה ,ריעצ גוזל
.תויעבו תונולשיכ ,תוסובת וב ויהי דימתש קבאמ

הנכסה תאז .הטירותואה םע ,וירוה םע תומיעב ומצע תא אצומ אוה ,רגבתמ םדאה רשאכ
אוה אבא .תודהיה םע קבאמל ךופהל לולע םירוהה םע טקילפנוקה .תורגבתהה לש הלודגה
.תודהיה דגנ דרמל םג ןפוא והשזיאב תויהל לולע באה דגנ דרמהו ,ידוהי

:תרחאה הביטקפסרפה תא םילגמ םה ,דלי תדלוי השיאהו ,באל ךפהנ רבגה רשאכ םלוא
תילגתמ זא-וא .הנוש תיפצת תדוקנב םידמוע םה ".ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש םירבד"
ידכש םיניבמ םה זא .תועמשמב םהייח תא אלמל ךרוצה תא םידמול םהו ,תוירחאה םהינפב
באהש תדה דגנ םימעפלו ,באה דגנ הכפהמ תושעל ןויסנה ינפב םידמוע םה םייאמצע תויהל
אלא ול ןיא ,באל היהי ומצע אוהש ידכ ,םידלי ךנחל ידכו ,הרבחו תיב תונבל ידכ ךא .גציימ
.םיכנחמה ולמע אווש ,תכנחמ הניא הרותה םא .םימשבש ויבא לע ןעשיהל :תחא ךרד

יתעמשש יפכ .קוחה לש ומויק תא ףאו םדאה לש תיזכרמה היעבה תא םיניבמ ונא הז בצמב
התייה ,םיינש םימייק ויה םלועב וליא ,סאניוול לאונמע יתפרצה-ידוהיה ףוסוליפהמ םעפ
קפקפמ ,תישיא .קוחל ונא םיקוקז ,השולש תוחפה לכל שי םלועבש ןוויכ .הבהא הקיפסמ
ןיא םיקוח אלל .קוח אלל ,תוביוחמ אלל םימי ךיראהל לוכי םיינש ןיב סחי םנמא םא ינא
.ללכ ךוניח

.
החפשמה תרהט

החפשמה לע םתעפשהו האמוטה יניד
.הווצמב םימייקה םירורב םידדצ ינשל סחייתהל ונתוא םיבייחמ החפשמה תרהט יניד תנבה
ייח לע ולא תוכלה לש ןתעפשהל סחייתמ ינשה דצה .האמוטה יניד םצעל סחייתמ דחא דצ
.טרפו טרפ לכל עגונה ,ישילש דצ םג שי םלוא .גוזה ינב ןיב םירשקה לעו החפשמה

הגוס םיטיח תמרע ךנטב" :םירישה רישב קוספה לע תבכעתמ ןירדהנס תכסמב העודי ארמג
ושוריפ "םינשושב הגוס" .החפשמה תרהט יניד םע רשקתמ הז קוספ .(ג ,ז ש"הש) "םינשושב
םשוריפב שי םלוא .ל"זח ירבד לש טשפה והז .הדינ םד והזו ,םודא רדג םימעפל םייקש
:םינוש םיגוה ודמע הילעש ,רתוי תיללכ תועמשמ

הצורו ,ובלב םתוא דמוח ,םתוא האור םדא .םיביהרמ םיחרפ הב םילדגש הניג לע בושחנ
תומוקמב ,רדג םימש ?הצירפה תא עונמל ידכ םישוע המ .ולש םניאש םיחרפ ףוטקלו סנכיהל
.סנכיהל ץרפתמל תרשפאמ הניאו ,הניגל ךרדה תא תמסוחה ,לית רדג םע המוח ףא םימיוסמ
תישונאה הרטמה יהוז .םינשוש היושע המצע רדגהו ,רדג הביבס שיש הניג ונמצעל ראתנ ךא
.םינשוש לש רדגב קר תפקומ איה רשאכ הניגה תא רומשל ונמצע תא ךנחל :רתויב ההובגה

הימונוטוא
הדבועה .הימונוטוא :רסומב רתויב םיבושחה םיגשומה דחאב עירכמהו ןושארה בלשל ונעגה
שיש ינפמ קרו ךא רמשנ קוחה .תויזכרמה תוירסומה תויעבה תחא הווהמ הרסח איהש
התצר תודהיה םלוא .השינע תכרעמו רהוס יתב ,טפשמ תיב ,הרטשמ :ותוא תפכואה תוכמס
ינפמ דחפ - ול הצוחמש הביס ינפמ אל בוטה תא ושעי הבש הגרדמל ועיגיש םדא ינב לדגל
.הנתונו הווצמה ינפב ץרא ךרד ,וב שיש תוירחאה :תימינפ הביס ינפמ אלא - לשמל ,רטושה

תרהט לע ורמשי ינשה תא דחא םיצורה גוז ינב .לארשי לש ותוהמ תא ךכב הריבסמ ארמגה
הניאו ,גוזל הנימאמ הרותה .םהבש ימינפה עונכשה ללגב אלא ינוציח ץחל ינפמ אל החפשמה
.ךכב ןימאהל לגוסמ ונניא הכלהה תרגסמל ץוחמ אצמנש ימ ."דוחיי" רוסיא םהילע תרזוג
םתיבב וגהני ןכאש םדא ינבל ןימאהל םילוכי דציכו ,םרצי לע רבגתהל םדא ינב םילוכי דציכ
ההובגה תירסומה הגרדמה איה תאז ."םינשושב הגוס" :גשומה רשפ והז ?הלא םיקוח יפל
"הרטשמ"ב וא "רטשמ"ב אלו ,וכותב תאצמנ םדאה לש תיתימאה הטירותואה הבש ,רתויב
.הנידמבש

שחרתהל לוכי וניא םלועה ןוקית .תודהיה לש יזכרמה ןויערה ,סאניוול לאונמע יפל ,והז
הכלהה .הכלהה התצר תאז תא .הלא ןיעמ תונורקע לע ססבתמה ךוניח םע דבב דב אלא
ךלוהה םדאל םימוד ונא .יידש תוכלמב םלוע ןקתל אליממו ,ומצעב טולשל םדאה תא תכנחמ
הטילשה אוה חילצהל ןושארה יאנתה .םוהת ינפ לע הובג ,םירה ינש ןיב יוטנ לבח לע
אלא םייקתהל לכות אל הרבחה םג .וירירשמ דחא לכ לעו ףוגה לכ לע הטילש ,תימצעה
.ונמצע תא םיכנחמ ונא הבש ךרד איה וז .תמייקתמ תאז תימצע הטילש םא

הבכשל םיטפשמה .ונכותב םייוצמה םידברה ינשל ,ןכ םא ,םימיאתמ םיקוחהו םיטפשמה
םיעצמא תרזעב ימצע תא ךנחמ ינא .תילאנויצר-יאה הבכשל םיקוחה ,יבש תילאנויצרה
.אמלעב תושרד םניאש

.
'ה תבהא

םדאה תבהאו 'ה תבהא
ידי לע םיכרדומ ונא םלוא .הרבחה תאו גוזה תא ,דיחיה תא םינוב הכ דע וניארש םיכרעה
.רצויה ינפב דומעל ידכ רציה תא שובכל םיארקנ ונא .'ה ינפב הדימעה :ףסונ ךרע

ונתוא תרשקמה הבהאה תווצמ תא ,ה"בקה םע שגפמה תא ונא םיאצומ םילגעמה לכ ךותב
יתש ןיבש קבאמה לע .'ה תבהאל םוקמ "תצק" ריאשהל הכירצ תישונאה הבהאה .וילא
,רשילק שריה יבצ ברה ,תינרדומה הפוקתה לש החתפב ,האלפומ הרוצב דמע ולא תובהא
.ל"זח תודגאמ תחא לע בכעתמ רשילק ברה .עדונה תיתדה תונויצה רשבמ
.םדיא םויב ךשיש רבל אנברוק היל יטמא אבר
.הרז הדובעל חלפ אלד אנעדי :רמא
.הימק תומורע תונוז ןמייקו ,אדרווב היראוצ לע ביתיד היחכשא ,לזא
?יתאד אמלעל אנווג יאהכ ןוכל תיא :ל"א
,יאהמ יפט יפידע ןדיד :ל"א
;אתוכלמד אתמיא וכיילע תיא ןותא
.אתוכלמד אתמיא ןלע יווהית אל ןנא
?יילע אכיא אתוכלמד אתמיא יאמ אהימ אנא :ל"א
...אכלמ ךל יעבקד םוק :היל רמא ,אכלמד אתקסירפ אוהה אתא ,ובתיד דע
(א,הס הרז הדובע)

:םוגרת
.וגח םויב (יסרפה טילשה) קשיש-רבל ןברק איבה אבר
.(הז ןברק ול תתל רוסיא ןיא ןכלו) הרז הדובעל ובירקי אלש יתעדי :רמא
.וינפל תודמוע תומורע תונוזו ,םידרו ימ לש ץחרמב וראווצ דע בשוי ואצמ ,ךלה
?אבה םלועב (הלאכ תואנה) םכל שי :(קשיש-רב) ול רמא
.הזמ ףידע ונלש :(אבר) ול רמא
;ךלמה תמיא שי םכל
.תוכלמה תמיא ונילע ןיא ,ונא
?יילע ךלמ תמיא וזיא ,ינא :(קשיש רב) ול רמא
.ךתוא הצור ךלמהש ,םוק :ול רמאו ךלמה חילש אבו ,םירבדמ םה דוע
ןדע-ןג הפצמ ימל ,הרואכל ,םיחכוותמ קשיש רבו אבר .ינטשפ שוריפל ןבומכ תנתינ וז הדגא
רישעה יסרפהש הזה םלועה תואנהמ הלודג ידוהיה ןדע ןגבש האנהה םאה :חלצומ יכה
.וילע תוכלמה תמיאו ,םיריבש וייחש ול הארמ אברו ?גישמ

הקומע איה ןאכ הנודנה הלאשה .הז רופיסב רתוי קומע דבור לע דמוע רשילק שריה יבצ ברה
המצע האנהה .הקושתה לש המויק לע אלא האנהה לע אל ראפתמ קשיש רב .רתוי הברה
האנהה !שרל געל איה הקושת אלל האנה ,ךפהל .הל תמדוק הקושת ןיא םא תמייק הניא
הנומא רפס) רשילאק ברה לש ושוריפ יפ לע ,קשיש-רב רמוא ךכו .הקושתה לש היצקנופ איה
ירצי רעוב רונתכ יכ ,התע יל שי רשאמ הלודג הקושת תואיצמ שי יכו" :(ה 'מע ,ג"רת ,הרשי
רמוחהו ,ןוצרה דגנ קושחי אל לכשה ירהש ,לכשה תקושתמ רתוי רמוחה תקושתש ...יברקב
שי ימשג לכ יכ" :"אתוכלמד אתמיא ןוכל תיא" :אבר בישה ךכ לע ".ןוצרה ןמ רתוי הוואתי
דחפה .ותקושת תא ןיטולחל דבאל ול םרג ךלמה ינפל תובצייתהה וצ ."קספהו לובג ול
.ןהב ןותנ אוהש תואנהל ךרע ןיא בוש - הקושתה תא דביאשמו .הקושתה תא וחצינ המיאהו
.תונהיל דוע לגוסמ אוה ןיא

.'ה תבהא איה וז .המיאהו דחפה לע תרבוגה ,תרחא הקושת תמייק ,אבר רמוא ,םלוא
תמיא לע תרבוג ,'ה תבהא ,הבהאה הבש היצאוטיס אוה םשה שודיק .חיכוי םשה שודיקו
.חיכוי "ךיהלא 'ה תא תבהאו" ארוק אוהשכ אביקע 'ר לש ותומו .תוומה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח