עבטה לומ םדאה

,ןושארה םדא תא אוה ךורב שודקה ארבש העשב
:ול רמאו ,ןדע ןג ינליא לכ לע וריזחהו ולטנ
.םה םיחבושמו םיאנ המכ יישעמ ,האר
.יתארב ךליבשב ,יתארבש המ לכו
,ימלוע תא בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת
.ךירחא ןקתיש ימ ןיא ,תלקלק םאש
('ט ,אבר תלהק)

םלועב ותטילשב לבגומ םדאה

ונאש תיללכה השיגל םיאתמ רבדה .האלמ הטילש עבטב טולשל םדאל השרמ הניא הרותה
םדאל לעמ .ונוצרכ תושעל ישפוח וניא םדאה .לוכי לכ וניא םדאה :הרותה תווצמב םיאצומ
.גהנתהל וילע דציכ ,תושעל וילע המ עבוקה ןוילע חוכ שי

איהו ,תנבומ הלבגהה םימעפל .עבטב םדאה לש ותטילש תא ליבגת תאז השיג יכ ,ןבומ וילאמ
ןיבהל תורשפא ןיא תובר םימעפ .תודהיל תדחוימ הלבגהה םימעפל .םדאה ינב לכל תפתושמ
.המלש הטישמ קלח איה הלבגהה יכ ,אוה ןיבהל רשפאש המ לכו ,תולבגהל הביסה תא

רעצל רוסיאהש םימיכסמ לוכה .ךרוצל אלש םירבד לקלקל רוסאש םימיכסמ לוכה :המגודל
.תמ אוהש ינפל םייח לעב לוכאל רוסיאה תא םיניבמ לוכה .ינויגה רוסיא אוה םייח ילעב
רתומ םאה ,לבא .תויחה ןמ רעצו תוירזכא עונמל םתרטמש םינוגרא שי ץרא לכב טעמכ
שי .רשב םילכוא םדא ינב בור .תחא הבושת ןיא ןאכ ?ורשב תא לוכאל ידכ םייח לעב גורהל
לוכאל ידכ תויח גורהל תושר םדאל ןיאש םיבשוח םהש ינפמ ,רשב םילכוא םניאש םישנא
םינימב םגו .םינימה לכ תא אל לבא ,רשב לוכאל רתומ :תרחא הנחבה שי תודהיב .ןתוא
יקוח יפל עודמ ,ינויגה רבסה ונל ןיא .םהלש םיקלחה לכ תא םילכוא ןיא ,לוכאל רתומש
.רתומ הרפ רשב וליאו ,הליכאב רוסא סוס רשב הרותה

.הצור אוהש המ לכ עבטב תושעל לוכי וניא םדאהש םיארמה םינידה תא ראתנ הז קרפב

עבטה רדס יוניש ללגב תולבגה
וז הלבגה .עבטה ירדסב םדאה לש יידמ הבר תוברעתה עונמל האב תולבגה לש תחא הצובק
םדאה .םיינורקע םייוניש וב תושעל תושר ול ןיא ןכ לעו ,עבטה תא ארב םדאה אלש ,הריכזמ
.עבטה ןודא אל לבא ,עבטהמ קלח אוה

םדא ינבל רוסא ."תיחשת לב" אוה רוסיאה םש .ךרוצל אלש םירבד לקלקל םדאל רוסא
רוסא :המחלמ ינידל רשקב הז ןיד אב הרותב .שומיש ול שיש רבד לכ ,לקלקל ,תיחשהל
.שוכר תתחשה לכ יבגל רוסיאכ ותוא וניבה ל"זח לבא .המחלמ ןמזב םיצע דימשהל

ביכרהל אלש איה הז רוסיאב הנווכה .םייח ילעב לש םינימה ירדס תא תונשל רסוא רחא ןיד
אל םהש ךכל םורגל ,םייח ילעב סרסל רסוא רחא ןיד .שדח ןימ רוציל ידכ םינימ ינש (רבחל=)
םירוצי דילוהל תוכז שי רוצי לכל .םייח ילעבלו םדאל ףתושמ אוה הז ןיד .דילוהל ולכוי
.תאז עונמל תושר םדאל ןיאו ,והומכ

םייח ילעבל סחיה ללגב תולבגה
םג .םייח ילעבל רעצ םורגל רוסאש אוה ןורקיעה .םייח ילעבל סחיב תומייק תובר תולבגה
םידבוע רשאכ הזב בשחתהל ךירצו ,םהידלי תא םיבהוא םה .רעצו באכ םישיגרמ םייחה ילעב
.םייח ילעב םע

דירוהל רוזעל ךירצ םדאה ,ךרדב לפונ אוהו ,דבכ אשמ וילע שיש רומח האור םדא םא :לשמל
אמיא שי ןקבו ,םירופיצ לש ןק האור םדא םא .לובסי אל אוהש ידכ ,רומחה ןמ אשמה תא
.םיציבה םע וא םיחורפאה םע דחי םאה תא תחקל ול רוסא ,םיציבו אמיא וא ,םיחורפאו
םיחורפא לדגלו תורחא םיציב ליטהל לכות םאהש ידכ :הביסהו .םאה תא שרגל םדוק ךירצ
.םירחא

.םייח ילעב םידצו ,תורעיל םיאצוי םישנא .םייח ילעב דיצ לש טרופס שי תובר תוצראב
םיפסוא םניא ללכב םה םימעפלו ,םיספות םהש תויחה לש רשבב םינינועמ םניא םידייצה
.הפי אל השעמל בשחנ רבדה תודהיב .גורהלו עולקל אוה רקיעה .ןתוא םידצ םהש רחאל ןתוא
.יוצר ונניא רבדה ןכלו ,תויחב םישמתשמ םניא םהו ,תולבוס תויחהש הזמ םינהנ םידייצה

שוכרב שומישב תולבגה
.הרבח לכב שי הלאכ תולבגה .ושוכרב השוע אוהש שומישב םדאה לע תולטומ תובר תולבגה
תאז לכבו ,ולש םה םדאה לש שוכרהו ףסכה .רוביצה ליבשב תושעל ךירצ םדא לכ םוקמ לכב
.םירחאל תתל בייח אוה ףסכה ןמ קלח .ףסכב תושעל ול רתומ רבד לכ אל

תורישי שוכרה תאו ףסכה תא םינתונש ,התייה תודהיב הלא םיניד תצובקב תירקיעה הטישה
הרבחהו ,םיאנתה ונתשה ןמזה ךשמב .המכו לבקי ימ טילחיש ךוותמ ילב ,םהל קוקזש ימל
.תידדהה הרזעב לפטל םינוגרא וליחתה וז הביסמ .רתוי תבכרומ תויהל הכפה

ונד ונימכח ךא ,תוסנכהה ןמ %10 איה תתל שיש תומכה .הקדצ תתל םדא לכ לע הבוח
רידגהל רשפא ףסכב םישומיש וליאו ,הקדצ תתל שי תוסנכהה לש קלח הזיאמ ומכ תולאשב
.םיכרצנל ונממ םיקלח תתל וילעו ,ופסכ לכמ תונהל יאשר וניא םדאש ,אוה ןורקיעה .הקדצכ

תווצמ לש לודג רפסמ םג ןכלו ,תיאלקחה תכרעמל םיסחייתמ תווצמה ןמ םיבחר םיקלח
תרצותה ןמ -%9כ םינתונ םינש עבשב םיימעפ :םיאלקחה לע תולטומ םיינעל תורזועה
הנש לכב .לכוא ךירצה םדא לכל תדעוימ תרצותה לכ םינש עבש לכ ךותמ תחא הנש .םיינעל
םידדוב תוריפ םג .םתוא ופסאיש ,םיינעל הדשה הצקב םיחמוצה תוריפה תא ריאשהל ךירצ
.ןלוכ תא ןאכ טרפנ אל לבא ,ןיינעב תופסונ תווצמ שי .םיינעל םיכייש ץעה לע םיראשנה


תורשכ יניד
םוקמה תא םיספות תורשכה יניד הליכאה ירדסב םדאה לע תולטומה תולבגהה ךותמ
.תורשכה יניד תא ראתנ הז קרפב .יזכרמה

םדאש לכאמל תיסיפטמ תועמשמ שי יכ ,תעבוק תורשכה יניד םילעפומ היפ לעש החנהה
."ויפל סינכמ םדאה המ בושח אל ;ויפמ איצומ םדאה המ בושח"ש ,ונעטש ויה .ויפל סינכמ
לכב םירדס עובקל שי ןכלו ,ויפל סינכמ םדאש המל תועמשמ שי יכ ,איה תודהיה תדמע
.הליכאב רושקה

,החינמ ןחלוש יסומינ תרימש .הדועס יגהנמו הליכא יכרד ורצי תויוברתה לכ יכ ,איה הדבוע
תידוהיה הכלהה .ותוא םילכוא הבש ךרדל םג אלא לכאמה לש םעטל קר אל תועמשמ שי יכ
.רוסא המו לוכאל רתומ המ םירידגמה םיניד םמע דחיו ,םינווגמ ןחלוש יסומינ העבק

םירבסהב ןיא ךא ,םינוש םירבסה הלא םינידל תתל וסינ .תורשכה ינידל ינויגה רבסה ןיא
,םירחא םיבר םינידמ קלח םה תורשכה ינידש ,ןיבהל רתוי לק .תוקיפסמ תובושת הלא
יכ ,רתומ לוכה אל יכ ידוהיה תא דמלל :דחא ןויער אוה הלאה םינידה לכל ףתושמהו
.םיידוהיה םייחה לכל הלחתהה איה תימצעה הטילשה

,רוסא אוה םאו ,ללכ ךרדב ,רתומ חמוצה :םהיניב לדבה שי לבא ,יחבו חמוצב תורשכ יניד שי
םירוסאה םינימה יחה םלועב .הרוסא הלועפ חמצב ושעש ינפמ וא ,המ ןמזל אוה רוסיאה ירה
.דואמ תובר תולבגההו ,רתוי םיבר

חמוצב תורשכ
םיחמצ גוסל ךייש אוהש ינפמ הליכאב רוסא אוהש חמצ ןיא .הליכאל םירשכ םיחמצה לכ
.רוסא

תונושארה םינשה שולשב הליכאב םירוסא ץעה תוריפ :רוסא חמוצה ןמ לכאמ ובש בצמ שי
תונושארה םינשה שולשב ץעה תוריפל .םיבר תוריפ ןתונ ץעה ןיא הלא םינשב .ץעה ייחל
."הלרע" םיארוק

ץמח לוכאל רוסא :לשמל .ודוביע בצמ ללגב חמוצה ןמ לכאמ לוכאל רוסא ובש בצמ שיו
םירוסא םה ,ץמח םחל םהמ השענש ןפואב ודבוע םה םאו ,םיטיחמ יושע ץמחה .חספב
.חספב

יחה ןמ םילכאמ
םינימה לכ ובש ,חמוצה םלועל דוגינב .יחה םלועל תוסחייתמ הליכאב תולבגהה רקיע
םייחה ילעב .הליכאב םירוסא םינימה בור :ךופה בצמה יחה םלועב ,הליכאב םירתומ
:םיישאר םיגוס השולשל ,הרותה יפל ,םיקלחתמ

ץראה לע םייחה םייח ילעב (א)
םיפפועמ םייח ילעב (ב)
.םיב םייחה םייח ילעב (ג)

דימת טעמכ םינטקה םייחה ילעב .םילודגלו םינטקל :םיינשל קלחתמ הלאמ דחא לכ
הקולחהמ הנוש ןבומכ איהו ,םייחה ילעב לש תינוציחה הרוצה יפל איה וז הקולח .םירוסא
.היגולויב דומילב הילא םיליגר ונאש

םימבש םייחה ילעב
ריפנס ול שיש גד לכ :הטושפ איה רוסאה ןיבו רתומה ןיב הנחבהה םימבש םייחה ילעב ןיבמ
,"םימה ץרש" הרותב םינוכמה ,םימבש םינטקה םייחה ילעב .הליכאב רתומ תשקשקו
.הליכאב םירוסא

גד .הליכאל םתוא הריתמה תפסונ הלועפ לכ אלב לכאיהל םילוכי הליכאב םירתומה םיגדה
לכ אלל הליכאב רתומ אוה :םיחמצה יניממ ןימ ומכ אוה םירוהטה םיגדה תצובקב אוהש
.הלבגה

תופועה
,לשמל ,םיבובזה) "ףועה ץרש" םייורקה ,םינטקה תופועה הליכאב םירוסא תופועה ןיבמ
קר ךא .(םיבגח=) הברא :הליכאב רתומ ףוע ץרש לש דחא גוס קר .(וז הצובקל םיכייש
.םתוא םילכואו ,םירתומה הבראה ינימ תא תוהזל םיעדוי םינמיתה

המישר שי הרותב .םירתומ םהש ריכהל רשפאמה ןמיס םהל ןיא הליכאב םירתומה תופועה
תררועמ וז המישרש ןבומ .רוהט אוה וז המישרב לולכ וניאש ףוע לכו ,םיאמטה תופועה לש
םה םירוהטה תופועה יכ עבקנ ןמזה ךשמב םנמאו .םירוהטה תופועה יוהיז לש תויעב דימ
התייה םירוהט תופוע יבגל תרוסמה תרימש .םילכאנ םהש םהיבגל תרדוסמ תרוסמ שיש הלא
.הליכאב םירתומ תופוע וליא עובקל הדיחיה ךרדה

השביבש םייחה ילעב
םילודג םייח ילעב .הליכאב םירוסא םהו ,"םיצרש" םה םינטקה השביבש םייחה ילעב ןיבמ
וז הצובק .הריג םילעמו הסרפ םיסירפמ םה םא :תונוכת יתש םהב שי םא הליכאב םירתומ
.רב תויח םהש ,ליאה תאו יבצה תא ןכו ,םיזעו םישבכו תורפ תללוכ

הליכאל רקבהו ףועה תנכה
:תולועפ המכב ךרוצ שי הליכאל רקבו תופוע ריתהל ידכ

ותמש םייח ילעב .הכלהב העבקנש ךרדב וטחשנ םה םא קר הליכאב םירתומ םייחה ילעב .א
.הליכאב םירוסא ,הטיחש אלב ותמוהש וא ,םמצעמ

םיכפוהה םימומ וא תולחמ םהב ןיא םא ררבלו םייחה ילעב תא קודבל שי הטיחשה רחאל .ב
.הליכאב םירוסא םה ,הלאכ שי םא ."הפרט"ל םתוא

םירוסאה םימיוסמ םיקלח םהמ איצוהל שי ,"הפרט" םניא הלא םייח ילעב יכ ררבתה םא .ג
ידי לע ,םדה תא איצוהל ךירצ ןכ ומכ .םירתומ םייחה ילעב לש םיקלחה לכ אל .הליכאב
.רשבה לע חלמ רוזיפ

דחי ותוא לוכאל רוסא :תפסונ תחא הלבגה ויבגל שי ךא .הליכאל רתומ רשבה תאז לכ רחאל
.בלמ ירצומ םע וא בלח םע

םוכיס
הייטנ ךכב םיאורה שי .תורשכה ינידל ינויגה רבסה תתל םילוכי ונא ןיא ,רמאנ רבכש יפכ
תא תולגל תורשפא ןיאש םיקוח תורשכה ינידב םיאורה שי ,ללכב םייח ילעב תליכא תלבגהל
הקיסיפטמה ,האופרה םוחתמ םירבסה הלא םיקוחל תתל םיסנמה שיו ,םהיתוביס
.היגולוכיספהו

הביסה יהוז .םתוא תעדל שיש םיטרפ דואמ הברה וב שיו ,השקו בכרומ תורשכה אשונ
ילעב תא םיטחוש םידחוימ םישנא :םיחמומל םירסמנ תורשכה ינידמ םינוש םימוחתש
םינבר ."הפרט"ל םתוא ךפוהה םומ םהב ןיא םא ,םייחה ילעב תא םיקדוב םירחא .םייחה
םא וא ,רשב לש םינוש םיגוס וברעתה םא ,לשמל ,ומכ ,תוקפסב םירושקה םיאשונב םיחמתמ
.המודכו אל וא "הפרט" המהבה םא טילחהל שיש וא ,דחי בלחו רשב וברעתה

תורשכה יניד תרבסהל הבתכנ הבחר תורפסו ,קומעו בחר םוחת אוה תורשכה יניד םוחת
.םהיטרפל