לארשי ץרא
ץראל הרושק תד
םה ןיאו ,םוקמ שי תדל ,םוקמ שי םעל .ץראו תד ,םע תרשוק איהש ךכב תדחוימ איה תודהיה
.םירחא תומוקמב תויהל םילוכי

םילשורי ףאו .תרצנו םחל תיב ןכו ,רויפיפאה בשומ ,ןקיתווה :םישודק תומוקמ שי תורצנל
.תורצנל םישודקה תומוקמב תויחל אלו ןמאנ ירצונ תויהל לוכי םדא לבא .תורצנל השודק

ימלסומ לכ :םשל עיגהל ימלסומה לע הבוח וליפא שיו ,םישודק תומוקמ שי םאלסיאל םג
תויהל לוכי םדא לבא .םאלסיאה זכרמ ,"הכמ" ריעב וייחב תחא םעפ תוחפל תויהל בייח
.תיברע ץראב וא הכמב רוגל אלו ןמאנ ימלסומ

םינוש תומוקמב םייח םידוהיו ,תולג שי .לארשי ץראב אוה ידוהיה לש ומוקמ ,הלא תמועל
ץרא תא האור תודהיה .אטח לש ,שנוע לש האצות םה לארשי ץראל ץוחמ םייחה לבא .םלועב
.הב תויחלו ץראל תולעל ידוהי לכ לע הבוח .לארשי םע לש יעבטה ומוקמכ לארשי
םהרבא ,ןושארה ידוהיה .םעל ותריחב םע דחי לארשי םעל הנתינ ץראהש ,איה ךכל הביסה
תיבמו ךתדלוממ ,ךצראמ ךל ךל" : היה עמשש ןושארה יוויצהו ,ידוהי תויהל רחבנ ,וניבא
ידוהי תויהל רחבנ םהרבא . (ב"י תישארב) "לודג יוגל ךשעאו ,ךארא רשא ץראה לא ךיבא
םהרבא עמשש ינפל .הלימ תירב איה םיקולא ןיבל םהרבא ןיב התרכנש תירבה .לארשי ץראב
...ךיניבו יניב יתירב תא יתומיקהו" :החטבהה תא עמש אוה ,הלימ תירב תושעל יוויצה תא
הלימה תירב .('ח-'ז ,ז"י תישארב) "ךירוגמ ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנו ..םלוע תירבל
.ץראה תחטבהל דימ איבמ הז רשק .לארשיל 'ה ןיב רשקה תא תלמסמ

קוח" היה לארשי תנידמ תמקהו לארשי תואמצע לש ןושארה יוטיבה עודמ ,ןבומ ןאכמ
.הנידמה חרזא תויהלו לארשי ץראל תולעל לוכי ידוהי לכ יכ עבוקה קוחה ,"תובשה

?לארשי ץראל רשקה אטבתמ המב
ץרא ןוויכל וינפו דמוע ללפתמה ידוהיה .דואמ תובר תווצמב אצמנ לארשי ץראל רשקה
.םילשורי ןיינב לע השקבו לארשיל תואמצעה תרזחה לע השקב תללוכ הליפתה .לארשי
תוכוסה גח תא גוגחל רשפא ךיא .לארשי ץרא לש םינמזלו םילקאל תורושק תובר תווצמ
תבש יאצומב הלדבה תושעל רשפא ךיא ?גלש דרוי ףא ילואו ףרוח רבכ תוכוסב ןהבש תוצראב
?הלילה עצמאב תעקוש שמשה ןהבש תוצראב

ץראב .םשגל תוליפתה אוה לארשי ץראל לארשי םע לש רשקב םיניינעמה םירבדה דחא
דרוי תורחא תוצראב .ץראל םישורדה םימה לכ תא קפסמ הז םשגו ,םשג ףרוחב דרוי לארשי
,ולוכ םלועה לכב ,תאז לכבו .ץיקב םידרויה םימשגה ןמ אקווד היח תואלקחהו ,גלש ףרוחב
ףרוחב םישקבמ :לארשי ץרא לש םילקאה יאנת יפל םשג דריש םישקבמו םיללפתמ םידוהיה
!םשג םישקבמ ןיא ץיקבו ,םשג

תא ריכזהל ידכ ,ותנותחב סוכ רבוש ןתחה .תולגה תאו ןברוחה תא םיריכזמ החמש לכב
השולשב ,באב העשתב ,זומתב רשע העבשב םימצש תומוצה .וצראמ הלג לארשי םעש הדבועה
.םילשורי ןברוחו לארשי ץראמ תולגה רכזל םה תבטב הרשעבו ירשתב

םילשורי
ץרא בל איה םילשורי .הריב ריע קר הניא םילשורי .םילשורי תאצמנ לארשי ץרא זכרמב
ינש םה םילשוריו ןויצ .דחי ורבחתה ןמזה ךשמבש תומש ינש םה "םילשורי"ו "ןויצ" .לארשי
.ותמדא לע לארשי תואמצע תא םיאטבמה םיגשומ

םיכרבמש הכרבה ,ןוזמה תכרבב ."םילשוריב האבה הנשל" םיזירכמ םירופיכה םוי ףוסב
."םלוע ןיינב" הנביתש םילשורי לע םישקבמ ,לכואה ירחא

בייח - תוכוסבו תועובשב ,חספב - הנשב םימעפ שולש :םילשוריב תורושקה תובר תווצמ שי
איבהל ךירצ תיאלקחה תרצותה ןמ קלח .םיגחה תא םש גוגחלו םילשוריל תולעל ידוהי לכ
.לוזבו בר לכוא םהל היהי םילשוריל םילועלש ידכ ,םילשוריל

שדקמה תיב
.םינהוכה ידיב שדוקה תדובע התשענ שדקמה תיבב .שדקמה תיב אצמנ םילשורי זכרמבו
םלועה לכב םידוהי םינווכמ שדקמה תיב לא .הנשב םימעפ שולש לגרל םידוהי ולע שדקמל
.םהיתוליפת תא

לש וייח לע שדקמה תיב לש ותעפשה ,תאז לכבו .םינש 1900-מ רתוי ינפל ברח שדקמה תיב
תיב לש ודמעמ תא םירכוז םא קר ןיבהל רשפא דואמ תובר תווצמ .םויה דע הראשנ ידוהיה
.לארשי םעב שדקמה

:הכלהב דחוימ דמעמ םייווללו םינהוכל שי םויה דע .םייוולהו םינהוכה ודבע שדקמה תיבב
םניא םינהוכ .םהל קר םידחוימ םהש םיניד שיו ,דחוימ דובכ םילבקמ םה תסנכה תיבב
להקה תא םיכרבמ םינהוכה .םיתמל וא םירבקל ברקתהלמ ענמיהל ידכ ,תורבק תיבל םיסנכנ
.תסנכה תיבב

הליפתב שדקמה תיב
שדקמה תדובע לש רואית איה וז הליפת .ףסומ תליפת :תדחוימ הליפת םיפיסומ גח לכב
תיבב לודגה ןהוכה תדובע לש טרופמ רואת תללוכ ףסומ תליפת םירופיכה םויב .גח ותואב
.םירופיכה םויב שדקמה

םילכאמה רכזל םילכואש םינוש םילכאמ ללוכ ,חספה גח לש ןושארה הלילה ,רדסה ליל
לילב ןחלושה לע תחנומה "הרעק"ה .שדקמה תיבב הלהנתה שדוקה תדובעש ןמזב ולכאש
אוה ,"חספ" ,גחה לש ומש םג .חספ ברעב ובירקהש ןברקה רכזל איהש ,"עורז" תללוכ רדסה
.שדקמה תיבב ובירקהש ןברקה םש לע

,באב העשת ,םלוכבש בושחהו ,שדקמה תיב ןברוח לע לבאה ימי ,תומוצה הלא לכל םיפסונו
.תיבה ןברוח לע םוצה

המ םיעדוי םא קר םתוא ןיבהל רשפא לארשי םע לש תוגהנתהה ךרדב דואמ םיבר םיניינע
.שדקמה תיבב שדוקה תדובעל םהלש רשקה

.יח לארשי םע םהבש םילגעמה םה שדקמהו םילשורי ,לארשי ץרא


םילשוריב ךנלילוה ןולמ דיל ,שדקמה תיב םגד