"םירמוש "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

6 ןויע


ב-א םיעטק ,4 בלש ,א"ע ול ףד ,רמושל רסמש רמוש
,ייבא לש ורבסה יפל .ידמל הכובס - רמושל רסמש רמוש לש תיטפשמה היעבה
הלועמ וליפא ,רחא רמושל הריסמה םצע םא איה ןנחוי 'רו בר ןיב תקולחמה
ינשה רמושה לצא הרק םא םג ןכלו העישפ וז ןנחוי 'ר תעדל .העישפ איה - ונממ
ותעישפ לשב ,ןושארה ירה ,וילע רוטפ היה ןושארה לצא עריא וליאש הזכ הרקמ
ינשה לצא םא וליפא םלשל בייחתמ ,םילעבה תושר ילב רחאל ץפחה תא רסמש
ןיא - ונממ ךומנ וליפא ,רחא רמושל הריסמה ,בר תעדל וליאו .רומג סנוא היה
הבינג התייה ינשה לצא םא ,םנח רמושל רסמש רכש רמוש ךכ םושמ .העישפ הב
לצא םא לבא .ולצא ץפחה וליאכ םינד ונאש רחאמ ,ןושארה בייח - הדיבא וא
רמושה םא אוה ןוידה לכש שיגדהל שי .רוטפ ןושארה - סנוא הרקמ עריא ינשה
םאתהב ליגר רמוש לשכ םה ויבויח - ינשה רמושה לבא ,רוטפ וא בייח ןושארה
.ומצע לע לטנש הרימשה גוסל

רוסמל רוסא הליחתכל - בר יפל םגש םידימלתה בל תמושת בסהל שי דוע
רמושה תא בייחמ רבדה ןיא ,דבעידב קר ,םילעבה תושר ילב רחא רמושל
רמא בר ה"ד ,'סות האר) ןכ ינפלש ויתויובייחתהל רבעמ ,םולשתב ןושארה
.(רוטפ

השק איהש המוד ,םייטפשמה הידדצ לע ,הרושאל תקולחמה תנבהו הז ןורקע
לש השעמ רופיסב ונחתפ ךכ םושמ .עצוממה דימלתל הנושאר הסיפתל תצק
תוכפוה וז הרוצב .םהיתונעט תעמשהו ,ןידה תיב ינפב םיניידתמ ינש תעפוה
תא קלחל לכוי הרומה .םידימלתה תנבהב תוספתינו רתוי תוישחומ תונעטה
םהיתונעט ונעטי הלאו ,םירשכומה םידימלתה ןמ רתוי וא םיינש ןיב םידיקפתה
חוכיו תוקד ירחא .םהינפלש טסקטב בותכל דומצב אקווד ואלו תישפוח הרוצב
.תקיודמה חוכיווה תדוקנ לע םידימלתה לכ ודמעי תודחא

,היגוסה יעטק ןיב ןרזפל אלא ,שממ היגוסה ףוסב תתל אל ףידע תודובעה תא
לש ןורכיזהו הנבהה לע דיבכתש היגוסה יגשומ לש תוסיחד היהת אלש ידכ
.היגוסה

2 הלאשל
ףיסוי חולה לע טוטרשב .ייבא ירבד תנבהב ליעוהל יושע יטאמיכסה רואיתה
"(ןושארה) רמושה תוכזל לוקיש" וקה תווצק ינשב םידימלתה ףותישב הרומה
.ותבוחל ואטסקטה תאירק ינפל) ייבא ירבד תארוהל םג ליעוהל היושע המיכסה :הרעה
.(ארמגב

3 הלאשל
רמא בר" :י"שר ירבד םהו ,היגוסב דקומה תדוקנ לא ונתוא הריזחמ וז הלאש
."ומצע אוה הרמש םא רטפנ היהש המ לכמ רוטפ
."ןיסנואב וליפא בייח רמא ןנחוי 'ר"

4 הלאש
ןמ תשקבמו רמושל רסמש רמושב םיירשפאה םינושה םיפוריצה תא תמכסמ
ךשמה .ןנחוי 'ר יפלו בר יפל הרקמ לכב ןידה היהי המ ותעד עיבהל דימלתה
לע דמלש המ תא ליחהל דימלתה שקבתמ ןהבש 6-5 תולאשב אוה וז הלאשל
לש הטושפ ןבומכו .לאושל רסמש רכוש לש הרקמה לע רמושל רסמש רמוש
רכושה תא םימישאמ םילעבהש הב רכזנ אל ירהש בר תעדכ אוה הנשמ התוא
.לאושל ותמהב תא רסמש ךכב העישפב

אלא רמתיא שוריפב ואל ברד אה אדסח בר רמא"ב ליחתמה ,היגוסב אבה קלחה
םע תודדומתה אלא תיטפשמה הדוקנה תנבה הניא וב היעבה רקיע 'וכו "אללכמ
תויארה תוישוקה ,תובושתהו תולאשה תנבה ,ארמגבש ןתמו אשמה ךלהמ
.םייוחידהו

ונא (ךליאו "אדסח בר רמא"מ) היגוסה לש הז קלח לש הארוהה ךרדל רשאב
:ןלהלדכ םיעיצמ

התואנ הנכה םצעב איהש ,ליעלד 5 הלאשל םידימלתה תא הרומה הנפי ,תישאר
.לממ רב אבא 'ר תיישוק תנבהל

החיכש יד תואיצממ חוקלה הרקמ תגצה ידי לע חותפל לכוי הרומה ,תינש
.םידליה לש םתעד תווחלו םנויעל וז היעב גיצהלו

לעפמב לעופ" :(ול המודב והשמ וא) אבה הרקמה תויהל לוכי ךכל המגוד
תאו ולש בהזה ןועש תא דיקפהל הדובעל ואובב רקוב ידימ גהנ לודג יתיישעת
וללה ךרעה יצפח תא הסינכמ התייה וז .דבע וב לעפמה תריכזמ לצא ,ותעבט
לצא ויצפח תא דיקפה לעופהו אובל הריכזמה הרחיא דחא םוי .דרשמבש תפסכל
םיצפחה תא דבועה הל רסמ הריכזמה האבשכ .םירחאה דרשמה ידבועמ דחאמ
םיצפחהו לעפמב דוש עריא הז םויב אקווד .לעופה ידי לע ולצא ודקפוהש
."ודדשנ

,הז הרקמ זיחמהל וליפא וא ,םתעד תווחל הז הרקמ םידליל גיצהל לוכי הרומה
םתעד תווחל ושקבתי םידימלתה .םידדצה תונעט תא וגיצי השולש וא םיינששכ
.'וכו הריכזמל רסמש דבועה דצמ העישפ ןאכ שי םאה ,הרקמה יביכרמ לכ לע
וז ןיאש ןנחוי 'ר ןאכ הדוי אל םאה ?ןנחוי 'ר יפלו בר יפל ןאכ ןידה היהי המ
?רקוב ידמ הדיב רוסמל ליגר היה ומצע דבועהש הריכזמל םרסמ ירהש ,העישפ
.הפי םירבדה ונבלתי ,הזחמהה וא ןוידהו רופיסה תובקעבש המוד

השק וניא ,היגוסב וילעש םיקוידהו "יעדרהנ ירמא"מ ,הייגוסה לש אבה קלחה
.יטקדידה טביהל בל תמושת דחייל יאדכ לבא ,דחוימ ןפואב

:הארוהה ךרדל רשאב ,תועצה המכ ןלהל
ןצרתהו ןשקמה לש םהיקויד תא טילבהל ידכ חולב שמתשהל לכוי הרומה
.אתיירבב

:ןשקמה לש וקויד .א
בייח - םינטקה ותבלו ונבל ןרסמ
.רוטפ - םילודגל ןרסמ לבא : ןאכמ
.(םירחא םילודג םישנאל םילודגה וינב ןיב לדבה ןיא)
.רוטפ - רמושל רסמש רמוש :ךכ םא

:ןצרתה לש ושוריפ .ב
בייח - םינטקה ותבלו ונבל ןרסמ
רוטפ - םילודגה ותבלו ונבל ןרסמ ןאכמ
בייח - םירחא םילודג םישנאל לבא
.(םילודג םירחאו םילודג וינב ןיב לדבה שי)
.בייח - רמושל רסמש רמוש :ךכ םא

:ןנחוי 'ר יפלו בר יפל םירחאל הריסמ יניד םוכיס .ג


ןנחוי 'ר יפל בר יפל
םילודג םינטק   םילודג םינטק  
רוטפ בייח וינב רוטפ בייח וינב
בייח בייח םירחא רוטפ בייח םירחא
(םילודג) םירחאל וינב ןיב לדבה שי םירחאל וינב ןיב לדבה ןיא
םינטקו םילודג ןיב לדבה שי םינטקו םילודג ןיב לדבה שי:יעדרהנ לש םקויד .ד
םילודג ןיב אלא ,םירחאל וינב ןיב לדבה ןיא בר תעדל יכ ואר םידימלתה
.םינטקו

וינבל םילודג וינב ןיב קוליחב ללכ קוסעל הכירצ אתיירבה התייה אל ,ךכ םא
.םתס םילודגו םתס םינטקל הריסמ ןיב קלחל אלא ,םינטק
:בטיה הנשמה תקיודמ ןנחוי 'ר יפל לבא
.תואלבטה תיינבב םידימלתה תא ףתשל רשפא

7 הלאשל
ידימלת שומיש ,הכלהה קספ יכרד תא ריהבהל הרומל התואנה תונמדזהה ןאכ
,רוציקב - 'וכו השעמל הכלה ול רמוא הזשכ קר ברה ןמ הכלה דומיל ,םימכח
אוה םימעפ הברהש ,אדירג ןויגהה לע ךומסל ןיאשו הברה תוירחאה תשוחת
.העטמו העטומ

8 הלאשל
הריסמב העישפ ןיאש אוה בר לש ומעטש בשחש ימ ירבד תא דומלתה החוד ןאכ
םיליגר ויה םמצע םהש ללגב רטפש אלא בר לש ומעט והז אל .רחא רמושל
.הלצא דימת דיקפהל

9 הלאשל
דיב ינודקפ אהיש ינוצר ןיא" לש םעטה תא רבוסה םג םהבש םירקמה תשולש
:םה רחא רמושל הריסמב העישפ ןיאש הדומ "רחא
ולצא דיקפהל דימת ליגר ינשהש םדא ידיל רסמ ןושארה םא .א
.רחאל ורסומל תושר םילעבה ול ונתנ םא .ב
אוה וינבו ותשא תעד לע דיקפמה לכש ול םיבורקה ותחפשמ ינבל ןרסמ םא .ג
דיקפמ

םינינעה לכ תא דחאלו דמלש המב ןייעלו רוזחל דימלתה תא החירכמ וז הלאש
.תחא תכסמ ללכל

10 הלאשל
דוע םיקסוע ןיא ךליאו ןאכמ .היגוסב רבעמה לא דימלתה תא תנווכמ הלאשה
ןיא" תנעטש רמואב ייבא לש וירבד תא תוחדל םיאב אלא בר לש ותעד שוריפב
.עשפ רמושה רחאל ותריסמבש ךכל תמרוג "רחא דיב ינודקפ אהיש ינוצר

(םימדקתמל) 12 הלאשל
םאש ליגרכ וניד ינשה רמושה :טושפ רבסהה לבא ,הרואכל העיתפמ העפותה
ללגב םימישאמ ןושארה תאש אלא .רוטפ - (םנח רמושב) הבינג וא סנוא הרק
רכושה יפלכ בייח לאושה ירה לאושו רכושב וליאו .רחאל הריסמה םצעב ותעישפ
.ליאשהל ול ושרה םילעבה ירהש רוטפ רכושה וליאו ,לאוש ןידכ סנוא לכב


13 הלאשל
הרפה תא ול ונתנ םא .ליאשהל תושר םילעבה ול ונתנ ןושל וזיאב קיידל ונילע
םלשמ לאושהו םילעבה לש םחילש קר אוה ירה - ינולפל הנליאשה ול ורמאו
.םילעבל

ירה - ךדיב תושרה הנליאשהל הצרת םא ךל הנותנ המהבה ירה :ול ורמא םא ךא
.רכושל םלשמ לאושהו הילעב וישכעמ אוה

16 הלאשל
וניא ינש רמושל ןושאר רמושמ הריסמה םעו ייבא ירבדל דגנתמ אברש רורב
ובייח ןיא ,אבר תעדל ,לבא ,הרימשה יאנת לע הריבע וז ,םנמא .העישפ הווהמ
ןושארהשכ ןכל ."'וכו העובשב יל תנמיהמ תנא" ,ותעדל ,בויחה תביס . הז ללגב
.רוטפ - םידע ויהשכ וא ,עבשיהל לוכי אוהו הרקמה תא האר

17 הלאשל
,תופסות יפל .תושר תלאשכ הקלח וא הלוכ התתל רשפאו תצקמב השק וז הלאש
יל ןמיהמ אל ךיאה העובשב יל תנמיהמ תא" הנעטה תספות אל הזכ הרקמב
ןושארה תא םיבייחמ ייבא תעדל ךא .עבשיהל ןכומ ןושארה ירהש ,"העובשב
דיב ינודקפ אהי ינוצר ןיא"ש םושמ תושר ילב רחא רמושל הריסמה םצע ללגב
."רחאךשמה