"םירמוש "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

'א ךרד - ץוריתה תארוה
ופוסב קרו ךורא ץורת אוהש שיגדי הרומה) ץורתה דומילל תשגל רשפא וישכע
.(הנשמה ץורת ןיבו תיבחה לוטלט תויורשפא ןיב רשקה לע דומעל היהי רשפא

תנמ לע"ו ,"הלזוגל תנמ לע") תונושארה תויורשפאה יתש תא הארנ הליחתב
.("די הב חולשל

םדא ירהש .ןורסחב ךרוצ ןיא "הלזוגל תנמ לע"ב :בטיה שיגדהל הרומה לע
תטיש תא םינושאר ושריפ ךכ) ורסח אל םא םג בייח - וריבח לש ץפח לזוגה
הטיש ןאכ שי תופסותל םנמא .(בתת 'מע דומלתה ישרפמ רצואב ןייע י"שר
ךרוצ שיו "די תוחילש" לש ןיד אוה "הלזוגל מ"ע הלטנ" םג םתעדל .תרחא
תיבחה תא לטונ אוהש הדבועה םצע ןאכ ,תופסות םיריבסמ ,אלא .ןורסחב
קפתסהל הרומה לוכי הליגר התכב .הזמ לודג ןורסח ךל ןיא - הילעבמ העיקפמו
.י"שר שוריפב

לוזגל הצור אוה ןיא ירהש וילעבמ ץפחה תליזג ןאכ ןיא "די הב חולשל תנמ לע"ב
הרומאה "די תוחילש" יהוז .הכותבש ןייה ןמ קלח קר אלא תיבחה לכ תא
ןיא ,די תוחילש"ש עמשמ ןייה תא התש אלש תרבדמ ונתנשמש ןויכו .הרותב
(תיבחה תהבגה םע דחי) הבינגה תנווכש אוה רבד לש ושוריפ ."ןורסח הכירצ
.הבינגה תא עציב אל רבד לש ופוסב םא וליפא די חלושל רמושה תא השועה איה
ופוסב םא םג ,תיעיבר הנממ לוטיל תנמ לע ןיי תיבח היבגמה רמוש :רמוא יוה
.די חלוש יורקה והז ,לטנ רבד לש

חרכהבש "די הב חולשל תנמ לע הלטנ"ב תרבדמ ונתנשמש רמואה לש ותעד יהוז
די תוחילש" רבוס ינשה ארומאה לבא .ןורסח הכירצ ןיא די תוחילשש רבוס אוה
דימעמ אוה ןכלו רסיח אלש ןויכ די תוחילשב דימעהל רשפא יאו "ןורסח הכירצ
תטישכ) ןורסחב ךרוצ ןיאש יאדו הליזגבו ."הלזוגל תנמ לע הלטנ"ב הנשמה תא
.(תופסות תטישכ) !הזמ לודג ןורסח ךל ןיא הליזגבש וא ,(ליעל י"שר

תנבומ איהש ,"ינתק הלטלט ינתק הלטנ ידימ" :תשש בר לש ותפקתהל ןאכמו
הילע איבהל תנמ לע הלטלטש" ץרתמ ומצע תשש ברו .ישוק אלב דימלתל
וא ,הכותבש ןייה תא לוטיל הנווכ אלב םג המצע תיבחב שומיש ,ותעדל ."תולזוג
.יוה ןלזג תעדמ אלש לאוש יכ "די תוחילש" יורק הז םג - ותצקמ

תא דימעמ םיארומאה תשולשמ דחא לכ :הנשמה תדמעהל ךרדה החתפנ ןאכמו
לאעמשי 'רכ ונתנשמ .תולזוג הילע איבהל תנמ לע הלטנש :וכרד יפל אשירה
הריזחה םא תעדמ אלש הליאשה וא דיה תוחילש וא הליזגה רחאל םג ךכ םושמו
רטפנו הבשה תבוח ידי אצי (עובק םוקמ הל ןיא ירהש) אוהש םוקמ הזיאל
רחא ,הז רמושו ,עובק םוקמ הל שיש תיבחב תקסוע אפיסה לבא .ותוירחאמ
וניאש רחא םוקמל הריזחה ,תעדמ אלש ותליאש וא ודי תחילש וא ותליזג
.ותוירחאמ רטפנ אלו הבשה תבוח ידי אצי אל ךכ םושמו המוקמ

תיביטנרטלא ךרד - םיארומאה יצורית תארוה
יולגה ךרדב ,טסקטה תאירק ינפל ,ץוריתה רקיע תנבהל םידימלתה תאבה .1
תא חינה םוקמ הזיאב :אפיסבש "החינהשמ" שוריפ המ לאשי הרומה .ימצעה
?וב שמתשהש ירחא תיבחה

הרומה ריעי "דחוימה המוקמל הריזחה = החינה" ובישי םידימלתה לכ םא
?ךכ שרפל חרכה שי םאה ,ךא .ןנחוי 'ר שריפ ךכ ןכאש

"רחא םוקמב - החינה" תורשפאה תא ולעיש םידימלת ואצמי יאדווב ןאכ
.(החונמ לש בצמב תעכ תיבחה ,לוטלטה רחאל)

:הנשמה תקסופ הז שוריפ יפל


?עודמ .רוטפ
רחא םוקמב החינה
הרבשנ ךכ רחאו
םוקמ ודחי אל
אשיר

?עודמ .בייח
רחא םוקמב החינה
הרבשנ ךכ רחאו
םוקמ ודחי
אפיס

.םידימלתה י"ע ןתנית הבושתה
בייח תאז לכבו (םילעבל עידוהל ךרוצ ןיא יכ) לאעמשי 'ר הלוכ ןיתינתמ :ןכבו
.םילעבה י"ע הל עבקנש דחוימה םוקמל "הליזג"ה תא בישה אלש ינפמ ,אפיסב

(טסקטה תאירק ינפל הז ףא) "וכרצל הלטלט" לש קייודמה שוריפה רוריב .2
:תויורשפאה


הלזוגל .1
די הב חולשל .2
.("תעדמ אלש לאוש") תושר אלב הב שמתשהל .3

(םידימלתה י"ע הנילעות).שוריפ לכ דגנו דעב םיקומינ תולעהל וסנ :הרומ
.1 דגנ -"הלזג" אלו "הלטלט" בותכ : .ת

תויהל ךירצ אוהו ,הליזג תאז ןיא -דבלב הב שמתשהל ידכ הלטלט םא : .ת
.3 אל - 2 וא 1 ןוכנ ןכל .םוקמ ותואל בישה אל וליפא ,רוטפ

בותכ אל) !םולכ חקל אל אוה ןאכ .תצק לוטיל ושוריפ די חולשל - 2 דגנ : .ת
(דבלב הלטלטש אלא ,והשמ לטנש הנשמב

,הנממ לוטיל תנמ לע הלטלט אוה ילוא לבא :(הנורחאה הבושתל סחיב) :הרומ
רסיח אל וליפא ,"די תוחילש"ל בשחית תאז םג רשפא .ןיינק תלועפ השע אוה
.("ןורסח הכירצ הניא די תוחילש") העש יפל המואמ

- ץוריתה תא םיביכרמה תודוסיה לכ השעמל ורבסוהש רחאל - הז בלשב .3
.טסקטה תאירק

"וכרצל הלטלט"ל םיארומאה 3 ישוריפ תא םכסל יאדכ ,היגוסה דומיל רחאל .4
.ויריבח ישוריפ תא לבקמ וניא םהמ דחא לכ עודמו

יכ ,תשש בר לש ושוריפ םילבקמ םניא אבא רב ןתנ 'רו אבא רב בקעי 'ר (א
וניאו (י"שר ןייע) יהשלכ הבשהב ול יד ןכל ,ןלזג וניא תעדמ אלש לאוש םתעדל
.רחא םוקמב החינהש םושמ קר ןיסנואב בייח תויהל לוכי

רבוס אוה ."הלטנ" אלו "הלטלט" בותכ יכ ויריבח ינשכ שרפמ וניא תשש בר (ב
הריזחה אלש ןמז לכ ןיסנואב בייח אוה ןכלו ןלזגל בשחנ תעדמ אלש לאוש םגש
.דחוימה המוקמל

דבלמ ,הכירצ די תוחילש רבוסש ןויכ ,אבא רב ןתנ 'רכ וניא אבא רב בקעי 'ר (ג
בייח וניאו "די חלוש" ארקנ וניא - רסיח אלש ןמז לכ .ןורסח םג ,ןיינקה תלועפ
.תיבחה יסנואב אופא

,ותעדל ,רשפא ןכל ."ןורסח הכירצ הניא די תוחילש" רבוס אבא רב ןתנ 'ר (ד
התצקמ לוטיל תנמ לע הלטנ אלא הלוכ לוזגל הצר אלשכ םג ונתנשמ תא שרפל
לכ לע ןיסנוא בייחתנ רבכ אוה - םולכ הנממ לוטיל ןיידע קיפסה אלש ףאו .דבלב
.תיבחה

דימלתל תודובעה
ארמגה ץורת תא תוקרפמ ןהש ךכב ןכרע רקיע .הרזח תולאש ןה 18-13 תולאש
תנומת תא שדחמ תונבלו בושל דימלתה לע לקיי ךכ .רתויב םינטקה םימרוגל
.םינטקה םיקלחה ןמ לחה ,ולוכ ץורתה

"והנילקש אה" ארמגה תישוק ןינעב הרעה
תא ושריפש םיארומאה תשולש .לאעמשי 'רד אבילא איה וז הישוקש י"שרב ןייע
לאעמשי 'רכ רבוס ברש ןאכמ ,"ברד הימק" ךכ ושריפ לאעמשי 'רכ הלוכ ונתנשמ
.(תצבוקמ הטישב פ"רה דימלת) .םילעבה תעדב ךרוצ ןיאש


18 הלאש
ץורתה יפל אפיסל אשיר ןיב .תקדקודמ האוושה ידי לע ץורתה םוכיס איה
יפוסה

.אוה היגוסה ףוסב הלועה ללכה .יסחי ןפואב לק (10 ןולאש) ,היגוסב 2 בלש
:םיאנת ינש ומייקתיש ךירצ המהבב די תוחילש היהת ידכש

ולימרתו ולקמ חינהשכ") המהבה תומ תעש דע ךשמת דיה תוחילשש .1
ה"ד י"שר ןייעו) דבלב לאעמשי 'ר תטישל רומא הז ןיד .("הילע ןדועו" ,"הילע
.((כ) והנילקש אה
.("וינפל הצרו לקמב השיכהשכ") ןיינק הב השעי רמושהש .2
.("לקמב השיכהשכ") הרסחנ המהבהש .3
."ןורסח הכירצ די תוחילש" רבוסש ימל קר יחרכה הז יאנת

7 הלאשל
."תעדמ אלש לאוש" הז הרקמב העורה השענ אל עודמ לואשל םייושע םידימלת
.הרסח אל אהו י"שר לא וידימלת תא הנפי הרומה וז הלאשב

11 ןויע
4-3 םיבלשו ,[ח] הנשמ ,א"ע במ ףד ,ורבח לצא תועמ דיקפמה
לע הלצונ ,םיכבוסמ םניא הבש םיניינעהו ,הטושפ יפל השק הניאש ,וז היגוס
תורוקמ דימלתל תודובעב ואבוה ,היגוסה דומיל ירחא .הקמעהל ןאכ ונידי
תא םהמ תולדלו םחתנל ,בטיה םהב ןייעל דימלתה לעו םיקסופמו םינשרפמ
.תיזכרמה הדוקנה

םגו ארמגה ףדל ץוחמש םישרפמב םג קדקדלו ןייעל לגרתמו דימלתה דמול ךכ
תרכה .תילמרופ הרטמ תישאר :הלופכ התייה ךכב הרטמה .הכלהה יקסופב
יכ ,הרכהה ןאכ הבושח רקיעב .םנושלב לגרהו הכלהה יקסופו ארמגה ישרפמ
,םירחא םישוריפ שי .ןיינעה תא וניצימ אל ןיידע י"שר םע ארמגה ףד תא ונדמלב
סנכומ דימלתה .הכלהה תא קוספל ךרוצ שי רקיעבו םינשרפה ןיב תוקולחמ שי
.ארמגה ירבדב קודקד ידי לע הכלהה ילעב לש םהילוקיש ךותל

ןויע ךותמ לבקמ דימלתהש תועידיה .ומצע רמוחל תעגונ הינשה הרטמה
תודוסילו םירקיעל תועגונו רתויב תובושח ,וז היגוסב וינפל ואבוהש םישרפמב
.םירמוש ינידב

1 הלאש
אלש םהינפב לענ(ו) ןורחאה קלחה תא ןיבהל דציכ ,אוה ף"ירהו י"שר ןיב לדבהה
םדוקה לש וכשמה אוה הז טפשמש ,ןאכמ .םינטקה םתוא ינפב - י"שרל .יוארכ
הנשמה תרבדמ הז יפל ."יוארכ אלש םהינפב לענ(ו) םינטקה ותבו ונבל ןרסמ"
יפל ךא .םינטקה ותבו ונבל ןרסמו ,וירוחאל ןלישפהו ןררצ :דבלב םירקמ ינשב
לענ רמושה :ףסונ הרקמ עיבמ ןורחאה טפשמהו םירקמ השולש ןאכ שי ף"ירה
.יוארכ אלש - תועמה ינפב - םהינפב

2 הלאש
הניא םירמושה ךרדכ הרימש ,תישאר .תובושח תועידי תולוע הז ם"במר עטקמ
תא חינהש רמוש ,תינשו .ול היוארה הרימשה - ןודקפ לכל .עובקו דיחא רבד
ונוממ תא .ךכב רטפנ אל - הרימשל יואר וניאש םוקמב ולש ויצפח םע ןודקפה
.ותרימשל רסמנש וריבח ןוממ תא אל ךא ,ריקפהל יאשר אוה

3 הלאש
.הנשמה ןמ לאומש לש ותרמימל הריתסל דימלתה לש ובל תמושת הזב תבסומ
ןררצב לבא ,תועמל הבוט הרימש הניא "וירוחאל ןלישפהו ןררצ" הנשמב
?עקרקב אלא הרימש םהל ןיא םיפסכ רמוא לאומש ירהו .יגס - וינפל ןלישפהו

םכילוהל ךרדב םיפסכ וריבח לצא דיקפמה" :איה ם"במרה זמור הלש הבושתהו
תוחפה לכל ךרדב ךא ,עקרקב אלא הרימש םהל ןיא םיפסכ תיבב .'וכו "ותיבל
.וינפל ופוג לע םמישלו רורצל בייח

4 הלאשהו תורוקמ
הרימשה םויכ יהמ :תילאוטקאה היעבל דימלתה תא סינכהל איה הרטמה ןאכ
םנמז יפל ורמאנ עקרקב הרימש לע לאומש ירבדש ןיבמ ש"ארה .תועמל היוארה
יד ,םויכ .תוזעונ ויה םהיתוטיש ףאו םיבנגה םיבורמ ויה ונמזב .םמוקמ יפלו
.ויתועמ םע ןודקפה תועמ תא חינמ אוהש ךכב

יפל לכה"ש עמשמ ..."יחיכשד אנדיאהו" ארמגה ןושלמ איה ש"ארה לש ותייאר
אלא ,תיבב םילודג םימוכס םירמוש םישנא ןיאש וננמזבש ןכתיו ."ןמזה
.ןכ תושעל בייח ןודקפ לש ףסכב ףא ,םיקנבב םתוא םידיקפמ
םימכח ירבדש םירמוא ונא יתמ ררובי םידימלתה םע הרומה תחישבש יוצר
םניאו םייחצנ םהירבד יתמו (ןנד המגודב ומכ) םמוקמ יפלו םנמז יפל ורמאנ
.יונישל םינתינ

5 תולאשו תורוקמב
עקרקב המא האמ תועמ ןימטהש רכש רמוש לש הייעבב ןייעל דימלתה שרדנ
?דבעמל היל הוה יאמ :רמאנ םאה ?ןידה המ .םשמ ובנגנש אלא ,םתרימש ןידכ
.סנוא תבינג תאז םא וליפא הבינגב בייח רכש רמוש ףוס ףוס :רמאנש וא
ש"ארהל ךא .וז היעבל הרורב הבושת םינתונ םניא ךורא ןויד רחאל םג תופסות
וקומינו ומעטו .סנוא תבינג איה וליפא הבינג לכ לע בייח רכש רמוש :הרורב העד
.הבינגב רכש רמוש תבייחמ הרותה תאז לכבו סנואל הבורק איה הבינג לכ :ומע
ןוגכ סנוא תבינג=) לודג סנואו (הליגר הבינג=) ןטק סנוא ןיב קוליח ןיא ,ךכל יא
,ימלשוריה תא ש"ארה איבמ וירבד ךשמהבו .(עקרקב תומא האמ תועמ ןימטה
וזל םניח רמוש לע תלטומה הרימש בויח ןיב רתויב הבושח הנחבא תעבונ ונממש
בייח אוה ןיא .רוטפ וכרוצ לכ רמשש ןויכ - םניח רמוש .רכש רמוש לע תלטומה
יד - יוארכ וינפב לענו רמתשמה םוקמב ותוא םש םא .ןודקפה לע ופוגב רומשל
,הלילבו םויב , שממ ופוגב ןודקפה לע רומשיש םישרוד ונא רכש רמושמ ךא .ךכב
"הלילב חרקו ברוח ינלכא םויב יתייה" :ומצע לע וניבא בקעי דיעמש ומכ
רמתשמה םוקמב וחינה וליפא ,ול ךלהו ןודקפה תא חינה םא .(מ ,אל תישארב)
הרקמה .בייח רמושה - ורדעהב סנאנ וא בנגנ ןודקפהו לזרב לש המוחב ופיקהו
ןיוזמ םיטסיל אבו רמשמו בשוי אוה םא ,אוה רטפנ רכש רמוש ובש דיחיה
בשוי תויהל ךירצ רכש רמוש םלועל :ללכה הז .חוכב ודי ךותמ לטנו וילע רבגתהו
.ופוגב רמשמוךשמה