"םירמוש "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

14 ןויע
(קרפה ףוס - ב"ע ,ג"מ ףד) ןודקפב די חולשל בשוחה
ןהיתשל ףתושמה אשונהו ,2 בלש ,א"ע מ ףדבש היגוסל ךשמה הוהמ וז היגוס
הקמעה םושמ םהב שי ,וז היגוסב םינודנה םיניינעה "היבויחו די תוחילש" אוה
וז היגוסב םינודנה םיניינעה ןמ המכ .הנושארה היגוסב רמאנש המל הבחרהו
ןיינקב ךרוצה :ןוגכ) רתוי וראבתנו ובחרוה ןאכו ,הנושארה היגוסב רבכ ורכזוה
םיניינעה .(ןורסח הכירצ די תוחילש םא היעבהו ,ןודקפב די חלושכ בייחתהל ידכ
יד היגוס איהש וז היגוס לע רמול ןתינ יללכ ןפואב .הנושארל ןאכ ואב םירחאה
אל הב םינודנה םיניינעה ןמ המכו ,(הנבמה תניחבמ תכבוסמ הניא יכ םא) השק
תולאשה תובורמ וז היגוסל ןולאשבש הדבועה ןאכמ .ךרוצה יד ורהבתנ
התכב וז היגוס דמלל רשפא ונתעדל .תומדוק תויגוסבמ רתוי "םימדקתמל"
םא היגוסה תא דמלל םא הטלחהה .הזמ הטמל אלו תוחפל תינוניב וא תמדקתמ
רובעיש רחאלו וינפלש התכה תא ריכמה הרומה לש וידיב הרקמ לכב הנותנ ,ואל
.וינפלש התכב הארוהל המיאתמ איה םא ךירעהל לכוי ,היגוסה לע בטיה

.תוביטח יתשל רורבב תוקלחנ הילעש ארמגה תייגוס ןכו המצע הנשמה
בשוחה ןינעב ללה תיבו יאמש תיב ןיב תקולחמב תקסוע (1 בלש) הנושארה
.ןהיניב חוכיוהו תועדה יתשל תוחכוהה תא תללוכ איהו ,ןודקפב די חולשל
רמושה אהיש ידכ אלמתהל םיבייחה םיאנתה םהמ תררבמ (3-2 םיבלש) הינשה
ןודקפה יסנואב בייחתי אוה תצקמה תליטנ ידי לעש" :ונייהד) ןודקפב די חלוש
חלושכ בייחתהל םיאנתה דחאש ,רכזוה ,2 בלש ,א"ע מ ףדבש היגוסב רבכ .(ולוכ
קר םאש הנשמה תעבוק ךכ םושמ .ןודקפב ןיינק תושעל ךירצ רמושהש אוה די
תיעיברה תא אלא םלשמ וניא הרבשנו ,תיעיבר הנממ לטנו תיבחה תא הטה
םא ןכ ןיאש המ .הלוכ תיבחה לע בייחתמ וניא ךא ,לזג התוא ירהש ,לטנש
לע בייחתמ - ןיינק השעמ הב השעש ,תיעיבר הנממ לטנו תיבחה תא היבגה
לאומש לש ושוריפל (3 בלש) ארמגב ורבע ןאכמו .די חלוש ןידכ הלוכ תיבחה
"לטנ אלש יפ לע ףא לוטיל היבגהש ןויכ אלא שממ לטנ לטנ אל" הנשמה ירבדל
,ןורסח הכירצ הניא די תוחילש רבוס אוהש לאומש לש ותעדמ חיכוהל ןויסנהו
.הז ןויסנה תייחד - ףוסבלו

.10-7 תולאש תוכייש הינשה הדיחיל .6-1 תולאש תוכייש הנושארה הדיחיל
.וילעש תולאשהו ם"במרה לש הכלהה קספ ואב ףוסבלו

התכב הנשמהו ארמגה תאירק םע דבב דבש םיעיצמ ונא ,הארוהה ךרדל רשא
.תדמלנה הדיחיל תוכיישה תולאשה לא םידימלתה תא הרומה הנפי ,ןשוריפו
תולאש םג אלא םוכיסו הרזח תולאש קר אל ויהיש ,ךכ דחוימב ונבנ תולאשה
.טסקטה תנבהב ןהב רזעיהל ולכוי םידימלתהו הרומהש ךכ ,הנבהו חותינ

:שריפ י"שר רבכ :ןודקפב די חולשל בשוחה - (1 בלש - [א] הנשמ) 'א הדיחיל
ועמשמ - ןאכש "בשוחה" ונייה ,"ימצעל ינולפ לש ונודקפ לוטא םידע ינפב רמא"
שוריפב םיכמות ןכ םג תופסות .םידע ינפב היהתש הכירצ תאז הרימאו ,הרימא
רבד לכ לע" יאמש תיב לש םתשרדל רוקמה תא הווהמה קוספה לע םיעיבצמו הז
4 'סמ הלאשב דימלתה תאמ ונשקיב וז החכוה .רוביד ךירצש עמשמ "עשפ
םירחא םירקמ לש הרוש לע םיעיבצמ תופסותו ,ארמגה ירבדל תסחייתמה
.הפ-רוביד העמשמ הבשחמ םלוכבש

1 הלאשב
איה הבשחמש שרפל י"שר בייח עודמ ןיבהל תוסנלו קמעתהל דימלתהמ ונשקיב
הבושתה תא דימלתהמ איצוהל םיפצמ ונא ,אקווד םידע ינפב עודמ ןכו רוביד
ונייה דציכ ,םידע ילב ןכו העמשמכ הבשחמ םישרפמ ונייה םאש ,הטושפה
הצורה הרומ .טשפה תנבהל קפתסהל ןתינ וז הבושתב ?ובייחל ידכב תאז םיעדוי
ישרפמ רצוא"ב ךרע בר רמוחו תופסונ תובושת אוצמל לוכי ןינעב רתוי קמעתהל
חיקתת 'עו (הבשחמב יד וא הרימא ךירצ םאה) זיקתת - זטקתת 'מעב "דומלתה
.(םידע ינפב י"שר ךירצה עודמ) טיקתת -

2 הלאשב
הנחבה ידיל ,דימלתה תא איבהל םיצור ונא 'א הלאשב .הנשמ - תולאש שולש שי
םיאשונה ינש תא חסניש םישקבמ ונאו םידרפנ םיקלח ינש שי הנשמבש
שי ונינפלש הנשמה חסונמ .םימדקתמל תולאש ןה 'ג -ו 'ב .םהב םינודינה
חסונה ךא .ללכ הזב הז םירושק םניא הנשמב םיקלחה ינשש העדה תא קידצהל
ונתוא איבמ (ינשהו ןושארה קלחה ןיב "דציכ" תלמ תפסות) תוינשמבש הנשמבש
םאו .יאמש תיב תעדל אלו ללה תיב תעדל קרו ךא הנשנ ינשה קלחה יכ ,העדל
רמאנ הנשמב ינשה קלחב :הקוחר הניא הבושתה ירה ?עודמ :לאשנו דוע קימענ
הז רבד בשייתמ דציכ .די חלושכ בשחהל ידכ תיבחה תא היבגהל רמושה ךירצש
אדירג הבשחמב וליפא די חלוש םדא השענ םתעדל ירהו ,יאמש תיב תעד םע
תיב תעדל קר תינשנ הנשמה לש אפיסהש ונחרוכ לע ?היבגהל ךירצ המ םשלו
לעש םידימלתל רפסלו תונמדזהה תא לצנל הרומה לוכי תמדקתמ התכב) .ללה
הנשמה ןמ ,תוינשמבש הנשמה ןמ :תורוקמ המכמ דומעל רשפא הנשמה חסונ
.(וללה תורוקמה ןיב םייוניש שי םימעפלו ימלשוריו ילבבב

5 הלאשב
יאמש תיב ןיב חוכיול רשאב ארמגה הנבמב תוריהב גישי דימלתהש םישקבמ ונא
לע אישוק התשקה הטיש לכ ןכו .בותכה ןושלמ עויס שי הטיש לכל .ללה תיבל
,יאמש תיב לש םתנעט לע ללה תיב לש םתבושת האבוה ארמגבש אלא .התוער
.ללה תיב לש םתנעטל יאמש תיב תבושת ארמגב ןיא ךא

6 הלאש
תיארנ ונל ?"השע ןכו די חלשיש רמא" י"שר שיגדה עודמ .םימדקתמל איה ףא
:איהו הילא עיגהל םילוכי םימדקתמ םידימלת יכ םיבשוח ונאו הטושפ הבושתה
ודבע םא ןיב רמושה בייחתי ןכלו הרותה ותוא הסנק די תוחילשבש בושחנ אלש
וחולש וא ודבע םא קר בייחתמ רמושהש ונעימשהל י"שר אבו .אל וא די הב חלש
.ותוחילשב די הב חלש ןכא

רבדל חילש ןיא הרותה יניד לכב .אתבר אתכלה הנומט הז ןינעב ,םוקמ לכמ
אלו חילשה בייחתמ - ותוחילשב הריבע תושעל וריבח תא חלושהו הריבע
םיניינע השולשב ."?ןיעמוש ימ ירבד ,דימלתה ירבדו ברה ירבד" ירהש .חלושה
ןייעו .החיבטו הליעמ ,די תוחילש :םהו חלשמה בייחתמו הריבע רבדל חילש שי
חילש שיש הז ןידל רוקמה ,די תוחילשל רשאב .א"ע ג"מו ב"מ ןישודק הז לכל
אב םתעדלו "עשפ רבד לכ לע" קוספל ללה תיב לש םתשרדמ אוה הריבע רבדל
אל .חלושה בייחתמ וב די חולשל וחולשלו ודבעל רמא םאש ונדמלל קוספה
ןינעהמ ירמגל םיטוס ךכבש ןויכ ,ןאכ הז ןינעל טורפ רתיב סנכהל ךרוצ וניאר
רכזנ אל "הריבע רבדל חילש ןיא" גשומה וליפאש דוע המ ,היגוסה לש ירקיעה
הרומהש יוארה ןמ טלחהב ,וז הכלה ודמל רבכש התכב ,םוקמ לכמ .ומשב ןאכ
.םיניינעה ירקע תא רשקיו ןאכ תאז ריכזיו רוזחי

חלושכ בשחי רמושהש ידכ אלמתהל םיבייחה םיאנתה - (3-2 םיבלש) 'ב הדיחיל
.ןודקפב די

טסקטה דומיל ינפל :ןלהלדכ איה הלא היגוס יעטקל םיעיצמ ונאש הארוהה ךרד
םצע תא םירכוז םידימלתה םא קודבי תישאר :םירבד ינש הרומה השעי ומצע
בלש ,א"ע מ ףדבש) היגוסל אובמה קרפב רדגוהש יפכ "ןודקפב די חלוש" גשומה
וא תצקמה תליטנ ידי לעש ,ונייהד די חלוש לש ונידב שודיחה תא רקיעבו (2
בייח ךליאו התעמו ולוכ ץפחה לע לאושכ רמושה השענ תושר ילב ץפחב שומישה
,יוצר ףאו רתומ ,ןונעירל םיקוקז םיגשומהש הרומה האור םא .ןיסנואב םג אוה
הרומה לאשי ,תינש .םש היגוסל אובמה קרפב בוש וארקיו ופדפדי םידימלתהש
םה םא קרש ,םיאנתה ,היגוס התואמ םהל םירוכז םא םידימלתה תא
םידימלתה תא הרומה הנפי הבושת םשל .די חלושכ רמושה בשחנ ,םיאלמתמ
ןמ אישוקב ליחתמה ארמגה עטקל םעפהו א"ע מ ףדבש היגוס התואל בוש
ורכזיו וארי םידימלתה ."ריעל אבו ורדע חינהו העור היהש העור" אתיירבה
ןדועב") סנואה תעש דע ךשמתש ךירצ די תוחילשהש אוה דחאה יאנתהש
אל אה") ותרימשל ןותנה ץפחב ןיינק השעמ השעי רמושהש ךירצ :ינשהו ,("הילע
םתוא תונפהל םג לוכי הרומה ("וינפל התצרו לקמב השיכהש ...רמא ?הכשמ
.ל"נה םיאנתה תא תמכסמה 10 ןולאשבש 5 הלאשל

אלש ןויכ ,תיבחה תא הטה :ונתנשמ תא הפי ןיבהל םידימלתה לע לקי ןאכמו
תא ,ןכל .די חלושכ הילע בשחנ וניא ירה ןיינק השעמ הב השע אלו ההיבגה
השעמ הב השעו ההיבגה םא ךא .רוטפ תיבחה ראש לעו ,םלשי לטנש תיעיברה
.הלוכ תא םלשמו די חלושכ הילע השענ ,תיעיבר הנממ לטנ ךכ רחאו ןיינק לש
הנממ לטנ םא תיבחה לע ותוא רוטפנ יתמיא .הבר ירבד תא ןיבהל םג לקי ןאכמו
לבא !וישעמ תמחמ אלש סנואב הרבשנ תיבחהש הרקמב ?ההיבגהל אלב תיעיבר
רדח ריואהו ללח הווהתנש) תיעיברה תליטנ ללגב אב הז רבד ירה , הצימחה םא
יריג" :ארמגה ןושלבו .הלוכ תיבחה לע ובייחנש יאדוובו (הצימחהו הכות לא
תיבחל וליעוהש םה ,וישעמ תמירגב ונייה ,ולש םיציח) = "הל ונהאד אוה הידיד
המרגש תיעיבר תליטנ ונייהד ,רמושה לש וז הלועפ ירה :ריעהל שיו .(הצימחהל
המצע תיבחל סחיב וז הלועפ ירה ,תיבחה תצמחהו תיבחה ללחל ריוא תרידחל
םתס םדא ןכא :איה הבושתהו ?"רוטפ ןיקיזנב אמרג" ירהו "אמרג"ל תבשחנ
ובויח ןיא רמושב ךא .אמרג ןידמ ובייחל לכונ אל וריבח לש תיבחל ךכ השעיש
תולשרתהו העישפ שיש יאדו הז השעמבו ותרימשב עשופ ןידמ אלא קיזמ ןידמ
.דכקתת 'מע "דומלתה ישרפמ רצוא" ןייעו .ותרימשב

לש אפיס תא שרפמה לאומש לש ותעד ארמגב תאבומ (3 בלש) היגוסה ךשמהב
שממ לטנ לטנ אל :לאומש שריפ ךכו ."תיעיבר הנמיה לטנו ההיבגה" הנשמה
ןאכמ חיכוהל הסנמ ארמגה .לטנ אלש יפ לע ףא לוטיל ההיבגהש ןויכ אלא
יאדוש ץורתב החוד ארמגהו .ןורסח הכירצ הניא די תוחילשש רבוס לאומשש
הכירצ די תוחילש אמלעב רובסל לאומש לוכי .ותרבסהבו ותנבהב ישוק היהי
,ןאכש אלא .תיבח יסנואב בייחתהל די חלושכ בשחנ וניא ןורסח ילבו ןורסח
,בר ןמז תרמתשמ תיבחה ןמ תאצומ איהשכ ןיי תיעיבר ןיאש ןויכ ,ןיי תיבחב
תיבחה ךות לא הריזחהש אלא ,תיעיברה תא לטנ וליאכ ותוא םיאור ונא ירה
המ ןוידה ןמו ארמגה יוחידמ הנימ אקפנ ונל ןיא הכלהל .לקלקתת אלש ידכב
יולו בר תקולחמב ,2 בלש ,א"ע מ ףדבש היגוסב רבכ ירהש ,לאומש לש ותעד
רקיעב ,ןורסח הכירצ הניא די תוחילשש םיקסופה ילודג ידי לע הכלהה הקספנ
אוה אבר עודיכו (ב"ע א"מ ףד) םש היגוסה ףוסב אבר לש ותעד וזש ינפמ
תא הנפי םא הרומה השעי בוט הכלהה קספל .ותומכ הכלהו "הארתב"
בר קפתסמ היגוסה ףוסב .ונתייגוס ףוסב ואבוהש ם"במרה ירבדל םידימלתה
םא "תיעיבר אהל סיסב הלוכ תיבח אה יוהתד היל אחינ" לש יוחידה יפל ישא
ונא םא ונייהד ,רניד הנממ לוטיל יקנרא היבגהב םג רמאהל תנתינ תאזכ הרבס
.רמשיש ידכ קנראל וריזחהו רנידה תא לטנ וליאכ הז הרקמב םג תוארל םילוכי

וידימלת בל תמושת תונפהל הרומה לכוי דחוימב תמדקתמ וא תינרות התכב
לש ץוריתה לפונ אליממ ירה ,ןורסח הכירצ הניא די תוחילשש קספה יפלש ,ךכל
לש ותייעב הלפנ אליממו "תיעיבר אהל סיסב הלוכ תיבח אה יוהתד היל אחינ"
םיקסופה בור לש םתעד וז ןכאו .ל"נה ץורתה יפ לע היה הב קפסהש ישא בר
.ירמגל ישא בר לש ותייעב תא וטימשהו ןורסח הכירצ ןיא די תוחילש וקספש
ןורסח הכירצ ןיא די תוחילש קספ אוה ףאש ם"במרה לש ותעד ההומת ךדיאמ
ישרפמ רצוא"ב אבוהש המ הזל ןייעו .ישא בר לש וקפס תא ריכזה תאז לכבו
.וכקתת - הכקתת 'מע "דומלתה

:תולאשל ןאכמו

7 הלאש
.הכרע ךכבו הבר ירבדל םגו הנשמה ירבדל םג םוכיסו הרזח-תלאש הנה

8 הלאש
תשמח לש המוד טעמכה חוסינה תמחמ רקיעב ,השק יד דודיח תלאש איה
וזו ,בושחל רקיעבו קיידל ןייעל דימלתה תא חירכמ הז ךא .הבש תויורשפאה
.ונתרטמ רקיע איה

"תיבחה תא הטה" ונתנשמ לש הרקמה אוה
.די חלוש בשחנ וניאש 'וכו
'א הרקמ
'וכו "תיעיבר הנממ לטנו ההיבגה" הפוסב ונתנשמב אוה ףא
.די חלוש אוה ירה
'ב הרקמ
די תוחילש ד"מל ,די חלושכ בייחו ארמגב לאומש ירבד אוה
.(ןורסח הכירצ ד"מל םג בייח ארמגה ץורתלו) ןורסח הכירצ ןיא
'ג הרקמ
לא ףאו תיעיבר לטנ אל ירהש ,םתס תיבחה תא ההיבגה
.םולכ השע אל ,כ"א - לוטיל בשח
'ד הרקמ
הז הרקמב .ההיבגה אלו לטנ אל ךא תיעיבר לוטיל בשח
לע םיבייחמה ,יאמש תיב תעדל קר די חלושכ היהי
(10 הלאשב ןלהל ןייעו) הבשחמב די תוחילש
'ה הרקמ

9 הלאש
םא תקדוב איהש ךכב הכרע .די תוחילש תייעבל ילאוטקא דמימ תתל האב
ךכ איה הקידבה .די תוחילשב םירושקה םיגשומה ירקיע תא ןיבה דימלתה
.הברהב וא טעמ הנוש הרקמל דמלש תונורקעה תא ריבעהל שקבתמ דימלתהש
תנמ לע וקיתב רוטסיזנרטה תאבחהו רמוש אוה יאנכטהש עדי דימלתה םא
תובקעבו "ןודקפב די - תוחילש" איה םירקיה םיקלחה תא ונממ תחקלו וקרפל
הפי ןיבהש ןמיס ירה תאז לכ עדי םא - רוטסיזנרטה יסנואב בייחתמ אוה תאז
.ונתייגוס תונורקע תא

10 הלאש
ךלה לאומש הרואכל .דימלתה ןמ הנחבא רשוכ תשרודו דואמ הבושח הלאש איה
בשחיהל תנמ לע הבשחמב ידש םהינשל ףתושמה ירהש יאמש תיב תטישב
לא ועיגי םיבוט םידימלתש ונא םיענכושמו ?רבדה ךכ םנמא יכו .די חלושכ
ןיאו די חלושכ בשחיהל דבלב הבשחמב יד יאמש תיבל :םמצע תוחוכב הבושתה
םא םגו תיעיברה תא לוטיל הבשחמב םנמא יד לאומשל ךא .השעמ םושב ךרוצ
לש השעמ הב השעיש ךירצ המצע תיבחב ךא .בייחתי - לעופב התוא לטנ אל
ןכ השע םא קר .תיעיבר הנממ לוטיל תנמ לע תיבחה תא היבגיש ונייה ,ההבגה
.לעופב לטנ אל תיעיברה תא םא םג ,בייחתמ
ךירדמה תליחתל הרזח