אטוז ץרא ךרד תכסמ
ינש קרפ
.םימש םשל ויהי ךיכרד לכ
.םימשה ןמ אריו םימשה תא בהוא יוה
.תווצמה לכ לע ששו דרח יוה

,םהירבד תא עומשל ךנזוא הטהו םינקזה ינפל בש
.ךרבח ירבדל ךנזוא בשקהו
,בישהל להבנ יהת לא
.ןיינעכ םירבד בשחמ אהתו
.ןורחא - ןורחא לעו ,ןושאר - ןושאר לע רומאו
,תמאה לע הדומ יוהו
.המכחב ךממ לודגש ימ ינפב רבדת לאו

."יתעמש" - תעמש אלש המ לע רמאת לא ,דומלל תצפח םאו
."עדוי יניא" רמול שובת לא ,וב עדוי התא יאו ןטק רבד ךולאש םאו
,"יל הנש" רמול שובת לא ,תעמש אלו ךל ונש םאו
."יתעמש אל" רמול ךמצעל םינפ אשת לאו

:םמשב םהב רבדל ,ןתלועפ םושל םירבד השע
,ןהב רטעתהל הרטעכ םמישת לא
,ןהב לוכאל םודרקכ אלו
.ןהב רופחל רמכ אלו

,רעצב הרות ירבד ךילע לבק
.ךנובלע שקבמ יהת לאו

.תמא שיו החטבה שי ,הפי ערפו הפי ןובשח

,הרותה תא דבכמו הרותה תא בהוא יוה
,םירשימה תאו תוחכותה תאו תוקדצה תא בהוא
.הארוהב ךתעד סיגת לאו דובכ רחא ףודרת לאו

,ךלש וניאש ןיב ךלש אוהש ןיב ,רחמל םויה ןינש עד
?ךל אוה המל - ךלש וניאש תאו ,ךלש וניא - ךלש תא
:רמוא בותכה וילע
.(ב קוקבח) "טיטבע וילע דיבכמו יתמ דע ול אל הברמה יוה"

.בוטב רמוג תויהל דמל
.הכר ןושלו חור לפשו ,לכל בוהאו בולע יוה
.ףסכ בחרו בוט רחוס ,תרוחשתל חונו שארל לק יוה

.הריבע ידיל איבמה ןמ קחרה
.רומח אטחל ךאיבי אלש לקה אטחמ עתרנ יוה
,הריבעה ןמ חרובו הלק הווצמל ץר יוה
.הרומחל ךאיבת אמש

.ךלשכ ךילע ביבח ךרבח דובכ יהי
.םדאה לכ תא רקימ יוה
ינליכאיש הזל ףינחא רמאת לא
.ינסכיש הזלו ינשיבליש הזלו ינקשיש הזלו

.םירחאמ שייבתת אלו ,ךמצעמ שייבתתש בטומ
,ךיפ ךזבי לאו ,ךייניש ךשייבי לאו
,ךיתפש ךומילכי לאו ,ךנושל ךללקי לאו
.ךירבדל הווחתשת לאו

,ךרבח תבהאב קבדיהל התא ץפח םא
.ותבוטב ןתונו אשונ יוה
,אטחמ קחרתהל הצור התא םאו
.ופוסב ןייעו בושחו אצ

.היחתפב ןנרו ןוכש ,הווצמב ךשפנ קושח

.טעמ ךיניעב יהי ,הברה תוביטה םא
,יתוביטה ילשמ רמאת לאו
.יל וביטהש הממ אלא
.םימשל האדוה ןתיל התא ךירצו
.הברה ךיניעב היהי ,טעמ ךוביטה םאו

,יל וביטה םינוגהה ישעמ ליבשב רמאת לא
,יל וביטה יל םינוגה ןניאש ישעמ ליבשב אלא
.(ז םירבד) "ודיבאהל וינפ לא ויאנשל םלשמו" :רמאנש

.הברה ךיניעב יהי טעמ תועירה םאו
.ידי לע לושכמ אב יכ יל יוא ,יתאטח יכ יל יוא :רומאו
.טעמ ךיניעב יהי ,הברה ךועירה םא
,יתיבגנ יבוחמ טעמ :רומאו
.יואר יתייה ןאכמ רתי אלהו

 הפרק הבא    תוכן    הפרק הקודם

            תוכן תושבע             תוכן מחשבת ישראל             תוכן ספרות