האוולהה תווצמהמדקה


הלולכ הלאה תווצמה ךותב .םירחא םישנאל סחיב םיווצמ ונא תובר תווצמ
תוולהל הווצמה איה הלאה תווצמהמ תחא .הרזע ךירצש ימל רוזעל הבוחה
.ףסכ
ךכב דסח לומגל לוכי םדא .דסח תולימג לש תורוצה תחא איה האוולהה
םדאל ףסכ הוולמ אוהש ךכב דסח לומגל לוכי אוהו ,הקדצ ןתונ אוהש
תא סנרפל ידכ וא ,לשמל ,קסע ותועצמאב חותפל ידכ ףסכל קוקזה
.וריזחיו הזה ףסכה תא חיווריו רוזחיש דע ,ותחפשמ
םישנא ןכלו ,ריזחהל ךרוצ ןיא הקדצ :רורב האוולה ןיבל הקדצ ןיב לדבהה
לבקל םישייבתמ ןיא ןכלו ,םיריזחמ האוולה ;הקדצ לבקל םישייבתמ םיבר
.הקדצה תווצמ לכמ הלודגל תבשחנ האוולהה תניתנ וז הביסמ .האוולה


ארקמב האוולה תווצמ

דכ ,בכ תומש .א

ךמע הנעה תא ימע תא הולת ףסכ םא
.ךשנ וילע ןומישת אל .השנכ ול היהת אל

י"שר
.ינע התא וליאכ ,ךמצעב לכתסמ יווה :ךמע ינעה תא
יהת לא ,ול ןיאש עדוי התא םא .הקזחב ונעבתת אל :השונכ ול היהת אל
.והמילכת אל ,רמולכ ,ותיוולה אל וליאכ אלא ,ותיוולה וליאכ וילע המוד
וניאו ולגרב הנטק הרובח ךשונ שחנש ,שחנ תכישנכ אוהש ,תיביר :ךשנ
שיגרמ וניא :תיביר ךכ .ודוקדק דע חפונו ץבצבמ אוה םואתפו ,שיגרמ
.הברה ןוממ ורסחמו הלוע תיבירהש דע ,רכינ וניאו


טי השרפ ,םיטפשמ ,לאעמשי 'רד אתליכמ .ב

,תושר הרותבש םאו םא לכ :רמוא לאעמשי 'ר :ימע תא הוולת ףסכ םא
אלו הבוח - "הוולת ףסכ םא" רמוא התא ןאכ ףא ...םיינש דועו הזמ ץוח
.תושר

(ח ,וט םירבד) רמוא אוהשכ ?תושר אלא וניא וא ,הבוח רמוא התא
.תושר אלו הבוח ,"ונטיבעת טבעהו"

.תושר ותועמשמש הרותב "םא" לש תואמגוד אבה .1

ןושלב בתכנש יפ לע ףא ,הבוח אוה "הוולת ףסכ םא"ש ,חיכומ לאעמשי 'ר דציכ .2
?"םא" _

ןייע :זמר) ?ונלש הרקמל םימודה הרותב םיפסונה םירקמה ינש םה המ עדתה .3
(.ורתי תשרפ ףוסב _

ינש יפ-לע הנע ?"םא" ןושלב הרותה תאז הבתכ עודמ ,תוולהל הבוח תמייק םא .4
:הלאה תורוקמה _

,"םא" ןושלב בתכנ ךכלד ,דיסחה הדוהי 'ר רמוא :תופסותה ילעבמ םינקז תעד .א _
.םלשמ וניאו הוולה ןוגכ ,תושר אוהש םימעפש יפל __

ןושל בותכש המ שרפל שי :(הרותה לע "הירא רוג" ורוביחב) גארפמ ל"רהמה .ב _
ןיא - ךלמה תרזג םייקמ וליאכ ,הבוחמ השעי םאש ינפמ ,םה הבוחד ג"עא ,"םא" _ _
.בוטה ונוצרמ השעיש ךירצו .ה"בקה ןוצרל רבדה _ _

הל ,הכ ארקיו .ג

.ךמע יחו בשותו רג וב תקזחהו ,ךמע ודי הטמו ךיחא ךומי יכו

:שוריפ

,לופייו דריש והחינת לא :וב תקזחהו .ששורתי :ודי הטמו .ינעיי :ךומי
יואשמל ?המוד הז המל .די תטומ תעשמ והקזח אלא ,ומיקהל השק היהיו
השימח ,ץראל לפנ ;ודימעמו וב ספות דחא ,רומחה לע והדוע :רומחה לעש
והזיאו .בשות וא רג אוה םא ףא :בשותו רג .(י"שר) !ותוא ןידימעמ ןיא
.(י"שר) תולבנ לכואו םילילא תדובע דובעל אלש וילע לביקש לכ ?בשות

ח-ז ,וט םירבד .ד

ןתונ ךיהלא 'ה רשא ךצראב ךירעש דחאב ךיחא דחאמ ןויבא ךב היהי יכ
.ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץופקת אלו ךבבל תא ץמאת אל ,ךל
.ול רסחי רשא ורוסחמ יד ונטיבעת טבעהו ול ךדי תא חתפת חתפ יכ

.(י"שר) האוולהב ול ןת ,הנתמב הצר אל םא :ונטיבעת טבעה

ךרדה יהוזיא .תורתומ תורחאהו ,הרוסא ןהמ תחא .םדאל רוזעל תונוש םיכרד שי .5
?תורתומה םיכרדה ןה וליאו ,הרוסאה _

?יהמ .תורחאה לע הפידע תחא תורתומה םיכרדה ןיבמ .6


הווצמה ישרשמ

ינעל האוולה :וס הווצמ ,ךוניחה רפס .ה

וילעמ לקהלו ול ביחרה ןעמל ,ול ךירצש המ יפכ דיה תגשהכ ינעל תוולהל
תניתנ תווצממ תבייחמו הקזח רתוי איה האוולה לש הווצמה תאזו .ותחנא
ןיא ,ןהמ לואשל וינפ הלגו ,םדא ינב ןיב וקחד עדונו הלגתנש ימש ,הקדצה
היהי םאו ,הב סנכהמ אריו השוב התואל אב אל ןיידעש ימכ ותלפאו וקחד
הלאשל אובל ךרטצי אל ילוא ,טעמ חיוריש המב האוולה לש דעס טעמ ול
ונתריהזה ןכ לעו .רתונב היחיו וישנ םלשי חוורב לאה ונמחרישכו ,םלועל
לא אובל ךרטצי םרט האוולהב ךמה דועסל ,הז לע המלשה ונתרות
הכרבל םנורכיז ורמאו ."ימע תא הוולת ףסכ םא" רמאנש ,הלאשה
הזו ,הבוח םהש השולשמ ץוח ,תושר הרותבש "םאו" "םא" לכ :אתליכמב
טבעהו" האווצ ךרד הרותב רחא םוקמב ביתכדמ רבדה וחירכיו .םהמ דחא
."ונטיבעת
תדימב םילגרומו םידמולמ ויאורב תויהל לאה הצרש ,הווצמה שרוש
תודימב םפוג רשכה ךותמו .תחבושמ הדימ איה יכ ,םימחרהו דסחה
הכרבהו בוטה תולחש ונרמאש ומכ ,הבוטה תלבקל םייואר ויהי תובוטה
וצפח םלשי םיבוטל ךרבתי םשה ביטיהבו .וכפהב אל בוטה לע םלועל
קיפסי אוה ךורב אוה אלה ,הז שרוש דצמ ,ואל םאו .םלועל ביטיהל ץפחש
ול םיחולש ונישענש אוה ךורב ודסחמ היהש אלא .ונתלוז ,ורוסחמ יד ינעל
ינב ידי לע ינעה סנרפל אוה ךורב לאה הצרש ,רבדב רחא םעט דועו .ונתוכזל
רשאמ תשובה תלבקב ,םינפ ינשב בואכמב חכויש ידכ ,ואטח לדוגמ םדא
.ונוזמ םוצמצבו ,וליגכ
ונוריהזהש הברה תורהזאהו ,וז הווצמב םדוק ינע הזיא ןוגכ ,הווצמה יניד
חלאנו בעתנו סאמנו קחורמ םדאהש ורמאש ,הילע הכרבל םנורכיז
ודי ךשומו ול שי םא ,הרז הדובע סואמכ וסואימ תויהל בורקש דע ץקושמו
.וז הווצממ

לכה ,הב קיזחמה תוכרב המכב ךרבתמו ,םחורמו בהאנו דמחנ המכו
.דומלתה ןמ םיבר תומוקמב ארתבבו תובותכמ תומוקמב ראובמ

:אביקע יבר תא לאשש ,עשרה סופורסונרוט לע רפוסמ ,י ףד ,ארתב אבב תכסמב .7
יפל וז ותלאש לע התא הנע "?םסנרפמ וניא המ ינפמ ,םיינע בהוא םכיקולא םא" _
.ךוניחה רפס ירבד _

קיסמ התא המ .הוולמ וניאש םדאב הנומ ךוניחה לעבש ,יאנגה תונושל תא קתעה .8
?הלא םיחוסינמ _

ז ,י םיינע תונתמ ,ם"במר .ו

הנמיה הלעמל ןיאש הלודג הלעמ :וזמ הלעמל וז ,הקדצב שי תולעמ הנומש
ומע השוע וא האוולה וא הנתמ ול ןתונו ךמש לארשי דיב קיזחמה וז
תוירבל ךרטצי אלש ,ודי תא קזחל ידכ הכאלמ ול איצממ וא תופתוש
וב קזחה :רמולכ ".ךמע יחו בשותו רג וב תקזחהו" :רמאנ הז לעו .לואשל
.ךרטציו לופיי אלש דע
...םיינעל הקדצ ןתונה - הזמ תוחפ

:רמוא בותכה וילע - וקחד תעשב עלס ינעל הוולמה" :רמאנ א ,גי תומבי תכסמב .9
".הנעי 'הו ארקת זא _
.הזכ םדאל הנענ 'ה עודמ ,ריבסהל הסנ _

ול ןיאש םדא" יכ ,"דסח תבהא" ורפסב בתוכ ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי יבר .10
הלאה םירבדה תא אצמ ."רחאל תוולהל ידכ םירחאמ תוולל בייח וניא ,תועמ _ _
.(ה רוקמ) ךוניחה רפסב םג _ _

םהמ וליאל ,טילחהל הסנ .האוולה םישקבמה םינוש םישנא לש המישר ךינפל .11
:תמייק תאזכ הבוח ןיא םהמ וליאלו ,תוולהל םיבייח _ _

תוולל ליגר אוהו ,הרכשל תותשלו הקשמ וב תונקל ידכ ףסכ תוולל הצורה םדא .א _ _
ריזחהל אלו _ _ _

האוולה שקבמ אוהו ,לזא ופסכ ,ךרדב אצמנה רישע .ב _ _

תספרמ רוגסל הצורה םדא .ג _ _

תשגה תעב דבוע וניא אוה לבא ,ותחפשמ תא סנרפל ידכ ףסכל קוקזה םדא .ד _ _
הדובע אצמיש דע ףסכה תא ריזחהל לכוי אלו האוולהל השקבה _ _ _

.ל"וחל לויטל עוסנל הצורה םדא .ה _ _

תובושת אוצמל הסנו ,ג-א םיפיעס ,זצ ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלושב ןייע :הרעה
.ךתנבה יפל בישהל הסנ ,רפסה ךדיב ןיא םא .הלא תולאשל


תואוולה ןתמב תויופידעה רדס

ז ,וט םירבדל ירפס .ז

ןתונ ךיקלא 'ה רשא ךצראב ךירעש דחאב ךיחא דחאמ ןויבא ךב היהי יכ"
."ךל
.תרחא ריע יבשויל םימדוק ךריע יבשוי :ךירעש דחאב
.ץראל ץוח יבשויל םימדוק לארשי ץרא יבשוי :ךצראב


א ,אע אעיצמ אבב .ח

- "ךמע ינעה תא ,ימע תא הוולת ףסכ םא" :ףסוי בר ינתד
;םדוק ימע - ירכנו ימע
;םדוק ינע - רישעו ינע
;םימדוק ךיינע - ךריע יינעו ךיינע
.ןימדוק ךריע יינע - תרחא ריע יינעו ךריע יינע
!?אטישפ - םדוק ימע ירכנו ימע :רמ רמא
לארשילו תיבירב ירכנל וליפאד ,הכרצנ אל :אנוה יל רמא :ןמחנ בר רמא
.(םדוק לארשי) םניחב


גי ,ז םיינע תונתמ ,ם"במר .ט

.וריע יינעל ןימדוק ותיב יינע .םדא לכל םדוק ,ובורק אוהש ינע
,ךנויבאל ,ךיינעל ,ךיחאל :רמאנש ,תרחא ריע יינעל ןימדוק וריע יינע
.(םדוק ,קוספב םדוקה לכ) ךצראב


ח ,ו דסח תבהא .י

ייחל ואיבמ וברש ,ויבאל םדוק ובר ,ונממ תוולל וברו ויבא ואב םא
.הזה םלועל קר ויבאו ,אבה םלועה


הוולמה לש ופסכ תחטבה


ששוח אוה .ול רזחוי ופסכש חוטב תויהל הצור ,הוולל ףסכ ןתונה ,הוולמה
ילוא וא ,ףסכ הוול אל םלועמש הוולה ןעטי אמש ,דחופ אוה :םירבד המכמ
תא ריזחהל ףסכ ול ןיאש וא ,וריזחה רבכש ,ןעטי לבא ,ףסכה תא הוולה הדוי
.ובוח
:ופסכ תא חיטבהל לוכי הוולמה ןהבש םיכרד המכ שי

םירבד תושעל ודיב ,האוולהה םצע תא שיחכי אל הוולהש חוטב תויהל ידכ
:הלא
ףסכה תא הוול ןכאש הרהצה לע םותחל הוולה ןמ שורדל .1
האוולהה תעשב םיחכונ ויהיש ,םידע ינש ינפב תוולהל .2
.בוחה טרופי ובש בוח רטש לע ומתחיש ,םידע ינש ינפב תוולהל .3
.(ךשמהב דמלנ ךכ לע) _

:םיעצמא המכב טוקנל הוולמה דיב ,ול רזחות האוולההש חוטב תויהל ידכ
.האוולהה תרזחהל דע ותיבב ותוא רומשלו ןוכשמ הוולה ןמ תחקל .1
,ריזחהל ףסכ הוולל היהי אל םא ,ךכו ,בוחל הוולה לש ושוכר תא דבעשל .2
.דבעושמה שוכרה תא הוולמה חקיי _
.בוחה תרזחהל יארחא היהיש םדא - "ברע" איבהל הוולה ןמ שורדל .3

האוולהה ןתמ ךרדב םירושקה ,םיאשונ המכ לע דומענ דומילה ךשמהב
.לבקמ הוולמהש תונוחטיבבו

תחטבהל םיכרדה ןמ תחא לכ לש תונורסחה םה המו תולעמה ןה המ ,בושח .12
.בוחה תרזחה _ _

:תעברומ ידאווב אצמנ ,סוריפפ ,הריכח רטש

133=) לארשי אישנ אבסוכ ןב ןועמש ידי לע לארשי תלואגל םייתש תנש
ןב ללהל רמא אמר ןב הדוהי (ןוידורה=) סודורהב בשויש הנחמב .(נ"הסל
ילש אוהש (עקרקה=) רפעה תא םויה ךממ יתרכח ינוצרמ ינא :סירג
רפעה תא .לארשי אישנ ןועמשמ תרכחש (םוקמ םש) שחנ ריעב הרכחב
תונש ,תומלש םינש םהש ,הטימשה ברע ףוס דע םויה ןמ ךממ יתרכח הזה
,תויקנו תופי םיטיחב סודורהב ךל דודמא הריכחה ימד תא .שמח סכמ
.ךתלו םירינ השולש


האבה הנשמל רבעמ "הוולו הוולמ" ןכותל הרזח