סוחי יפ לע וא בור יפ לע הערכה

(ל"זח ירפסבו הרותב חסונה לש רוריבה יכרדב קרפ)ןילבה ןמלז המלש תאמ
הערכה יכרדו חסונב םייוניש
שי ,םיבותכ םירפס לש םינוש םיספטב םינוש םיחסונ וא םייוניש ,תוריתס ,םידוגינ לש םירקמב
לע עירכהל רשפאו תויודעהו תורוקמה בור יפ לע עירכהל רשפא .םיירשפא םידחא הערכה יכרד
,תוקיתעה םושמ תויהל לוכי סוחייה .םירפס םתוא לש םיסחוימ די יבתכ רפסמ וא די בתכ יפ
םביטב יולת אוהו ,יעמשמ דח רבד וניא , (2) בורה ףא (1) תוכמסה םושמ וא ,קוידה םושמ
(3) הזב ןוידה זכרמב .הערכהבו הריחבב םפתשל ךרדהו ,םידע םיווהמה םיטרפה לש םתוהמבו
ויהש ,הרזעב ואצמנש וא ואצמש םירפסה תשולש לע ,(ןלהל האר) תמסרופמה אתיירבה תדמוע
ולטיבו םיינשה תא ומייק ,בורה רחא םהב וכלהו ,דחאה דגנכ םיינש לש םייונישו םידוגינ םהב
הרקממ הנתשה אלא ,עובק ףוריצ היה אל בורה תא השעש ףוריצהש רבתסמ .דחאה תא
תואסריג ולטיב אלא ,םהמ דחא לטבתנ אלו ,םתקזחב םירפסה תשולש וראשנ ןכ לעו ,הרקמל
,'םירפס השלש'כ םתרכזה םצעמ אצוי ךכ (4).םיינשה תמועל דיחי דע םהל היה רשאכ ,תודדוב
רכזנש יוניש לכש םידיעמהו ,םהב ואצמנש םייונישה םש לע וארקנש ,םהייוניכמ אצוי ךכו
וניתורוקמב דיחיה םוקמה איה וז אתיירבש המודמכ .השולשה ןמ רחא רפסב היה אתיירבב
רקיעב .םיטסקט לש חסונה תעיבקב הב וכלי ךרדה תא ,םינורחאו םינושאר ,ונממ וקיסהש
יבגל לבא ,הערכהה יכרד רוריבב םימכח וקסעש וניצמ בתכבש הרות יניינעב (קרש רשפאו)
,םינורחאהו םינושארה ירפסב אלו ל"זח ירפסב אל ונל ןיאש המודמכ ,הפ לעבש הרות ירפס
תעיבקב גוהנל דציכו תוקיפסב רוריבלו הערכהל םיכרד וא ,םידחוימו םייתטיש םירוריב וא םינויד
.(5) ןוכנה חסונה

היה רוסא ןידה רקיעמ אלהש ,הפ לעבש הרותה תביתכ םצע תלאשב רושק הז ןיינעש רבתסמ
ףא . (6) דועו א"ע די הרומתו ב"ע ס ןיטיג תויגוסמ אצויש ומכ ,הפבש םירבד בתכה לע תולעהל
התיה ןיידע ,'ךתרות ורפה 'הל תושעל תע' דוסי לע ,אוהש לכ ןמזב הז רוסיא וריתהש רחאל
תחכשבש ששחהו הנכסה תא עונמל ידכ היה יחרכהו ץוחנש המכ דע קרו ,תמצמוצמ הביתכה
םינושארהו םינואגה ימיב אל ,ל"זח ימיב אל ,ןמז םושב ,םלועמ עבקנ אלש אופא ןבומ .הרותה
הזיא ספוט ,סופדב ןיבו בתכב ןיב ,הפ לעבש הרותה ירפסב ,ונימיל דעו םינורחאה ימיב אלו
ויהי ויפ לעש ,סופיט-בא ,המגודל רפס ,תפומ רפס ונייה ,'הרזעה רפס' תניחבב היהיש ,אוהש
הביס לכ ןיאש רורב . (7) הכלהה תא אליממו חסונה תא םיעירכמ ויהי ויפ לעשו ,םיקיתעמ לכה
לש וירבדכו ,םירחא ינפ לע תמיוסמ סופד תרודהמ וא םיוסמ די בתכ לש חסונ ףידעהל תיתוכמס
ינאו' :הרותה לש (9) ראשיא סופד לע וראק י"רה ןרמ לש ותוכמתסה ןינעל (8) ונאזנול יד ם"רהמ
ותו !?םיסופד ראשו יגריבמוב סופדמ הימלוא יאמו !?היל אנעדי אלד ראשיא סופד ונמו ,רמוא
אנליו סופדד הימלוא יאמ רמול ונא םילוכי ןכו ,'...לגוטרופ סופדמ עייסיל ראשיא סופדמ ךירפדא
.םהב אצויכ לכו טרופקנרפ ,טסופאק ,ץינסעי ,אטיוואלס סופד ינפ לע


'הרזעב םירפסה תשולש' לע אתיירבה
דחא - הרזעב ואצמנ םירפס השלש .(זכ גל םירבד) םדק יהלא הנועמ
.'םיטוטעז רפס' ארקנ דחאו ,'איה איה' לש דחאו ,םינועמ לש 1
,'םדק יהלא הנועמ' ביתכ םינשבו ,'םדק יהלא ןועמ' ביתכ דחאב 2
.םינשה תא ומייקו דחאה תא םימכח ולטב 3
ולטב ,'איה' הרשע תחא ביתכ םינשבו ,'איה' העשת ביתכ דחאב 4
.םינשה תא ומייקו דחאה תא םימכח 5
'לארשי ינב יטוטעז לאו ,לארשי ינב יטוטעז תא חלשיו' ביתכ דחאב 6
,'לארשי ינב יליצא לאו ,לארשי ינב ירענ תא חלשיו' ביתכ םינשבו 7
.םינשה תא ומייקו דחאה תא םימכח ולטב 8
(10) (זכ גל םירבדל) ונש הקסיפ ,םירבדל ירפס

,ינועמש טוקלי = ט ,לודגה שרדמ = ה ,ןושאר סופד = ד ,ןילרב י"כ = א
.םימכח שרדמ י"כ = מ ,ןודנול י"כ = ל
יטוטעז רפסו ונועמ רפס [םיטוטעז - לש דחא [2-1] // (11) ה ואצמ ,מ וחתפנ [ואצמנ [1]
[ביתכ [3] // ד ארקנש [ארקנ // ד ינועמ ,ל םיננועמ ,טמא [םינועמ [2] // ה איה רפסו
,ד ולטבו ,טמא ולטב [4] // ד 'ל ,למ יקלא ,טא יהלא // (12) [ךומסב ןכו] ה ואצמ
// ה דחא ולטבו םינשה ומייק [םינשה - ולטב // ל ולטיב
,מ םינשה תא ומייקו דחאה תא םימכח ולטב לארשי ינב יליצא - ביתכ דחאב [9-7]
לאו תא חלשיו ביתכ םינשבו יטוטעז לאו לארשי ינב יטוטעז תא חלשיו 'יתכ דחאב
,א םינשה - םימכח ולטבו לארשי ינב יליצא
לארשי ינב ירענ תא חלשיו ואצמ םינשבו לארשי ינב יטוטעז תא חלשיו ואצמ דחאב
ומייק איה הרשע תחא ואצמ םינשבו איה עשת ואצמ דחאב דחא ולטיבו םינש ומייק
,ה דחא ולטבו םינש
[א י"כב אצמנ ןאכ דע] דלט

.'איה רפס' ,'הטוטעז רפס' ,'הנועמ רפס' - הרזעב ואצמנ םירפס 'ג
,'הנועמ' היה דחאבו ,(זכ גל םירבד) 'םדק יהלא ןועמ' בותכ היה דחאב - 'הנועמ רפס'
.םינשה תא ומייקו דחאה ולטב
.ןועמ תיבב אצמנש רפס אוה הז :יסוי יבר רמא
ינב ירענ תא חלשיו'' בותכ םינשבו ,'לארשי ינב יטוטעז' בותכ היה דחאב - 'יטוטעז רפס'
.םינשה תא ומייקו דחאה ולטב ,(ה דכ תומש) 'לארשי
רשע דחא ןירמוא שיו .'אוה' (ותוא) ןירוק ויה 'איה' בותכ היהש םוקמ לכב - 'איה רפס'
.םינשה תא ומייקו דחאה תא ולטב ,הרותבש 'איה' תוידידוי
הס 'מע ,רטכש תרודהמ ,ו"מפ ,ב"ונ ,ןתנ יברד תובא

.'איה רפס'ו 'יטוטעז רפס'ו ,'ינועמ רפס' הרזעב ואצמ םירפס 'ג
.דחא ולטיבו םינש ומייקו ,'םדק יהלא הנועמ' בותכ םינשבו 'םדק יהלא ןועמ' בותכ בותכ דחאב
ומייקו ,'לארשי ינב ירענ תא חלשיו' בותכ םינשבו 'לארשי ינב יטוטעז תא חלשיו' בותכ ואצמ דחאב
.דחא ולטיבו םינש
.דחא ולטיבו םינש ומייקו ,'איה' הרשע תחא בותכ םינשבו 'איה' עשת בותכ ואצמ דחאב
א"ע חס ףד ,ב"ה ד"פ תינעת ימלשורי דומלת

.'איה רפס' ,'יטוטאז רפס' ,'הנועמ רפס' - הרזעב ואצמנ םירפס השלש :שיקל ןב ןועמש ר"א
.דחא ולטיבו םינש ומייקו ,'םדק יהלא הנועמ' בותכ םינשבו ,'ןועמ' בותכ ואצמ דחאב
ינב ירענ לא חלשיו' בותכ ואצמ םינשבו ,'לארשי ינב יטוטאז לא חלשיו' בותכ ואצמ דחאב
.דחא ולטיבו םינש ומייקו ,'לארשי
.דחא ולטבו םינש ומייקו ,'איה' רשע דחא בותכ ואצמ םינשבו 'אוה' רשע דחא בותכ דחאב

. (13)ד ,ו ,םירפוס תכסמ

:עשוהי רפסל ושוריפל המדקה ,ק"דרה ירבד דוסיב יאדווב תחנומ וז אתיירב
תולגבש יפל ןכ ואצמנ [ביתכהו ירקה גוסמ ,רמולכ] ולאה תולמה יכ הארנו
תסנכ ישנאו ,ותמ ארקמה יעדוי םימכחהו ,ולטלטנו םירפסה ודבא הנושארה
רחא םהב וכלהו םירפסב תוקולחמ ואצמ ,הנשיל הרותה וריזחהש ,הלודגה
אלו דחאה ובתכ ,רוריבה לע םתעד הגישה אלש םוקמבו ,םתעד יפל ,בורה
ךרדבו םינפבמ דחא ךרדב ובתכ ןכו .םינפבמ ובתכ אלו ץוחבמ ובתכ וא ,ודקנ
. (14)'ץוחבמ רחא
יפל' .קפסב רבדה ריאשהל שי בורה יפ לע עירכהל רשפא יא םאו ,בורה אופא אוה ירקיעה עבוקה
תעדש םוקמב איה בורה יפ לע הערכההש רמולכ ,בורב שומישה ךרדל רדג אוהש ןכתי 'םתעד
הלאכ םה ,האצותה ףא אמשו ,ותניחבו בורה תווהתה ךרדש אצמנו ,ךכ ןכ םג תערכמ םימכחה
תיב חוכ לע ןוידב ,ב"ה א"פ ,םירממ תוכלה ,ם"במרה ןושל רבדל אמגוד .םתעד יפל םהל םיארנש
:בתוכ אוה ינשה חוכה תרדגהב .םהל ורסמנש םירבדה תשולש יפ לע ,םילשוריבש לודגה ןידה
ךכ הז רבדש םהיניעב הארנו ןהב תשרדנ הרותהש תודמה ןמ תחאב םתעד יפמ םודמלש םירבד'
ןה ,םימכחה לש םנויגהו םתעד יפ לע תודסוימ תויהל תוכירצ תונשרפהו תושרדהש ךל רמול .'אוה
. (15)הב שומישהמ תלבקתמה האצותב ןהו ,הדימב שומישה ךרדב

,בור ןיא רשאכ ,ינשה ,בורה רחא םיכלוהש דחאה ,םיבצמ השלשל ןווכתנ ק"דרהש שרפל רשפא
רבדה םיריאשמש ,עירכהל םילוכי םניא רשאכו בור ןיא רשאכ ,ישילשהו ,םתעד יפל םיכלוהש
תומכו ,ק"דרה ירבדמ םיחוקל וירבד קפס אלבו , (16) הז ןיינעב יריאמה ונבר שריפ הז שוריפ .קפסב
:םשריפש
תוילגה ןמזבש ,ראבל ונלחתהש המ םנמא אוה םירפסה ןיב םיאצמנה תוקולחמה תבסו
רת עיגהבו ,ומת ופס תוארקמב םיאיקבהו םימכחה ולטלטנו םירפסה ודבא םינושארה
ןיב תקולחמ ואצמ הנשיל הרותה ריזחהל םבבל תא םשה ץמאו הלודגה תסנכ ישנא
ואצמנ םירפס 'ג ו"פ םירפוס 'סמב ל"זר ורמאש ומכו בורה רחא םהב וכלהו [1] םירפסה
םהל הארנש תא ומייק וירחא ןודל בור אצמנ אל רשאכו [2] ,דחאה תא ולטבו 'וכו הרזעב
ךרדב והוארקו דחא ךרדב והובתכ םלכש די הגישה אל רשאכו [3] ,םתעד יפל םייקל
,הלבקה אוהש בורה אוה ידוסיה רקיעה ,דוחל 'םתעד יפל'ו דוחל בור ךל רמול .'תרחא
. (17)הגהנהה וירחאו ,לכשה וירחא
היהו ימורל אבו םילשורימ יבשב אציש 'הרות רפס'ו ,'ריאמ יבר לש ורפס' ןוגכ םידחוימ םירפס לע
'רל יתבר תישארבבו ,הבר תישארבב רסמנ ,םהב חסונ ייוניש לעו ,סוריוס לש תסנכה תיבב זונג
.חסונה יפוליחב הערכהה ךרד לעו םייונישה תועמשמ לע רבד םש רמאנ אלו , (18) ןשרדה השמ

,י"קת יצנריפ ,'הרותל גייס תרוסמ' ורפסב ,ודילוטמ היפעלובא סורדוט ר"ב יולה ריאמ יבר - ה"מרה
ארקמב הארוהה לע וירבד ךמס אלא ,וז אתיירב ריכזה אל יכ םא ,בורה דוסי לע הרוסמה תא עבק
לש בורב אלא ,טושפ בורב רבודמ ןיאש ןבומכ .הרותה יניד לככ ,(ב גכ 'מש) 'תוטהל םיבר ירחא'
ספוט גישהל הברה חרט יכ םא .הערכהה תא םהילע ךומסל ןתינש םיכמסומהו םיקיודמה םירפסה
ויתוערכהש ספוט ,ליעל אבוהש תומכ ,רבחמה תמיתחב רשואמו הגומ ם"במרה לש ורפסמ קיודמ
המדקהב בתכ ךכו .דבלב וילע ךמס אל ,'ןיכמוס לכה ויה וילעש [...] עודיה רפסה' חסונ לע תונעשנ
:םש
אל ןנאו תוריתיו תוריסחב יאיקב והניא 'וכו ןוחגד ו"יו ףסוי בר יעב 'וכו המיא הגהי ךבל
םהב ואצמנ םה םג ,ונידיב רשא םיהגומה םירפסה לע ךומסל ונאב םאו 'וכו ןניאיקב
וילגרו וידי םדא אצמ אל טעמכ הרותל גייס ושענש תורסמה ילולו ,תובר תוקלחמ
תוקלחמ םהיניב ואצמנ המה םג יכ תוקולחמה הרקממ ולצנ אל תורסמה םגו ,תוקלחמב
הקלי ותכלהכ ת"ס בותכל םדא רמאי םאו .םירפסה תקולחמ בורכ אל ךא תומוקמ המכב
וצפח אוצמל וירבד תא חילצי אלו תוקולחמה תלפאב רועכ ששגמ אצמנו ,רתיבו רסחב
תורסמה רחאו םיקדקודמהו םיהגומה םירפסה רחא רוקחלו שורדלו ץלחהל יתשח 'וכו
םינשיה רחא תכללו ,בורקמ ואב םישדח םירפסשוטנלו םתוקלחמ לע דומעלו תוקדקודמה
תכלל תוקלחמה רבד לכב הרותה ןמ וניוטצנש ךרדכ ,בורה ירחא םהב תוטנלו םינמאנה
הרות לש הרדג רודגל לכוא ילוא ,(ב גכ תומש) 'תוטהל םיבר ירחא' רמאנש ,בורה ירחא
תכובמב העטי לאו ,בורה יפ לע ותכלהכ ת"ס בותכל םדא לכוי ןעמל ,תורתיו תורסחב
. (19)בורקמ ואב םישדח םירפס תוקלחמה
ירפסב הרותהמ םיקוספ לש תואבהה תא ,ריכזה אל ם"במרה םגש םשכ ,ןאכ ריכזה אל ה"מרה
יאו ,הפ לעבש הרותב אלא םניא וללה תואבההש יפ לע ףא .תוארקמה חסונ תעידיל רוקמכ ל"זח
ןוידה ןכות ךותמ אצוי חסונהש םוקמב םוקמ לכמ ,הפ לעב ורסמנש םיטוטיצ לע ךמתסהל רשפא
הדגא יניינעב ןה ,אקווד אבומה חסונה לע םידסוימ שוריפהו השרדהש רמולכ ,האבהה האב וכותבש
.בתכבש הרותב בותכה חסונ לע םג דיעהל החוכב וז תודעש רשפא ,ןיד רקיע יניינעב ןהו שרדו


סחוימ רוקמכ הערכה ךרד
,תורישה תרוצו תומותסו תוחותפב קודקדה ןיינע תא ןייצש םוקמב ,הרות רפס תוכלהב ,ם"במרה
תוכלהב .ותושרל דמעש סחוימ רפס לע הזה קודקדה תא ךמס אלא ,בורה ןיינע תא ללכ ריכזה אל
:בתכ (20) (ד"ה ח"פ) הרות רפס
ןיבתוכש תרוסמה ילעב ןכו ,ולא םירבדב יתיארש םירפסה לכב לודג שוביש יתיארש יפלו
ןיכמוסש םירפסה תקולחמכ וליא םירבדב ןיקלחנ תוחותפהו תומותסה עידוהל ןירבחמו
ידכ תורישה תורוצו תוחותפהו תומותסה הרותה תוישרפ לכ הנה בותכל יתיאר ,םהילע
עודיה רפסה אוה וליא םירבדב וילע ונכמסש רפסו .ןהמ היגהלו םירפסה לכ םהילע ןקתל
היגהל (21)םינש המכמ םלשוריב היהש ,םירפס םירשעו העברא ללוכ אוהש םירצמב
והיגהו , (23) םינש וב קדקדו רשא ןב והיגהש יפל ,ןיכמוס לכה (22) וילעו ,םירפסה ונממ
.ותכלהכ יתבתכש הרותה רפסב יתכמס וילעו ,וקיתעהש ומכ ,תובר םימעפ (24) [ונממ]
תוחפל הנש תואמ שמח תב תרוסמ יפל ,'ןיכמוס לכה ויה וילע'שו 'רשא ןב והיגה'ש הז סחוימ רפס
תנשל דע , (25) םינש תואמ שמח ךשמב וז הליהקב רומש היהש 'רתכ'ה אוה ,בלאח ידוהי לש
לש ובור . (26)וילא ונייצו ,הז ןמז ךשמב והוארש םימכח המכו המכ םידיעמ וז תרוסמ לע .ח"שת
אבוהו רומש היה ובש תסנכה תיב סרהמו ח"שת תנשב םידוהיב םיברעה תוערפמ לצינ 'רתכ'ה
ןיא ןאכ ףא יכ ןועטל ילוא שי ,םנמא . (27) (1 'סמ י"כ) יבצ ןב ןוכמ תיירפסב תעכ אוהו ,לארשיל
רבתסמ ךא ,'ןיכמוס לכה ויה וילע'ש םושמ וחוכ תא ןייצ ם"במרה ירהש ,סחוימ דחא רוקמב רבודמ
תא ,אטבמה םג אוה ןכ לעו ,ןמאנה גציימה אוהש ,סחוימ רוקמ לכ לש וחוכ הז רבד לש ופוסבש
לע קר אוה ורוריבש ,הנשמה חסונ יבגל ם"במרה לש ותעד תא ךכל ףרצל שי .לוכה וא בורה תעד
ןיאש איה הרזעה רפס הנשמה יכו' :םירפסה ךותמ וררבל רשפא יאו ('םינקזה') םימכחה תודע יפ
אלה תנוזינה וא תנוזינ הנשמב שודקה וניבר בתכ ךאיה םיעדוי ונא ןינמו ,הריתי וא הריסח תוא הב
ןיא ,סחוימ רפס ונידיב ןיא םאו ,'הרזעה רפס' אוה סחוימ רפס . (28)'םירפסה ןמ אל םינקזה ןמ
.'העומשה יקיתעמ' ,חסונה ירסומ ,םימכחה יפ לע אלא עבקנ חסונה


בתכבש הרותב חסונה תורוקמ
הרוסמה) הרוסמה ירפס (2) ;הרותה ירפס (1) :םה השולש ,בתכבש הרותה ןיינעב חסונה תורוקמ
םע דחי .ל"זח תורפסבו םידומלתב וטטוצש 'תואבומה' (3) ;(םייתכלהה הרוסמה ירפסו המצע
ירפסבש תואבומהמ תולועה תואחסונ םג שי ,הרוסמה ירפסמו הרותה ירפסמ הלועה חסונה יקודקד
שיו ,ךירצ אברע ךברע ולאבו) םהש תומכ םיאבומה םיקוספ (1) :םה םינימ השולש ולא ףאו ,ל"זח
חסונב ןוחטב ןיאו ,וללה תואבומה תויוצמ םהבש ל"זח ירפסבש חסונה קויד תא הליחת רוקחל
הז חסונ לעש רורב ןיינעה ןמ ןכש ,האבהה חסונב קפס ןיאו םישרדנה םיקוספ (2) ;(ונינפל יוצמה
.תוכלהו םיניד ,אקווד הז חסונבו ,םהמ ושרדנש םיקוספ (3) ;השרדה השרדנ


דומלתב תואבהה ןיבו הרוסמה ירפס ןיב דוגינ
תחאב ,א"בשרה ןד ,םידוגינ לש הרקמב עירכמו ףידע םהמ ימו וללה תורוקמה לכ ןיבש סחיב
תועט (הרקמב אלש רשפאו) הלפנ םיסופדב המצע וז הבושת חסונבש ,רבדה ינוריא .ויתובושתמ
א"בשרה ת"ושב הספדנ המצע הבושתה .םיבר התעטה איהו (ןלהל האר) עירכמה םוקמב
:בלר 'יס ,ט"ער היצנו , (29) ן"במרל תוסחוימה
ירפס ןיא רמוא ינאש ,הרוסמה דגנכ היהיש תורתיו תורסחב ת"ס לספנ םא ,הלאש
ביתכ 'םמשאו' ןכו ,(ד ,אס ר"רב) ביתכ 'םשגלפ' רמאש ,דומלתה ירפסמ ןילועמ הרוסמה
ביתכ 'תנרק' ןכו ,(ט ,בי ר"מב ,ה"פ יתבר אתקיספ) ביתכ 'תלכ' ןכו ,(ט ,א ר"בד)
(גי ,א 'בד) 'םמישאו' ,ד"ויב (ו ,הכ 'רב) 'םישגלפ' :ונלש םירפסבו ,(נ"שו ,א"ע ד ןירדהנס)
ונא ןיאו ,םימכח ורמאש הזמ ךפה ,ו"יוב (ל ,ד 'יו) 'תונרק' ,ו"יוב (א ,ז 'מב) 'תולכ' ,ד"ויב
ירפסל שוחנ ךיאו ,ךממ לבוקמ ינא ךכש ,םתונשל םירפסה ןקתל דומלתה ירפסל ןיששוח
(ב"ע ל ןישודיק) ןישודיקד ק"פמ וז יתלבקל היאר יל שיו . (30) ואב בורקמ םישדח הרוסמה
שרדש ימו ,ונא ש"כ ,תורתיו תורסחב יאיקב ווה אל ףסוי ברו הדוהי ברד ינשבד רמאד
ונירפסו םהל שוחנ אל ונא לבא ,םהירפסב ןכ ואצמש רמול ונל שי ,'תלכ' 'םמשאו' 'םשגלפ'
'תנרק' לבא ,ןרמאדכ הדגה לש תושרד יקוספ לע המת יניא ינא םנמא .םהש המכ קיזחנ
וא ארקמל םא שיב אלא וקלחנ אלו ,םהל םידומ ה"בו ש"בש ןויכ ,םהל ינא ששוח 'תונרק'
ארי ינאש אלא ,םנקתל היה יתעדו ,רתיהו רסחה פ"ע ןיד ןישוע םהינשו ,תרוסמל םא שי
והונאצמ (נ"שו ,ב"ע ו הכוס) 'תכסב' ,'תוכסב'ו .ונרויו ךרבד אבי דע יל רמשאו ,רבדב
.הזב ךתעד ינעידוה .םימכח ורמאש ומכ ונירפסב

תרוסמה פ"ע םירפסב םוקמו םוקמ לכב ןיערוגו ןיפיסומ ןיאש ,תמאה ןכש יתעדמ ,הבושת
תורסחב םיאיקבה םהימכח פ"ע תוצראב תומוקמב וקלחנש יפל ,הדגא ישרדמ פ"עו
ןיבו ילתפנ ןבו רשא ןב תקולחמכ ,תרוסמו ארקמב וליפא יל המודמכו , (31)תורתיו
,(אל ,גי 'מב) 'ונממ אוה קזח יכ'ב ושרדש המ יולת הזבש יל המודמכו .יאחנידמל יאברעמ
ונלצא םיבותכה םירפסה לכבש פ"עא ,(נ"שו א"ע הל הטוס) 'ונממ' אלא 'ונממ' ירקית לא
יונכ םוקמ לכש פ"עא , (32)דיחי לע לפונש ןיב םיבר לע לפונש ןיב 'ונממ' תלמב קוליח ןיא
היה יאברעמו יאחנידמ ןיבש רובס ינאש אלא . (33)תושגדב דיחילו הפרב םיברל ו"יו ןונ
דחאהו ,םיברל אב אוהש לכ תופרהל ,ןייונכה ראשבכ וב גהונ דחאהש ,'ונממ'ב תקולחמ
ןיב תקולחמ שיש ,הרוסמה ירפסב יתאצמ ךכש המודמכו .לכה שגדל ,ונמוקמ גהנמכ גהונ
,'תונרק' ,'תנרק'כ ןיד רקיע ךרד דומלתב אבש המ לכב מ"מו . (34)יאברעמל יאחנידמ
(ב"ע בכ תומביו א"ע וטק ארתב אבב) 'ול ןיא ןבו' ,(א"ע ד ןירדהנס) 'תפטוטל' ,'תוכסב'כו
ןינד וילעש ,(די ,בכ 'מב) 'םעלב ןאמ' ומכ ,ד"וי אלב בתכ אלדמ ,וילע ןייע ןנישרד ,ד"ויב
םוקמ לכב ןכו . (35) (טועימה) .ןינקתמ יאדו הזב ,תכלוהו תשמשממש השורי רקיע
בותכה רבד אלמ ארקמד ,בורה פ"ע טועימה ןינקתמ ,תורתיו תורסחב וליפא ,םוקמו
ןועמ רפס הרזעב ואצמנ םירפס 'ג ל"ר רמא' :םירפוס תכסמב ונינשו .'תוטהל םיבר ירחא'
דחאב ,'הנועמ' בותכ ואצמ םינשבו 'םדק יהלא ןועמ' ואצמ דחאב ,אוה רפסו יטוטעז רפסו
םינשבו 'איה' רשע דחא בותכ ואצמ דחאב ,'ירענ' ואצמ םינשבו ,'לארשי ינב יטוטעז' ואצמ
. (36)דחא ולטבו םינשה ומייקו ,'אוה' רשע דחא
דגנ הרותה ירפסו הרוסמה ירפס ןיב דוגינ לש הרקמבש איה (38)יריאמהו (37)א"בטירה תעד םג
ןמ הברהל דוסי םה וללה א"בשרה ירבד .דומלתה ירחא תכלל שי ,הכלה וב שיש ןיינעב דומלתה
םירפא 'ר , (41)א"דיחרה , (40)ז"בדרה , (39)ץ"בשרה ןוגכ ,ןודינב וקסעש םינורחאהו םיקסופה
.םירחאו , (45)רשייר י"ר , (44)רגיא ע"ר , (43)טרופפר ןהכה קחצי 'ר , (42)ןהכה

וא 'מגהש םוקמ לכב יכ ךל יתמדק רבכו' :א"בשרה תעדכ אלש ,ותטישל בתכ , (46)יצרונ י"ר
לש תושרדב איעבמ אלו תרוסמה רחא םיכלוה ונא תוריתיו תורסחב תרוסמה לע קלוח שרדמה
,'ה"בו ש"בד אבילא אכה ןוגכ אניד הינימ קיפנד אכיה 'יפא אלא םמשאו תלכ םשגלפ ןוגכ הדגא
ךשמהה תא קר וירבדמ איבהו ,ךפיהה קסופ א"בשרהש שח אלו , (47)וז הבושת איבה ךשמהבו
םש שובישהש רשפא .''וכו בורה יפ לע םירפס טועימ םינקתמ תוריתיו תורסחב וליפא םוקמ לכב'ש
עמשמ ןכו . (48)ונאזנול יד ם"רהמ ירבד לע הארנכ תנעשנ וז העד .והעטה ('טועימה' הלמה תפסות)
הכלה . (50)ע"וש רוציקה לעב ,דירפצנאג המלש 'ר םג קספ ןכו . (49)אסילמ י"ר לש ותעד התיהש
אלו הרוסמה ירפס תעיבק רחא םיכלוהש לארשיב טשפש גהנמה םוקמ לכבש ,המודמכ ,השעמל
.ןיד רקיע םוקמב וליפא ,דומלתבש תואבומב יוצמה חסונה רחא


ארזע בתכ םירפס השולש :אתיירבל רחא שוריפ
: (51)טכ ח ,א"יהד י"שרל סחוימב אצמנ וז אתיירבל ירמגל רחא שוריפ
חל ,ח - 'ןועבגבו' טכ ,ח] הז רפסב םימעפ ינש בותכ 'לצא ינב הלא לכ' דע וז השרפמ
םתזוחאב רשא םינושארה םיבשויה[ו]' תשרפ םג [דמ-הל ,ט :הינשבו 'לצא ינב הלא'
,ט] ביריוי (עדיוהי) ןב היעדי םינהכה ןמ' השרפו [האלהו ג ,אי 'חנ - האלהו ב ,ט] 'םהירעב
א"יהד - האלהו ג ,אי 'חנ] [ישאר] (ירש) בתכד ארזע רפסב ןכ ומכ [האלהו ג:אי הימחנ - י
,םינועמ רפס - ארזע אצמ םירפס 'ג :ימלשורי תלגמ ףוסב שרפמש הזו ;הנידמה [ב ,ט
ןכו ;םינשה ירבד ומייקו דחאה ירבד ולטבו [איה איה :ל"צ] (איחאה) רפס ,יטוטעז רפס
ואצמשכו ,םיבורמה ומייקו טעומה ולטב ('ה וא) 'ג ואצמשכ ,ןיסחוי ירפס הברה ואצמ
ןכו הוש ןסוחי רפס ןיאש םימעפ יתש בותכל ךרצוה (ןועבג יבא) 'ובשי ןועבגבו' ומכ תוגוז
.ורפסבו ןאכב םימעפ ינש והובתכ הז לע הז םיקולחו תוגוז אצמ 'םינושארה םיבשויה'
(52)
דחא לכו ארזע אצמ םירפס 'ג ימלשורי תליגמ יהלשב שרופמכ' :גי ,ו ,א ,ל"נה שוריפב ,םש דועו
רפסב בותכל לוכי היה אלש המו [...] בתכ אל אצמ אלש המו בתכ אצמש המו ,סחיה ןמ ןהמ דחאו
'.ארזע רפסב בתכ הז

'ב ,םירמוא חרזמ ישנאו' :29 'מע ,ד"לרת מ"דפפ ,ג"סר ידימלת לש םימיה ירבדל שוריפב אוה ןכו
ןיאו' :(17 רוט) 5 ןכנימ י"כבש (53)םימיה ירבד שוריפב םג ןכו '.ןאכו ןאכ בתכו ןרדסה אצמ םירפס
הזיא ,תושעל המ עדי אלו םירפס 'ג אצמ ארזע ימלשורי דומלתב וניצמ ןכש ,ומש הנישש לע הומתל
ינב יליצא לאו ,(א"ע ט) הליגמ תכסמב ותמגוד וניצמ ןכו ,דחאה תא חינהו םינשה תא םייקו ,בותכל
הז יוטיב עיפומ ךליאו ןאכמ) 'םירפס ינשב בותכ אצמ ןאכ ףא ,אצמ םירפס 'ג אלא [...] לארשי
אוה תובבוסה תויגוסב ןיינעה ,םש ,תינעת ימלשוריב יכ ריעהל שי . (54) (הז י"כב שוריפה לכ ךרואל
הסריגב קר וניא ,ולא םישוריפד אבילא השוריפו הסריגבש דחוימהש ןאכמו ,ןיסחוי ירפס יניינעב
סוחי-תרוסמו ,ןיסחוי ירפס אלא ,הרותה חסונו הרות ירפס ןודינה ןיאש ךכב םג אלא ,'ארזע'
.םהב וטרפנש תוחפשמה


םיניינע לע הדפקהו תולמ לע הדפקה
הזב וקסע רבכו ,הרותב םייונישו םידוגינ לש םתועמשמב ,ןיינעה שרושב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיא
םייונישב ,(ב ,כ 'מש) הרותל ושוריפב ,הבחרהב ןד ארזע ןב םהרבא יבר .םינורחאו םינושאר הברה
ולאב אצויכו ,ןנחתאו תשרפבו ורתי תשרפב ,הרותב תומוקמה ינשב תורבידה תרשע חסונבש
יכ ,עדו' :בתכ םש וירבד ךותב .ןישרוד תועמשמ םהל שי םא ,רסחו אלמב ,תוריתיו תורסחב םייוניש
ןושל לכב םימכחה לכ טפשמ כ"ע ילכ ומכ המשנל ףוגהו ,תומשנכ םה םימעטהו תופוגכ ןה תולמה
.''וכו תונוימד ךל ןתא הנהו ,ןמעטב תווש םהש רחא תולמה יונשמ םיששוח םניאו םימעטה ורמשיש
יפ לע ףאו' :גי ,חי 'רב ,ק"דרה שוריפב ןכו ,ד ,ב 'מב ,הרותל ן"במרה שוריפב ונאצמ הזל המודב
רמוש וניאו םימעטה רמוש בותכה יכ [...] ןינעה איה הרמאש תוביתה וא תולמה הלאב בישה אלש
גהנמ ןכ יכ ,דחא םעטה לבא תולמ יונש םהב שי הלאה םירבדה תונשבו' :טל ,דכ םש ןכו ;'םילמה
הרותה רקע םהש םירבדה תרשעב םג יכ ,תולמה אל לבא םימעטה רמוש םירבדה תונשב בותכה
ת"וש ,א"בשרה תעד ןכו .'דחא םעטה לבא ,םילמה תומוקמב םהב הנש הרות הנשמב םתוא ןתונשכ
םיאיבנו םימיה ירבד ןיב םיבותכב םש אצמתש םיפוליחה ראש לבא' : (55) בי ןמיס ,א"ח ,א"בשרה
קר תולמה םירמוש םיבותכה ןיאש יפל ,הלאש םניא - םיפלחתמ םיניינעה ןיאש םירבדב םינושארה
תומשב םג .םיניינעה תרימשב קר הרותה הדיפקה אלו [...] הרות יפוגב וליפא הרקי הזו ,תונווכה
.'הנווכה הרמשנש ןויכ הלמה תרימשב הרותה הדיפקה אל [...] ןכ הרקי םדא ינב


תוריתיו תוריסחב םיאיקב ונא םאה
תכסמב ףסוי בר ירבדמ תאצויה הנקסמה המ הלאשב םיקסופ תקולחמ שיש הארנ ןיינעה םצעל
חסונה תא ררבל דוע רשפא יאש אצוי אליממו ,תוריתיו תוריסחב םיאיקב ונא ןיאש ,ב"ע ל ןישודיק
םש ארמגב אבומה תובקעב .ןויעו הקידב םוש יפ לע אלו סוחיי יפ לע אל ,בור יפ לע אל ,ןוכנה
לש תויתוא לש ןייצח (אי 'יו) ןוחגד ו"או'ש םהמו ,הרותה חסונב םיטרפ לע (?אתיירב איהש רשפאו)
אל ימ ,והנינמיאו ת"ס יתינ' :והולאשו ,'אסיג יאהמ וא אסיג יאהמ ןוחגד ו"או' :ףסוי בר קפתסה ,'ת"ס
והניא :והל רמא' '?םואנמו ת"ס ואיבהש דע םשמ וזז אל (ב"ע טמ תבש) הנח רב רב הבר רמא
ונא ןיא תויתואב קר אלש אצוי םש ארמגב ךשמהה ןמ .'!ןניאיקב אל ןנא ,תוריתיו תוריסחב יאיקב
.םיאיקב ונא ןיא םיקוספה תקולחב ףא אלא םיאיקב

םניא ךליאו םיארומאה תפוקתמ ונידיבש הרותה ירפס לכש ,הכלהל הזמ וקיסה םיקסופה ןמ םיבר
וב רסחש הרות רפס אלהו ,תוריתיבו תוריסחב םיקיודמ ןניא אמש קפסב םלכו ,םתורשכב םיחוטב
ח"וא ,א"מרה קספ ןכ לע .(ליעל ואבוהש ,ה"מרה ירבד הארו) לוספ תחא תוא וליפא וב רתיש וא
איצוהל ןיא ,תוריתיהו תוריסחה גוסמ תועט ת"סב האירק תעשב התלגתנ םאש ,ד ףיעס ,גמק ןמיס
:בתכ ךכו ,קיודמ רחאה םא םיעדוי ונא ןיא ירהש רחא רפס
איצוהל ןיא תוריתיו תוריסח םושמ לבא ,רומג תועט אצמנש אקוד ,רחא ןיאיצומד אהו
.רתוי רשכ היהי רחאהש ךכ לכ םיקיודמ ונלש הרותה ירפס ןיאש רחא
.ז"אירו [ע ןמיס םיבתכ ל"צ] 'פ ןמיס א"ירהמ יקספו רוגאה רפס ןמ אוה הז ןיד רוקמ םש ןיוצמה יפל
,השמ יכרדב א"מרה בתכ ןכו .ל"נכ ןישודיק 'מגל ונייצ ,םש ,א"רגה ירואיבבו ,ז ק"ס םהרבא ןגמב
:ג תוא ,טער ןמיס ,ד"וי
ונל ןיאד ,הב תורקל תרחא איבהל ןיא ת"סב תועט אצמנשכד י"רהומ םשב בתכ רוגאבו
הכלהל ע ןמיס י"ארהמ כ"כו .ז"א י"ר כ"כו .ריתי וא רסח הב אצמנ אלש רשכ רפס
וישכע ןיגהונ ונא ןכו ,ת"ס תאירקב תועט אצמנ םא תרחא ת"סב תורקל ןיאש ,השעמל
גוהנל שי ,המודכו תוריתיבו תוריסחב ,טעמ תועט הב אצמנ םא יאדוב נ"לו .ל"כע וירחא
הב אצמנ םא לבא ,הזה תועט הב ןיאש הזה ןמזב ת"ס אצמנ אל תונועבד ,רוגאה ירבדכ
. (56)י"ב ירבדכ גוהנל שי םירפס ראשב חיכש ןניאש לודג תועט
רפס תביתכ תווצמ םייקל ונימיב רשפא יאש , (57)םינורחאה םיקסופה ןמ המכ וקספ הז םעטמ
תוצמש (א ,ת"ס תוכלה) ש"ארה קספ תא םיקזחמ הזבו .אתיירואדמ םינפ לכ לעו ,הנידכ הרות
ןנברדמ ףא הוצמ הניא ת"ס תביתכש אצמנו , (58)פ"עבש הרותה ירפס לש איה וננמזב הביתכה
תוצמ לע הכרב םימכח ונקית אל ןכלש ,ופיסוה דועו .(י ק"ס ,ער ןמיס ,ד"וי ,הבושת יחתפ ןייע)
. (59)התכלהכ המייקל רשפא יא אלהש ,הרות רפס תביתכ


'ךכ אלא הרות ןיא וישכעו'
,'ךכ אלא הרות ןיא וישכעו' : (60)ןואג יאה בר לש הבושתב הזב רחא שוריפ עמתשמ ,תאז תמועל
,ל ףד ןישודיקב ארמגה ירבד שוריפ לע לאשנש (61)ןואג יאה בר ירבדב אוה וז הטיש לש הרקיע
םימיאתמ םניא היתויתואו היתולמ ,הרותה יקוספ רפסמ יבגל םש םיאבומה םיטרפהש ,ב"ע
חסונ לש ופקות סוסיבל לודג דוסי הווהמ ותבושת .ונינפלש הרותה חסונ ןמ םיאצויש םירפסמל
.הכלהל הרותה
הנומשו םינומשו תואמ הנומשו םיפלא (62)תנמש ןנבר ונת [םתלאששו] 'ששו .יאה ברל
,הנומש םימיה ירבד ונממ תוחפ ,הנמש םילת רפס וילע ריתי ,הרות רפס אוה םיקוספ
הרות ,ןיכה יואה אלד יאדו .םכל השקוה הפי .ןיכה וואה אלד ןניזח אק אהו ,ןיינימ הזיאב
שמחו םיפלא ינש םילית רפסו ןיקוספ העבראו םינומשו תואמ הנומשו םיפלא תשמח
ונעמש ךכ אלא ,םיעבשו תואמ עשתו ףלא םימיה ירבד ,ןיקוספ העבראו םירשעו תואמ
[(63)?םירפוס תכסמ] אתכסמ םירפסב אדה אתירב ורמאש םינושארה םימכח יפמ
ןכו (64) ולש ןיקוספ ןינמבו בתכב הנושמ היהש םלשוריב ותוא ואצמש הרות רפס ותואב
ןיאו ,ךכ אלא םילית ןיאו ,ךכ אלא הרות ןיא ושכע לבא ,םימיה ירבד רפס ןכו םילת רפס
.ךכ אלא םימיה ירבד
ידי לע ושרפתנש תומכו ,םש ןישודיק תיגוסב ףסוי בר ירבד תא הנוש ןפואב שרפל שי הז רואל
ןיאש ,וזכ אנקסמ םשמ איצוהל ןיא הז יפלו ,ו ןמיס ,ב ללכ ,ח"וא ,םידרו תניג ת"וש ,יולה א"רהמ
הרותה יניד לכב בורה רחא םיכלוה ונאו רחאמש םש וירבד תנקסמ .הרות ןידכ רשכ ת"ס ונימיב
חסונה .הרותה חסונ יבגל םג ןכ עירכהל ונילע ,יאדו תקזחכ בורה יפל םיקסופו ,רתויב םירומחה
יפל .הרותה ןמ רשכ אוהו ,הרותה יפ לע רשכה חסונה אוה אוה בורה יפלו תרוסמה יפל עבקנש
דצמ איה ןוחגד 'ו'ה םאה עדיל שקיבש ,ימתסה ,ילולימה הטושפכ התיה אל ףסוי בר תלאש ושוריפ
תוריסחה יניינע רוריבל תרוסמ לש תודע תמייק םא לואשלו ררבל האב אלא ,הז דצמ וא הז
םא .קיודמה המוקמו ,וזה ו"אוה ןיינע לע תרוסמ ודיבש ימ שי םאהו ,םילמה רפסמו תוריתיהו
הדיעמש תרוסמה תא לבקל שיו ,תמא וניא ונגהנ ויפ לעש בורהש ררבתהש אצמנ ,וזכ תודע אצמית
,הטושפכ העמשמש בשחו ףסוי בר תלאש תא ןיבה אל ,'ינמינו רפס יתינ' לאשש לאושה .תמאה לע
רבד לכב םיחוטב ונא ןיאו ,םיאיקב ונא ןיא וישכעש ףסוי בר בישה הז לע .רופסלו רפס איצוהל עיצהו
תודע הנשי םא ררבל היה ונוצר .בור יפ לע םיקיודמ ונידיבש םירפסהו ,תרוסמ לש תודע יפ לע רבדו
ונילע ,תרוסמה יפ לע רומג רוריב ונידיב ןיא דוע לכ לבא .בורה דגנ םג עירכתש ,תרוסמ לש
הרומג הערכה לש ףקות הל שיש ,הרות ןיד אוהש ,בורה רחא הכילה יפ לע הערכהב שמתשהל
םישמתשמ ונאש םשכ ,הרותה ןמ אוה רשכ בורה ידי לע רשכוהש רפס .אתיירואד הווצמ בשחיהל
םיניינעב ,םהב אצויכ לכו םישדקבו םישנועבו תוירעב ,םירומחה הרותה יניד לכ יבגל בור תערכהב
:וירבד ולאו .בורה תלועפ דוסי תא ה"ארהמ ריהבמ וירבד בגא .אתיירואד לש
אטשוק ואלד חיכשו רשפאד ג"עאו ,ילימ לכב אבור רתב לזימל ןל תיא אתיירואדמד
אהכ ,העש יפל יכה ןנינייד לארשיב תורזממ םרוגש הרומחה הורעב 'יפאו . (65) ןנידבע
םיעבטנה בורש יפל ,הרותה ןמ תרתומ ותשא ףוס םהל ןיאש םימב עבטנהש ל"יקד
אכק] תומבי ףוסד ידבוע והנה יכ םייחל ןישרופש חיכשד אטועימב ןניחגשמ אלו ,התימל
ררבתי אלש דוע לכ מ"מ ,ורבחל ורבחו ורבחל ופחד לגד איההו דחא ףד ול ןמדזנש [א"ע
הפירטל והב ןנישייח אלד תונברקה ןינעב ןכו .הרותה ןמ הלחתכל תאשנ יח אוהש רבדה
הרזעה ישנא דובע התוכדו .דונה עקביש דע אדבוע ןנידבעו והב ןניליקמו ,אכריסו
ורעישש יאמק ירפס יכה ידבע יא אתשהו .בורה רחא וכלה םירפסה תקולחמ ואצמשכש
וכלהו תוריתיו תוריסחב וקדקדו הרות לש היתויתוא ונמו הברה וחרטו וקדקדו ונחבו
הזב יאנת ךירצ םג .הכלהכו ןידכ דובע ריפשד אבוט אתלמ אטישפ ,בורה רחא ןקיפסב
ירבסד םיקסופ תצקל ןחכשאדכ הז לע הז ןתעד ןיכמוס םינש ויהי אלש בורה רחא ןיכלוהד
דיחיה דגנ םתומכ הכלה קוספל םינשל םובשחי אל ויבא ש"ארהו םירוטה לעב ברהש
,ש"ארה ויבא תעד לע ךמוס רוטהש םמעטו הלוקש תקולחמכ הואשע קר ,םהילע קולחיש
ןינושמ ויהש הזמ הז וקתענ אלש והב יאיקב ווהד הרזעב ואצמנש םירפס 'ג והנהב ל"י ןכו
תעד לע וכמס אל םהמ םירפס ינשש םהל ררבתנש ןפואב ילימ ראשבו ןנויזבו ןתביתכב
ת"ס 'ה] ל"ז ם"במרה ירבדש הזב אצמנו . (66)אבור ירקימ אל יתירחא אנוגב לבא תחא
אצומ עדילו ררבל תואיצמ שיש ןויכש ,ןוכנ לע ואב [ת"ס ןילסופש ןילוספה םירשע לע ח"פ
,בורה רחא םהיניב תאצמנש תקולחמב קלחל ונל שי ,היה דציכ ותלחתמ רפסו רפס לכ
יוה ונממ ךפה אצמנש רתיו רסח לכו יניסמ ותניתנכ ןל בישח הז ןפוא לע קדקודיש רפסהו
.ללכ ת"ס תשודק ןיאו ירמגל הרותה ןמ לוספ
י"ר ירבדמ םג הארנ הזה שוריפכו (68)ןהכה םירפא 'רו , (67)הוליס יד ח"רה םג וקספ ךכ
תוריתיו תוריסחב ןיאיקב ןנא הזה ןמזב' : (70)ןייטשנרוב א"ר לש וירבדמ הארנ ןכו . (69)רעגנילטע
. (71)'הלמשכ לכה רריבו ל"ז ה"מרה וז הכודמ לע בשי רבכש ,םיאיקב ויה אל ס"שה ןמזבש ףא
ןוטסובמ קיצייבולוס יולה ד"ירה ודכנ רסמש יפכ ,קסירבמ קיצייבולוס יולה םייח יבר םג ךלה וז ךרדב
. (72)ליעל ואבוהש יולה א"רהמ ירבדל ןייצ אלו ,ל"נכ א"מרה ירבד דגנכ ,ךכ ןינעה ראיבש ,וירועישב
יברל בישהש ,יולה תיב ת"וש לעב יולה בד ףסוי יבר םשב םירסומש המ תא הזל ףריצ יולה ד"ירה
תוחכוה יפ לע השדחל רשפא יא ,תלכתה ןינעב תרוסמה הקספנש רחאמש ,תלכתה ןינעב ןיזדארמ
הכלהה יללכ יפ לע הרותה חסונ תא םיעבוק םאש איה הז יפל הנקסמה . (73)תואיצמה ןמ םיתפומו
ונא הכלהלש חסונה אוה אוה ,תוישונא תוערכה ןה תוערכההש יפ לע ףא ,הרותה ןמ םיעובקה
תוושהל ןתינ .ךכ םירבדה ןיא תירוטסיה הניחבמש ןכתיש ףא לע ,יניסמ ןתינש חסונכ ותוא םיאור
ידי לע הרותה בתכ הנתשנ םאה םיאנתה תקולחמ יבגל , (74)יקסביינק ח"רה ירבדל הז ןורקע
בתכל הניש ארזעו ירבע בתכב הנושארב הבתכנ הרותהש ורמאש םיאנתה םתוא תעדלש ,ארזע
תירוטסיה הניחבמ יכ םא . (75)ךליאו ןאכמ תוזוזמהו ןיליפתה ,הרותה ירפס לכ ולספנ ,תירושא
בתכ םאו ,ירושא בתכב בותכל שיו 'ךכ אלא הרות ןיא וישכע' ,הכלהל ךא ,ירבע בתכב הרות הנתינ
ונבר השמ בתכש הרותה רפס ונימיב הלגתמ היה וליאש אצוי ךכמ .לוספ הרותה רפס ירבע בתכב
!יתכלה שומישלו האירקל לוספ היה ,הרובגה יפמ


ארזע רפס וא הרזעה רפס
םישוריפ יקוליח ףאו ,ארזע/הרזע :חסונ יפוליח שי 'םירפסה תשולש' לש אתיירבה שוריפבש וניאר
לכו .רפוסה ארזע לש רפסב רבודמש וא ,שדקמה תיב לש הרזעב םיחנומ ויהש םירפסב רבודמ םא
עודמ לאשנש הבושתב ם"במרה ירבד ןייע הפ לעבש הרות יבגל לבא ,בתכבש הרות ןיינעל הז
הנשמה רפס אלהו' ,הנשמב הבותכ איה דציכ הלמ חסונב (א"ע הצ תובותכ) ארמגב םימכח וקפתסנ
תוא הב ןיאש איה הרזעה רפס הנשמה יכו' :ם"במרה בישהו . (76)בותכ דציכ ואריו וב ונייעי ,'ונינפל
ןמ אלה תנוזינה וא תנוזינ הנשמב שודקה וניבר בתכ ךאיה םיעדוי ונא ןינמו ,הריתי וא הריסח
.'םירפסה ןמ אל םינקזה

י"כב ךכ) 'הרזעה רפסב וליפא 'א תוא ןיהיגמ ןיאו' :ד ,ג ,ןטק דעומ הנשמב אבומ ,'הרזע' הז חנומ
:ןכנימ י"כבו] היצנו סופד ב"ע חי ילבבבו ,היצנו סופד ימלשוריבש הנשמב ,ילופנ סופדב ,ןמפיוק
םילשורי ,ק"ומל םינושאר ץבוק :ךותב ,ה"מגרל סחוימב ,ף"ירב ,תולודג תוכלהב ןכו ,[הרזעה ירפסב
תוכלה םייח תוחראבו ס ןמיס ובלכב ,ג"יה ז"פ ט"וי תוכלה ,ם"במרב ,לוכשאה 'סב ,וצ 'מע ,ו"כשת
תסרג ךכ - 'ארזע [רפסמ] רפסב' .([םירפוס יקודקד ןייעו] ה"ע ןיואל ג"מסב ,ז תוא דעומה לוח
ת"ס' :(םש) י"שרל סחוימה שריפו .('הרזע' הסריגל םג םינייצמה) יריאמהו ,י"שרל סחוימה שוריפה
.'הלוג ירפס לכ םיהיגמ ויה ונממש הרזעב היה הגומ רפס 'יפו ,'הב ,הרזע יתעמש ינאו .ארזע לש
רפס' :י"שר שריפו .'ללגנ אוה ותלחתל הרזע רפס בקעי רב אחא בר רמא' :ב"ע די ארתב אבבבו
ןווכתה הארנכ הזלו .'כ"הויב ג"הכו להקהב ךלמה תשרפ הרזעב ןירוק ובו השמ בתכש רפס - הרזע
,ח"וא ,י"בב וירבד ואבוהו ,כ"הויב ג"הכה וב ארקש ת"ס אוהש םישרפמ שיש איבהש םייח תוחראב
,ו ,וט םילכ םג הארו .ה"פ 'יס ןשדה תמורתלו א"בטירל םש ןייצש המ הארו .ה"מקת ןמיס ףוס
יבר םשב הייח רב םוחנת יבר אחא יבר' :ג"ה ד"פ םילקש ימלשורי ; (77)ה"פ מ"ב םש אתפסות
רב רב הבר רמא' :א"ע וק תובותכבו , (78)'הכשלה תמורתמ ןרכש ןילטונ הרזעה רפס יהיגמ יאלמש
ןירדהנס ימלשוריב .'הכשלה תמורתמ ןרכש ןילטונ ויה םילשוריבש םירפס יהיגמ :ןנחוי 'ר רמא הנח
ןאכמו .'א"ע לש ד"ב יפ לע ,הרזעה רפסמ ותוא ןיהיגמו 'וכו ומשל הרות רפס 'תוכו :ו"ה ב"פ
. (79)א"ה ג"פ םיכלמ תוכלהבו ,ג"ה ז"פ ,ת"ס תוכלה ,ם"במרב

רפס לע ארונטרבמ הידבוע יבר איבהש רופיסה תותימאב בר קפס יאלוזא ד"יח ברה ליטה רבכ
,[ז"כקת םדרטשמא] ךוניחה רפס םע ספדנש שמוחב אבוהש רופיסה םג אוהש ,םיב עבטש ארזע
,אינוגרוב תוכלמב היהש ארזע רפס לע עמשש הממ ,יולה ןמ םחנמ 'ר לש ההגהב ,יחיו 'פב
לאפר 'ר םג .הידבוע וניבר ךרע ,םילודג תכרעמ ,םילודגה םש ןייע ;ותוארל עסנ ם"במרהשו
אבומ הזה רופיסה .וללה םעה ןומה ירופיסל ןימאהל ןיאש בתכ ,הנ ןמיס ,םיבר םימ ת"וש ,הלודלימ
, (81)תוריתיו תוריסח תמישרל ףרוצמ 'בתכמ'ב ואצמש , (80)ןזיוהלימ ןמפיל בוט םוי 'ר ידי לע
שמוח'ב ואצמש ,הניב ירמא קלח ,םיניע רואמ ,םימודאה ןמ ע"ר לצא םג רופיסה רוקמ אוהש הארנו
רופיסה .ההז רופיס בותכ היה וחתפבש ,ןושש המלש 'ר ןובזעב הרריפב הארש 'די בותכ ןומדק
םיסורטנוקב שמוח יתבתכו' ,לארשי יהלא תואבצ 'דל אניקש ,ןושאר ףוגב ם"במרה ידי לע רפוסמ
הדכלנשכו ,תיבה ןמזב םילשוריב ויהש םירפס ד"כ ללוכ אוהש םירצמבש עודיה רפסמ קתעומ
ךלהש אוהו ,'ןיכמוס ונא וילעו םירצמ ץראב יבש אבו רפסה םשמ חקול ןילרק ךלמה י"ע םילשורי
םש אצמנש יתרקחו יתשרד יכ' ,הכזאש רהנ לע תבשויה ןוליי תנידמל תפרצב רשא אנוגרוב תוכלמל
יתאבהש רפסה םע רבדו רבד לכ תנווכמ יתאצמו לודגה ןהכה ארזע שדוק די בתכ וניקולא תרות
.'...ימע

,שמוחה רעשב ראותמה יולה ןמ םחנמ 'רב ותוא הלתו ,ל"נה שמוחה ןמ רופיסה תא איבה א"דיחרה
םש ןייצמ םחנמ 'ר אלהו ;םיניע רואמ רפסב אבומה אוהש ריכזה אלו ,'ינרותה קדקדמה'כ ;םש
וריכזה אלש ,הז רפס םש תרכזהמ א"דיחרה ענמנש אלא תאז ןיא .םיניע רואמ רפסמ קיתעמ אוהש
הארנכו ,ארזע רפס . (82)א"דיחרה איבהש יפכ ,ומירחהל י"בה ןרמ לש ונוצר תמחמ ,םילודגה םשב
ןייע ,בתכש הרות רפס לע ונל עודי ם"במרה ירבדמ . (83)א"מרה ידי לע םג רכזנ ,ל"נה יפ לע
.'וכו הרוסמבו םימעטב ,דוקינב ,ונייה ,בתכש 'שמוח' לע רבד רסמנ אל ךא ,ד"ה ח"פ ת"ס תוכלה
,ויבא ידיב היה אל םגש ןאכמו ,ודיב היה אל הרותה יבגל םגש עמשמ םהרבא 'ר ונב ירבדמ הברדא
:אצ ןמיס ,ם"באר ת"וש ןייע ,ןיטולחל חוטב חסונ
,תומותסהו תוחותפה תוישרפה רבדב םירפוסה ןיב םיקוליח הברה שיש םיאור ונא
וארקנש ל"ז הארוה ילעב וניאר רבכו .הז ןיינעב הברה םינוש לארשיב םיאצמנה םירפסהו
לכונש הרזעה רפס ונמע ןיא יכ ,םעט לש רבד אוהו .וללה םירפסהמ דחא לכב םדמעמב
המ לוספנש דע הילע םימיכסמ לכהש הלבק הז ןיינעב ןיאו ,רבדה תא ונממ קדקדל
.התוא רותסיש


:תורעה


וא םירפס יקלח ינפ לע םימלש די יבתכל וא םירפסל תופידע ונתנ םירידהמש וניצמ .1
.םלש וניאש רבדב אתועיר שיש ובשח אמשו .רבדב ןויגה אוצמל השקו ,די-יבתכ יעטק
עבטה ךרדמ םה רתוי םיקיתעהו םימודקה תורוקמה אקוודש דואמ חיכש םינפ לכ לע
תוטיש םוכיס .םירידהמה תולצע ךותמ אלא םתחנזה ןיאו ,םירסחו םיעוטק ,םייוקל
,גל ,היידב ,ןיטנווק ,יקסבושריו ,סאמ ,רנבירקס ,קראלק ,ןאמכאל) םיגולוליפה
,םיטסקט תרדהה יכרדב (גנירידו גרג ,טרקיר ,ילנמ ,ילאווקספ ,רוואניו ,ירפ ,גרבסלא
,ב אובמ ,א קלח ,ז"כשת םילשורי ,(היצטרסיד) הריש קרפ ,הירא תיב יכאלמ לצא האר
'מע ,טסקטה תרוקיב תייעבו תירבעה תורפסהו ,וימרזל טסקטה תרוקיב עדמ :ד קרפ
תרוקיב לש הקינכטה לש ולא םיניינעב טעמ ובתכ תירבעה תורפסה םוחתב .161-148
א"א ,לטנזור ש"ארה ,ןמרביל ש"רה ,ןייטשפא נ"ירה ךכב וקסע רקיעבו ,טסקטה
,םיטסקט ירידהמ המכו המכ הז ןינעב וקסע ז"כשת רחאל .טדימשדלוג 'דו ןייטשלקניפ
תיעוצקמה הניחבה ןמ .אנהכ 'מו ,סקופ 'צ ,לטנזור 'ד ,לגס 'א ,ןמדירפ י"ש ןוגכ
,גרבסלא 'ס לש אוהו ,דחא רמאמ קר םסרופ תירבעה ןושלבש ינמודמכ תיגולוליפה
'מע ,(א"שת) בי ,ץיברת ,Dom Henri Quentin לש םיטסכטה תרוקיבל המלשה
רפס שוריפ לש חסונה תרוקיבל תומדקא ,יקסבושריו 'ח םג ךכב ןד תצקמב .293-281
,קה 'א דוע ןייעו .264-257 'מע ,(א"ישת) זכ ,ץיברת ,רוהנ יגס קחצי 'רל הריצי
תרוקיב) 192 'מע ,(XXX) ו ,רפס תירק ,הבווש 'מ .XXX 'מע ,אובמ ,וטסיראל הקיטאופ
,(XXX) די ,רפס תירק ,טדימשדלוג 'ד ;(דרפלא יפלאר לש םיעבשה םוגרת תרודהמ לע
ןופ ךירלוא ,הבווש 'מ .(םיעבשה םוגרת תרודהמ לע תרוקיב) 32 'מע
.טכ ,זכ תונוילג ,(XXX) ג ,םיינזאמ ,ףרודנלמ-ץיבומליו

םהילע רובעי אל םיברה יכ ,םירפסה בורב ונייעי' :הכ ,ג רמאמ ,ירזוכה ,יולה י"ר .2
.'בורה תעדל ובושי טועימה ,וקלחישכ ,םיקיתעמב השעי ןכו .םידיחיה וחיניו ,בזכה

,הריש תומש ,אתליכמ) 'בותכה הניכש' ל"זח ורמא ,דובכה ינפמ םייונישה לע .3
שי .(81 'מע ,ץיברוה תרודהמ ,דפ ,רבדמב ירפס ;135 'מע ,ץיברוה תרודהמ ,ד השרפ
ןב עשוהי יבר] א ,גי ר"ומש) 'םירפוס ינוקית' םהל וארקש םיארומאה ירבדב תונושל
,םש םג ןייעו ,א ,דבכ ךרע ,ךורעב הארו ,זט חלשב אמוחנתו [ןומיס 'ר] ז ,טל ר"רב ,[יול
.177-170 'מע ,ג"כשת םילשורי ,י"אב תונוויו תינווי ,ןמרביל ש"ר :הארו ,(א ,רטע ךרע
.ןאכ וננוידל ןינע וניא הז לכ

ולטבתנש תואסרג םהב ויהש םירפס וזנג וא ולטיבש וז אתיירבמ קיסהל ןיאש ןאכמ.4
,תורודה תצורמב םיאצמנה די-יבתכ לע הזמ שיקהל ןיא אליממו ,םירפס בור דגנכ בורב
,בל ,א קלח ,שיא ןוזחה תורגא ץבוק ןייע ,וזנגנש וא םילטבתמה ןמ ויה אמש שושחלו
לע הנורחאל ררועתנש חוכיוול הז ןיינעו וז אתיירב ךימסהל רשפא יאש ןכש לכ .ע"צו
ןיא .'רשא ןב רתכ' וא ,'בלח רתכ' וא ,'הבוצ םרא רתכ' הנוכמה שמוחה לש וסוחיי
תליהק ינב וסחייתה הבש השודקהו הלועמה הרימשה תא תוארל ןכתיי אלש רמול ךירצ
.'הזינג'כ ,רוביצה ןמ וב בחרה שומישה תעינמו ,םינשב תואמ הז ,'רתכ'ל הבוצ םרא
הנורחאל התלעוה אלמלא הריכזהל ךרוצ היה אלו ,םעט תרסחו ןויגה תרסח וז הרבס
א"ל 'יס ח"וא) השירד ןייעו' :בי 'מע ,ה"נשת םילשורי ,'הרות תעד' יסומלופה סרטנוקב
ןיליפת ואצמש הממ ת"ר רדס רותסל ןיאד [...] ל"ז ת"רו י"שרד אתגולפה ןינעב (א"קס
ןתואב ןבתכש ןויכ ויה ןילוספש רמימל יצמ ת"רל הברדאש ,י"שר ירבדכ לאקזחי רבקב
.ל"כע "קידצ לש ורבקב ןינמטנו ןירבקנש ןילוספ םירפס ןידכ ורבקב ורבקנ ךכלו ,רדסה
אלו רוגסו ןומט היה [בלחבש רשא ןב רתכ] הז רפסש ןויכד ד"נב רמול ןכתי הזל בורקו
השודקב הלועמ הרימש תוושהל ארגיא ןיספרמ הז ירהו .'ויפ לע גוהנל וב ושמתשה
!רבקב רפס תרובקל םינש תואמ ךשמב תסנכ תיבב

תכאלמבכ ,ל"צכ] אגוז .'וכו יעבר םרכ' :(ד"ע הנ) ,א ,ה ,ש"עמ ימלשורי ןייע .5
'רל הנווכהש ,16 'מע ,ח"שת םילשורי ,הנשמה חסונל אובמ ןייטשפא נ"י ןייעו ,המלש
ינתינ המ 'רל לאש [דרגנש ,ג ידירש םירכינ ןדייל י"כבו ,אייח 'ר ינב היקזח 'רלו הדוהי
ר"ב קחצי 'ר אוה] אבור קחצי 'רל ןולאש ןוקפ ןול 'מא .יעבר עטנ וא יעבר םרכ
אניינתו ,יעבר םרכ אימדק :ןול 'מא .ןולאשו ןוקפנ .אתינתמ לכ היל תנחבד [ימידבא
'יינתמ לכ ןונחב אלד אבור קחצי 'רד יומויב ןווהד איבסל לבקמ אריעז 'ר .יעבר עטנ
וניצמ םינוש םיטרפבו .16-13 'מע ,םש ,ןייטשפא נ"י ש"מ הסריגלו שוריפל ןייעו .'הינימ
יפל ,ב"ע גנ ןיבוריע ןייעו ,א"ע זע תבש ןייע ,קפסב וראשנש שיו חסונה לע ורקחש
ומצע יברש ,ןכנימ י"כו ,25-25 'מע םילשורי ,ןיול מ"ב 'דהמ ,ג"שר תרגא ,ג"שר תסריג
,תינוזינה הנמלא וא תינוזינ הנמלא ב"ע הצ תובותכ ןייעו .הנשמה חסונב קפוסמ היה
ם"במרה ת"ושו ,א"ע גנ ףד ,ב"עת םדרטשמא ,תובושתו תורגא) ם"במרה לאשנו
אלהו ,םהל קפתסנ עודמ ,(720 'מע ,ב"מת ןמיס ,ב ךרכ ,XXX םילשורי ,ואלב תרודהמ
איה הרזעה רפס הנשמה יכו :ם"במרה בישהו .בותכ דציכ וב ונייעי ,ונינפל הנשמה רפס
תנוזינ הנשמב שודקה וניבר בתכ ךאיה םיעדוי ונא ןינמו ,הריתי וא הריסח תוא הב ןיאש
םיבר תומוקמבו ,8 'מע ,םש ,ןייטשפא ןייעו .'םירפסה ןמ אל םינקזה ןמ אלה תנוזינה וא
רקיעב .ארקמה ירפס יבגל גוהנה ןמ םינוש ל"זח ירפסב הערכההו רוריבה יכרד .םש
לע וכמסש םימכחה תמועל ךא ,הרותה יניד לככ ,בורה חוכמ הזב םג ןודל שי רבדה
ןיעכ תקולחמ ,תואחסונה לש םיפוליחבו םייונישב וארש םימכחה ןמ םיבר וניצמ ,בורה
תובושתב תאבומה ןואגה תבושתב ומכ ,תוקיפסה ןידכ הזב ונדו ,םיקסופה תקולחמ
יאסריג והב וגילפיאד ןויכ כ"פעאו' :גכק ןמיס ,ז"פרת םילשורי ,ףסא תרודהמ ,םינואגה
,רוטיעב ןכו ,'ןנידבע אלוקלו אבור רתב לזימל אתלימ אהב חכ אכיל ,ארקיעמ ווהד
ןנידבע אלוקל ,יאסרג יגילפד ןויכ ןכ יפ לע ףאו' :ןינע ותואב ,ינימש רמאמ ףוס ,א"ח
'מע ,הל ןמיס ,תובושתה קלח ,ןיטיג ,םינואגה רצוא ןייעו) 'ידבעשממ היב ןניבגמ אלו
מ"מרו ,ול ללכ ,תיחה תכרעמ ,XXX ,דמח ידש רפס ,ינידמ ח"ר הארו .(םש ןייוצמהו 15
אל כ"ממר) ואיבהש ,ז 'מע ,אובמ ,כ"שת םילשורי ,םיחספ תכסמ ,המלש ארמג ,רשכ
םי) ל"שרהמה ,(ה ןמיס ,םובי ,ףסוי תיב ת"וש) וראק י"רהמ ןמ ךכ (!ח"דשה תא ריכזה
מ"רהו שיקריס י"רה ,(וס ןמיס ח"פו ,הצ ןמיס םשו ,טצ ןמיס ג"פ ,ןילוח ,המלש לש
,הזב וריעהש םירבחמל םינויצ וישכע ןייעו .קפסכ ןניד תואחסונ יפוליחש רמול ,רפוס
,507-495 'מע ,ו"נשת םילשורי ,ירבעה רפסה תודלותב םידומע ,לגיפש מ"י לצא
םיפוליחבו תואסריגב גוהנה ןינעל הברה ריעהש דחוימו דחא .הזב וריעהש םירבחמל
רשיה רפסל ותמדקהב ,םת ונבר אוה ,הז ןינעב םיבר םיללכ וירבדבו ,םהב ולפנש
אלש ,וירבדכ ,היה וגהנמ) ןואלממ םלושמ 'רל ובתכנש ולאב דחוימבו ,ויתובושתבו
ןייע ,קפס גהנמ הזב גהנו ,תפרצ ימכח תסריגו ותסריג תא הנוש אלא וימימ רפס קוחמל
האר ;חרזמה תוצרא ימכחמ היה םלושמ 'רו ,93 'מע ,ז תוא זמ ןמיס ,XXX ,ת"ר ת"וש
'מע ,ג"נשת םילשורי ,םתפוקתו םינואגה תרות :א"ח ,םינואג לש ןתרות ירפסב ש"מ
.ןוגה רדסב וירבדמ םיאצויה םיללכה תא רדסל היה יוארה ןמ .(237

,וז הלאשב םינוידה לכל םינויצ םשו ,706-692 'מע ,4 הרעה ליעל ,ןייטשפא ןייע .6
האר הז ןיינעב תושדח תונקסמו ולא תויגוס ירואיב .הז ןיינעל ואבוהש תויארה לכו
.29-20 'מע ,תמדוקה הרעהב ל"נה ירפסב ש"מ

רחאמ' :'הנשמה לש המוסרפ' קרפב ,224-213 'מע ,(3 הרעה ליעל) ןמרביל ש"ר האר .7
לש הרקמב םעפ קדבנ הנשמה רפסש תידומלתה תורפסה לכב םיאצומ ונא ןיאש
רומג ןוחטיבב טילחהל םיאשר ונא ,תמיוסמ הסריג ןיינעב תוקיפס וא תותגולפ
,תרחא ךרדב המסרופש תויאר איבה תאז תמועל .(216 'מע) 'בתכב םסרופ אל רוביחהש
תיבב 'םיאנת'ה ידי לע התנשנש ,הנשמה לש העובקו הרודס הרודהמ ,הפ-לעב ונייה
.שרדמה

.ורתי תשרפ םג ןייעו ,אראו תשרפ ,(ח"עש היצנו ,תודי יתש :ךותב) הרות רוא .8

המ האר ,העש יפל וחילצה אל ותוהזל תונויסינהו תעכ עודי וניא הז סופד ,בגא .9
י"כ לש תילימיסקפ הרודהמ ,הבהא עדמ םירפסה ,ם"במרהל הרות הנשמב יתבתכש
.105 הרעה ,60 'מע ,אובמ ,ז"נשת דנלבילק-םילשורי ,577 דרופסקוא

עודיכו ,ןאכ וניוצש חסונ ייוניש םשמו 423 'מע ,ש"ת ןילרב ,ןייטשלקניפ תרודהמ .10
השלש' ,ןומלט 'ש ןייצ ,וזה אתיירבה שוריפב תונושה תועדה תא .םהירחא קודבל שי
םישוריפ םהיניב ,264-254 'מע ,ה"כשת םילשורי ,לגס צ"מ רפס ,'הרזעב ואצמ םירפס
הרצק ירפסב אתיירבה חסונש הנעטה לע ססבתמ ולש ושוריפ .םירזומו רחש ירסח
תרודהמ תא האר אלו ,םולש שיא תרודהמב שמתשה אוה לבא ,תורחאה תואחסונהמ
עקרהו ןושלה ,רשטוק 'י :דוע ןייעו .םש חסונה ייוניש תאו ,םינפב אבומכ ןייטשלקניפ
,65-58 'מע ,ט"ישת םילשורי ,חלמה םי תוליגממ המלשה והיעשי תליגמ לש ינושלה
.464-462 'מע ,םשו
ואצמ') ןלהלו ןאכ חנומה רואיב הארו .ןלהל האר ,ימלשוריה תסריגב אוה ןכו .11
.165 'מע ,3 הרעה ליעל רכזנה ,ןמרביל ש"ר לצא ,('בותכ

,ןלהל האר ,םירפוס 'סמבו ימלשוריבש ומכ ,'בותכ ואצמ' :םשו ,שבושמ םושירה .12
.םש וילא ןייצש המ לכו ,11 הרעה ליעלדכ ןמרביל ש"ר לצא הארו

;(ימלשורי תודגה רוציק) 428 'מע ,XXX ,א"ח ,רטכש יזנגב דוע האבוה אתיירבה.13
;40 17 ;40 118 :'סמ ,םילשוריב ימואלה םירפסה תיב די יבתכ ,םירבדל לודגה שרדמ
י"שרל סחוימ ;זפ 'מע ,ג"ח םיטוקילה רפס ,טוהנירג ;46-45 'מע םולש הונ ;40 411
;62-61 'מע ,כ 'יס ,הנשה לכ לש םירדסה רדס ,לוכשאה רפס ;טכ ח ,א םימיה ירבדל
ז"בדרה ת"וש ;דפר ןמיס ש"בירה ת"וש ;בלר ןמיס ן"במרל תוסחוימה א"בשרה ת"וש
רפוסה ןאסח 'ר תרגא ןייעו .וק ןמיס ,ונאפמ ע"מרה ת"וש ;(אק) בעק ףלא ד"ח
רפוסה תרגא' ,והינב 'מ ידיב בושו ,ו-ג תרבוח ,(ח"צרת) דנ תרבוח הלוגסהב המסרפתנש
את 'י :האר וז תרגא לע .229-189 'מע ,(XXX) אי ,תונופס ,'יקינולאשמ ןסח םהרבא יבר
'מע ,(ג"משת) המ ,רפס תירק ,'היפעלובא ריאמ 'ר לש תיתורפסה ותריצי' ,עמש
הימחנ 'רו ,43 הרעה ןלהל ןייוציש ,הנוהכ יתב ת"וש ,ןהכה י"ר :דוע ןייעו .126-119
.אכ ןמיס ד"וי ,הימחנ ירבד ת"וש ,אנווורבודמ

בתכ םדגנכו .ז קרפ ,ח"כרת הניו ,דופא השעמ ,ידופאה השמ ר"ב קחצי 'ר תעד ןכו .14
בקעי לארשיב םינפל היה ומש רשא שיאהו ,והימריל ושוריפל המדקה ,לאנברבא י"רה
.ה"פר-ד"פר היצנו ,תולודגה תוארקמל המדקהב ,םייח 'ן

'ר לע ירוביחב טעמ הזב יתבחרהו ,הפ לעבש הרות לש תודוסיה ןמ אוה הז ןיינע .15
רמאמב הנורחאלו ,440-438 'מע ,ג"משת םילשורי ,םידרו תניג ת"וש רבחמ יולה םהרבא
.41-25 'מע ,(ו"נשת) ג ,ןויגה ,'הפ לעבש הרותה ירקיעב דוסי יקרפ'

.א"ע א ,ג"כרת רימזיא ,רפס תירק ,יריאמה םחנמ 'ר :האר .16

לבא ,'...םתעד יפלו ,בורה רחא םהב וכלהו' :ק"דרה ירבדב יריאמה ארקש רשפא .17
ןכו .'םתעד יפל' :ונינפלכ חסונה ,יתקדבש ,םימודק םהמו ,ק"דרה שוריפ לש די יבתכב
,ב"נשת XXX ,ןהכ םחנמ תכירעב ,רתכה ,תולודג תוארקמ לש השדחה דוסיה תרודהמב
שריפש עמשמ ,9 הרעה ,165 'מע ,(3 הרעה ליעל) ןמרביל ש"רה לש ונושלמ .די 'מע
םהב וכלהו' :ק"דרה ןושל לעש ,םתעד ערכהב ושמתשה בורב שומישבש ק"דרה ירבד
.תירוקמ םהל התארנש הסריגה ,רמולכ :ףיסוה , 'םתעד יפל בורה רחא

.63 הרעה ,ןלהל םהילע האר .18

חסונה תא לבקל ה"מרה הטנ ,ה"ע הנ ,י"קת יצנריפ ,הרותל גייס תרוסמ ורפסב .19
,הרות רוא ,ונאזנול יד ם"רהמ ומשמ איבה ןכו ,(ו ,הכ 'רב) 'םשגליפה' יבגל ל"זחב
תקולחמ איבה ,א"ע דל ,םש ,(א ,ז 'מב) 'תלכ' ןינעל ןכו .א"ע ה ,ט"ית םדרטשמא
ןאכ ףאש עמשמו ,רסח אוהש העדל תעייסמ השרדהש ןייצמ אוהו הרוסמבו םירפסב
וליאכ איבה אשנ 'פ הרות רואב עודמ ןבומ וניאו ,ל"זחב אבוהש חסונל הטונ אוה
,XXX ,הנוהכ יתב ת"וש ,טרופפר ןהכה י"ר ךכ לע דמע רבכו .השרדל שח אל ה"מרה
,ז"לשת םילשורי ,הבוצ םרא רתכ ,ראיורב 'מ הארו .הריתסה לע השקהו ,בכ ןמיס ,ב"ח
,ןמגילז רפס ,'ארקמב חסונ יפוליחב ל"זח לש םלופיט ךרד לע' ,לטנזור 'ד .88 'מע
חרזמ ימכח ןיב תינורקע תקולחמ' הז ןינעב תוארל שקיב ,401 'מע ,ג"משת םילשורי
:ורמאו ,הפידע דומלתה תודעש הטישב וקיזחה זנכשאו תפרצ ימכח וניתובר .'ברעמל
'ס"שה לע קלוח תרוסמה' ,(םריבעמ ה"ד ,ב"ע הנ תבש) 'ונלש םירפס לע קלוח ס"שה'
דגנ םדיבש דומלתה לש חסונלו תונקיידל חוכ ונתנו ,(אשנהו ה"ד א"ע גל הדנ)
הנוש התיה לבב ינואג לש םתטיש ,חרזמב הז דגנכ .םהידיבש 'םיקייודמה םישמוחה'
חסונכ הוארו ,ארקמבש חסונה ינפמ דומלתה ןושלב הסריגה תא וחד שרופמבו ,ןיטולחל
בר תבושת לע וירבד ךמס לטנזור .םידימלתו םיקיתעמ לש םתונקייד יאמ לובסל יושעש
םשו ,113 'מע תוכרב םינואגה רצוא ,חע ןמיס םינומדק םינואג תובושת) ןואג יאה
רבכ .התוא םיחיכומ םניא תורוקמה ךא ,בלה תא תכשומו האנ וז הרבס .(6 'מע הליגמ
השק' :ב"ע הנ תבשב וירבדמ אצויכ ,וז הטישב ךלוה וניא י"שרש ומצעב םש ריעה
אתלימ אהל ןניסרג אלו אוה לודג תועטש ינא רמוא יכ ןאכ רכזנה םכחה םש יניעב
ןייע] .''וכו הלודגה הרוסמב םגו םיריבעמ ביתכ םיהגומ םירפסב ירהש [דומלתב ונייה]
ןילבולמ ם"רהמב אוה טושפה שוריפהו ,י"שר ירבדב ושקתנש ,םש א"שרהמו ל"שרהמ
שוביש םהש עובקל ישוק ןיאש דומלתה םתס ירבד ןיב י"שר ןיחבהש רמול ,םש
ודכנ םג ןיחבהש תומכו ,םהיגהל ויניעב השקש םכח לש ומשב םירבד ןיבו ,םהיגהלו
איהש הטישב ךלוה ,חרזמה ימכחמ ,א"בשרה ינש דצל .[רשיה רפסל ותמדקהב ת"ר
םינואגה .תנווכמ הניאו תבשייתמ הניא הקולחה םצע ,ןיד ןמ רב .וירבדל תיזנכשא
ןניאש תואסרגהש ורמאו ,םיקוספ תואבהב חסונב ועט םימכחש תורשפאה תא וללש
םירקמ םנשיש ךכ לע םיקלוח שי םולכו ,ןה םידימלתה וא םיקיתעמה תמשאב ,תוקיודמ
ונא ןיא ןיידעו ,אדירג טוטיצ רדגב ןהש תואבה לש םירקמל קר םתנווכש טושפ .ולאכ
יוניש וא יניינע שוריפ הנממ אצויש דומלתב הסריג לש הרקמב םירמוא ויה המ םיעדוי
אבומ חסונ אצמנב ןיא חרזמה ימכחו םינואגה תעדלש חכוה אל .ןיד רקיע לע עיפשמש
לכ םתעדלשו ,חסונ ףוליח לש הניחבב ארקמה ירפס חסונמ הנוש אוהש ל"זחב
,םינואגה ירבדב העש יפל וניצמ אל .םיקיתעמ ישוביש קרו ךא םה םיאצמנה םייונישה
אצוי חסונהש םיקוספ חסונ לש תואבומ ןיינעל םירבד ,לטנזור לצא ןיוצש המ לכבו
.ןיד רקיעב ןהו תושרדב ןה ןיינעה ךותמ

םוליצה תרודהמב .577 דרופסקוא י"כ - הגומה רפסה חסונמ קיתעמ יננה .20
,ה"לר םדוק ,ימור ,ןושארה סופדל הוושומו ,וסר-הסר 'מע ,ז"נשת דנלבילק-םילשורי
.םיידרפסה םיסופדהו
,'הבוצ םרא רתכ םישמשמ אעאיוב ןבו רשא ןב' ,ם"במר ,ינולא 'נ לש ותנעט לע .21
בישה ,םינש הברה ינפל םילשורימ אצי רתכה יכ ,370-348 'מע ,(א"משת) נ ,ץיברת
,(טי) ד ,ח"ס תונופס ,'היתוכלשהו הבוצ םרא רתכ לש רפסה תכאלמ' ,רצלג 'מ ןגוהכ
הז יוטיב יכ שרופמ ,ח ,ז ,םשו ,'םינש המכ' :ג ,ז 'כזל ןייצו ,276-167 'מע ,(ט"משת)
!הנש םיעבש לש ןמז קרפ לע רבדמ

.היגמה י"כב 'של לעמ ףסונ .22

תואחסונב .ה"לר-ל"ר ימור ןושארה סופדהו לאיתלאש 'ן ידרפסה סופדב םג ךכ .23
.'הברה םינש וב קדקדו' :תורחואמ

.וז הלמ אלב םג ךכ ושרפל ןתינ יכ םא ,רורב היהי טפשמהש ידכ ףיסוהל הארנ ךכ .24
,ונממ ןיהיגמ ויה ,וילע ןיכמוס ויהש 'לכה' לע רזוח 'וקיתעה'ו 'והיגה'ש םירבדה תנווכ
העברא וב ויה ירהש ,הרות רפס היה אל הז רפסש רורב ןאכמ .ונממ םיקיתעמ ויהו
םירפס' םיקסופה ןושלבו ,סקדוק וא ףחצמ הנוכמה) שמוח אופא היהו ,םירפס םירשעו
.('םיפד םיפד םיבותכה

רפסמ אוהש יפכ ,בלחב ותויהב ינדעה הידעס 'ר והאר 1479/ט"לר תנש ינפל .25
,דרופסקואב הנאילדובה תירפסבש י"כב אצמנה הרות הנשממ הבהא רפס לע ושוריפב
ןלהל האבומה ,א"ע 196 ףד ,ט"לרה תבטב ח"כב הלחה ותביתכ) 620 'סמ ראואביונ
תנידמב םויה אוה ןיידע ל"ז [ם"במרה] ןואגה וילע ךמסש רפסה' :(120-119 םיפדב איה
יפ בותכמו תיאפד תאלת הקרו לכב קר ילע בותכמו 'גאתלא הומסיו בלח איהו הבוצ
השולש העירי לכב ,ףלק לע בותכ אוהו ,'רתכ'ה ול ןירוקו) רשא ןב והיגהש הר'כא
ינאו' :הידעס 'ר ףיסוה 'גאתלא :לומ ןוילגבו .(רשא ןב והיגהש ופוסב בותכו ,םירוט
י"כ ,הז שוריפמ ינש קתעהב .'הבוצ תנידמ איהש ,ןמזה הזב בלחב ויתיאר ימצעב
םויה אוה ןיידע ל"ז ןואגה וילע ךמסש רפסה' :ב"ע 138 ףד ,619 ראואביונ ,דרופסקוא
רשא ןב ןרהא ינא הר'כא יפ בותכמו [...] 'גאתלא הומסיו ,בלח איהו הבוצ תנידמב
תירפסב וב יתנייעש דיה בתכ ףוגמ יתקתעה .'וב יתארקו ויתיאר ינאו 'וכו ויתהגהש
הרותה חסונ ,רבוקנפ 'י לצא הז לכ לע הארו .ו"נשת טבשב ,דרופסקואב הנאילדובה
'אנת'ה יזנכשא ףסוהי 'ר םג .95 'מע ,ג"נשת םילשורי ,(השדח תודע) הבוצ םרא רתכב
רשא ןב לש ומצע רפסה יתאצמ' :והארש דיעמ ,ןכמ רחאל םינש האמ טעמכ ,תפצמ
יתאצמו ,ורפסב בתכש ומכ תומותסהו תוחותפה תוישרפ ונממ [ם"במרה] אוה קיתעהש
'היתחתש הטישב הדגנכ ליחתהו הטישב תחא הבית אלא בתכ אל תובר 'ימעפש וב
ףד ,1664 'סמ ,דרופסקואב הנאילדובה י"כ ,םשש ןופולוקה ןמ תצק קיתעה ףאו ,'וכו
ימואלה םירפסה תיבב םג .ל"נכ דיה בתכ ףוגמ יתקתעה תאז ףא .ב"ע 123
'סמ ,ם"במרה לע הידעס 'ר לש ורואיבמ די בתכב קתוע שי םילשוריב יאטיסרבינואהו
גלטוק אל הז י"כ) ליעלד ינשה קתעהבכ וחסונו ,א"ע בק ףדב הזה עטקה ובו ,80 1179
י"כ .ןיינעב םיקסועה לכ וילע ועדי אל ךכ םושמ הארנכו ,היקתפב קר םושר אוהו ןיידע
ד"מל ןמיירפ ח"א לש בתכמב רכזנו הנש םישמחמ הלעמל ינפל הירפסה י"ע שכרנ הז
לש י"כ ונלש תימואלה הירפסה השכר המ ןמז ינפל' : 1944/ד"שת רדאב 'גמ וטוסאק
,תונופס ,'וטוסאק תומישר רואל הבוצ םרא רתכ' ,רפוע 'י האר ,'ינדע הידעס 'ר רואיב
.(338 'מע ,(ט"משת) ,(טי) ד

יזנכשא ףסוהי 'ר ;ד"מרה תנשו ט"לרה תנש ןיב ינדעה דוד ר"ב הידעס 'ר :םהב .26
םינשה ןיב ,ידאמע ןהכה םרמע ר"ב ישי 'ר ,מ"ש-כ"ש םינשה תוביבסב ,'תפצמ אנתה'
ךומסה ןמזה לע ;ח"נארה - םייח 'ן והילא 'ר םריכזהש םישנא ; 1604-1566/ד"סש-ו"כש
The Natural History ,לסאר רדנסכלא ילגנאה עסונה רפסמ , 1793/ג"נקת תנשל
לע םירפסמ םש םידוהיהשו ,בלחב רתכה תא הארש , of Aleppo, London 1794,
תומוקמב ויפ לע עירכהל ידכ רתכה תא תוארל הרטמב הפוריאמ ואבש תוחלשמ
ונממ קיתעה באז בקעי 'ר .1919-1835 םינשב םימעפ שלש והאר ,יבכרה א"א ;םיקפוסמ
'ר ,ןוהתס השנמ 'ר ;בי 'מע ,1866 קיל ,ריפס ןבא ,ריפס בקעי 'רל םייוניש תמישר חלשו
,רכב םיסנ ; 1898/ח"נקת תנשב ,רלדא ןקלא ; 1867/ז"ירת תנשב והאר ,ןילי אנכש םולש
בל רודיזיאל םוליצ חלשו ,םליצו קיתעה ,1873 תנשל ךומס ,בלחב ח"יכ ס"יב להנמ
איבמ לגיס ףזו'ג רמוכה ;1887 תנשב דחא ףד לש םוליצ םסריפש ,סקיו םאיליול ורסמש
'ר ,ג"צרתב דמחנ ריאמ 'ר והואר ןכ .רתכה ןמ דומע לש םוליצ 1910 תנשב ורפסב
,סקיו 'ו לש ורפסב האר רתכה ןמ םידומע ימוליצ] .וטוסאק ד"מ ,הייטע הדוהי
'מעב ,ושארב ,ך"שת םילשורי ,'אבוצ םרא רתכב םירקחמ' פ"ע ,1887 תנשב דרופסקוא
,(תילגנא) הירוס ןופצב תועסמ ורפסב ,לגיס 'ג לש ורפסבו ,20 הרעה וט 'מעבו ,אי
םוליצה םש) 54 'מע ,ז"משת םילשורי ,רתכה ,שומש 'א פ"ע ,99 'מע ,1910 ןודנול
,רבוקנפ 'י האר הבוצ םרא רתכ יפ לע וכרענש תונושה תומישרה לע .(לגיס לש ורפסמ
.25 הרעה ליעל

רתכב םירקחמ' ץבוקב ,רגניול ש"דו ןייטשטוג-ןשוג 'מ ,יבצ ןב 'י לש םהירמאמ האר .27
J. S. Penkower, Maimonides and the Aleppo :הארו ;ל"נה ,'אבוצ םרא
ליעל) ינולא 'נ לש וירוערע ; Codex, Textus, Vol. ix, (1981), pp. 39-128.
ליעל) ,רצלג 'מ לש ןייוצמהו ףלאמה ורקחמ .שממ םהב ןיא ,370-348 'מע ,(21 הרעה
,ודקנמ ,ובתוכ דצמ ,הזה רפסה לש וסוחיי תותימא תא חיכוה ,276-167 'מע ,(21 הרעה
ליעל) רפוע 'י םג הארו .ם"במרה וב שמתשהש רפסכ ויוהיז דצמו ,והיגמו ומיעטמ
,(25 הרעה ליעל) רבוקנפ ש"י םשר רתכה ןינעב תורפסה תא .344-277 'מע ,(25 הרעה
לש וסוחיי דגנו דעב סומלופ לש תורבוח המכ ומסרפתנ הנורחאה הנשב .130-120 'מע
תמאה יאיבנ ,לגנישט י"רו יקחצי ד"ר :דעב ,הזה םויכ השעמל הכלהב ודמעמו רתכה
מ"ר :דגנ ;ה"נשת םילשורי ,םירפוס תאנק ,[פראק מ"מר] ;ה"נשת קרב ינב ,קדצהו
.(4 הרעה ליעל) הרות תעד סרטנוק ,[ןמפוה י"א] ץיבודיוד

.5 הרעה ,ליעל םג האר .28

תובושת תצק ידיל אב' :ףסוי תיבל המדקה ,וראק י"רה ןרמ בתכ הז ץבוק לע .29
,ן"במרה תובושת םהש ןתלחתב בותכו ,סופדב תרפועו לזרב טעב תובותכ ,א"בשרה
:בתוכ ינא א"בשרה תבושת איהש עדוי ינאש פ"עא ,תובושתה םתואמ בתוכ ינאשכו
ןייעל הצריש ימו םדא לכ דיב םייוצמ סופדה ירפסש יפל ,"ן"במרהל תובושתב בותכ"
ן"במרהל תובושת' ,ןמליה צ"דרה ידידי .'הילע דומעל לכוי המצע הבושתה ןושל
ךרואל יכ אצמ ,חק-וק 'מע ,(ו"נשת) ג ןוילג ,אי ,לארשיו ןרהא תיב ץבוק ,'ףסוי תיבבש
תובושת ,לעוועש ד"חר .'ן"במרהל תובושת' ללכ ךרדב הז ץבוק תונכל ןרמ דיפקה ורפס
י"כה לכ לע ןויעב יתרבע' :בתוכ 1 הרעה בנק 'מע ,דק ןמיס ,ה"לשת םילשורי ,ן"במרה
לכמ הלעמל תעדל יתחכונו [ן"במרל תוסחוימה ת"וש] רוביח לש (369 סירפ) ידיחיה
.'[...] תובושת 'ב דועו [...] תובושתה יתש דבלמ א"בשרה לש ןה ןלוכ תובושתהש קפס
הירפס התואב אלהו ,ידיחיה דיה בתכ הזש ול ןינמ .תוהימת רפסמ הלעמ הז רצק טפשמ
ןיוצש סירפ די בתכ ,דועו ?(411 'סמ לשמל) הז תובושת ץבוק לש םיפסונ די יבתכ םנשי
הז ץבוק ספדנש רחאל הנש ד"י ונייהו ,וילע םושרש ומכ ג"צרה תנשב בתכנ (369 'סמ)
היגמ ,דוד ר"ב ריאמ אייח 'ר היגמה תמדקה תא ללוכ הז די בתכ ,דועו ;(ט"ער) היצנוב
;היצנוב ןושארה סופדה ןמ קתעומ הז די בתכש לילעב רורב ,דועו ;היצנו סופד
הממ רתוי ,הז די בתכב ןויעמ דומלל היה ןתינ המ הומתל שי ,ל"נה רואל ,הנורחאלו
?סופדב ונינפל חנומש

תרוסמ' ןוגכ הרוסמ ירפס םה ,'ואב בורקמ םישדח' םהש 'הרוסמה ירפס'ש רבתסמ .30
רבכ יריאמהל 'רפס תירק' רפסה םא קפס) 'ה"מרה' היפעלובא ריאמ 'רל 'הרותל גייס
םע דחי םיבותכש 'הנטקה הרוסמה'ו 'הלודגה הרוסמה' םצע אלו ,(א"בשרה ימיב עדונ
ותנווכש הרומ ,'הרוסמה דגנכ היהיש' ליעל לאושה ןושל םנמא .םיפחצמב ארקמה
ה"מרה תמדקה םג ןייע .'ואב בורקמ םישדח' התוא הנכיש הומתו ,הרוסמה םצעל
הארנכ םש ותנווכו ,'ואב בורקמ םישדח' לש םכרעב טעממש ,הרותל גייס תרוסמל
תובישחב טעממ אוהש הארנ ןלהל א"בשרה תעדב םוקמ לכמ .'םישדח םירפס'ל
הכילה לש רקיעל בוש ונרזחו ,המצע הרוסמה ברקב תואצמנש תוקולחמה לשב הרוסמה
.בורה רחא

הדגא ישרדמכו תרוסמכ םהו ,הז ללכב דומלתב תואבהה םגש עמשמ ךשמהה יפל.31
ירבדב רכזנ וניא דומלתה ןיבו הרוסמה ןיב דוגינ לש ןפואה .'ןיד רקיע ךרד' םניא םא
ןינעל תיתכלה הערכה תבייחמ ונידיבש םירפסה חסונ לע הכימסש יפל ילוא ,א"בשרה
ןידה ןינעל הערכה תבייחמ דומלתב האבהה חסונ לע הכימס ןכו ,םירפסה תורשכ
הניא ןמצעלשכ הרוסמה ירפס יבגל הכימסו תוסחייתה ךא ,ןודינה חסונהמ אצויה
[הרו]סמהד רתא לכבו' :א ,די 'רב ,יש תחנמ ,יצרונ י"ר ןייעו .תיתכלה הערכה תבייחמ
קר הז ןיא םש לבא .'יתכוד המכב ןחכשאדכ ןנילזא הרסמה רתב ,ארמגה לע אגילפ
יכהו'ל ףסונב ,'יקיתע ירפס והלוכב' ןכו ,'םיקייודמ די יבתכ םירפס' אלא ,הרסמה
עויסו םירפסה תקולחמב םישרדמב עייתסה ,גל ,הכ 'מש םשו .'אתארסמ והלכ ודיהסא
.ןלהל הארו .הרוסמל
לע רמאנה ונממ ןיב היירק שרפה ןיאש ,סרג אל :ירקת לא ה"ד ,םש ,תוחנמב י"שר .32
ארביא תופסות םש ןייעו) ןמצע לע םירמואש םיבר לש ונממל וילע םירבדנש דיחי
,ה"ל :םויסב י"שר ירבד תא ואיבהש ,ץנאש תופסותל דומלתה יסופדב תוסחוימה
.(ברה ןושל :הארנכ

לא [םישרפמ שי :תצבוקמ הטיש] שוריפ' :לא ה"ד ,ב"ע וט ןיכרע ,תופסות ןייע .33
ףילחמ וניאו ,ןישוגד הרותבש ונממ לכש ,ןכ וניאו ,שגד - ונממ אלא ,יפר - ונממ ירקת
.'החיל סנ אלו אלא ןאכ ביתכ ןיא החיל סנ אלו ירפסב וניצמ ןכו ,הזב הז ללכ

ןמיס ,חרזמ ישנא ירפסב "ונממ" לכ' .ונממ :ט ,א 'מש ,ע"בארל הרותה שוריפ ןייע .34
,דיחי ןושל ןמיס אוהש ,"הנפ ונממ" ןיבו וניב שירפהל טפשמכ .הפר ן"ונה - םיברל
ןיב - םישוגד ןהינש ברעמ ירפס לכו .טפשמכ שוגד אוהש ,רבדמה ינפב אצמנ וניאש
שוגד דיחי ןושל "ונממ" יכ ןכ היהו .םיבר ןושל ןמיס אוהש ןיבו דיחי ןושל ןמיס אוהש
ן"ונה שגדנו הלופכ ןמ תלמ הנהו ,'ה ינחנ תלמ ןכו ,הפר ינא תלמ יכ .גהנמה ךפה
ם"מה תוא םע אבת ןושארה ן"ונה יכ ,יננממ 'יה ולאכ ,תרחאה ן"ונה ןורסחל "ינממ"
וליאכ ,םיבר ןושל אוהש "ונממ שיא" היהי ןכ םא .רבדמה ןמיסל ינ ן"ונ ןמ אוה וליאכ
,ורמשי רומשי ןמ רמאי יכ ,ןורסחב א"הה עלבתהל ,שוגד "ונממ" ן"ונ םעטו ,וננממ אוה
ומכ ,הרצק ךרד ורמשי קר ,והרמשי ברה יכ ,טעמה אוהו ופדרי ביוא ,וארקי רשא
:ן"ונה ופיסוי םימעפו ,בצנ הנהו ,אוה הנהו ומכ אוהש ,"הכאלמב השוע והנהו"
,"יננדבכי הדות חבוז" ,"יננכרבת" ומכ ,"ךשפנ ינכרבת" ,"יננואצמי לא"ו ,"יננורחשי"
."וילעב והנרמשי אלו" ן"ונב א"הה ועלבי םימעפו ,"והנרצי והננובי והנבבוסי"

,רלשרה מ"רה תרודהמ ,רפס תירק ,יריאמב תאבומה וז הבושת חסונב אתיל וז הלמ .35
ג"ח ,א"קת םדרטשמא ,ץ"בשתה ת"ושב ;254 'מעבו 58 'מע ,המדקה ,ז"טשת םילשורי
כ ףלא ןמיס ,ג"ח ,םש םג ןייע) ,(אק) בעק ףלא 'יס ,ד"ח ,XXX ,ז"בדרה ת"ושבו ,סק 'יס
לש ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה ס"היב י"כבו ,(אפק ןמיס [י"כמ] ח"ח ,[דצקת]
!דס ןמיס ,הרותה תאירק תוכלה רחאל , 40 12 'סמ ,ןהכה א"רל ,םייח תוחרא רפס
אלא טועימו בורב ןוידה ןיאש יפל ,ןבומ וניא טפשמה וז הלמ תפסותב ,ךכל ףסונב
איה א"בשרה תעד .הרוסמה ירפסבו הרות ירפסב חסונה דגנ דומלתב האבהה חסונב
םא ןייעל שי .דומלתבש האבהה חסונכ עירכהל שי ,ןיד רקיע אוה םא ,הזכ הרקמבש
ןידה םנמא םא קר םירומא םירבדהש התנווכ ,'ןיד רקיע ךרד דומלתב אבש' וז הרדגה
ןמ .אמלעב אתכמסא קר איה השרדהו תרוסמב האב הכלהה םא אלו ,וז השרדמ קסוה
האבהה ךרדש אלא ,השרדהמ דמלנ ןידהש אקווד ואלש עמשמ 'ןיד רקיע ךרד' ןושלה
יניד ,XXX ,םייחה ךרד ,אסילמ י"ר ירבדמ עמשמ ןכו .ע"צו ,'ןיד רקיע ךרד' איה דומלתב
יתרעה א"בשרה תעד שוריפ לע .ב תוא ,ןיאיצומ תועט הזיא לע קרפ ,הרותה תאירק
יפ לעו ,(ספדנ אל ,ל"שת) ןייטשלקניפ א"א תרודהמ ,םירבדל ירפסה לע רמאמב
'ר לע ירוביחב יתבתכ ,(ל"נכ םייח תוחרא י"כו ז"בדר ,יריאמ) וז הבושתמ תואבהה
,241 הרעהו ,441 'מע ,ג"משת םילשורי ,ורוד ינבו םידרו תניג ת"וש רבחמ יולה םהרבא
'מע ,(ו"משת) בי ,רפס ילע ,'ידנוריג םיסנ וניבר ומצעל בתכש הרות רפס' ירמאמב בושו
Maimonides and the Aleppo' ,רבוקנפ 'י םג ךכ לע וריעה םייתניב .102 הרעהו 22
Masorah and' ,ןמייל ז"שו ,.Codex', Textus 9 (1981) p. 40 n. 3
Halakhah: A Study in Conflict', Tehillah le-Moshe, in Honor of
..Moshe Greenberg, Indiana 1997, pp. 304-305, n. 37, 38

,ץ"בשרה ;'רודה ילודג' םשב (35 הרעה ליעל) רפס תירק ,יריאמה :וז הבושת ואיבה .36
,םייח תוחרא ;(35 הרעה ליעל) ז"בדרה ת"וש ,ז"בדרה ;(35 הרעה ליעל) ץ"בשתה ת"וש
ב ללכ ,ח"וא קלח ,םידרו תניג ת"וש ,יולה א"ר ;(35 הרעה ליעל) םילשורי י"כ ,א"ח
תרצוקמ ,תנרק ה"ד א"ע ד ןירדהנס ,ן"רל םיסחוימה םישודיחב האבהה .ז ,ו ,ה ןמיס
ןינע לע םג הלועש עמשמ ןיינעה ךותמו ,בורה רחא הכילה לע טפשמה קר אבוהו ,דואמ
,42 הרעה 402 'מע ,(19 הרעה ליעל) לטנזור 'ד .69 הרעה ןלהל הארו ,ע"צו ,'תנרק'
תעד תרדגהמ טמתשה הארנכ ךכ םושמו ,שבושמה חסונב א"בשרה ירבד תא איבה
השעש הנחבהה תא קר ןייצו ,דומלתה ןיבו הרוסמה ןיבש דוגינה תלאשב א"בשרה
.תואבהה יגוס ןיב א"בשרה

הנימ אקפנו ...איה אעיטק םולשד ו"או' :ב"ע וס ןישודיק ,א"בטירה ישודיח האר .37
.'וכרדכ הבותכש ונלש םירפסה לכ היגהל שיו ,ת"סל

םינואג םשב א"ע ל ןישודיקל ,XXX ,הריחבה תיבבו ,(35 הרעה ליעל) רפס תירק .38
.(א"בשרה לע םידסוימ וירבד הארנכו)

.35 הרעה ליעל .39

.35 הרעה ליעל .40

.א"בשרה פ"ע אוהש הארנ ןושלה יפל ,ג תוא אי ,XXX ,תמא דודל .41

.בפ ןמיס ,ד"וי ,XXX ,םירפא רעש ת"וש .42

,רגיא אביקע 'ר י"ע ואבוה וירבד .אכ ןמיס ,ןיד תיב קלח ,XXX ,הנוהכ יתב ת"וש .43
(ב"ע וס ןישודיקו ,בי ,הכ 'מב) 'םולש' הלמב 'אעיטק ו"או' ןינעל .האבה הרעהה האר
ינבר םשב ,הכ תוא ףוס ז ןמיס ח"וא ,XXX ,ט"דה ירקיע ,ינריט ד"ר דוע ןייע ,הב ונדש
,מ ןמיס ,ד"וי ,XXX ,דודל םתכמ ת"וש ,ודרפ ד"ר דוע ןייעו ,תורשכ תורוצה לכש היצנו
רפס ,וטק ןמיס ב"ח ,XXX ,הדוהי תיב ת"וש ,ח ןמיס ,ד"וי ג"ח ,XXX ,השמ רבד ת"וש
.דער ןמיס ,XXX ,בקעי לוק רפסו ,ב"ע זפק ףד ג"ח ,XXX ,םיעורה אלמ

םה '(א"ק 'יס 'ושתב) י"בה תעדל ןכ קוליחד' :וירבד .הע ןמיס רגיא ע"ר ת"וש.44
ת"וש ,גרבנדלו א"ר .אק 'יס [ד"ח] ויתובושתב ז"בדרה תעדל :ל"צו ,סומלוקה תטילפ
.וזה תועטה םע וירבד קיתעה מ ןמיס ב"יח ,XXX ,רזעילא ץיצ

.ונ ןמיס ,XXX ,בקעי בש ת"וש .45

תבושת ריכזמ יש תחנמ לעב .א ,די 'רבב בתכ ןכו ,תנרק ןיינעב דל ,ד 'יו ,יש תחנמ .46
.גל ,הכ 'מש םג הארו ,א ,ז 'מבב םג וז א"בשר

המודב ,היצנו סופדב רפסה יבג לע םושרה יפל ,ן"במרה תבושת הל ארק אוה .47
תובושת םה יכ עדיש ןרמכ אלש ךא ,ףסוי תיבל ותמדקהב בתכש יפכ ןרמ לש וכרדל
,ן"במר תובושת ןיבו ('ן"במרהל') הז רפסל יוניכה ןיב ןיחבה ורפס ךרואל ףאו ,א"בשר
ן"במרה ול בישהו') שממ ן"במר תבושת איהש יצרונ י"ר רבס ,27 הרעה ליעל האר
!('ל"ז

יהיו קוספה לע ,סחנפ תשרפ ,אנמיהמ איערה ירבד יפ לע ,ו ,הכ 'רב ,הרות רוא .48
.השמ תולכ םויב
.ב תוא ,(35 הרעה ליעל) םייחה ךרד .49

תחנמה בתכש ומכ אתרווחמ ןכלו' :הרעהב ,א"ע גק ,א"לרת ראווגנוא ,רפוסה תסק .50
ןמייל לש ורמאמב אבוהו .'הרוסמה ילעבכ אתכליהו ארמגא יגילפ הרוסמה ילעבד יש
אל רפוסה תסק לש הנושאר הרודהמב יכ ,ריעמ ןמייל ז"שר .305 'מע ,(32 הרעה ליעל)
,'הרוסמה ילעבכ אתכלהו' ליעל האבוהש הנקסמה אלו יש תחנמ לעב לש ותעד האבוה
ותמכסהש ,רפוס םתחה לעב רפוס מ"ר לש ךכל הקיתשב המכסה סחייל ןיא ןכ לעו
היה המודו ,הז קספ ללכנ א"לרת זאמ תוצופנה תורודהמב .הנושאר הרודהמל הנתינ
וז הכלה הטשפתנש המרגש איה וזש רשפאו .וז הערכה לע ודי ךמס ס"תחה לעב וליאכ
א"ע הס ןילוחו ,זי ,ט ,ה ,ד ,א ,די 'רב) תועודיה תואמגודב םש ןד ןמייל ז"שר .לארשיב
;ח ,ו 'בד ,זט ,גי 'מש ;['תנרק'] א"ע ד ןירדהנסו ,דל ,ד ;ל ,ד ;הכ ,ד 'יו ;['רמעלרדכ']
,י ,וט 'יו ;['םולש'] ב"ע וס ןישודיקו ,בי ,הכ 'מב ;['תפטט'] ב"ע ד ןירדהנסו ;חי ,אי
ו ,הכ 'רב ;['ול ןיא'] ח ,זכ 'מב ;['תכסב'] במ ,גכ 'יו ;['אשנהו'] א"ע גל הדנו
אבומה ןיב דוגינ שי םהבש ,(['תולכ'] א ,ז 'מב ,['םמשאו'] גי ,א 'בד ;['םישגלפה']
יפל הרותה ירפס תביתכב םיגהונ השעמל הכלה יכ הארהו ,הרוסמה ירפס ןיבו ל"זחב
.ל"זחב אבומה יפל אלו הרוסמה ירפס תערכה

:ךותב ,'םימיה ירבדל שוריפה רבחמ' ,ןייטשפא נ"י האר הזה שוריפה רבחמ לע .51
.278-275 'מע ,ד"משת םילשורי ,א ,תוימש תונושלבו דומלתה תורפסב םירקחמ ,ל"נה

ןינעל ,ג"ע נ ,הל ןמיס ,ש"ת םילשורי ,א ,ףסוהי רכז ת"וש ,ןרטש ז"יר םג הזל ןייצ .52
.םירבדה ןמ אצויש אתיירבב הנושהו שדוחמה שוריפה לע ריעה אל ךא ,הרזע וא ארזע

דיסחה לאומש 'ר אוה הזה שוריפה רבחמ ,(24 הרעה ליעל) ,ןייטשפא נ"י תעדל .53
ןכנימ י"כבש םימיה ירבד שוריפ' ,עמש את 'י :וישכע הארו .דיסחה הדוהי 'ר לש ויבא
.141-135 'מע ,ו"נשת םילשורי ,םיירבעה דיה יבתכ ימולצתל ןוכמה יזנגמ ,'5

ןויצ ,'םימיה ירבד רפסבש סחיה יקרפב םירקחמ' רמאמל חפסנ ,ןיילק 'ש הארו .54
.30-27 'מע ,(ץ"רת) ג ,(ףסאמ)

פ"עאו' :(טמקת) פקתת ןמיס ג"ח ,ז"בדרה ת"וש ,ארמז ןבא דוד 'ר בתכש המ ןייעו .55
ןיא ,ןושלה אל ןינעה רומשל אלא דיפקמ בותכה ןיאש הבושתב ל"ז א"בשרה בתכש
ורפסב ,'תפצמ אנתה' ,יזנכשא ףסוי 'ר הבר תופירחב הז דגנכ בתכ ןכו .'הזב החונ יתעד
בור .תונימכ ולא תועד ןדו ,חו ז םיקרפב דרופסקואב הנאילדובה תירפסב י"כב אצמנש
,'תפצמ "אנת"ה יזנכשא ףסוי 'ר לע תושדח תועידי' ,םולש 'ג י"ע ספדנ הזה רפסה
.םש וספדנ אל ונניינעב םיקסועש ,וללה םיקרפה .235-201 'מע ,(ט"ישת) חכ ,ץיברת
'ש 'בכל לבויה רפס ,'ם"במרל הרות הנשמ רפסו יזנכשא ףסוי 'ר' ,יקסרבט י"ר ןייעו
ןהכה מ"ר איצוה דציכ הארו .דצק-גפק 'מע ,ה"לשת םילשורי ,ירבעה קלחה ,ןוראב
ונרוויל ,יכאלמ די ןייע ,רחא דצל הז ללכ ,תחא תוא לש המוקמ תפלחה לש לק יונישב
םיניינעה תנווכ רומשל התיה ונינומדק ךרדש' :א"ע אס ,גפר ןמיס ,תיחה יללכ ,ז"כקת
.'תולמה אל םיניינעה רומשל םיקסופה ךרדש ונידיב רוסמה ללכה יפכו תולמה אל
תועט ןאכ הלפנש תורשפא לע ינריעה רשיילפ ע"ר) 'םיקסופ' - 'םיבותכה' ןמ השע
,םיטוטיצבו תואבהב וכרד לע א"מרה ירבד םג ןאכל ףרצ !(םיקוספה :ל"צו ,סופד
לע יתבתכ מ"מו [...] תולמה אלו םימעטה יתרמש םימעפל ןכל' :השמ יכרדל המדקה
ןושל תלמ יכ .ךלמ יבא ינפל ימעט תא יתינישש פ"עא ,ונושל ןאכ דע אוהה רמאמה
,עודי אוהו ןושל ארקנה רבאה לע רמאנ ,ךלוה םיכרד השלשבו ,םיקלח 'ג לע רמאנ
לע ןכ םג ויתמשו ,ונושל עמשת אל רשא םע לא רמאנש ומכ ,העימשה ןינע לע רמאנו
דע יתבתכ ןכלו ,ונויער ץוחל איצומו בלה סומלוק אוה ןושלה יכ ,ונוצרו רבדמה תנווכ
דומלתה ךרדש ,ןתנו ה"ד ,א"ע חכק תבש 'סות ירבד לע םש ךמתסמ א"מרה .'ונושל ןאכ
ףסכה ןתנו' קוספה תאבהמ םהירבדל תויאר ואיבהו ,רצק רחא ןושלב קוספ רמולו רצקל
תוזארפרפה לע .ארמגב דומלתה לעב ואיבהו הרותה לכב קוספ וניאש ,'ול םקו
בחר ןויד הארו ,רשיה רפסל המדקה ,םת ונבר רבכ ריעה דומלתב םיקוספה תואבהב
.790-782 'מע ,(5 הרעה ליעל) ןייטשפא ן"יר לצא הזב

שיש קיסמש י"בה תעד ןיב ,תרשפמ העד א"מרה טקנ וליאכ הארנ םירבדה ןמ .56
ןיאש י"ארהמו רוגאה תעד ןיבו ,םש גהנמהו דרפס ימכח תעדכ רחא רפס איצוהל
תוריסח ןוגכ הלק תועטב וליאו איצוהל שי לודג תועטבש ונייהו ,רחא רפס איצוהל
הארנכ הז יפ לעו .ןיאיקב ןיאש םעטה לע ףסונב תאזו ,רחא רפס איצוהל ןיא תוריתיו
י"בו ,רחא הרות רפס איבהל ןיאד קספ ל"ירהמו' :ךשמהב ,םש ,ח"וא ,ע"ושב תעכ ספדנ
םירחואמ לש שוריפ והזש הארנ ךא .'(ךכ קלחל ךירצ ןכל) רחא ת"ס איצוהל ךירצד קספ
,'ךכ קלחל ךירצ ןכל' :םילימה ןיא ע"ושה לש םינושארה םיסופדב .א"מרה ירבדב
םדרטשמא ,דימת תלוע ,ףסוי ר"ב ש"רה לש ושוריפ יפ לע ע"ושב בברתשנש רשפאו
ישודיחבו .ה ןמיס ,ב ללכ ,ח"וא ,םידרו תניג ת"ושב יולה א"רהמ ירבדב ןייעו ;א"מת
יפ לע ךכ ןכ םג ראיב ,חכ ק"ס ,גמק ןמיס ,ח"וא ,הרורב הנשמב אבוה ,םש רגיא ע"ר
והילא םג ןייעו ,חי ןמיס בקעי תחנמל ןיייצו ,ג ק"ס ,טער ןמיס ,ד"וי ,השמ יכרדה ירבד
.ח ק"ס ,גמק ןמיס ,ח"וא ,XXX ,אבר

ת"וש ,שעלקעלפ א"ר ,ול ןמיס ,XXX ,הירא תגאש ת"וש ,ןהכה בייל א"ר ןוגכ .57
.בנ ןמיס ח"וא ,XXX ,רפוס םתח ת"וש ,רפוס מ"ר ,טפש ןמיס ג"ח ,XXX ,הבהאמ הבושת

.ב ףיעס ,ער ןמיס ,ד"וי ,ע"ושב קספנ ןכו .58

,ג"ירת הוצמ ,ךוניח תחנמב דוע ןייעו .בנ ןמיס ,ח"וא ,רפוס םתח ת"ושב ,רפוס מ"ר .59
לש תוקיפס ןיליפתה תוישרפב שיש ,ןיליפת תוצמ םויקל םג תעגונ וז הנקסמ יכ ריעהש
הזבש ,הכלהל תועמשמ םהב שיש תוריתיו תורסח ןיב ןיחבהל שקיבו ,תוריתיו תורסח
וניא הז גוס ךא ,םיאיקב ונא ןיא הזבש ,דבלב ביתכב תוריתיו תורסח ןיבו ,םיאיקב ונא
.םירפסה תא לסופ
,םינושאר לש ןתרות ;ג ןמיס ,ז"מרת ןילרב ,יבכרה א"א 'דהמ ,םינואגה תובושת .60
.84 'מע ,אצק ןמיס ,א"ע ל ףדל ,ןישודיק ,םינואגה רצואב תאבומו ,48 'מע ב"ח ,XXX

.ליעל 33 הרעה האר .61

:ונינפלש םיסופדב .ח ,ח 'יו יש תחנמבש האבהבו ,בקעי ןיעב ,ןכנימ י"כב םג ךכ .62
'וכ עגר המכ לע (.'ז) תוכרבב תואסרג יפולחב יתאצמ יכנאו' :ש"שרב ןייעו .תשמח
.'הרות יקוספ דגנ 'וכ םיפלא תנומש םיסרוג שיו :ל"זו

יכ םא ,ד"ה ו"פ םירפוס תכסמל הנווכהש שריפ ,םש ,םינואגה רצוא ,ןיול מ"בר .63
,םירפוס תכסמד וז אתיירב חסונב ונל םיעודיה תורוקמב ןיא ןכאו ,קפס הזב ליטה
םירפוס תכסמ ירבד םא ע"צ ןכ ומכ .ולש ןיקוספה ןינמבו בתכב הנושמ רפסה היהש
10 'מע ,תונטק תותכסמ עבש ,רעגיה 'מ הארו .'אתירב' ןואג יאה בר יפב םינוכמ
היהש םישרדמב רכזנש רפסל זמור 'םלשוריב ותוא ואצמש הרות רפס' ןושלה .ךליאו
ויהו ,ריאמ יבר לש ורפסל המוד היה אוהו ,ימורל אציו ,סוריוסד אתשינכב םילשוריב
:70 'מע ,ה ,ט"פ ,ר"רב ןייע ,'תומ בוט' ,'רוא תונתוכ' ןוגכ םיעודי םייוניש םהב
,ט ,ד"צפ םשו .'תומ בוט הנהו - דאמ בוט הנהו בותכ ואצמ ריאמ 'ר לש ותרותב'
ח"ר תרודהמ ,ןשרדה השמ 'רל יתבר תישארב ןייעו .(XXX) א"ה א"פ תינעת ימלשוריבו
םלשורי ןמ תקפנד אתיירואב ןביתכד אילמ ןמ אוה ןיד' :209 'מע ,ש"ת םילשורי ,קבלא
אתיירואב ןיביתכ ווה ןכ [...] סוריוסאד אתשינכב אזינג איהו ימורל תקלסו אתיבשב
רכזנ םלשורימ יבשב אבוהש ת"ס .קבלא ח"רה תורעהב םש ןייעו .'םלשורימ תקפנד
ש"ר ןייצש המו ,(418) 75 ףסוי ייח דוע הארו .(162) ז ,ה,ז ,םידוהיה תומחלמ ,סופיסויב
הבר תישארבב ריאמ 'ר לש ורפס ןיב האוושהה לע .166 'מע ,(3 הרעה ליעל) ןמרביל
,ימורב סוריוס לש תסנכה תיבב זנגנש םילשורימ הרותה רפס ןיבו תונושה ויתואחסונו
.םש קבלא האר ,ק"דרהו ,םש ,ןשרדה השמ 'ר וריעה

.ע"צו ,ולש ןיקוספה ןינמב הרות רפסב ןיחבהל רשפא דציכ ןבומ וניא.64

ללכב הכלהה תוהמב דוסי ןויער אוה ,תמאה לע חרכהב דיעמ וניא בורש הז ןויער .65
בוריקב םדאה ינב ןיב םלועב הגהנהה תא רידסהל םיאבש ,ללכב טפשמה יניד תוהמו
הזב ביחרנ ה"יאו .'ץראל הכלשוהש תמא' ,תישונא הדימב ךא ,תמאה לא ירשפאה
,ה ,ח השרפ ,הבר תישארב ירבדל א"רגה לש ורואיבב ,העש יפל ןייע .רחא םוקמב
ירבדו ,א"ע טנ ,מ"בל ,XXX ,והילא לוק ,די קרפ ףוס ,XXX ,םדא תודלות רפסב אבומה
לש הז שוריפל זמורש ,המדקה ,ןשוחה תוצק ,ןהכה י"רו ;א"ע טנ מ"בל ,XXX ,והילא
יבר ירובחב יתנייצש המו ,המדקה ,א קלח ,השמ תורגא ת"וש ,ןייטשנייפ מ"רו ,א"רגה
.180 'מע ,(15 הרעה ליעל) יולה םהרבא

ת"וש ,ןזח י"רה ירבדב ונאצמ בורה רחא הכילה ןינעב תידוסיו הבושח ,הנחבה דוע .66
,תאזה ריעה ימכח רחא ןנילזא םיקסופה תקולחמבש םשכש ,לר ןמיס ,XXX ,בל ירקח
שי םירפסה תקולחמ ןינעל םג ךכ ,לארשי ימכח דוע שי םיה תנידמבש רשפאש פ"עאו
.הבורקה הביבסב וא ריעב םיאצמנ םירפסה לע ךומסל

איצוהל שיש אוה גהנמהשו א"מרה ירבדכ אלש ,ד תוא ,גמק ןמיס ,ח"וא ,שדח ירפ .67
.תוריתיו תוריסחב תועט לש הרקמב רחא רפס

[ךירצ ןיאד] צ"אד רמול הארנ היה הרואכל' :בפ ןמיס ,ד"וי ,םירפא רעש ת"וש .68
הז םנמא [...] םיאיקב ןניא ןנאו תורתיו תוריסחה ןמ אוהש יפל ,תרחא ת"ס איצוהל
.''וכו ארמגב ןנישרד ירהש ,וניא

דגנכ ,ךמתסמ אוה תומוקמה ינשב .חצ ןמיס ,םש םג ןייעו ,בפ ןמיס ,ןויצ ןינב ת"וש .69
םישודיחב א"בשרה ירבד לש דואמ תרצוקמה האבהה לע ,בקעי בשה לעבו ז"בדרה
.ע"צו ,ב"ע ד ,ןירדהנסל ן"רל םיסחוימה

.ה תוא ונש ןמיס ,ד"וי ,רזנ ינבא ת"וש .70

לכ ויפלשו ,ליעל האבוהש םידרו תניג לעב לש ושוריפכ קוידב הניא וז העד .71
הנממ עמשמ אלא ,עבוקו ירקיעל חסונה תא תושעל היד ,םימכח לש תילכש הערכה
האיבה ,תונושה תורוסמהו תוקולחמה ףא לע ,הרוסמה ימכח לש המוצעה םתלועפש
.תוריתיו תוריסחב םיאיקב ונישענ ךכ ידי לעו ,הערכה לש תלוכי ידיל

ןיוצש המב דוע ןייעו .'ברה לש ושרדמ תיבמ' םשב תושרב אלש ומסרופ .72
.'תוריתיו תורסח' ךרע ,זט ,תידומלתה הידפולקיצנאב

רשפא יאש אצוי הזמו .חכר 'מע ,ג"משת םילשורי ,ל"ז ירמ אבא רכזל םירועש ןייע .73
םיאבומה יולה תיב לעב ד"ירה ירבדב םנמא .הכלהב תואיצמה ןמ תוחכוהב שמתשהל
גדהש ןעט ד"ירהש ,ךפיהל עמשמ ,גי 'מע ,המדקה ,תלכתה ןיע ,רענייל ה"גר ידי לע
,תלכתב וגהנ אל םוקמ לכמו ,העודי התיה עבצה תאצוה ךרדו ,יוצמו עודי היה הזה
,ומלענו וחכשנש הכאלמה לע וא גדה לע חכוי םא .הז יוהיז דגנ איה תרוסמהש ירה
שדחלו הכלהה ןמ חיכוהל היהי רשפא זא יכ ,הלבקה הקספנו הז גהנממ ולדח ךכיפלו
צ"ר ודימלת ךכ לע ריעה .תואיצמה ןמ תוחכוה לע ךמתסהל רשפאש אצוי הזמ .רבדה
א"ע דע ארתב אבבמ ךכל היאר איבהו ,גנ 'מע ,ד"נשת םילשורי ,ברה שפנ ,רטכש
,ב"ח ,רמוא עיבי ת"וש ,ףסוי ע"ר דוע ןייעו .דל ןמיס ,ח"וא רוט ,השירפה ירבדמו
םירמואש ונירוד ימכח הזיאמ יקופאלו' :א"ע טע ,אכ ןמיס ח"וא ,ז"טשת םילשורי
,םילימ 'ג רועישמ תוחפב ,'וכו םיבכוכ םיאלמ םימשהש ,ת"ר 'ד ךפיה אוה תואיצמהש
ילודג דגנ םיבכוכה תמכחו תואיצמה לש תונעטב םיאבו .םוי תרות וילע היהי ךיאו
,ב"ע גי תובותכ ,תצבוקמ הטישב הנעטה לע ךמתסהל שקיבש םש דוע הארו .'םיקסופה
דצ םיחספ תכסמבש תקולחמב לארשי ימכח תא םלועה תומוא ימכח וחצנש יפ לע ףאש
רובס אוה תמאב םולכ .(!) לארשי ימכחכ תמאה לבא ,תונעטב חוצינ קר היה הז ,ב"ע
ילודגמ םינש ?!עיקרה תפיכ לעמ הלילב תכלהמ שמשהש ,ונימיב ךכ רמול ןתינש
.ידאלמ ז"רגהו א"רגה םה ,ת"ר דגנ תואיצמה לע םתעד םיכמוסה ,םינורחאה םיקסופה
לבא ל"נה 'סותה תטישל אוה הז לכו' :ב ףיעס ,אסר ןמיס ,ח"וא ,א"רגה ירואיב ןייע
ירבד םש םגו [...] האור לכל שיחכמ שוחהו ליעל ש"מכ ןכ וניא תמאבו [...] כ"אד אתיל
םש תבשד 'סות' :ט"קס ה"ס ,בסר ןמיס ע"הבא ,א"רגה ירואיב ןכו ,'שוחב שחכומ 'מגה
לכל שיחכמ שוחהו [...] אתילו [...] אסר 'יס ח"ואב ש"מכו [...] נ"רהו ן"במרה כ"כו [...]
ז"רגה םג בתכ אילפהל םימוד םירבדבו .'שוחב שחכומ 'מגה ירבד ו"ח םגו [...] האור
זנק ,ז"סרת בוקרטעיפ ,הרות יטוקיל ,ידאלמ ברה רודיס ,'תבש תסנכה רדס' ,ידאלמ
[ותעיסו ת"ר] וז תעד יכ םג המו' :ב"ע גמ ,א"ערת אנליו ,רוא הרות רודיסב ןכו ,א"ע
םגו וז תעד לע שוחהמ תומוצע תואילפ שי דועו [...] הבגשנ האילפו שוחה דגנ איה
לעו ןיינעה תשרפ לע .'םינואגה תעדל דומלתה תויגוסמ תומוצעו תובר תויאר
,י'גארפ י"רהמ האר ,תושמשה ןיב ןמז יבגל םת וניבר תעדל שושחל תוררועתהה
ת"ושב א ןמיס 'תה הארנכ איה) התע דע העדונ אלשו ןיינעב בתכש הכורא הבושתב
,(זמ ןמיסו ומ ןמיס םש ןייעו ,הדבא יכ הילע ןיוצש ,א"סרת הירדנסכלא ,י'גארפ י"רהמ
.אובמ ףוריצב ,תופוסא לש בורקה ךרכב ה"יא ידי לע םסרפתתו ,והינב י"כב

הלפתו שאר לש הלפת םירואיב םע ,הזוזמו ןיליפת תיציצ תכסמ ,יקסביינק ח"יש 'ר .74
וא :'שאר לש הלפת' רואיבב ,הל 'מע ,ג ףיעס .(תישש האצוה) ד"שח קרב ינב ,די לש
בתכב הרות הנתינ הלחתבד 'ב א"כ ןירדהנסב רמאד יסוי 'רל 'יפאו .תיברע ןבתכש
ןאכמ תוזוזמו ןיליפתה לכ ולספנ תירושא בתכל איבנה י"ע הנתשנש רחא מ"מ תירבע
ה"אש התעמ רבד שדחל [יאשר] איבנ ןיאד ג"עאו תירושא בתכל ןתונשל ךירצו אבהלו
ןירדהנסב רמאדכ תונתשהל יוארה בתכ תאזה הרותה הנשמ תא שורדו וחכשא ארקד
וניא תירבע בתכב הבותכה ת"סד 'ירמא 'ב 'ח הליגמבו םידיד ד"פבו .ירפסבו 'א ב"כ
'א ו"טק תבשב 'יעו האמוט 'ילע ורזג אל הב תורקל רוסאו ליאוהד םידיה תא אמטמ
ןיליצמ ןיאד קספ ו"כה תבשד ג"כפ ם"במרהו הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ יא אתגולפ
ןאכמד ןויכ (ה"זש ;ילש השגדה) ןתשודק העקפ םדוקמ ןיבותכ ויהש ןתוא 'יפאד הארנו
תא אמטמ וניא הרזעה רפסד ד"מ םילכד ו"טפב ןנתד אהו ןהב תורקל ונתינ אל ךליאו
ןתינ אלד (יסוי 'רל) אמטמ ןיא ה"אלבד 'יל קופיתד השמ בתכש רפס הז ןיא םידיה
רפס אלא (והופרש םיבאומו םינומעד 'ב ז"ט תומביב תצק עמשמד דועו) וב תורקל
תעדב א"ה ו"פ ןכשמה תכאלמד אתיירבב ה"עב כ"שמעו םש י"שר 'יעו ארזע בתכש
םיתמ לש םהינב ינבמ ינא אריתב ןב הדוהי ר"א 'א ב"צ ןירדהנסב רמאד אהו ידכ ה"ד
ובתכ ולא ןיליפתד יסוי 'רל ל"צ םהמ אבא יבא יל חינהש ןיליפת וללהו לאקזחי 'יחהש
לאננח ונברב 'יעו 'וכו םישנ ואשנו י"אל ולעש 'מגב םש עמשמדכ ארזע ימי רחא
,םויה תוצמ ,ךובנרטש מ"ר וירבד איבהו .'יסוי 'רכ ל"יק אלד בתכש ב"כ ןירדהנס
.XXX 'מע ,ב"לשת םילשורי

,ד"ישת םילשורי ,ןושלה ךרכ ,רפסהו ןושלה :ךותב ,'הרותה בתכ' ,יניס רוט 'נ הארו .75
תורדגהבו ,הזה ןינעה תשרפ לכב ל"זח תורוקמב שדוחמו שדח שוריפ ,164-123 'מע
יפכ וניא םשוריפש ,'ירושא בתכ' ,'ירושא ןושל' ,'ירבע בתכ' ,'ירבע ןושל' םיחנומה
.םיעירכמ םניאו םיענכשמ םניא םתופירח םעש ,וירבדב ןודל שי הברה .שרפל םיליגרש
.א"וקמב ה"יא הזב ןודנו ,ל"מכאו תופפור ויתובושת ךא ,תושק ןה תולאשה

.4 הרעה ,ליעל האר .76

,הרזעב היהש ארזע רפסל איה הנווכהש ,יקסביינק ח"ר שוריפ ,74 הרעה ליעל האר .77
,דועו יסוי 'ר תעדל יכה ואלב אלהש ,וניבר השמ בתכש רפס אוהש רמול רשפא יאו
י"ע בתכה הנתשנש רחאו ,תירבע בתכב בותכ היה השמ בתכש רפס ,ב"ע אכ ןירדהנס
.םידיה תא אמטמ וניא אליממו ,לוספ אוה תירושאל ארזע

לכ היהש ,היגהל צ"א יאדו ארזע לשד ,אוה ס"ט ארזע 'יגו' :םש ,א"רגה תוהגהב .78
.'ונלבק ונממ הרותה תביתכ רדס לכו ויפ לע תרבוע הרותה

םיכלמ תוכלהב ךא ,ם"במרה לש ורוקמ הנשמ ףסכב ןרמל ררבתנ אל ת"ס תוכלהב .79
ףסכה תא ,ב"ע חי ק"ומל ויתוהגהב ,תויח צ"רהמ האר אלו ,ל"נכ ימלשוריל ןייצ רבכ
!ימלשוריה ירבד ןרממ ומלענש בתכו ,םש םיכלמ תוכלהב הנשמ

ס ,יניס ,'ןזיוהלימ ןאמפיל בוט םוי 'ר לש הרות רפס ןוקת' ,רפפוק 'או רגניול 'ש 'ד .80
.טלר 'מע ,(ז"כשת)

.די יבתכ ינש יפ לע ,אמר-מר 'מע ,םש ספדנ .81

,ט"כשת םילשורי ,םיבתכ רחבמ ,ןושרטש מ"ר הארו .זש ןמיס ,ח"וא ,הכרב קיזחמ .82
.םש ותמישרל הז םוקמ ףרצו ,א"דיחרה לש הז וסחי לע ,טסק 'מע

.ב תוא ,הער ןמיס ,ד"וי ,השמ יכרד .83