'א הנשמ

?זירכהל בייח וליאו ,ולש תואיצמ וליא
:ולש תואיצמ ולא
םיברה תושרב תוכירכ ,תורזופמ תועמ ,ןירזופמ תוריפ אצמ
רשב לש תוכיתחו םגד לש תוזורחמ ,םותחנ לש תורכיכ ,הלבד ילוגיעו
ןטשפ יצינאו ,ןתנידממ תואבה רמצ יזיגו
.ריאמ יבר ירבד .ולש ולא ירה - ןמגרא לש תונושלו

.זירכהל בייח ,יוניש וב שיש לכ :רמוא הדוהי יבר
.תועמ וכותבו רכיכ ,סרח וכותבו לוגיע אצמ ?דציכ

.זירכהל בייח וניא אירופנא ילכ לכ :רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר

רואיב

.ומצעל ןהב תוכזל יאשר ןתוא אצומהש :ולש תואיצמ
.אצומה ןמ ןלבקי הדבאה לעבש ידכ :זירכהל בייח
.םהב תוכזל רתומו ,םישאייתמ םילעבהו ,ןמיס םהב ןיא :ןירזופמ תוריפ
.םינטק םירמוע :תוכירכ
.ירוביצ םוקמב :םיברה תושרב
.לוגיע תרוצב תוקבודמו תוסורד םינאת :הלבד ילוגיע
.הריכמל םחל הפואה ,יעוצקמ הפוא :םותחנ
.תדחוימ אלו תיטרדנטס הזירחב ,טוחב םיזורחה םיגד :םיגד לש תוזורחמ
.דחוימ אלו ליגר ךותיחב :רשב לש תוכיתחו
.זוזג רמצ :רמצ יזיגו
.לקשמבו לדוגב תווש תוליבחב ןלודיג תנידממ תואבה :ןתנידממ תואבה
.הליבחב םיקזחומ םהו םיטוח םהמ תווטל םידמועש ןתשפ יביס :ןטשפ יצינא
.ןושל תרוצב קרוסמו ןמגרא עבצב עובצ רמצ :ןמגרא לש תונושל
.םהמ שאייתמ הדבאה לעב ןכלו ,ןמיס םהב ןיא יכ :ולש ולא ירה
."הלבד ילוגיע" לש רואיבב האר :לוגיע

םבישת בשה .םהמ תמלעתהו םיחדינ ויש תא וא ךיחא רוש תא הארת אל (ו)
.(א,בכ םירבד) ךיחאל

וז הווצמ ךא .הילעבל רזחות איהש ידכ ,לועפל אצומה תא תבייחמ "הדבא תבשה" תווצמ
.האיצמ לכב הלח הניא

תולאש

.הבשהה תבוח הלח םיאנת וליאב ,ןייצו ,ונקרפבש 'ה הנשמב ןייע .1
,םתולעבמ אצוי ץפחה ךכב .ונממ םישאייתמ םילעבה ,קהבומ ןמיס ןיא דובאה ץפחל רשאכ
.לוכל רתומ אוהו

:ונדמלש המ תא תרבחמב התע םכסנ .2

ןידה
רתומ ץפחה םאה
ואצומל
שואיי ןיא וא שי
האיצמה בצמ
- רוסא
ןיא
ןמיס הב שי
ולש *
- - ןמיס הב ןיא

:ןלהל דמלנש םיגייסב *

;(הטמל גשומה רואיב האר) תעדמ אלש שואיי :רמתא (ז)
.(ךכ רחא ושאייתה םילעבה םא ףא ,ריזחהל בייחו) שואיי יווה אל :רמא ייבא
ושאייתישכ ,ומצעל הדבאב תוכזל יאשר אצומהו) שואיי יווה :רמא אברו
.(בכ-אכ מ"בב) ייבאד היתווכ אתכלהו ... (םילעבה

,התוא היבגה אצומהש ינפל םילעב שואיי היה םא ,האיצמ לכב קודבל ונילע וז הכלה רואל
הב ןיא םא ףא ,םלועל אצומה הב הכזי אל הז יאנת רדעהב .הב ותייכזל יחרכה יאנתכ
.םילעבה ושאייתה ךכ רחא םא ףאו םינמיס

תולאש

:ןלהלש 'ח רוקמ תרזעב ,הז יאנת עקר לע ונתנשממ תודחא תואמגוד התע קודבנ .3

ןידה
החכוה
שואיי היה םאה
?התאיצמ ינפל
שי םאה
?ןמיס הב
האיצמה
- ...התשנכמב"
"איהו תעדמ הדבאד
ןכ
ןיא
ןירזופמ תוריפ .1
- - - - תורזופמ תועמ .2
- - - - הלבד ילוגיע .3
- - - - םותחנ לש תורכיכ .4
- - - - ןמגרא לש תונושל .5

!(ונממ) הינימ לפנד עדי אל אה ... :"ןירזופמ תוריפ" (א) (ח)
,ןיקסע (תונרגה ףוסיא תעשב) ירד יבד אתשנכמב
.(םריקפהו ,םסנכל לצעתהש) איה (הנווכב) תעדמ הדבאד
!הינימ לפנד עדי אל אה ... :"תורזופמ תועמ" (ב)
,דימ ןכ םא ןיחבהו ,ונוממל הגאדמ) העש לכב (וקנראב) וסיכב שמשמל יושע םדא
.(שאייתהו
!הינימ לפנד עדי אל אה ... :"םותחנ לש תורכיכו הלבד ילוגיע" (ג)
.(שאייתמו םנדבאב רהמ ןיחבמ) והב עדי עדימ (םידבכש) יריקיד בגא
,קנראב ומכ) והב שמשממ (םיבושחש) יבישחד בגא ... :"ןמגרא לש תונושלו" (ד)
.(א,גכ מ"בב) (ההיבגמ אצומהש ינפל שאייתמו

."תעדמ אלש שואיי"ל סחייתמה עטקה תא ונממ קתעהו ,ןלהלש 'כ רוקמב ןייע .4

.דיחיה תושרב ןתאיצמ ןיבל םיברה תושרב ןתאיצמ ןיב הנחבה תמייק "תוכירכ"ב .5
. 'ב הנשמבו ונתנשמב ןויע רחאל וז הנחבה ןייצ
.________ :דיחיה תושרב ________ :םיברה תושרב

:וז הנחבהל םעטה תא אצמת אבה רוקמב

התוא םיזיזמ המהבו םדא ילגר) אפתשנמד :"ולש ולא ירה ,םיברה תושרב" (ט)
בייח דיחיה תושרב .(ןמיס האיצמה םוקמ ןיא ןכלו ,ןושארה המוקממ
.(א,גכ מ"בב) אפתשנימ אלד ,זירכהל

אוהש םהל הלגתי רשאכ ונממ םילעבה ושאייתי םתסה ןמש ,דובא רבד :תעדמ אלש שואיי
ןיידע היה אל ,הדבאה תא היבגה אצומה רשאכו ,ךכב וניחבה אל ןיידע םה ךא ,דבאו לפנ
.םילעב שואיי

ןמיס ןיא םא ףא) ןמיס אוה הדבאה םוקמ ןויצש הדבועל םיעדוותמ ונא וז הנחבה בגא
.הלעמל רכזנכ "תוכירכ"ב הנחבהה םעט והזו ,(ץפחה ףוגב

.(ף"ירה) ןמיס יווה (םג) ימנ םוקמו ... (י)

האצומל תכייש הדבאה ןיא הדבאה ףוגב ןמיס ןיא רשאכ םגש ונדמל הכ דע :םכסנ
:ולא םירקמב
.___________________________ :תעדמ אלש שואיי .א
.____________________________ :ןמיס יווה םוקמ .ב

:אבה רוקמב םיפסונ ןמיס יעצמא הלג

ןפוא) רשק יווהל ?("ולש ולא ירה" המל) יאמא :"םיגד לש תוזורחמו" (אי)
!ןמיס (םיגדה תרישק
אמלע ילוכד ,(םיגיידה רשקב םירושק ואצמנש רבודמ ונתנשמב) ידייצד ארטקב
(םיגדה תומכ ןויצ) ןיינמ יווהלו .(ןמיס וניא ןכלו ,ךכ םירשוק לוכהש) ירטקמ יכה
!ןמיס
םיגדה רפסמב ןיא ןכלו ,תיטרדנטס תזורחמב תקסוע ונתנשמ) ןיוושד אניינמב
.(ןמיס
ןווכיש דע וא ,(ןמיס) תוא ןתייש דע ריזחי אל ...ףסכ ילכ אצמ :הותינת ...
.(קיודמה םלקשמ ונייצי םילעבהש) ותולקשמ
.(ב,גכ מ"בב) ןמיס יווה ימנ ןיינמו הדימ ,ןמיס יווה לקשמדמו

:הלבטה תא םלשה .6

ורואיב
םעטה
הכלהה
ירשפאה ןמיסה
הרואכל
האיצמה
- - ירה
ולא
ולש
רשקה .א
תוזורחמ
לש
םיגד
- אניינמ
ןיוושד

- -

וכותבש הלבד לוגיע ןוגכ ,"וילאמ אבה ןמיס" ןידב הדוהי יברו *ריאמ יבר וקלחנ ונתנשמב
.ב"ויכו סרח

.םיקלוחה ןמ דחא לכל (קומינ) הרבס עצה .7

:ולא תורוקמב רזעיה ?הכלהה יהמ .8

.(ב,ומ ןיבוריע) הדוהי יברכ הכלה ,הדוהי יברו ריאמ יבר :ןנחוי יבר רמא (בי)

,הכותיחב הנושמ רשב תכיתח ,תוטמ וכותבו רכיכ ,סרח וכותבו לוגיע אצמ (גי)
.(וט,בסר טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) זירכהל בייח ,יוניש םהב שיו ליאוה ...

,"ןיעה ןתעבש אלש םישדח םילכ" םהש ,"אירופנא" ןידב תקולחמ שי ונתנשמ לש אפיסב
.םשימשתבו םתייארב לגרתהל וקיפסה אל םילעבהו ,ןמיס םהב ןיאש

שי םהל :הדבא תבשה ןידב "םימכחה ידימלת" לש דחוימה םדמעמל הרושק וז תקולחמ
יפ לע ותוא םיהזמ םהש ונעטי םא ,םיקהבומ םינמיס וב ןיא םא ףא ץפח ריזחהל הבוח
.דבלב םהלש ןיעה תעיבט

:וזה תקולחמה תא האבה הלבטב םכס .9

הכלהה
אירופנא
ןיעה ןתעבשש םילכ
םיאנתה
םעטה
ןידה
םעטה
ןידה
א"בשרכ
- - ח"ת רובע
זירכי
אמק אנת
ןיא ח"תל ףא
ןיע תעיבט םהב
ולש
- - א"בשר

בייחש ,ןיעה ןתעבשש םישדח םילכב רזעלא ןב ןועמש יבר הדומ :אינת (די)
תוירוניצו ןיטחמ ידב ןוגכ ?ןיעה ןתעבש אלש םישדח םילכ ןה ולאו .זירכהל
,םיינש םיינש ןאצמ לבא ,דחא דחא ןאצמש ןמזב ...תומודרק לש תוזורחמו
.(א,דכ מ"בב) .זירכהל בייח

.וזה אתיירבה לש "אפיס"בש הכלהה תא קמנ .10

.זירכהל בייח וניא ,ןמיס וב ןיאש רבד אצומה (וט)
וב שמתשנו ,ןשי אוהש ןוגכ ,ןיע תעיבטב וילעב ונריכיש רשפאש רבד אוה םאו
ילכה והזש ןייע תועיבטב וריכמש רמואו ,םכח דימלת ועבומה םא ,רבכ
.וריזחהל בייח ,ול דבאנש
בייח ,שרדמה תיבב ןוגכ ,םש םייוצמ םימכח ידימלתש םוקמב אצומה ,ךכיפל
.זירכהל
רבדמ דימתש) ורובידב הנשמ וניאש םכח דימלתב ?םירומא םירבד המב ...
שדח ןיידע ילכהש וא ,םש ןייוצמ םימכח ידימלת ןיאש םוקמב ואצומה .(תמא
.(בסר טפשמ ןשוח רוט) זירכהל בייח וניא ,ונריכיש ןיינעב וב שמתשנ אלו

:הלעמלש רוטה ירבד תרזעב ןלהל רסחה תא םלשה .11
._________ תעדכ איה אירופנא ןידב הכלהה
._______ ______ ב ול ידו ,םינמיס תגצה אלל ותדבא תא לבקל יאכז ______ קר
,____________ ש ימ קר יאכז ונניינעל "םכח דימלת" ראותב
.__________________ יכ
ש םוקמב אצמנ אוה םא קר תמייק ןמיס וב ןיאש ילכב הזרכהה תבוח
._________________
ונתואכז תינתומ ןיידע ,ופוגב קהבומ ןמיס לכ אלל ץפח ונאצמ םא םגש ,הלוע ונתנשממ
:הלא "םינמיס"בו תוקידבב וב
לקשמ .5 ןיינמ .4 רשק .3 םוקמ .2 תעדמ אלש שואיי .1
.םכח דימלת לש ןיע תעיבט .7 וילאמ אבה ןמיס .6

.היאר הפ ןיא לש ןוקירטונ - "אירופנא"


.וב םיטרופמה בויחה ירקמ לכ תא ונממ טקלו ,ד"כ רוקמב ןייע .12

לש ףסונ הרקמ וב אצמו ,כ-ט"י םיפיעס ,ב"סר ןמיס טפשמ ןשוח ,"ךורע ןחלוש"ב ןייע .13
.ןמיס םפוגב ןיאש םירבדב הבשהו הזרכה בויח

ןיד ,םוקמ לכב םהיפ לע םינדו ,םהילע ןיכמוס םיקהבומה םינמיסה (זט)
םיקהבומ םינמיס ,הדבאה םוקמ וא "ןיינמ"ה וא "לקשמ"הו "הדימ"הו הרות
.(ה,גי הדבא תוכלה ,ם"במרה) םה

'ב הנשמ

:זירכהל בייח ולאו
,אוהש תומכ ילכ וא ,ילכב תוריפ אצמ
,הז בג לע הז תועבטמ השולש ,תועמ ירוביצ ,תוריפ ירוביצ
,ןמואה תיבמ ןיחוקלה רמצ יזיגו תיבה לעב לש תורכיכו דיחיה תושרב תוכירכ
.זירכהל בייח ולא ירה - ןמש ידכו ןיי ידכ

רואיב

.םילעב שואיי ןיא אליממו ,ןמיס םהב שי יכ :זירכהל בייח
.ילכב ןמיסה :ילכב תוריפ
.קיר ילכ :אוהש תומכ ילכ
.םניינמב וא םמוקמב אוה ןמיסה :תוריפ ירוביצ
.םניינמב וא םמוקמב אוה ןמיסה :תועמ ירוביצ
.רתוי וא :תועבטמ השולש
:ךינפלש רוקמב האר :הז בג לע הז

,(הנותחת רתוי הבחרה עבטמה) האתת אחיור ... ןילדגמכ ןייושעש (זי)
,(הילע תחנומ תינוניבה) היוליע אעיצמו
.(א,הכ מ"בב) (הילע תחנומ הנטקהו) היוליע אטוזו

רואיב

.רקפה לש הדש ןוגכ ,וב םיכלוה םיטעמש םוקמב :דיחיה תושרב
.ןמיס ןהב שיו ,יטרפ שיא ידי לע ופאנש :תיבה לעב לש תורכיכ
.ןמיס הזיג לכל שי ולאב ,"ןתנידממ"מ לידבהל :ןמואה תיבמ ...יזיג
.ןמיס שי םידכב :ןמש ידכו ןיי ידכ

תולאש

:ב-א תוינשמה תרזעב האבה הלבטה תא םלשה .1

זירכהל בייח וליאו
ולש תואיצמ וליא
ןידה םעט
האיצמה
ןידה םעט
האיצמה
ןיינמב םנמיס
םוקמב וא
תוריפ ירוביצ

ןמיס ןיא

ןירזופמ תוריפ 1

- תועמ ירוביצ
- תורזופמ תועמ 2
- ___ ב תוכירכ
"אפתשנמ"
____ ב תוכירכ 3
- ____ לש תורכיכ
- ___ לש תורכיכ 4
- _____ מ ... יזיג
- ____ מ ... יזיג 5

ומכ ךא ,םיקהבומ םינמיס הל שי רשאכ הדבא בישהל בייחמה ןידה רוריבב הלוע ונתנשממ
,םג בישהל בויחב םיגייס שי ןאכ םג ךכ ,ןמיס הל ןיאש הדבאב תואכזב ונדמלש םיגייסב
:ולא אבה תורוקמב אבומה ןוגכ ,ןמיס הדבאב שישכ

:רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר היה ןכו (חי)
סלדרבה ןמו רמנה ןמו בודה ןמו יראה ןמ ליצמה
(לפשה תעשב םיה תגיסנ) םי לש וטוז ןמו
ינפמ ,ולש ולא ירה ... (ויתודג לע הלועה רהנ לש הפצה) רהנ לש ותילולשמו
.(א,דכ מ"בב) ןהמ ןישאייתמ םילעבהש

:יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא (טי)
?תרתומ איהש רהנ הפטשש הדבאל ןיינמ
."התאצמו ונממ דבאת רשא ,ךיחא תדבא לכל השעת ןכו" :רמאנש
.םדא לכ לצא היוצמו ונמיה הדובאש (הדבא) ימ
.(א,זכ םש) םדא לכ לצא היוצמ הניאו ונמיה הדובאש וז (ללכה ןמ האצי) התצי

תופסונ תואמגוד ונממ טקלו ,א"י קרפ הדבאו הלזג תוכלה ,ם"במרל הרות הנשמב ןייע .2
.(י-'ט - 'ז ,'ג םיפיעסב זכרתה) םינמיס הל שיש ףא ,הדבאב הייכזל

הדבאה תא ריזחמ ,ןידה תרושמ םינפל השועו ,רשיהו בוטה ךרדב ךליל הצורה (כ)
(ז,אי הדבא ,ם"במרה) הינמיס תא ןתיישכ לארשיל

ם"במרה ירבד ןיבל קוספה ןיב רשק אצמו ,י"שר שוריפ םע חי ,ו "םירבד"ב ןייע .3
.הלעמלש

."ןידה תרושמ םינפל" השעמלו "ןידה תרוש" יפ לע השעמל םוי-םויה ייחמ המגוד בותכ .4

"ןידה תרושמ םינפל" תוגהנתהל תפסונ המגוד ד"ל רוקממ קתעה .5

?"םירזופמ תועמ"ב אל ךא ,"תוריפ ירוביצ"ב ןמיס םה ןיינמהו םוקמה ,ךתעדל ,עודמ .6
."חוניה ךרד"ו "הליפנ ךרד" :זמר

'ה הנשמ

?תאצי המל .הלא לכ ללכב התייה "הלמש"ה ףא
,םיעבות הל שיו םינמיס הל שיש ,תדחוימ הלמש המ :ךל רמול .הילא שיקהל
.זירכהל בייח םיעבות ול שיו םינמיס ול שיש רבד לכ ףא

רואיב

וב ,'וגו "ותלמשל השעת ןכו" :ג,בכ "םירבד"בש "ותלמשל" תלמ :הלמשה
.התבשהב לפטל אצומה שרדנ
"...ךיחא תדבא לכל השעת ןכו" קוספבש "לכל" הלמב :ולא לכ ללכב
.הלמשה םג הלולכ
?דרפנב הלמשה תא הרותה הריכזה ,ללכה תורמל ,המל :תאצי המלו
.תודבאה ללכ ןיד תא הילא תוושהל :הילא שיקהל
?תנייפואמ הלמש המב :הלמש המ
םגו םיקהבומ םינמיס ללכ ךרדב שי דגבל :םיעבות ... םינמיס ... שיש
.דבא אוה םא ותוא םיעבותה םילעב
הדבא אצומה לכ לע הזרכהה תבוח תלטומ ךכ :זירכהל בייח ... לכ ףא
.הלא םיאנת הב שיש

תולאש

:איה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה 13 -מ תחא .1
,אצי ומצע לע דמלל אל ,דמלל ללכה ןמ אציו ,ללכב היהש רבד לכ
.אצי ולוכ ללכה לע דמלל אלא
.ונתנשמ תרזעב וז הדימ שרפ

?ןנברד וא אתיירואד ןינמיס :והל איעביא (אכ)
,אתיירואד ןינמיס :אבר רמא ...
ךתעד לע הלעת יכו ."ותוא ךיחא שורד דע ךמע (תאצמש ץפחה) היהו" ביתכד
לע) אוה יאמר םא (ןעוטה תא אצומה) והשרד אלא !?ונשרדיש םדוק וננתייש
.(חכ-זכ ,מ"בב) .(םינמיס ידי

םיעבותו םינמיס ,םיאנתה -2מ דחא רסח םהבש םירקמ גכ-בכ תורוקמה תרזעב עצה .2
.(םהב הכוז אצומה ךכ םושמו)

:הלבטה תא םלשה .3

ןידה

ךרדב הל שי םאה
?םיעבות ללכ
ךרדב הל שי םאה
?םינמיס ללכ
האיצמה

- - - תורזופמ תועמ .1
- - - םי לש וטוז .2
- - - רקפה .3
- - - רב תייח .4
- - - הצלוח .5

שאיימ ,"סיכ ןורסחל ייו" (דובאה ץפחה לעב) רמאד ןוויכ :אתדבאד אללכ (בכ)
.(וב תוכזל ואצומה יאשר שאייתהש ןוויכו) הינימ היל (שאייתמ)

,"אוה ילש" ול רמאו ורבח ואצמו ,קושב (עבטמ םש) עלס אצומה :ןנבר ונת (גכ)
.(ב,הכ מ"בב) עבטמל ןמיס ןיאש יפל ,םולכ רמא אל ,הילע בותכ ומש וליפא

.הלעמלש וז הכלה קמנל הסנ .4

יוארש וא ,ופוגב ןמיס וב שיש רבדב אלא זירכהל בייח האיצמ אצומה ןיא (דכ)
.ולקשמב וא ותדימב וא וניינמב וא וירשקב וא ומוקמב ןמיס ןתיל
וא ונממ לפנשכ דימ וב ושיגרה וילעבש תולתל שי םא ...ןמיס וב ןיא םא לבא
ירה ,לפונשכ שיגרמו וב שמשממ היה דימתו ,ותובישח תמחמ וא ודבוכ תמחמ
ודיל אבו ,ןמיס וב ןיאש ןוויכ ,לפנש עדישכ דימ שאייתנ ירהש ,ואצומ לש אוה
שאייתנש יפ לע ףא ,ריזחהל ךירצ ,אל םאו .וילעב ושאייתנש ןוויכ ,רתיהב
,טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) שואיי םדוק ודיל אבש ןוויכ ,ךכ רחא (וילעב)
.(ג,ב"סר

'ו הנשמ

.ריאמ יבר ירבד .וינכש וב ועדיש ידכ דע ?זירכהל בייח יתמ דעו
ידכ ,םימי העבש ןורחאה לגרה רחאו ,םילגר השולש :רמוא הדוהי יבר
.דחא םוי זירכיו ,השולש רוזחיו ,השולש ותיבל ךליש

רואיב

:הזה רוקמב האר :וינכש וב ועדיש

.הדבא ינכש :אנת (הכ)
,הדבא לעבד םינכש אמיליא ?"הדבא ינכש" יאמ
םוקמ ינכש אלא !(ול ונריזחיו ךליש) הילהינ הירדהו לוזיל ,(וריכמ םא) היב עדי יא
.(א,חכ מ"בב) .הדבאה וב תאצמנש

רואיב

.םילשוריב םילגרה ילוע וסנכתה ,תיבה ןמזב ,םהבש :םילגר השולש
.ישילשה :ןורחאה
.אצומה תזרכה תא עמושה :ותיבל ךליש
.הז רבד ול דבא םא קודבל ,ותיבל םילשורימ ותכילה ןמז ,םימי :השולש
.זירכמה לא ,םילשוריל ותיבמ :השולש רוזחיו
.ול ךייש ץפחהש אצומל עידויו :זירכיו

תולאש

:הלבטה תא םלשה .1

?זירכהל בייח יתמ דע
אנתה
- ריאמ יבר
- הדוהי יבר

תרצע ינימשמ ("...רטמו לט ןתו"ו "...ונילע ךרב") "םימשגה תלאש" תא וחד ונימכח .2
,םימשגה ינפל םהיתבל םילשורימ בושל םילגר ילוע וקיפסיש ידכ ,ןוושח רמב 'ז-ל
,ארמגב ךכל רבסה אצמ ...התיבה העגהל דבלב םימי 3 וקנעוה ונתנשמב וליאו
.'א דומע ,ח"כ ףד אעיצמ-אבב

:ןנבר ונת (וכ)
תיב ברחשמ ...םילגר השולש הילע זירכמ היה הדבא אצמש ימ לכ הנושארב
יתבבו תויסנכ יתבב םיזירכמ והיש וניקתה ,ונימיב הרהמב הנבייש ,שדקמה
וניקתה ,(ךלמל הדבא לכש םיסרפה תרזגל הנווכה) ןיסנאה וברשמו .תושרדמ
.(ב,חכ מ"בב) וידו ,וידעוימלו וינכשל ןיעידומ והיש

:הלא ויהי היתורתוכש ,תופוקתה שולשב הזרכהה ןפוא לע הלבט ןכה .3
.םעטה .3 הזרכהה ןפוא .ב הפוקתה .א

:ןנבר ונת (זכ)
.םילשוריב התייה ןעוט ןבא
,םשל הנפנ הדבא ול הדבאש ימ לכ
.םשל הנפנ הדבא אצומש ימ לכו
.(ב,חכ מ"בב) הלטונו ןינמיס ןתונו דמוע הזו ,זירכמו דמוע הז

.בושייה ללכבו הנוכשב ,רפסה תיבב םויכ הדבאב לופיטה להונ והמ ,בותכו קודב .4

קרפה ךשמה אעיצמ אבב ןכותל הרזח