'א הנשמ

,הז תא הז ועטהו ,ןינמואה תא רכושה
.תמוערת אלא הז לע הז ןהל ןיא
תמל וא הלכל םילילחו ןירפירפ איבהל רדקה תאו רמחה תא רכש
,ןהב ורזחו ,דבא אוהש רבד לכו הרשמה ןמ ונתשפ תא תולעהל ןילעופו
.ןעטמ וא ןהילע רכוש ,םדא םש ןיאש םוקמ

רואיב

.םילעופה :ןינמואה

:ורבחל הכאלמ םדא השעיש רשפא םינפוא השולשב (וע)
.םוי ותואב ןמדזתש הכאלמ לכל ורכשש :םוי ריכש .א
.םוי ותואב העודי הכאלמל ורכשש :לעופ .ב
םויה תועש יפל אלו ,הכאלמה לכ רכש ול םלשל ורכשש :ןלבק .ג
.(לארשי תראפת)

רואיב

תיבה לעב וא ,הדובעה תליחת ינפל םהב ורזח םינמואה :הז תא הז ועטהו
.הדובעל םתאצ ינפל םעידוהו ,וב רזח
.ןוממ תעיבת אל ךא ,תורשקתהה לוטיב לע סעכ :תמוערת

...םויה יצחב וליפאו ,וב רוזחל לוכי לעופ :בר רמא (זע)
;"םידבע לארשי ינב יל יכ" ביתכד
.(א,י מ"ב) םידבעל םידבע אלו ,םה יידבע

רואיב

.אשמל ,םירומחה ךילומ :רמחה
.אשמל םישמשמה תונורקה לעב :"ררקה" םיסרוג שי :רדקה
.ןוירפא תנכהל םיפי םיצע :ןירפירפ
והואיצוי אל םאו ,וכוכירל ןתשפה תא םהב םירשמש םימה :הרשמה
.בקריי ,ןמזב
םרגנ הדובעה לוטיבבש ,הרשומה ןתשפה תמגודכ :דבא אוהש רבד לכו
.תיבה לעבל קזנ
.םילעופה :םהב ורזחו
הבוגב םמוקמב םירחא םילעופ סייגל רשפא יאש :םדא םש ןיאש םוקמ
.םמע עבקש רכשה
םינושארה לעו ,רתוי הובג רכשב םירחא םילעופ רכוש :ןהילע רכוש
.ט"ע-ו ח"ע תורוקמ האר .םלשל
םהל םלשמ אלא ,םייקמ וניאו ,הובג רתוי רכש םינושארל חיטבמ :ןעטמ
.הליחתב םתא םכיסש המ יפל

תולאש

רוקמב תאבומה לעופה לש ותוכזל הריתסב תדמוע הניא ונתנשמ לש אפיסב הכלהה םאה .1
?ז"ע

:הלבטב הנשמה תוכלה תא םכס .2

ןידה
הכאלמה גוס
הרקמה
  הליגר .א
ינפל וב רזוח לעופה
הדובעה תליחת
  דבאה רבד .ב

."ןעטמ וא ןהילע רכוש" (חע)
?ןהילע רכוש המכ דע
.(א,חע מ"בב) ןרכש ידכ דע :ןמחנ בר רמא

:רמאקד ,"ימלשורי"ב עמשמ ןכו ...ורכש לפכב ... (טע)
?דציכ דבאה רבדב"
;(הליחתב) םכל יתצצק (םירניד 4) עלס :ןהל רמוא
םיינש ולטו (התע) ואוב
.(ש"ארה) ".הזל ןתונו הזמ לטונ וא

ינפל םיימוי .ח"ש 1,000 לש םולשת לע םכיסו ,ותב תנותחל תרומזת ןימזה םדא .3
.רחא םוקמב הדובע הלביק יכ ,אובת אלש תרומזתה העידוה הנותחה
:הלאה םירקמה ןמ דחא לכב ןידה והמ ןייצ
.ריחמ ותואבו המר התואב תרומזת גישהל רשפא .א
.ח"ש -2,000ב ,המר התואב תרומזת גישהל רשפא .ב
.ח"ש -3,000ב ,המר התואב תרומזת גישהל רשפא .ג
.ח"ש 3,000 ריחמב לבא ,אובל הנכומ הנושארה תרומזתה .ד

םתאצ ינפל ךכ לע םילעופל עידומו וב רזוח תיבה לעבשכ "תמוערת" הקספ ונתנשמ .4
:הלאה םירקמב ןידה היהי המ ןייצ .הדובעל
.הדובעב ולחה רבכ םילעופה .א
.ךכ בקע רחא םוקמב הדובע ודיספה ךא ,הדובעב ולחה אל ןיידע םילעופה .ב
:'ס רוקמב רזעיה

םניא (וללגב) וישכעו ,שמא (הדובע םיאצומ) םירכשנ ויה םא ... (ס)
,םתדובע לא) וכלה םאו ...לטב לעופכ םרכש םהל ןתונ ...ללכ םירכשנ
ןתונ ,(םמצע ריכשהל םילוכי ויה אלש פ"עא ,וב רזחש םעידוה םשו
.(ב,גלש טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) לטב לעופכ םרכש םהל

'ב הנשמ

.הנותחתה לע ןדי ,ןהב ורזחו ןינמואה תא רכושה
.הנותחתה לע ודי ,וב רזוח תיבה לעב םא
,הנותחתה לע ודי הנשמה לכ
.הנותחתה לע ודי וב רזוחה לכו

רואיב

.ורובע הכאלמ תושעל (ו"ע רוקמ האר) תונלבקב :ןינמואה
.הכאלמה רמג ינפל :ןהב ורזחו
:הלבטבש המגודבכ :הנותחתה לע ןדי

הרדגהה


םעטה


היהי ןכ לע
םרכש

ריחמ
תיצחמה
הינשה
...םייתניבו
...ןהב ורזח

רובע םרכש
התיצחמ

ריחמ
אולמ
הכאלמה
לע ןדי
הנותחתה
םהב ורזח
עצמאב
400 קר
600
הלעוה
רכש
םילעופה
500
1,000
500
400
לזוה
רכש
םילעופה

רואיב

:הלבטבש המגודבכ :הנותחתה לע ודי

הרדגהה


םעטה


היהי ןכ לע
םרכש

ריחמ
תיצחמה
הינשה
...םייתניבו
...וב רזח

רובע םרכש
התיצחמ

ריחמ
אולמ
הכאלמה
לע ודי
הנותחתה
אוה
םקיספה
500


600


הלעוה
רכש
םילעופה
500
1,000
600


400


לזוה
רכש
םילעופה

תולאש

תפסות היהת ,םייתניב הלע םילעופה רכשו ,הנותחתה לע םילעופה לש םדי רשאכ :םלשה .1
,______ ןובשח לע םיינשה םילעופל םולשתה
.______ ידיב שרפהה ראשיי ,םייתניב "ולזוה" םילעופה םאו
,םייתניב הלע םילעופה רכשו ,הנותחתה לע תיבה לעב לש ודי םא ךא
,______ ןובשח לע םיינשה םילעופל םולשתה תפסות היהת
.______ לש שרפהה היהי ,םייתניב רכשה דרי םאו

.ו"ע רוקמב רזעיה ?ןלבקל ונתנשמב תקנעומ הנניא ז"ע רוקמבש תוכזה ךתעדל עודמ .2

רואיב

:ךינפלש רוקמבש הדוהי יבר תעדכ :הנותחתה לע ודי הנשמה לכ

,רוחש ועבצו ,םודא ול עובצל ...עבצל רמצ ןתונה (אפ)
.ורמצ ימד (רמצה לעבל עבצה) ול ןתונ :רמוא ריאמ יבר
(העיבצה ידי לע רמצה תא חיבשהש) חבשה םא :רמוא הדוהי יבר
לעב) ןתונ ,(העיבצה תואצוה לע וריחמב הלוע) האיציה לע רתי
לע הרתי האיציה םאו,(דבלב תואצוהה ימד) האיציה תא ול (תיבה
.(ד,ט ק"בב) (דבלב) חבשה תא ול ןתונ ,חבשה

:הלבטב הדוהי יבר תעד תא םגדה .3

םעטה

תיבה לעב
עבצל םלשי
"האיצי"ה

"חבש"ה

רמצה ךרע

הנשמה לכ
___ ודי
._____
  ח"ש 30
ח"ש 50
ח"ש 500


  70
50

רואיב

:ןלהלש הלבטבכ ,רכומה ןיבו הנוקה ןיב :הנותחתה לע ודי ,וב רזוחה לכו

?המב
לע ימ די
?הנוילעה
וב רזוחה
הנוקהו
םליש
עקרקה ריחמ
תא עובתל יאשר
.ודגנכ עקרק וא ופסכ
הנוקה

תיבה לעב .א

2,000
ח"ש 10,000
תא ול ריזחהל יאשר
ול תתל וא ופסכ
.ודגנכ עקרק
רכומה


הנוקה .בתוינשמב הבש םינידה לש תורוקמה תא תולגל הסנו ,הרזחה יניד םוכיס תלבטב ןייע .2
.א"פ-ז"ע תורוקמבו ונדמלש 'ב-'א


תיבה לעב לש וא לעופ לש הרזח יניד םוכיס


'ג הנשמ

,העקבב הכילוהו ,רהב הכילוהל רומחה תא רכושה
,רהב הכילוהו ,העקבב
.בייח - התמו ,ןילימ תרשע וזו ןילימ תרשע וז וליפא

- אירגנא תישענש וא ,הקירבהו ,רומחה תא רכושה
.ךינפל ךלש ירה :ול רמוא

.רומח ול דימעהל בייח - הרבשנ וא ,התמ

- העקבב הכילוהו ,רהב הכילוהל רומחה תא רכושה
.בייח ,המחוה םאו ,רוטפ ,הקילחה םא
- רהב הכילוהו ,העקבב הכילוהל
.רוטפ ,המחוה םאו ,בייח ,הקילחה םא

.בייח ,הלעמה תמחמ םא

רואיב

הבקנ ןושל סוחיי תורשפא זכ ,טי ב לאומש רפסב האר :הכילוהל
."רומח"ל
.רהה חטשב היהי רומחב שומישהש עבקנ תוריכשה יאנתב :רהב הכילוהל
.תוריכשה יאנת תרפה ךות :העקבב הכילוהו
.וב ךליש ךרדה ךרוא יאנת תא רפה אלש ףא :ןילימ תרשע ...וליפא
.ךרעב דחא רטמוליק :לימ
.ב"פ רוקמב האר :בייח

םוי ותואש עודיש :תפסותה שוריפ) ריווא תמחמ התמש :"בייח" (בפ)
,רטממ וא גלשמ ,ךפהה וא ,העקבבמ רתוי םירהב הנושמ ריווא היה
.(א,הע מ"בב) ("העישפב ופוסו ותליחת" יווהו

רואיב

.הררועתה :הקירבהו
וריזחי הדובעה רמגבו ,ךלמה תדובעל התוא וחקל ךלמה יגיצנ :אירגנא
.התוא
.רכושל ריכשמה :ול רמוא
ינניא ינא ;תוריהזב התוא גהנה :ול רמוא "הקירבה"ב :ךינפל ךלש ירה
ןתמה ,"םרג ךלזמ" :ול רמוא "אירגנא"בו .תרחא המהב ךל קפסל בייח
.התוא ךל ובישיש

...ךלמה תדובעל החקלנ וא ,התלחו ,המהבה תא רכושה (גפ)
,(ךלמה יגיצנ ךרד ןוויכב התייהש) הכילה ךרדב החקלנ םא
(רכושה) ול ןתונו ,ךינפל ךלש ירה רכושל רמוא ריכשמה ירה
.ורכש

רשפאש ,יואשמ הילע תאשל הרכששכ ?םירומא םירבד המב
הילע תאשל וא ,הילע בוכרל הרכש םא לבא .הדפקה אלב הכילשהל
מ"וח ע"וש) תרחא המהב ול דימעהל בייח ,םהב אצויכו תיכוכז ילכ
.(א,יש

רואיב

רואיב והזו .טאל-טאל ךלת םא התכאלמ תושעל הלוכי לבא :התלחו
םאש ".הדפקה אלב הכילשהל רשפאש ?םירומא םירבד המב" :ךשמהה
הניעטהל החרט תפסות אלא ,קזנ ול םרגיי אל ,האשמ תחת המהבה לופית
.שדחמ
ןכש ,'ךינפל ךלש ירה' ול רמואו" :ריבסמ י"שר :ךלמה תדובעל החקלנ וא
וב עגופש רומח לכו ,הירחא וילעב ךלהמו ,הזלש ורומח לטונ ,הירגנא ךרד
עגופש דע ,ורומח ירחא רזוח ינשהו ,ולש תא ול ריזחמו ולטונ ,ןושארה
"...רחאב

תולאש

:הלבטה תא ג"פ רוקמ תרזעב ךתרבחמב םלשה .1

םעטה
ןידה
הרקמה
    התלחו ,אשמל הרכש .1
רשפא יא
.הב שמתשהל
תרחא ול דימעמ
התלחו ,הביכרל הרכש .2
    התלחו ,תיכוכז ילכ אשמל הרכש .3
    התכילה ךרדב "אירגנא" תישענ .4
    התכילה ךרדב אלש "אירגנא" .5

רואיב

.ללכ הכאלמל תלגוסמ הנניאו ,העצפנ :הרבשנ

,בוכרל הרכשש ןיב ,תאשל הרכשש ןיב ,הרבשנ וא ,המהבה התמ (דפ)
ריכשמ ינא (אקווד םיוסמ רומח ןייצ אלו ,םתס) רומח" ול רמא םא
(םיוסמה) הז רומח" :ול רמא םא .תרחא המהב ול דימעהל בייח ,"ךל
חקיל (הריחמב) הימדב שי םא ...בוכרל הרכש םא ,ךל ריכשמ ינא
ימדב וליפא רכוש ,חקיל הימדב ןיא םאו ,חקיי ,תרחא המהב (תונקל)
(תונקל) חקיל אל הימדב ןיא םאו .ומע קספש םוקמל ועיגיש דע ,הלוכ
תמוערת אלא וילע ול ןיאו ,ךרדה יצח לש ורכש ול ןתונ ,רוכשל אלו
.(ךרדה ךשמהל רחא רומח רוכשל ותורשפאב שיש יאנתבו)
ורכש ול ןתונ אלא ,תרחא ול דימעהל בייח וניא ,אשמל הרכש םאו
.(ב,יש טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) ותלבנ ול חינמו ,ךרדה יצח לש

:ד"פ רוקמ תרזעב האבה הלבטה תא ךתרבחמב םלשה .2

ןידה
תוריכשה תילכת
ריכשמה ןושל
  אשמ תאשל .א
ינא (םתס) רומח .1
ךל ריכשמ
  הביכרל .ב
  אשמ תאשל .א
ינא הז רומח .2
ךל ריכשמ
  הביכרל .ב

רואיב

.תוריכשה םכסה תא ךכב רפהו :העקבב ...הב הכילוהל
.ךכ בקע התמו ,העקבב :הקילחה
.רהבמ רתוי הכומנ העקבב הקלחהה תנכס יכ :רוטפ
.העקבבש םוחה ןמ התמ :המחוה
.רהב רשאמ רתוי ההובג העקבב םוחה תנכס יכ :בייח
.העקבב רשאמ רתוי ההובג רהב הקלחהה תנכס יכ :בייח ...הקילחה
.העקבב רשאמ רתוי הכומנ רהב םוחה תנכס יכ :רוטפ ...המחוה
.הזמ התמו ,רהה לא התיילעבש ץמאמהמ המחוה :הלעמה תמחמ
.ןידכ אלש התוא עגייו ,םכסהה תא רפה יכ :בייח

:הלבטב תוכלהה תא םכס .3

םעטהו ןידה
הרקמה
תוומה תביס
יונישה
םכסהה
  ריוואה
העקבב הכילוה
רהב הכילוהל .1
  םוחה
העקבב הכילוה
רהב הכילוהל .2
  הקילחה
העקבב הכילוה
רהב הכילוהל .3
  ריוואה
רהב הכילוה
העקבב הכילוהל .4
  םוחה
רהב הכילוה
העקבב הכילוהל .5
  הקילחה
רהב הכילוה
העקבב הכילוהל .6
  הלעמה םוח
רהב הכילוה
העקבב הכילוהל .7

'ו הנשמ

.ןה רכש ירמוש ןינמואה לכ
.םניח רמוש ,"תועמ אבהו ,ךלש תא לוט" ורמאש ןלוכו
.רכש רמוש ,"ךל רומשאו יל רומש"
.םניח רמוש ,"יינפל חנה" ול רמאו "יל רומש"

רואיב

.תיבה לעב תכאלמ תא םתיבב םישועה םינלבק :ןינמואה
רמוש" תוירחאכ םתושרבש תיבה לעב שוכר לע םתוירחא :רכש ירמוש
."רכש

תולאש

בייח "רכש רמוש" המב ,בותכו ,( א הנשמ ,ג קרפבש 1 הדובעבו) ,ח הנשמ ,ז קרפב ןייע .1
.רוטפ אוה הממו

,רופתל דגב טייחל ...רסמש ןוגכ ...ןינמואה לכ (הפ)
הדבאבו הבנגב וב בייחתהל ,רבד ותוא לע רכש ירמוש ושענ
.(יריאמה) ןיסנואב וב רטפילו

רבדה תקזחה לע רכש לבקמ אוה ןיא ירהו ?"םניח רמוש" ןידכ ןמואה ןיד היהי אל המל .2
.ו"פ רוקמב ךתבושתל רזעיה !ותושרב

לוטילו ןקתל םהל םינתונש המב םירכתשמש ,םרכש והזו (ופ)
.(ו"ש טפשמ ןשוח ,רוט) רכש

רואיב

.םינמואה לכ :ןלוכו
.ירכש תא יל םלשו ,ויתרמגש ,ךלש ץפחה תא חק :אבהו ... לוט
.רכש רמושכ דוע ורמשל ץפח וניאש ,ותעד הליג יכ :םניח רמוש

,"ויתרמג" ןמואה ול רמאש וא ,"תועמ אבהו ךלש תא לוט" ... (זפ)
.םניח רמוש ןמואה ירה ,ילכה תא םילעבה וחקל אלו
רמוש אוה ןיידע ,"ךלש תא לוטו תועמ אבה" ןמואה רמא םא לבא
.היהש ומכ ,רכש
רמוש" וליפאו) רוטפ ,"דוע ורמוש יניאו ,ךלש תא לוט" רמא םאו
.(א,וש טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) .(בטיה ראב וניא "םניח

:ו"פ רוקמ תרזעב האבה הלבטה תא םלשה .3

םעטה
ןידה
וירבד תנווכ
ןמואה ירבד
    וישכע חק
ךכ רחא םלשו
אבהו...לוט .1
      לוטו...אבה .2
      ויתרמג .3
      דוע ורמוש יניאו ...לוט .4

רואיב

."...םויה הז םיוסמ ץפח יל רומש" ורבחל רמואה :יל רומש
ורבחו ,"רחמ ךלש ץפחה תא ךל רומשא ינא הרומתבו ..." :ךל רומשאו
.םיכסמ
לבקמ אוה ירהש ,"רכש רמוש"כ וניד םיינשהמ דחא לכ :רכש רמוש
.ףסכב אל םא ףא ,ותרימשל הרומת

;םלשי םלש ,ומע ןיא וילעב (חפ)
.(די-גי,בכ תומש) "םלשי אל ,ומע וילעב םא

יצפח יל רומש" ורבחל םדא רמא םאש ,ונימכח ודמל ,"םילעבב הרימש"ב ןדה ,הז קוספמ
םירוטפ םהו ,"רכש רמוש" ןידכ םיינשה לש םניד ןיא ,"ךצפח ךל רומשא ינא (!תעכ) ליבקמבו
.םלשלמ

.התרזעב וז הכלה רבסהו ,ח קרפבש א הנשמב ןייע .4

רואיב

.ךל רומשאש שקבמ התאש ץפחה תא :יינפל חנה
.הדבאבו הבנגב רוטפו :םניח רמוש

;םניח רמוש אוה "יינפל חנה" (טפ)
וניאו ,יווה אל םניח רמוש וליפא ,םתס "חנה" וא ,"ךינפל חנה"
.(ב ,אצר טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) .ללכ העובש בייח

'ח הנשמ

,הרבשו םוקמל םוקממ תיבח ריבעמה
.עבשיי ,רכש רמוש ןיב םניח רמוש ןיב
,עבשיי הזו הז :רמוא רזעילא יבר
.עבשיל הזו הז ןילוכי םא ינא המתו

רואיב

.םוקמל םוקממ ורבחל :תיבח ריבעמה
.הרומת לכ תלבק אלל ול הריבעמ :םניח רמוש
.הז לע הרומת לבקמו הריבעמ :רכש רמוש

רמוש ןיב ,הרבשו ,םוקמל םוקממ ורבחל תיבח ריבעמה :ןנבר ונת (צ)
.ריאמ יבר ירבד .עבשיי ,רכש רמוש ןיב ,םניח
מ"בב) םלשי רכש רמוש ;עבשיי םניח רמוש :רמוא הדוהי יבר
.(ב,בפ

תולאש

:הלאה םירקמב רכש רמושו םניח רמוש יניד תא ןייצ .1
.העישפב .ג הבנגב .ב סנואב .א

האור אוהש עמתשמ ,םולשתמ רכש רמוש ףא רטופה ,('צ רוקמבש) ריאמ יבר ירבדמ .2
.ונממ רוטפ רכש רמוש םגש ,"סנוא" תיבחה תריבשב
.ב"צ רוקמב רזעיה ?תיבחה תריבש תא ,םלשל ותוא בייחמה ,הדוהי יבר האור ,ךתעדל ,דציכ

:ג"צ רוקמ תרזעב האבה הלבטה תא םלשה .3

הכלהה
םוקמל םוקממ תיבח ריבעמה
אנתה
רכש רמוש
םניח רמוש
ומעט
ותעד
ומעט
ותעד
  סנוא ןידכ
      ריאמ יבר . 1
  םלשי
    הדוהי יבר . 2

רואיב

.ריאמ יברכ ,רכש רמושו םניח רמוש :עבשיי הזו הז
.א"צ רוקמבכ ,ועבשיי דציכ ןיבמ ינניא :...ינא היתו

,הב עשפ אלד עבתשמ םניח רמוש אמלשב ... (אצ)
ימולש ימנ עשפ אל (רשאכ) יכ ?עבתשמ יאמא ,רכש רמוש אלא
!(הדבאו הבנגב בייח ירהש ,םלשל אוה בייח עשפ אל םא םג) יעב
ימ ,(םילושכמ רסח רושימב) ןורדמ םוקמב אלש ...םניח רמוש וליפאו
!?עשפ אלד (עבשיהל אוה לוכי םאה) עבתשמ יצמ

וז העובש (ךא ,םלשל םבייחל םוקמ היה ,ןכא) :ןנחוי יבר רמא
תיבח ריבעמה םדא ךל ןיא ,ןכ רמוא התא יא םאש ,איה םימכח תנקת
.ורבחל

.(גפ-בפ מ"בב) "היתרבש הנווכב אלש" :אבר רמא ?עבתשמ יכיה

יברכ) "הדבאו הבנג" וא (ריאמ יבר תעדכ) "סנוא" תיבח תריבשב האור רזעילא יבר םאה .4
.ותהימת ךותמ קייד ?(הדוהי

רמוש תויהל ,הדוהי יברכ הרות ןיד ,ארמגב ראבתיש המ יפלו ... (בצ)
(ינפמ) ,בייח רכש רמוש אהישו ...רוטפו ,הב עשפ אלש עבשנ םניח
.הדבאו הבנגכ איה ירהו ,"סנוא"כ הניא הריבשהש
רמוש ףא תויהלו ריאמ יברכ הב ןודל םימכח תנקתמ ,םוקמ לכמו
(יריאמה) .רוטפו ,עשפ אלש עבשנ רכש

אוה הרות ןיד ,הרבשנו ,רכשב םוקמל םוקממ תיבח ריבעמה (גצ)
אוהש ,הדבאו הבנגכ הריבשה ירהו ,לודג סנוא הז ןיאש ,םלשיש
.הב עשפ אלש העובש בייח היהיש םימכח ונקית לבא .ןהב בייח
.(א,ש"ד טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש)

אבה קרפל רבעמ אעיצמ אבב ןכותל הרזח