א"י הנשמ

.םויה לכ הבוג הליל ריכש .הלילה לכ הבוג םוי ריכש
.םויה לכו הלילה לכ הבוג תועש ריכש
- עובש ריכש ,הנש ריכש ,שדוח ריכש ,תבש ריכש
.םויה לכו הלילה לכ הבוג ,הלילב אצי ;םויה לכ הבוג ,םויב אצי

רואיב

.ברעה דע ,םויה ךשמב הדובעל רכשנה םדא :םוי ריכש
.ותדובע םוי רחאש הלילה לכ ותרוכשמ תייבג ןמז :הלילה לכ הבוג
.הרבע אוה הז ןמזל רבעמ התניתנ בוכיע

תולאש

:הלאה םיקוספה תא ךתרבחמל שמוחה ןמ קתעה .1
.וט-די ,דכ םירבד .ב גי ,טי ארקיו .א

:וללה השעו (םיוואל) תומש השימחב רבוע ,ריכש רכש שבוכה לכ (חכק)
קושעת לב" םושמו "לוזגת לב" םושמו "ךער תא קושעת לב" םושמ
אל" םושמו "ורכש ןתית ומויב" םושמו "ןילת לב" םושמו "ינע רכש
.(א,איק מ"בב) "שמשה וילע אובת

,הייבגה ןמזל רבעמ ףסונ בוכיע לכ לע ןנברדמ ףסונ רוסיא םייק הלא הרות ירוסיא דבלמ .2
."ההשת לב" ומשו
.הזה ןנברד רוסיאל ךמס וב אצמ .קוספה תא קתעהו ,חכ ,ג ילשמ רפסב ןייע

:תפסונ תועמשמ שי ריכשה תרוכשמ לש הייבגה ןמז תעיבקל .3
?עבשיי ימ .העובש תשרדנ ,ול םליש רבכש תיבה לעב ןעטיש הרקמב
לעב עבשיי הייבגה ןמז רחאל ךא ,ותרוכשמ לוטייו ריכשה עבשיי הייבגה ןמז תדיחי ךותב
.םולשתמ רטפייו תיבה
.ךתרבחמל התוא קתעהו ,ונקרפבש בי הנשמב וז הכלה אצמ

רואיב

.רקובה דע ,הלילב דבעש :הליל ריכש
.וירחאש םויה לכ ךשמב ,ורכש תייבג ןמז :םויה לכ הבוג

ךייש ימ יבגלו ,"רקוב דע...ןילת אל" רוסיאה ךייש םהמ ימ יבגל :הליל ריכשו םוי ריכש .4
?"ורכש ןתית ומויב" "השע"ה

רואיב

.דבלב תועש המכ דובעל רכשנש םדא :תועש ריכש
:ט"כק רוקמב האר :םויה לכו הלילה לכ הבוג

:ונתק ןידדצל :בר רמא (טכק)
,םויה לכ הבוג םויד תועש ריכש
.(א,איק מ"בב) הלילה לכ הבוג הלילד תועש ריכש

רואיב

.םימי עובש :תבש
.עובש ךשמב דובעל רכשנש םדא :תבש ריכש
.םינש 7 ךשמב דובעל רכשנש םדא :עובש ריכש
.םויב (ליעלש םירקמה ןמ דחא לכב) ותכאלמ תא םייס םא :אצי
.םויה תועשב :םויב
.םויה ותואב ותרוכשמ תייבג ןמז :םויה לכ הבוג
.ברעב תרחמל דע :םויה לכו הלילה לכ הבוג

.אפיסבש "הלילב אצי" ןיבל ט"כק רוקמבש הלילד תועש ריכש ןיב הוושה .5
רזעיה !?םויה לכו הלילה לכ ונמז :ינשהש דועב ,דבלב הלילה לכ ונמז ןושארה דציכה
:ךינפלש רוקמב

.(םיאנתה ןיב תקולחמ יהוז) איה יאנת (לק)
.הדוהי יבר ירבד .הלילה לכ הבוג הלילד תועש ריכש ... :אינתד
מ"בב) םויה לכו הלילה לכ הבוג הלילד תועש ריכש :רמוא ןועמש יבר
.(א,איק

;םויה ותוא לכ םולשת ול שי ,םויב ותוריכש הליכ םא - תועש ריכש (אלק)
,םויב אצי - עובש ...תבש ריכש .הלילה ותוא לכ הבוג ,הלילב הליכ םא
,ךורע ןחלוש) הלילה ותוא לכ הבוג ,הלילב אצי ;םויה ותוא לכ הבוג
.(ד,טלש טפשמ ןשוח

?ךורע ןחלושב הכלהה הקספנ (ןועמש יברו הדוהי יבר) םיאנתה ינש ןיבמ ימ תעדכ .6

?ןועמש יבר לש הזיאו ,הדוהי יבר לש אוה ונתנשמב קלח הזיא ,םוכיסל .7

:הלבטה תא םלשה .8

הכלהה
ורכש תייבג ןמז
תוריכשה םות
ריכש
  הלילה לכ
  םוי .1
      הליל .2
      םויד תועש .3
  :הדוהי יבר
  הלילד תועש .4
  :ןועמש יבר
      םויב םייסו עובש...תבש .5
  :הדוהי יבר
  הלילב םייסו ל"נכ .6
  :ןועמש יבר

,(רכשה תייבג ןמז) ונמז רבע (בלק)
,"ןילת לב" םושמ רבוע תיבה לעב ןיא
.דימ ול ןתיל בייח םוקמ לכמו
,(ןנברד) םהירבד לש ואל לע רבוע אהשיש תע לכבו
,ךורע ןחלוש) "ךתא שיו ,ןתא רחמו בושו ךל ךערל רמאת לא" :רמאנש
.(ח,טלש טפשמ ןשוח

רסמו ,שבכב (לעופה) הז הלע המל יכו :"ושפנ תא אשונ אוה וילאו" (גלק)
ןתיתש (תנמ לע) אל ?(תונכוסמ תוכאלמב ושפנ תא ןכיסו) ושפנ תא ךל
!?םויב וב ורכש ול
.(טער "אצת יכ" ,ירפס) ושפנ תא אשונ וליאכ ...ריכש רכש שבוכה לכ


וערפל בייחתי אלש תנמ לע ,ורכושש העשב ריכשה םע תונתהל בוט (דלק)
לכויש חוורב תועמ ול היהי אל אמש וא ,דורט היהי אמש ,ונמזב
."השעת אל"ב רבוע אצמנו ,םאיצוהל ךרטציו ול היהי אלא ,וערפל
המ .ונמזב ריכשל עורפלו תוולל תודיסח תדימ ,ללכ ול היהי אל וליפאו
לכוי םא ,ןכ יפ לע ףאו .םייק ןוממבש יאנת לכ ומע הנתמשכ ןכ ןיאש
אוה וילאו אוה ינע יכ ,יאנתה לע ךומסל אלו וערפל בוט ,ונמזב עורפל
.ושפנ תא אשונ
וערפל בוט ,תיבה לעב לצא רומש ורכש היהיש שקבמ ינעה םא וליפאו
ןיא םאו .ןודקיפ תרותב ונממ חקייו רוזחיו ,לוכי םא ,ונמזב הליחת
תרותב ונממ חקיל רוזחל לכוי ,ןוממה ודיב דיקפהל שקבמ ינעה
ןמלז רואינש יבר) הליחת ונערפיש קר ,תועמל ךירצ אוה םא ,האוולה
.(המיסחו תוריכש ,הליאש תוכלה ,טפשמ ןשוח ,ידאלמ

ב"י הנשמ

ומויב" םושמ וב שי ,םילכה רכש דחאו המהבה רכש דחאו םדא רכש דחא
."רקוב דע ךתא ריכש תלועפ ןילת אל" םושמ וב שיו ,"ורכש ןתית
.וילע רבוע וניא ,ועבת אל .ועבתש ןמזב ?יתמיא
.וילע רבוע וניא ,ינחלושה לצא וא ינוונחה לצא והחמה

.לטונו עבשנ וניא ,ונמז רבע ;לטונו עבשנ ונמזב ,ריכשה
.לטונו עבשנ הז ירה ,ועבתש םידע שי םא

תלעפ ןילת אל" םושמ וב ןיאו ,"ורכש ןתית ומויב" םושמ וב שי ,בשות רג
."רקוב דע ךתא ריכש

רואיב

...ןיב :דחא
.הרומתב וילכב וא ותמהבב וא ורבחב שמתשמ :...רכש
.ןידה וב םייק :וב שי

ךצראב רשא ךרגמ וא ךיחאמ ןויבאו ינע ריכש קושעת אל" (הלק)
;םדאה רכש אלא יל ןיא :"ךירעשב
?םילכו המהב תוברל ןיינמ
.(ב,איק מ"בב) ךצראבש לכ ,"ךצראב" :רמול דומלת

רואיב

.הליל ריכשל :ומויב
.ח"כק רוקמב ןייעו ,םוי ריכשל :ןילת אל
?רכשה ןתמ תא בכיעש תיבה לעב לע הלא םירוסיא םילח יתמ :?יתמיא
.תיבה לעבמ רכשה תא ורכש תייבג ןמזב עבת ריכשהש :ועבתש ןמזב
.ורכש תא שקיב אל ריכשה םא ךא :ועבת אל
.תיבה לעב :רבוע וניא
.ליעל ורכזוהש םירוסיאה לע :וילע

;"רקוב דע ךתא ריכש תלעפ ןילת אל" :ןנבר ונת (ולק)
?ועבת אל וליפא לוכי
.(ךב היולת בוכיעה תביסש) ךתעדל ,"ךתא" :רמול דומלת
?(וילע רבוע ,םלשל ףסכ ב"העבל) ול ןיא וליפא לוכי
.(א,ביק מ"בב) (ול םלשמ ךניאו ףסכ) ךתא שיש ,"ךתא" :רמול דומלת

תולאש

ףא םירוסיאה לע רבוע תיבה לעב ןיא ובש ,אתיירבב ונל שדחתמה ,ףסונה הרקמה והמ .1
?םולשתה תא בכעמ אוהש

רואיב

יוושב םיכרצמ ול ןתיי הזש ,ינוונחה לא לעופה תא תיבה לעב הנפה :ינוונחה לצא והחמה
.לעופה תמכסהב ,ותרוכשמ
הוושה ךסב תועמ ול תתל ,תועבטמה ןפלח לא ותוא הנפהש וא :ינחלושה לצא וא
.ותרוכשמל
.רכש שבוכ לש םירוסיאה לע :וילע רבוע וניא

.(םש ,םש) ינחלוש לצאו ינוונח לצא והתמהש אלו ,"ךתא" :ןנבר ונת (זלק)

רואיב

.(אי הנשמ האר) ותייבג ןמזב ורכש עבותש :ונמזב ריכש
,ול םליש רבכש ןעוט ב"העבשכ ,ורכש תא לביק אלש עבשנ :לטונו עבשנ
.תיבה לעבמ לעבמ ןוממ איצוהל ותעובשב חוכ שיו

.ןימלשמ אלו ןיעבשנ ,הרותבש ןיעבשנה לכ (חלק)
:(םתעובשב ןוממ) ןילטונו ןיעבשנ ולאו
?דציכ ריכשה ...לבחנהו לזגנהו ריכשה
."ךדיב יל שיש ירכש יל ןת" :ול רמא
."יתלטנ אל" רמוא הלהו ,"יתתנ" רמוא (ב"העב) אוה
.(א,ז תועובש הנשמ) לטונו עבשנ אוה

רואיב

.(אי הנשמ האר) ורכש תייבג ןמז רבע :ונמז רבע
.רוטפו ,ול ןתנש עבשנ תיבה לעב אלא :לטונו עבשנ וניא

?לוטייו עבשייש םימכח ול ועבק המל ,ריכש (טלק)
.(םליש רבכש תועטב בשוחו) םילעופב דורט תיבה לעב
עבשנה אוה תיבה לעב אלא) "לטונו עבשנ וניא ונמז רבע" ןנת (המל) המלא
?(העוטו "דורט" אוהש תרמא ירהו ,רוטפו
.(ב,ביק מ"בב) "ןילת לב" םושמ רבוע תיבה לעב ןיא הקזח

ןמז ירחא תיבה לעבלו הייבגה ןמזב ריכשל העובשה תנקת תא ט"לק רוקמ תרזעב קמנ .2
.הז

רואיב

.ריכשל :םידע שי םא
.תיבה לעבמ הייבגה ןמז ףוסב ורכש עבתש :ועבתש
.ריכשה :הז ירה
ותעיבת עגרמ ןמז תדיחי דוע לוטילו עבשיל תוכז ול שי :לטונו עבשנ
דע וירחאלש םויב יאכז ,(םוי ריכשב) הלילה ףוסב ועבת םא :םידעב
דע ,וירחאלש הלילב יאכז ,(הליל ריכשב) םויה ףוסב ועבת םאו ,ברעה
.רקובה
תפסונה ןמזה תדיחי ףוסב םא ,דועו דוע הכראהל תנתינ וז העיבת תוכז
.םידעב ,בוש ורכש תא ריכשה עבתי
רוקמב תוטרופמה) חנ ינב תווצמ 7 םייקמו ונצראב בשויה יוג :בשות רג
.ידוהי לצא ריכשכ קסועהש ,(אבה

:ןושארה םדא הווטצנ םירבד השיש לע (מק)
לעו םימד תוכיפש לעו ('ה תא ללקל רוסיאה) 'ה תכרב לעו הרז הדובע לע
חנל ףיסוה .(טפשמה קוח יפל גוהנל) םינידה לעו לזגה לעו תוירע יוליג
.יחה ןמ רביא (לש רוסיא)

,ןתושעל רהזנו תווצמ עבש לבקמה לכ
.אבה םלועל קלח ול שיו ,םלועה תומוא ידיסחמ הז ירה
הרותב ה"בקה ןהב הוויצש ינפמ ןתוא השעיו ןתוא לבקיש (יאנתב) אוהו
,ם"במרה) ןהב ווטצנ םדוקמ חנ ינבש ,ונבר השמ ידי לע ונעידוהו
(אי-א,ט םיכלמ

רואיב

.רכשה שוביכ רוסיא לח וילע םג :וב שי
.הז יוויצ חוכמ :"ורכש ןתית ומויב" םושמ
.רוסיאה וילע לח אלו :וב ןיאו

.םהמ בשות רג תוכלה ודמלנ דציכ ,וט-די ,דכ םירבד רפסבו ,גי ,טי ארקיו רפסב אצמ .3

:הלבטב ונתנשמ יניד תא םכס .4

רוקמה / םעטה
ןידה
הרקמה
ב"העב
ריכשה
םיקוספה יפ לע
רכש תנלהב רבוע
ףסכ ול שי
ונמזב ועבת . 1
    ףסכ ול שי
ועבת אל . 2
"ךתא"
  ףסכ ול ןיא
ונמזב ועבת . 3
    ינוונחל ותוא חלש
ונמזב ועבת . 4
    ףסכ ול שי
ועבתש בשות רג . 5
ונמזב

אל .ריכשה ועבת ןכ םא אלא ,"ןילת לב" םושמ רבוע תיבה לעב ןיא (אמק)
ינחלוש לצא והחמהש וא ,ול ןתיל תועמ ול ויה אלו ועבתש וא ,ועבת
ריכשה הצר םא ,םוקמ לכמו ...רבוע וניא ,ול ןתיל וילע לביקו ,ול ןתיל
ןחלוש) ודיב תושרה ,תיבה לעבמ אלא ינחלושהמ לבקל אלש ,וב רוזחל
.(י,טלש טפשמ ןשוח ,ךורע

ג"י הנשמ

לוטיל ותיבל סנכיי אלו ,ןיד תיבב אלא וננכשמי אל ,ורבח תא הוולמה
".דומעת ץוחב" :רמאנש ,ונוכשמ
תאו הלילב רכה תא ריזחמו ,דחא חינמו דחא לטונ ,םילכ ינש ול ויה
.םויב השרחמה
.וישרויל ריזחמ וניא ,תמ םאו
םישולש דע אלא ,ריזחמ וניא ומצעל ףא :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר
.ןיד תיבב ןרכומ ןלהלו םוי םישולשמו ,םוי
:רמאנש ,התוא ןינכשמ ןיא ,הרישע איהש ןיב ,היינע איהש ןיב ,הנמלא
".הנמלא דגב לובחת אלו"

:רמאנש ,םילכ ינש םושמ בייחו ,"השעת אל"ב רבוע םייחירה תא לבוחה
רבד לכ אלא ,ורמא דבלב בכרו םייחיר אלו ".בכרו םייחיר לובחי אל"
".לבוח אוה שפנ יכ" :רמאנש ,שפנ לכוא וב ןישועש

רואיב

.ןועריפה ןמז רבעו ,ורבחל ףסכ הוולמה :ורבח תא הוולמה
.ןוכשמכ ץפח ונממ לוטיי אל :וננכשמי אל
.ןידה תיב םעטמ חילש ידי לע :ןיד תיבב אלא

תולאש

.י"שר שוריפ תרזעב םתוא ראבו ,גי-י ,דכ םירבד רפסבש םיקוספה תא קתעה .1

רשא שיאה"ש עדוי יניא (םאה) "דומעת ץוחב" רמאנש עמשממ (במק)
!?"הצוחה טובעה תא ךילא איצוי וב השונ התא
תיב חילש :אינתד ...ןיד תיב חילש תוברל ?"שיאהו" רמול דומלת המ אלא
הלהו ,ץוחב דמוע אלא ,ונכשמל ותיבל סנכיי אל ,ונכשמל אבש ןיד
מ"בב) "שיאהו דומעת ץוחב" :רמאנש ,ןוכשמ ול איצומ (הוולה)
.(ב-א,גיק

םהינש :ןידה תיב חילשלו הוולמל שי ההז ןיד שיש ,הרואכל עמתשמ וזה אתיירבה ןמ .2
תא אצמו ,אבה רוקמב ןייע .הצוחה ןוכשמה תא איצויש ,הוולל ץוחב ןיתמהל םיביוחמ
:םהיניב תאז לכב שיש יתכלה לדבהה

לכ חוכב תחקל יאשר) יחותינ חתנמ ןיד תיב חילש :לאומש רמא (גמק)
מ"בב) (ותיבל ץוחמ אצמנ הוולהשכ ,ןוכשמכ הוולה ידיבש ץפח
.(א,גיק

רואיב

.הוולמל :ול ויה
.ערפנ אלש בוחה דגנכ ,ותושרב ןוכשמכ :םילכ ינש
.ול קוקז אוהשכ ,ןלהל טרופמכ ,הוולל :דחא (ריזחמו) חינמו דחא לטונ
.ול קוקז אוה זאש :הלילב רכה
.הב הדובעה ןמז אוה זאש :םויב השרחמה

.וריזחמ ןיאו ולטונ ,ול ךירצ (הוולה) ןיאש (ןוכשמ) הזו ... (דמק)
?ולטונ אוה המל ,םלוע דע (ול ךירצש הוולל) וריזחמ םאו (:הלאש)
תטימש) ונטמשתו הטימש אהת אמש ינא רמוא :רמוא יבר (:הבושת)
ואצמנו הלה תומי ,אמש וא (תטמשמ הניא ,ןוכשמ שישכו ,םיפסכ
לעבל םידבעתשמ םניא םישרוי ילטלטימו) םישרויה דיב ןילטלטימ
.(י קרפ אתפסות) (בוח

םיקוספה ןושלב "ול ךירצ ןיא" ןיבל "ול ךירצ" ןיב אתפסותבש הנחבהה תא אצמ .3
.גי-י ,דכ םירבד רפסמ תקתעהש

:ךנושלב התוא בותכו וב ןייע .תפסונ תיתכלה הנחבה אצמנ אבה רוקמב .4

התע אבו) ותאוולה תעשב אלש ונכשמש ?םירומא םירבד המב (המק)
וניא ,ותאוולה תעשב ונכשמ (םא) לבא .(ובוח תא עורפל ידכ ונכשמל
(האוולה רחאל "ולבוח"ב םירבדמ םיקוספה יכ) ול ריזחהל בייח
.(כ,דיק מ"בב)

.ליעלש םיקוספה ןושלב הכימת וזה הנחבהל םג אצמ .5

רואיב

.הוולמה דיב (ול ךירצ אוהש) ןוכשמהשכ ,הוולה :תמ םאו
.ןוכשמה תא :וישרויל ריזחמ וניא

:הלבטה תא םלשה .7

םעטה
םוי לכב הרזחה ןיד
הרקמה
הרותה הרביד וב אל
  האוולה תעשב ונכשמ . 1
  :ינעל
ןועריפה תעשב ונכשמ .2


"ול בישת בשה"
ריזחמ וניא :וישרויל
  :רישעל

רואיב

.הוולל :ומצעל
.ול ךירצ םא ףא ,ןוכשמה תא :ריזחמ וניא
.דבלב :םוי םישולש דע
.םהמ ובוח תא ערופו :ןיד תיבב ןרכומ

.(הנשמה שוריפב ם"במרה) לאילמג ןב ןועמש ןברכ הכלה ןיאו (ומק)

וחינמ הז ירה ...םהל ךירצ וניא (הוולה)ש םירבדמ ןוכשמה היה םאו (זמק)
ןחלוש) ןיד תיבב ורכומ ךליאו םוי םישולשמו ,םוי םישולש דע ולצא
.(חי,זצ טפשמ ןשוח ,ךורע

?(ו"מק רוקמ) ם"במרה לע קלוח (ז"מק רוקמ) רבחמה ןרמ םאה .8

רואיב

.ןיד תיב חילש ידי לע אל וליפאו ,האוולה תעשב אלש :התוא ןינכשממ ןיא

,ןכשמל יאשר ןיא ,הרישע איהש ןיב ,היינע איהש ןיב ,הנמלא (חמק)
.הרישע תחא ,היינע (ןיב) תחא ,"הנמלא דגב לובחת אל" :רמאנש
.הדוהי יבר ירבד

הלצא אבו ךלוה אהי אלש ...ןכשמל יאשר ןיא היינע :רמוא ןועמש יבר
הרישע ;(היתונכשב) ער םש האישהל אלש ,(םוי םוי ןוכשמה תרזחהב)
.('י קרפ אתפסות) ריזחמ ןיאו לטונ

התוא ןינכשממ ןיא ,הרישע איהש ןיב ,היינע איהש ןיב ,הנמלא (טמק)
ןשוח ,ךורע ןחלוש) ןיד תיב חילש (ידי לע) וליפאו ,האוולה תעשב אלש
.(די,זצ טפשמ

?ךורע ןחלושב הכלהה הקספנ (ח"מק רוקמ) אתפסותב םיקלוחה ןיבמ ימ תעדכ .9

רואיב

.ןכשממה :לבוחה
.םיטיח תניחטל - בכרו םייחיר - םיקלח 2 ןב ילכ :םייחיר
."לובחי אל" לש :השעת אלב
:םהינש תא הטריפ הרותה יכ ,םימעפ 2 ואלה לע רבוע :םילכ ינש םושמ
."בכר"ו "םייחיר"
.הייפאו לושיב ילככ :שפנ לכוא
."שפנ לכוא" ילכ תוברל :"לבוח אוה שפנ יכ"

אעיצמ אבב ןכותל הרזח