:ךותמ תוכלה רחבמ - חפסנ

הדבאו הלזג תוכלה ,הרות הנשמ ם"במראי קרפ

א הכלה
לארשי תדיבא האורהו ,ךיחאל םבישת בשה [א בכ םירבד] 'נש השע תוצמ לארשיל הדבא בשה
תמלעתהו ךיחא רוש תא הארת אל [א בכ םירבד] 'נש השעת אלב רבוע החינהו הנממ םלעתנו
.השע תוצמ םייק הבישה םאו ,השע תוצמ לטבו םהמ

ב הכלה
אל לעו םלעתהל לכות אל לע ןיואל ינש לע רבעו השע תוצמ לטב הבישה אלו הדבאה תא חקל
,ותדיבא בישהל הוצמ וב אצויכו ןובאיתל הליבנ לכואו עשר הדבאה לעב היה וליפא .לוזגת
הרז הדובע ידבועו םיסורוקיפאהו לארשימ ןינימהו ןימ אוה ירה סיעכהל הליבנ לכוא לבא
.יוגכ הדבא ןהל ריזחהל רוסא איסהרפב תבש יללחמו

ז הכלה
םא לבא ,זירכהל בייח לארשי םש םייוצמה בורש ריעה ןמ םוקמב אצמ םא םיוג ריעה בור היה
לכבו דימת םש ןייוצמ םיוגהש תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב הלודג איטלפו איטרסב אצמ
שאיתנ ירהש ,הינמיס ןתנו לארשי אב וליפאו ,ולש האיצמה ירה םש ןייוצמ םיברהש םוקמ
בוטה ךרדב ךליל הצורה ולש איהש יפ לע ףא .האצמ יוג רמוא אוהש ינפמ הלפנשכ הנממ
.הינמיס תא ןתישכ לארשיל הדבאה תא ריזחמ ןידה תרושמ םינפל השועו רשיהו

י הכלה
לש וז ירה ןמיס הב שיש פ"עא קסופ וניאש רהנ לש ותילולשבו םי לש וטוזב הדבא אצומה
םדא לכ לצא היוצמו ונממ הדובאש ימ ,התאצמו ונממ דבאת רשא ['ג ב"כ םירבד] 'נש האצומ
.הנממ שאייתנ יאדו הזש םדא לכמו ונממ הדובאש וז תאצי

אי הכלה
,ול ךלהו הרשק אלו תלד הל ןיאש תפרב ותרפ חינה ,דציכ ,ול ןיקקזנ ןיא תעדל ונוממ דבאמה
רוסאש פ"עאו ,ותעדל ונוממ דבא הז ירה ,הזב אצויכ לכו ול ךלהו םיברה תושרב וסיכ ךילשה
.ותעדל דבאמל טרפ דבאת רשא 'נש ריזחהל קוקז וניא ,ומצעל לוטיל הז רבד האורל

בי הכלה
.הריזחהל אלו הב לפטיהל בייח וניא הטורפ הווש הב ןיאש הדבא

גי הכלה
בייח וניא ודיב ולא םילכ לוטיל וכרד ןיאש דבוכמ ןקז וא םכח היה םא הפוק וא קש אצמ
ורבח לש ריזחהל בייח ךכ ומצעל ןריזחמ היה םא ולש ויה וליא ותעד תא דמואו ןהב לפטהל
ריזחהל וכרד היה .ריזחהל בייח וניא ורבח לשב ךכ ולש ויה וליפא ודובכ לע לחומ היה אל םאו
בייח הדשב ןאצמ ריזחהל בייח וניא ריעב ןאצמו ריעב ןריזחהל וכרד ןיאו הדשב ולאכ םילכ
.ךכב וכרד ןיאו ריעל ןהב סנכנ ירהש פ"עאו םילעבה תושרל ועיגיש דע ןריזחהל

די הכלה
ירהש ודובכ יפל הניאש יפ לע ףא הריזחהלו הב לפטיהל בייחתנ השיכהו המהב אצמ םא ןכו
וליפא בשה םבישת בשה 'נש ריזחהל בייח םימעפ האמ וליפא החרבו הריזחה .הוצמב ליחתה
םוקמל הילעב תושרל הנריזחיש דע הב לפטיהל בייח אוה םלועל ,ועמשמ םימעפ האמ
בייח םשמ הדבאו הברחו הנג ןוגכ רמתשמ ןיאש םוקמל הריזחה םא לבא רמתשמה
.התוירחאב

זט הכלה
.םילעבה תעד ךירצ וניאו הווצמה םייק ירה המוקמל הריזחהו רידה ןמ החרבש המהב האר

זי הכלה
פ"עאו םוקמ לכב הדבאה תא ריזחמ ,ןידה תרושמ םינפל השועו רשיהו בוטה ךרדב ךלוהה
.ודובכ יפל הניאש

חי הכלה
בשה לש השע תוצמ םייקמש תעבש הריזחהל אמטמ וניא תורבקה תיבב הדבאה הארש ןהכ
השע ןיאו וימעב לעב אמטי אל לש השעת אל לע רבועו ויהי םישודק לש השע לטבמ הדבא
.השעו השעת אל תא החוד

טי הכלה
אצמנ ,ויבאמ לבק םאש ,ונממ לבקי אלו ריזחי - הנריזחת לא ויבא ול רמאו ,הדבאה תא האר
לכות אל לע רבעו ,םבישת בשה לש השע לטיב ,ךיבא תא דבכ לש השע תוצמ םייקש תעב
.םלעתהל

כ הכלה
םענמלו םהינפב רודגל בייח ,והדש תיחשהל וא ,ורבח ןינב תיחשהל ןיאבו ןיפטוש םימ האורה
.ועקרק תדבא תוברל ךיחא תדבא לכל ['ג ב"כ םירבד] 'נש


בי קרפ

א הכלה
םאו ריזחהל בייח ןהיתש ריזחהל לוכי םא ,ורבח תדבאו ותדבאב עגפו הדבא ול הדבאש ימ
לכל םדוק ולש ובר וא ויבא תדבאל וליפאו ,תמדוק ותדבא ןהמ תחא אלא ריזחהל לוכי וניא
.םדא


גי קרפ

א הכלה
ינולפ ןימ ול דבאש ימ רמולו העידוהלו הילע זירכהל בייח הריזחהל בייח אוהש הדבא אצומה
,הילע זירכהל בייח הלזוהו האיצמה תעב הטורפ הוש התיה וליפא ,לוטיו ןינמיס ןתיו אובי
.ןיזירכמ ויה הילעש םלשוריל ץוח התיה ההובג ןבאו

ב הכלה
המהב וא תוסכ ול דבאש ימ זירכמ ןכו עבטמ ול דבאש ימ זירכמ תועמ אצמ םא ,זירכמ דציכ
הריזחמ וניאש יפל הדבאה ןימ עידוהש ינפמ ששוח וניאו ,לוטיו םינמיס ןתיו אובי תורטש וא
.ןיקהבומ םינמיס ןתיש דע

ג הכלה
,ןיקהבומ םינמיס רמאיש דע ול ןיריזחמ ןיא ןיקהבומ ןניאש םינמיס ןתנו הדבאה לעב אב
ורמא ,ולש איהש םידע איביש דע ול ןיריזחמ ןיא ןיקהבומ םינמיס רמאש פ"עא יאמרהו
םא אוה יאמר םא ךיחא רחא רוקחתש דע ךיחא שורד דע ךמע היהו ['ב ב"כ םירבד] םימכח
.ואל

רמאיש דע ול ןיריזחמ ןיא ןיקהבומ ןניאש םינמיס ןתנו הדבאה לעב אב :ד"בארה תגשה
.רמאק יקמוסו ירויח יקופאל א"א .ןיקהבומ םינמיס
איהש םידע איביש דע ול ןיריזחמ ןיא ןיקהבומ םינמיס רמאש פ"עא יאמרהו :ד"בארה תגשה
.ירמגל קהבומ ןמיס א"א .ולש

ד הכלה
קזחוה ןכ םא אלא ,ול התוא ןיריזחמ הינמיס ןתנו אבו הדבא ול הדבאש ימ לכ ,הנושארב
.לוטו יאמר התא ןיאש םידע אבה ול ןירמוא והיש ןיד תיב וניקתה ,ןיאמרה וברשמ .יאמר

ה הכלה
וא לקשמה וא הדימהו ,הרות ןיד םוקמ לכב םהיפ לע ןינדו םהילע ןיכמוס ןיקהבומה םינמיסה
.ןה ןיקהבומ ןינמיס הדבאה םוקמ וא ןיינמה

ו הכלה
,הזל אלו הזל אל ןתי אל ,רחאה ןתנש ומכ הינמיס ןתנ הזו הדבאה ינמיס ןתנ הז ,םינש ואב
םינמיסה תא דחאה ןתנ .ןהיניב הרשפ ושעי וא ורבחל דחאה הדויש דע תחנומ היהת אלא
דעה ירה ,דחא דעו םינמיס ןתנ הזו םינמיס ןתנ הז .םידעה לעבל ןתיי - םידע איבה ינשהו
.חיניו וניאש ימכ דחאה

ז הכלה
ןתי ונממ הלפנש םידע איבה הזו ול התוא וגראש הגירא ידע איבה הזו הב אצויכו הלמש אצמ
רעשיש רשפאש הכרא תדמ ןתנש ימל ןתי הבחר תדמ ןתנ הזו הכרא תדמ ןתנ הז ,הליפנ ידעל
היתולקשמ ןויכ הזו הבחרו הכרא תדמ ןתנ הז .הב הסכתמ הילעב היהשכ הבחר תדמ יאמרה
ןתנש ימל ןתי - הבש תוירמאה תדמ ןתנ הזו הבחרו הכרא תדמ ןתנ הז ,הלקשמ ןויכש ימל ןתי
.הבחרו הכרא תדמ

ח הכלה
ינש ,ןושאר רמוא ןושאר לגר ,םילגר השלש הילע זירכמ היה הדבא אצמש ימ לכ הנושארב
םימי תעבשב ןורחאה לגר רחאו ,ישילשב ינש ול ףלחתי אלש ידכ םתס זירכמ ישילש ,ינש רמוא
תשלשב רוזחיו וילכ תא ששמיו םימי השלשב ותיבל עמושה ךליש ידכ ,תיעיבר םעפ זירכמ
.יעיבשב זירכמ זירכמה הז אצמיו םימיה

ט הכלה
ןיסנאה וברשמ ,תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב ןיזירכמ והיש וניקתה שדקמה תיב ברחשמ
.וידו ויעדוימלו וינכשל עידומ אהיש וניקתה איה ךלמ לש האיצמה ורמאו

י הכלה
ןמז לכו ,והילא אביש דע ולצא תחנומ האיצמה היהת םילעבה ואב אלו עידוה וא זירכה
רמושכ הדבא רמושש רוטפ הסנאנ םאו התוירחאב בייח הדבא וא הבנגנ םא ולצא הדבאהש
.התרימשב קסוע אוהש ןמז לכ השע תוצמ המכמ רטפנו הוצמב קסוע אוהש ינפמ אוה רכש

אי הכלה
+'ב ב"כ םירבד+ רמאנש הילאמ דבאתו דספת אלש ידכ הקדבלו הדבאה תא רקבל ךירצו
אלו םוי םישולשל תחא הרענמ רמצ לש תוסכ אצמ דציכ ,ול ונבישת ךאיה האר ול ותובשהו
,וכרצלו הכרצל אל לבא דבלב הכרצל הטמ יבג לע החטושו ,םדא ינב ינשב אלו לקמב הנרעני
.בנגית אמש הכרצל וליפאו םהינפב הנחטשי אל םיחרוא ול ונמדזנ

בי הכלה
רואה ידי לע אל לבא ןימחב ןהב שמתשמ תשחנ ילכ ,ובקרי אלש ידכ ןהב שמתשמ ץע ילכ אצמ
תופירגמ אצמ ,ןריחשמש ינפמ ןימחב אל לבא ןנוצב ןהב שמתשמ ףסכ ילכ ,ןקיחשמש ינפמ
תוסכו תיכוכז ילכו בהז ילכ אצמ ,ןתיחפמש ינפמ השקב אל לבא ךרב ןהב שמתשי תומודרקו
וכלהש ןודקיפב ורמא ךכ הדבאב ורמאש ךרדכו ,והילא אוביש דע ןהב עגי אל הז ירה ןתשפ לש
.םיה תנידמל וילעב

גי הכלה
םלועלו ,םוי םישלש לכ ןללוג תורקל עדוי וניא םאו םוי םישלשל תחא ןהב ארוק םירפס אצמ
רתי וב חתפי אלו ,םגרתיו השרפ ארקי אלו ,הנשיו השרפ ארקי אלו ,הליחתכל ןהב דומלי אל
לבא ,רפסה הלביו הז ךושמיו הז ךושמי אמש ,ןיניינע ינשב ןירוק םינש ויהי אלו ,ןיפד השלשמ
.דחא ןינעב וליפאו דחא רפסב השלש וארקי אלו ,דחא ןינעב ןה ןירוק

די הכלה
.דבלב ןתוצמל אלא ןייושע ןיאו לכה דיב אוה יוצמ רבדש ,וילע ןחינמו ןהימד םש ןיליפת אצמ

וט הכלה
רומחו הרפ ןוגכ לכואו השועש רבד היה םא ,וליכאהל ךירצ ירהש םייח חור וב שיש רבד אצמ
לע רתי ןרכש היה םאו ןליכאמו ןרכש חקולו ןרכושו האיצמה םוימ שדח רשע םינש ןהב לפטמ
ןכימ ,שדח רשע םינש לכ ןליכאמו ןהיציב רכומ ןילוגנרתה ןכו ,םילעבל רתיה ירה ןתליכא
.ורבחמ המהב םשה לכ ןידכ תופתושב םילעב לשו ולש ןה ירהו וילע ןהימד םש ךליאו

םילעב לשו ולש ןה ירהו וילע ןהימד םש ךליאו ןכימ 'וכו ןילוגנרתה ןכו :ד"בארה תגשה
רומחו הרפ ןימש (טס מ"ב) ונינש ירהש רמא הפי א"א .ורבחמ המהב םשה לכ ןידכ תופתושב
.ריזחמ הילעב דיל הדבא ריזחהל לכויש המ לכ ךכליה הצחמל לכואו השוע אוהש רבד לכו


די קרפ

א הכלה
וריזחהל רומח בותכה טרפ המלו רומחהו השהו רושה ןכו התיה ךיחא תדיבא לכ ללכב הלמשה
תוזיג וליפא ריזחהל השו רוש טרפ המלו ריזחי ול לפטה רבדב ןמיסהש פ"עא תעדרמ ינמיסב
הלמשה המ הנממ דומלל הלמשה טרפ המלו .טעומ רבד אוהש פ"עא רושה בנז זג וא השה
ירה םינמיס ול שיש רבד לכ ףא ריזחהל בייחו ןיעבות הל שיש התקזחו ןינמיס הל שיש תדחוימ
ונממ ושאיתנ אלא ןיעבות ול ןיאש רבד לבא ,ריזחהל בייחו ןיעבות ול שיש תקזחב אוה
.םינמיס וב שיש יפ לע ףא ואצומ לש אוה ירה םילעבה

ב הכלה
תקזחב הז ירה דבאש םילעבה וב ועדיו דבאש ןויכ ןמיס וב ןיאש רבד לכ הדבאב ללכה הז
ןתיל םילוכי ןניא ירהש דחא עבטמ וא תחא טחמ וא דחא רמסמ ןוגכ וילעב ונממ ושאיתנש
.ואצמש הזל אוה ירה ךכיפלו ןהל וריזחהל ןמיס

ג הכלה
ןתעד ירהש וילעב ונממ ושאיתנ אלש תקזחב הז ירה המהבו הלמש ןוגכ ןמיס וב שיש רבד לכו
עדי ןכ םא אלא זירכהל בייח ותוא אצומה ךכיפל ןהל רוזחיו וב שיש ןינמיס ןתיל היולת
ןיארמש ולא םירבדב אצויכו סיכ ןורסחל יוו םירמוא םתוא עמשש ןוגכ םילעבה ושאיתנש
.האצומ לש הדבאה התוא ירה ושאיתנש

ד הכלה
תקזחב הז ירה ,םיוג ובורש םוקמב וא ,ןהב אצויכו רהנבו םיב ןמיס וב שיש רבד אצמ םא ןכו
םילעבה עמש אלש פ"עא ואצומ לש אוה ירה ךכיפלו לפנש העשמ וילעב ונממ ושאיתנש
.ונממ ושאיתנש


וט קרפ

א הכלה
הב עגיל רוסא החנה ךרד האצמ םא ןמיס הב ןיאש ןיב ןמיס הב שיש ןיב הדבא אצומה לכ
דבא ירה ןמיס וב ןיאש רבד היהו התוא לוטיל אבי םאו הל ורזחיש דע םש הוחינה הילעב אמש
ןחירטה הז ירה ןמיס וב שיש רבד היה םאו וב הריזחהל ןמיס הב ול ןיא ירהש ודיב ורבח ןוממ
וליפא .הליפנ ךרד התוא אצמיש דע הב עגיש ול רוסא ךכיפלו הינמיס ןתילו הירחא ףודרל
ול רוסא ולטנו רבע םאו ,וב עגי אל הז ירה חנומ וא דובא הז רבד םא עדי אלו רבדה ול קפתסנ
.וריזחהל בייח וניאו וב הכז ןמיס וב ןיאש רבד היה םאו ,םשל וריזחהל

וב הכזיש ילצא רווחמ וניא הז רבד א"א .וב הכז ןמיס וב ןיאש רבד היה :ד"בארה תגשה
.והילא אביש דע ודיב דומעי אלא םלועל ומצעל

ב הכלה
בייח םיברה תושרב ןיב דיחיה תושרב ןיב הליפנ ךרד ןיב החנה ךרד ןיב ןמיס וב שיש רבד לכו
הסוכמ ילכ אצמש וא םויב ךרדב םיעור הרפ וא רומח אצמש ןוגכ ,החנה ךרד דציכ ,זירכהל
םיכופה וילכו רומח אצמ םא לבא ,םיחדנ ['א ב"כ םירבד] רמאנש ןהב עגי אל הז ירה הפשאב
.זירכמו לטונו הדבא וז ירה הפשאב הלוגמ ילכ וא םימרכה ןיב הצר הרפו

ז הכלה
תונפתהל היושע הניאש הפשא םאו ,ונראיבש ומכ וב עגי אל הז ירה הסוכמ ילכ הפשאב אצמ
ןיכס ןוגכ םינטק םילכ ויה םא ןכו ,זירכמו לטונ הסוכמ ואצמש פ"עא התונפל הילע ךלמנו איה
.זירכמו לטונ העובקה הפשאב ןיסוכמ ויה וליפא ןהב אצויכו דופשו

ז הכלה
תוכירכ אצמ םא ןכו ,ולש ןה ירה הליפנ ךרד ,ןהב עגי אל החנה ךרד ,ןירזופמ תוריפ אצמ
לש תורככו הליבד ילוגיע אצמש וא ,ןמיס ןהב ןיא ירהש ,םיברה תושרב םילבש לש תונטק
תונושלו ןתשפ יצינאו ןתנידממ תואבה רמצ יזיגו רשב לש תוכיתחו םיגד לש תוזורחמו םותחנ
יושעה ןמיסש ,זירכמו לטונ ןמיס ןהב שי םאו ,ןמיס ןהב ןיאש ינפמ ולש ולא ירה ןמגרא לש
.ןמיס אוה ירה סרדיל

י הכלה
לע ףאש זירכהל בייח החנה ךרד םאו ,ולש ולא ירה הליפנ ךרד םא ,דיחיה תושרב תוכירכ אצמ
ןיב דיחיה תושרב ןיב תומולא אצמ ,קהבומ ןמיס וניאש פ"עא ןמיס םוקמה ןמיס םהל ןיאש יפ
.זירכמו לטונ םיברה תושרב

אי הכלה
,ךושנ גד ,התכיתחב הנושמ איהש רשב לש הכיתח ,תועמ וכותבו רככ ,שרח וכותבו לוגיע אצמ
.ןמיסל אלא ןהילעב םואשע אלש זירכהל בייח יוניש ןהב שיו ליאוה ,ולאב אצויכ לכו

בי הכלה
עברא לע רתיב וא תומא עברא ךותב בק ומכ ויה םא ,תונרגה םוקמב ןירזופמ תוריפ אצמ
תומא עבראמ תוחפב ןירזופמ ויה ,ןתפיסאב םילפטמ םילעבה ןיאש ינפמ ולש ולא ירה תומא
,תומא הנומשב םיבק וא ,תומא יתשב בק יצח ומכ ויה ,םש םוחינה םילעבה אמש ןהב עגי אל
אל ךכיפל ,קפס ולא לכ ,םינומירו םירמת ןימשמוש ןוגכ ןינימ השלשו םינשמ בקה היהש וא
.זירכהל בייח וניא לטנ םאו לוטיי


זט קרפ

א הכלה
םינש אצמ ,ולש ולא ירה תחא תחא ןאצמ םא ,ןהב אצויכו םירמסמו תורוניצו םיטחמ אצומה
.ןמיס ןיינמהש ,זירכהל בייח רתי וא םיינש

ב הכלה
ןה ירה הז יבג לע הז עבטמ תצקמ ויה וליפא ,ולש ולא ירה םירזופמ תועמ אצומה ןכו
ןייושע ןהו הז בג לע הז תועבטמ השלש אצמ .זירכהל בייח תועמ רובצ אצמ םא לבא ,ןירזופמכ
ידכ הז תצקמ לע הז תצקמ ויהש וא ,ןהיבג לע דחאו ןכימ דחאו ןכימ דחא ויהש וא ,לדגמכ
וא הרושכ וא רישכ ןייושע ויה ,זירכהל בייח ,תחא תבב ולטני ןהיניב םסיק סינכי םאש
.לוטיי אלו קפס הז ירה םלוסכ וא הבוצחכ

ג הכלה
ולא ירה םירזופמ תועמ וינפלו סיכ אצמ ,זירכהל בייח אוהש תומכ סיכ וא סיכב תועמ אצומה
.זירכהל בייח ולפנ סיכה ןמו דחא םדא לש תועמהו סיכהש םירבדה ןיארמ םאו ,ולש

ע"בשות ןכותל הרזח אעיצמ אבב ןכותל הרזח