םיטפשמ - םיקזנ .י

,תודווזמ הב דיקפהל ןתינש תדחוימ הקלחמ הנשי ,"דגא" תרבח לש תיזכרמה הנחתב .1
תא לבקל ואובב .רפסמ הילעו הלבק לביקו םימי עובשל הדווזמ דיקפה ןבואר .םולשת תרומת
.ול הריזחהל לוכי אוה ןיאש (רמושה =) יארחאה ול רמא ,הרזחב ותדווזמ
:ןעוט יארחאה רשאכ ודספה תא ןבוארל םלשל הרוטפ וא תבייח "דגא" תרבח םאה

תבייח :בותכ
!הרוטפ וא
- הרימשה-רדח דיל ינלבח ץוציפמ האצותכ הדמשוה איה
- הלילב הצירפ תעשב הבנגנ איה
- חדקאב יארחאה לע םייאש םדא ידי-לע החקלנ איה
- ,הדי לע איצוה ,התוא אצמש םדאהו ,הלבקה הדבא ןבוארל
.הדווזמה תא ,תואמרב
- ,התוא הארש רטושו ,ןוכנה םוקמב הדווזמה תא םש אל יארחאה
הדימשהו "דושח ץפח"ל הבשח
- הדווזמה תא םיאצומ ןיאש ןעוט יארחאה

העשל עבקנ הגצהה דעומש רחאמ .םירופ תגצהל םידימלתה ירוה תא ונימזה 'ה תותיכ ירומ (2
םלואש ןוויכ .הדובע-יקית םהידיבו םתדובעמ רשיה םירוהה בור ואב ,םיירהצה-רחא שמח
םירבדה לע רומשל דחא בדנתה ,םיקיתלו םיליעמל קיפסמ םוקמ היה אלו ,ןטק היה תוגצהה
בדנתמה ול רמא .ןועמשל טרפ ,ויצפח תא דחא לכ לביק הגצהה םותב .רפסמ רקבמ לכל ןתנו
.וקית תא ריזחהל לוכי וניאש רמשש
:ןעוט אוה רשאכ םלשל בייח בדנתמה םאה

"בייח" :בותכ
"רוטפ" וא
- הרימשה רדח דיל ינלבח ץוציפמ האצותכ דמשוה קיתה
- ןולחה ךרד הצירפ ידי-לע בנגנ אוה
- חדקאב יארחאה לע םייאש םדא ידי-לע חקלנ אוה
- איצוה ,התוא אצמש םדאהו ,הלבקה הדבא ןועמשל
.קיתה תא ,תואמרב התועצמאב
- ,ותוא הארש רטושו ,ןוכנה םוקמב קיתה תא םש אל בדנתמה
ודימשהו "דושח ץפח"ל ובשח
- ותוא םש ןכיה רכוז וניאש ןעוט יארחאה

תולאשה תא םלשהו ךתרבחמל קתעה .הלאשו תוריכש ,ןודקפ :אשונב תולאש רפסמ ךינפל (3
.(רתוימה תא קוחמו) שרדנל םאתהב

.םירמושה תעברא תומש תא בותכ (א

ול רמא ,ןקותמה ןועשה תא לבקל ןבואר רזחשכ .ןוקיתל ולש ןועשה תא רסמ ןבואר (ב
(?רמוש גוס הזיא) _____________ :ל בשחנ ןעשה ,הכלהה יפל .בנגנ ןועשהש ןעשה
.(!הנוכנה הבושתה תא ףקה) םלשלמ רוטפ / םלשל בייח אוה ןכלו

תא וקריפו ותיב דיל םיבנג ואב ,הלילב .תוינוכמ תרכשהל הרבחמ תינוכמ רכש ןר (ג
הרבחה להנמ .םיגימצה ילב בכרה תא ריזחהל הצרו הרבחל ןפלט ןר .םיגימצה תעברא
.םיגימצה ימד תא םלשל בייח ןרש ןעט
.םלשלמ רוטפ / םלשל בייח אוה ןכלו _____________:ל בשחנ ןר ,הכלהה יפל

ורדעיה תעשב .אפור לצא רוקיבמ רוזחיש דע סיכ-בשחמ ול רומשל ינורמ שקיב קיציא (ד
שמתשהל הרומה ריתה הבש ןובשחב הניחב המייקתה ,ס"היבמ קיציא לש
.הניחבה תעשב וב שמתשהו סיכ-בשחמ ודיב שיש תונמדזהה תא לצינ ינור .סיכ-יבשחמב
.ןידכ גהנ אל / ןידכ גהנ ןכלו _____________:ל בשחנ ינור ,הכלהה יפל

אוהו םיינפואה תא יבוקל ןתנ רבחה .ולש םיינפואב שמתשהל רבחמ תושר שקיב יבוק (ה
רקת עריא העיסנה תעב .לויטל דחי ואציו ויחא לש םיינפואה לע בכר (רבחה) ומצע
.יבוק םהילע בכרש םיינפואב (םיגימצה דחא ץצופתה)
ימד תא ,םלשלמ רוטפ / םלשל בייח אוה _____________:ל בשחנ יבוק ,הכלהה יפל
.רקתה ןוקית
______________________________________________________ יכ

.רפסב ןייעל ול רשפאל ןורודמ שקיב בקעי .ורבחמ םיניד רפס הלאשהב חקל ןורוד (ו
.ןכ תושעל ול רוסאש ןעט ןורוד
קדוצ בקעי / ןורוד הכלהה יפל
______________________________________________________ יכ

.תשרדנה הכלהה תא קוספו אבה עוריאה תא בותכ (4
קחצישכ .עובש ךשמל ,םירפס תיינקל לביקש ,לקש 20 לש רטש ול רומשל דודמ שקיב קחצי
.ףסכה תא ול ריזחהל בייח וניא ןכלו דבא ףסכהש דוד ןעט ,הרזח ופסכ תא שקיב
_______________________________________ ?הז הרקמב ןידה המ
____________________________________________________!קמנ

םינולאשה ןכותל הרזח