םיגשומ רואיבו תונוש .בילכל המגוד אבהו "השעת אל" תווצמ ןיבו "השע" תווצמ ןיב טרפ ?הרותב שי תווצמ המכ (1
.גוס

.גוס לכ םגדהו "אמרג ןמזה אל"שו "אמרג ןמזה"ש הוצמ יהמ (2

?"זנטעש" והמ (3

."ת"רשת" גשומה תא רבסה (4

לחש דחוימה םויה םש ךיראת לכ דיל םושר ,רייא שדוחב םינוש םיכיראת ,ןלהלש הלבטב (5
."ללה"ו "ןונחת" תרימא יבגל ,"אל" וא "ןכ" בותכו ,וב

?ללה וב םירמוא םאה
?ןונחת וב םירמוא םאה
דחוימה םויה םש
- - - רייאב 'א
- - - רייאב 'ד
- - - רייאב 'ה
- - - רייאב ד"י
- - - רייאב ח"י
- - - רייאב ח"כ

קתעה) :םיאבה םירבדה ךותמ ,רוסא םירבד ולאו רשעמ-יפסכב תושעל רתומ םירבד ולא (6
(.בשהו ךתרבחמל

_______________________________________________ :ןיליפת תונקל

________________________________________________ :תילט תונקל

___________________________________________ :םיינעל םתוא תתל

______________________________________ :תסנכה-תיבל תורנ תונקל

:םיגשומה לכ תא בטיה רבסה (7

אקיפס קפס
ומחנ תבש
הוצמ תמ
הרישע הצמ
יעבר עטנ
הריש תבש
הארבה תדועס
הצקומ
םיטיח תועמ
ןנברד םידומ
הבוש תבש
םיינע תונתמ
ונלש םימ
תודמעמ
ינש רשעמ
םיכרבמ תבש
ינש חספ
תוללועו טרפ
לודגה תבש
ןוזח תבש
ינש רשעמ
לקשה תיצחמ
ונלש םימ
הרומש הצמ
ץמח תריכמ
דעומה לוח
םירופ ןשוש
אתונערופד אתלת
הכלמ הולמ
םימה ךוסינ
אתמחנד העבש
םילכ תליבט
תונמ חולשמ
הבר אנעשוה
הבאושה תיב תחמש
םישישב לטב
עבש תליפת
תועובש ליל ןוקית
תורוכב תינעת
םינהכ תרות
תרצע ינימש
ב"הב תינעת
הנבל שודיק
ת"ת ם"יבבוש
החכשו האפ

םינולאשה ןכותל הרזח