םירופו הכונח .ד?בוחרל הנופ תיבל הסינכה תלדו עקרקה תמוקב םירג רשאכ היכונחה תא םידימעמ ןכיה (1
?הנדימענ ןכיה - בוחרל הנופ הניא הסינכה תלדשכו

וא היינש המוקב - עקרקה תמוק לעמש תומוקב םירג רשאכ היכונחה תא םידימעמ ןכיה (2
?הלעמו תיעיבר המוקב וא ,תישילש

:םיאבה םיגהנמה וא םינידה תא קמנ (3
.תיז ןמשב קילדהל רחבומה ןמ הווצמ (א

.בויחה ןמז רחא העש יצח תוחפל קולדל בייח הכונח רנש (ב

.םמצע תורנל ףסונ "שמש" קילדהל ךרוצ שיש (ג

.םיקלוד תורנהש העשב דובעל אלש תוגהונ םישנ (ד

.תבש רנ ינפל הכונח רנ םיקילדמ תבש ברעב (ה

.תסנכה תיבב הכונח תורנ םיקילדמ (ו

."...תורובגה לעו ןקרופה לעו ..." הכונחב םירמואש עטק ךינפל (4
.וירחאלו וינפל עטקה תא םלשה ?ותוא םירמוא ןכיהו יתמ

?הכונחב תירחש תליפתל ףיסוהל םיבייח דוע המ (5

?םירופב םג תאז הפסוה ןיא עודמ (6

?"דודל תיבה תכונח ריש רומזמ" הליפתה תא הכונחה ימיב רמול םיגהונ עודמ (7

?םילשוריב התוא םיארוק יתמו ?םילשוריל ץוחמ רתסא תליגמ תא םיארוק ךיראת הזיאב (8

?םיכיראתב הז ינושל הביסה יהמ (9

?הליגמה תא םיארוק תירחש תליפתבו תיברע תליפתב עטק הזיא ירחא (10

?תרבועמ הנשב םירופ לח שדוח הזיאב (11

רדגב םניא םהמ ולא ןייצו טרפ ?הליגמה תאירק דבלמ םירופב םישוע םיגהנמו תווצמ ולא (12
.םתושעל לבוקמ לבא דחא לכ לע הבוח

?הליגמה תאירק תא עומשל תובייח םישנש תוביסה ןהמ (13

יהמו ?"ןוזמה תכרב"ב הצבוש איה ןכיה ?םירופב "ןוזמה תכרב"ב םיפיסומ תפסות וזיא (14
?ךריבש העשב הפיסוהל חכש םא הכלהה יהמו ?ךכל הביסה

.ךירבד תא םגדה ?"םינויבא תונתמ" ןיבו "תונמ חולשמ" תווצמ ןיב םילדבהה םהמ (15

?רתסא תינעת הלח שדוחב ךיראת הזיאב (16

.הלילבו םויב ,הלילב ,םויב :ןייצ ?הטמ תומושרה םירופה תווצמ תא םימייקמ יתמיא (17

-רתסא תליגמ תאירק(א
- םירופ תדועס תליכא (ב
- םינויבאל תונתמ (ג
- "רוכז" תשרפ תאירק (ד
- לקשה תיצחמ" תניתנ (ה

?הוצמ לכל הז ןמז עבקנ עודמ קמנל םג לכותה

םינולאשה ןכותל הרזח