'ד קרפ

אוה ןיד - לארשי גהנמ


חספ ברעב הכאלמ

(2) .םויה תוצח ירחא ,חספ ברעב (1) הכאלמ תושעל רוסא
.(3) םויה תוצח ינפל םג חספ ברעב הכאלמ תושעל אלש וגהנש תומוקמ שי

'א הנשמ ,'ד קרפ

;ןישוע - תוצח דע םיחספ יברעב הכאלמ תושעל וגהנש םוקמ
.ןישוע ןיא - תושעל אלש וגהנש םוקמ

,ןישוע ןיאש םוקמל ןישועש םוקממ ךלוהה
- ןישועש םוקמל ןישוע ןיאש םוקממ וא
םשמ אציש םוקמ ירמוח וילע ןינתונ
.םשל ךלהש םוקמ ירמוחו

.תקולחמה ינפמ ,םדא הנשי לאו

רואיב

:םוקמה גהנמב היולת םויה תוצח ינפל חספ ברעב הכאלמ תושעל םא הטלחהה
,תושעל רתומ - הכאלמ זא תושעל םיגהונש םוקמב
(7) .הכאלמ תושעל רוסא - רוסיא תאזב םיגהונש םוקמבו

,םויה תוצח ינפל חספ ברעב הכאלמ וב תושעל םיגהונש םוקמב רגה םדא
- הכאלמ זא תושעל אלש וב םיגהונש םוקמל ךלהו
(8) .הכאלמ תושעל אלו ,וילא אבש םוקמה גהנמכ גוהנל וילע

:ךופהה הרקמבו
,חספ ברעב הכאלמ תושעל אלש וב םיגהונש םוקמב רגה םדא
- הכאלמ זא תושעל וב םיגהונש םוקמל ךלהו
(5) .הכאלמ השעי אלו ,ונממ אבש םוקמה גהנמכ גוהנל וילע

.הכאלמ תושעל אלש םירימחמ ונא םירקמה ינשב :רמולכ

ףא ,הכאלמ השעי אל הכאלמ וב םישוע ןיאש םוקמל עיגמה םדאש ךכל הביסה
איה ,רבדב םילקמ וריעבש
םורגל אלש ידכ ,תקולחמה ינפמ ,וב אצמנ אוהש םוקמה גהנממ םדא הנשי אלש
(4) (6) .הבירמל

םינויע

תכאלמ ןוגכ ,דעומה לוחב התושעל רוסאש הכאלמ לכ איה הז ןיינעל הכאלמ תרדגה (1)
תבשב הרוסאה הכאלמ לכש הנווכה ןיא םלואו .דועו גחה ךרוצל הניאש הכאלמ ,ןמואה
.תוצח רחא חספ ברעב םג הרוסא בוט םויב וא

.חספ ןברק תברקה לש הנמז והזש ןוויכמ אוה םויה תוצח רחא הכאלמה רוסיא (2)

הווצמה תצמ תא ןיכהל ,ץמחה תא רעבל יונפ םדאה היהיש איה הזה גהנמה תביס (3)
.חספ ןברק תטיחשל ןנוכתהל חכשי אל םגו ,רדסה לילל

ובש הרקמל תסחייתמ "תקולחמה ינפמ םדא הנשי לא" הקספה ,רואיבב רבסומה יפל (4)
וילעו ,הכאלמ הב םישוע ןיאש ריעל חספ ברעב עיגמ הכאלמ םישוע הבש ריעב רגה םדא
.םהיניב אצמנ אוהש ריעה ינב םע תקולחמ ידיל אובי אלש ידכ ,הכאלמ תושעלמ ענמיהל
:ינשה הרקמל תסחייתמ וז הקספ היפלש , תורשפא םג תאבומ (ב"ע ,א"נ) ארמגב םלואו
תא םיריתמ הבש ריעב םג הכאלמ השעי לא - הכאלמ תושעל אלש וריעב גוהנש םדא
תאז .וב םיאצמנש םוקמה גהנממ תונשל אלש עבוקה ללכה לע הרבע ךכב ןיאו ,רבדה
,תקולחמ ידיל איבי יונישהש הרקמב אקווד אוה םוקמה גהנממ תונשל רוסיאהש ןוויכמ
בל תמושת ררועמ רבדה ןיא - םידבוע לוכה ובש םוקמב הכאלממ תבוש םדא רשאכ לבא
רסוא אוהש םושמ אל דובעלמ ענמנ אוהש םירובס ותוא םיאורהש רחאמ ,תקולחמו
.ןמז ותואב תושעל הכאלמ םוש ול ןיאש םושמ אלא ,הכאלמ תיישע

ןווכתמש ימב אקווד תרמאנ ,ונממ םיאבש םוקמה גהנמכ גוהנלו רימחהל שיש ,וז הכלה (5)
םוקמה גהנמכ גהונ ,שדח םוקמב תועיבקב רוגל רבעש ימ םלואו .ןושארה ומוקמל בושל
.םדוקה ומוקמב וגהנש תורמוחב רימחהל ךירצ וניאו ,שדחה

חספ ברעב הכאלמ תיישעש - ונתנשמב עיפומה ןידהש ררבתי הז קרפבש 'ה הנשמב (6)
,עובק רבדהש םירמוא שי ;תקולחמב תחא העד אוה - םוקמה גהנמב היולת םויה תוצח ינפל
.םש ראוביש יפכ ,גהנמב יולת וניאו

דומלתה ןמ עטק

אלש :י"שר) תבש ברעב ןודיצל רוצמ םיעסונ ויה אלש וגהנ ןשייב (המשש ריעה) ינב (7)
.(תבש יכרוצמ לטביהל
;(ויה םירישעש ,קושה ןמ ענמיהל) םהל רשפא וניתובא :ול ורמא ;ןנחוי יבר ינפל םהינב ואב
!ונל רשפא אל ונא
"ךמא תרות שטת לאו ,ךיבא רסומ ינב עמש" :רמאנש ;םהילע םכיתובא ולביק רבכ :םהל רמא
(ב"ע ,נ ,תימראמ םגרותמ) .(ח ,א ילשמ)

.םהינפב ןריתהל יאשר התא יא - רוסיא םהב וגהנ םירחאו ,םירתומה םירבד (8)
רתומו ,הרוחס םירכומ םהשכ םייוגה םיבשוי םהבש תומוקמ = ) תבשב ןירכנ ילספס לע ןיבשוי
,(תבשב הרוחס רכומ אוהש בשויב דושחי האורהש םיששוח ןיאו ,תבשב ולא םילספס לע תבשל
רתומ אוהש ףא ,רבדב רוסיא וגהנ וכע ריעב = ) וכעב תבשב םירכנ ילספס לע ןיבשוי ןניאו
.(ןידה רקיעמ
הנידמה לכ וילע הזעלו ,וכעב תבשב םירכנ ילספס לע בשיש ,לאילמג ןב ןועמש ןברב השעמו
אלו ,עקרק יבג לע (בשיו ,לספסה ןמ) טמשנ !ךכ וניאר אל ונימימ :ורמא .(ריעה ינב לכ =)
(א"ע ,א"נ - ב"ע ,'נ) !םתא ןירתומ :ןהל רמול הצר


תולאש

תרימש לע דיפקהל םיבייחש ןנחוי יבר דמל קוספ הזיאמ .(7) "דומלתה ןמ עטק"ב ונייע .1
?תובא יגהנמ

?גהנמה יפ לע קר - יתממו ,ןידה רקיעמ חספ ברעב הכאלמ תושעל רוסא יתממ .2

?םויה תוצח ירחא חספ ברעב תושעל רוסא תוכאלמ גוס הזיא .3

?תוצח ירחא חספ ברעב הכאלמ תושעל רוסיאה תביס יהמ .א .4
?תוצח ינפל חספ ברעב הכאלמ תושעל אל גהנמה תביס יהמ .ב

ומידקה םה .םוחנ-תמרב ,םהיבורק לצא רדסה לילב הנשה םיחראתמ לאוי לש ותחפשמ ינב .5
.םיירהצה ינפל חספ ברעב ואבו
.םחורי ,ודוד ןבל לאוי עיצה - ?ץעמ ןואד תושעל ךתוא דמלאש הצור התא -
.תוצרחנ םחורי בישה - !רוסא -
!יצחו רשע קר העשה ,םדקומ דוע - לאוי םהדנ - !?םואתפ המ -
.םחורי בישה - רוסא םויה לכ ונלצא -
תושעל םיקיספמ ונלצא - לאוי רעטצה - !"רדס"ל ונילא םתא םתאב אלש לבח זא -
.ןואדה תא תושעל ךתוא דמלל לוכי יתייהו ,םויה תוצחב קר הכאלמ

?םדקומ ןיידעש רמא רשאכ לאוי לש ותנווכ התייה המ .א
האב התייה םחורי לש ותחפשמ ול ,תרתפנ התייה לאוי הב לקתנש היעבה םנמואה .ב
?עודמ ?םריעל םהילא

ינפמ םדא הנשי לא" :הרמאו הנשמה הכישמה ,הנשמב בותכה הרקמ הזיא לע .6
?"תקולחמה
.םינוש םינפוא ינשב וז הלאש לע תונעל רשפאש ואצמת , .4 "םינויע" עטקב ונייעת םא*)
(.הרקמל סחייתמ ללכה דציכ ,םהמ דחא לכב וריבסה

תא השעמל הכלה לאילמג ןב ןועמש ןבר עציב דציכ .(8) "דומלתה ןמ עטק" תא וארק .7
ןריתהל יאשר התא יא - רוסיא םהב וגהנ םירחאו ,םירתומה םירבד"ש עבוקה ללכה
?"םהינפב

'ד הנשמ ,'ד קרפ

:םינוש תומוקמב םילבוקמה םיגהנמב קוסעל הכישממ וז הנשמ
;ןילכוא - םיחספ ילילב ילצ לוכאל וגהנש םוקמ
.ןילכוא ןיא - לוכאל אלש וגהנש םוקמ

;ןיקילדמ - םירופיכה םוי ילילב רנה תא קילדהל וגהנש םוקמ
.ןיקילדמ ןיא - קילדהל אלש וגהנש םוקמ

תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב ןיקילדמו
םילפאה תואובמבו
.םילוחה יבג לעו

רואיב

;םגהנמכ םילכוא - חספ לילב יולצ רשב לוכאל וב וגהנש םוקמ
(1) .םילכוא ןיאו ,גהנמה לע דיפקהל שי - לוכאל אלש וגהנש םוקמ

;ךכב םירתומ - םירופיכה םוי לילב תיבב קולד רנ ריאשהל וב וגהנש םוקמ
.וקילדי לא - רופיכ םוי לילב הכשחב בשילו קלוד רוא ריאשהל אלש וגהנש םוקמ
םהל רתומ - רופיכ םוי לילב תיבב רוא ריאשהל אלש םהב וגהנש תומוקמב םג
תובוחר - תואובמ ,שרדמ תיב ,תסנכ תיב ןוגכ ,םיירוביצ תומוקמב רוא ריאשהל
.הלוח ךרוצל ,יטרפ תיבב ןכו - םילפא

םינויע

.םילשוריב אקווד ולכאל םיבייחו ,יולצ אוהשכ לכאנ חספ ןברק רשב (1)
םילכוא םה וליאכ ואריי אלש ידכ ךכ םיגהונ ,רדסה לילב יולצ רשב תליכא רוסאל םיגהונה
.םילשוריל ץוחמ חספ ןברק רשב

תולאש

?ונתנשמב םיעיפומה םיגהנמה םה המ .1

?רדסה לילב יולצ רשב לוכאל םירסואה לש םמעט והמ .2

הרומה ריבסה - ברעה ךשמב םילכוא רדסה ליל תרעקב םיאצמנה םירבדה לכ תא - .3
.התיכב הדגהה רדס תא ודמל םה רשאכ ,וידימלתל _ _
.וילאמ ןבומה רבדכ ,באוי ריעה - "עורז"המ ץוח -__
!לוכה םילכוא אקווד ונלצא - ישיבא ץרפתה - ןוכנ אל -__

?ישיבאל באוי ןיבש וז תקולחמ לש הרשפ והמ

האבה הנשמל רבעמ םיחספ תכסמ ןכותל הרזח