'ב קרפ

לודג ןהכ תוכלה


.ךלמ תוכלהבו לודג ןהכ תוכלהב תוקסוע ונקרפבש תוינשמה
שגדומ רבדה .לודגה ןהכה לש ודובכ לעש וזמ הלודג ךלמ לש ודובכ לע הדפקהה ,ללכ ךרדב
םילח ,ודובכ תמחמ ,ךלמה לע םילח םניאש םיניינע המכ :םהיניד תאוושה תועצמאב ונקרפב
.םישנאה ראש לעכ ,לודגה ןהכה לע

'א הנשמ

- לודג ןהכ
;ותוא ןינדו ,ןד
;ותוא ןידיעמו ,דיעמ
,ותשאל ןיצלוחו ,ץלוח
,םביימ וניא אוה לבא
.הנמלאב רוסא אוהש ינפמ
- תמ ול תמ
,הטימה רחא אצוי וניא
ןילגנ ןה ,הלגנ אוהו ןיסכנ ןה אלא
.ריעה חתפ דע ןהמע אצויו ,הסכנ אוהו
.ריאמ יבר ירבד
:רמוא הדוהי יבר
,שדקמה ןמ אצוי וניא
"אצי אל שדקמה ןמו" :רמאנש
(ב"י ,א"כ ארקיו)

- םירחא םחנמ אוהשכו
,הז רחא הזב ןירבוע םעה לכ ךרד
.םעה ןיבל וניב ועצממ הנוממהו
- םירחאמ םחנתמ אוהשכו
,ךתרפכ ונא ול םירמוא םעה לכ
.םימשה ןמ וכרבתת ןהל רמוא אוהו
לע ןיבוסמ םעה לכ ,ותוא ןירבמשכו
.לספסה לע בסמ אוהו ,ץראה

רואיב

.םיתעל וילע קולחל םירומא םיניידה וירבחש ףא ,ןייד תויהל יאשר :ןד
(1) .ןיד תיב ינפל ןודינ :ותוא םינדו
(2) .ןידה תיב ינפל תודע דיעמ :דיעמ
.וניינעב םירחא םידיעמ ,עבתנה אוה רשאכ :ותוא םידיעמו
.ול םרגנה ןויזיבה תורמל ,ולענ תא תצלוח ותמבי :ץלוח
,"םיגשומ ירואיב"ב האר "הצילח" גשומה רואיב) .םינב אלב תמ אוה רשאכ :ותשאל ןיצלוחו
ול רוסא ןכש ,תמה ויחא תשא תא תאשל יאשר וניא לודגה ןהכה :םביימ וניא אוה לבא
(3) .הצילחה תורשפא קר וינפל תרתונ ךכיפל .הנמלא תאשל
אלא ,תמש ויבורקמ דחא תייוולל תאצל יאשר לודגה ןהכהש ,רבוס ריאמ יבר (4) :תמ ול תמ
.ול אמטייו תמה לא ברקי ורעצ תמחמ אמש ,םיוולמה להקב ברעתהל ול רוסאש
.ותייאר םוחתב וניאש בוחרל םינופ :ןיסכנ ןה רשאכ
.ונממ ואצי םהש בוחרל סנכנ :הלגנ אוה
- םתוא האור אוהו :םילגנ םה םאו
.וב םיאצמנ םהש בוחרל סנכנ וניא :הסכנ אוה
(8) (5) .ללכ היוולב ףתתשהל לודגה ןהכל רוסאש ,רבוס הדוהי יבר

םילבא םוחינ
(9) (6) ,הרושב םילבא םחנמ לודג ןהכ רשאכ :םירחא םחנמ אוהשכ
.םילבאה לומ ,הז רחא הזב םירבוע םעה לכ
.לודגה ןהכה ןגס :הנוממהו
אצמנו ,ןהכל לאמשמ להקהו ,ןהכל ןימימ ךלוה הנוממה :עצמאב תויהל ןהכל םרוג :ועצממ
.םעה ןיבל וניב ןהכהש
,ותוא םימחנמו ,לבאה אוה לודגה ןהכהשכ :םירחאמ םחנתמ אוהשכו
וכרבתת :םהל רמוא אוהו ,ךילע אובל יוארה לכ ונילע אובי ,ךתרפכ ונא :ול םירמוא להקה לכ
.םימשה ןמ

(7) הארבה תדועס
- ותמ תרובק רחאל ,לבא לודג ןהכ םיליכאמשכ - ותוא ןירבמשכו
ורעצב תופתתשה תואל ,ץראה לע ןיבוסמ םעה לכ
.דובכ ךרדב ,לספסה לע בסמ אוהו

םינויע

יפ לע תאז .ןייד שמשל לוכי היה אל אוה - ןידה תיבב לודגה ןהכה תא ןודל ןתינ היה אלול (1)
:קוספה ןמ דמלנה ללכה
- ('א ,'ב הינפצמ) "ושוקו וששוקתה"
;"םירחא טושק רחאו ךמצע טושק" -
.(ח"י) ?ןחבמל דמוע ךניא ךמצע התאש דועב ,םירחא ןודתש ןכתיי הז ןיא

,תודעה .רחא םדא לש וניינע תודוא ןידה תיב ינפב דיעהל לודגה ןהכה לש ודובכמ הז ןיא (2)
.(ח"י) ךלמה ,ויבא תוחכונבו ,ךלמה ןב תא םינד רשאכ תודע אקווד איה דיעמ לודגה ןהכהש

:השע תווצמ איה םוביי תווצמ (3)
('ה ,ה"כ םירבד) .המביו השאל ול החקלו
תווצממו השעת אל תווצממ בכרומ הנמלא השיא תאשל לודג ןהכ לע רוסיאה ,תאז תמועל
:השע
,חקי אל ...הנמלא
(ד"י ,א"כ ארקיו) .השא חקי וימעמ הלותב םא יכ
.(:ח"י) םובייב רוסא לודגה ןהכהו ,"השעו השעת אל תא החוד השע ןיא" ,ךכש ןוויכמ

.אמטי אל ומאלו ויבאל ,אבי אל תמ תושפנ לכ לעו (4)
, א צ י א ל ש ד ק מ ה ן מ ו
,ויקל-א שדקמ תא ללחי אלו
(בי-אי,אכ ארקיו) .'ה ינא ;וילע ויקל-א תחשמ ןמש רזנ יכ

םא ןיב ,םדא לכ לש - השיאו תוחא ,חא ,תב ,ןב ,םא ,בא - םיבורקה תעבשמ דחא תמ רשאכ
רוסא לודגה ןהכל ,תאז תמועל .םהל אמטיהל בייח אוה ,ןהכ וניא םא ןיבו ןהכ אוה
.תמ םושל אמטיהל

תנווכ ןיא - "אצי אל שדקמה ןמו" - הדוהי יבר ירבד תקמנהל הנשמב רכזנה קוספה תורמל (5)
ריאמ יבר םע ותקולחמ .לודגה ןהכה לע ןיטולחל הרוסא שדקמה ןמ האיציהש רמול הדוהי יבר
.תמל תועטב אמטהלמ וענמל ידכ לודגה ןהכה לע ליטהל שיש הלבגהה תדימ לע קר איה
החכשל ששוח הדוהי יבר וליאו ,להקה ינפמ תורתתסהב שיש תרוכזתב קפתסמ ריאמ יבר
ןהכה תופתתשה תא ירמגל רסוא אוה ןכ לעו ,רעצה תמחמ ןהכה לע טלתשהל הלולעש
.היוולב

,הרושב םהינפ לע םירבוע םהימחנמו ,םידמוע םילבאה ויהיש ,אוה תולבאה יגהנממ (6)
לבאהו ,תוליבקמ תורוש יתשב םידמוע םימחנמהש םויה ונגהנמו .המחנ תולמ םהל םירמואו
.םהיניב רבוע

תמה תרובק רחאל לכוא לבאהש הנושארה הדועסהש ,איה תולבא תוכלהב תפסונ הכלה (7)
, "הארבה תדועס" תארקנ וז הדועס .םנוזממ ול םינתונ םירחא אלא ,ולש ויתונוזממ אהת אל
.ולשמ לכוא אוה ןיאו ,לבאה תא םיליכאמ םירחא וז הדועסבו ,ליכאהל ושוריפ "תורבהל" ןכש

הכלהה ןמ

,וירחא אצוי וניא - תמ ול תמ (8)
.שדקמה ןמ וא ותיב חתפמ אצוי וניאו
(ה"ה ,ה"פ שדקמה ילכ תוכלה ,ם"במר)

םג תוהשל יאשר ןהכהש ,וירבד לע ףיסוה ףאו ,הדוהי יברכ ם"במרה קספ הלא וירבדב
ששח ןיא ,ותיב חתפמ אצוי וניא ןהכה רשאכ םגש רחאמ תאז .שדקמב אקווד ואלו ,ותיבב
.(םש ,"הנשמ ףסכ") היוולה תעשב תמל אמטייו חכשיש

דומלתה ןמ

.ןירבוע םעה לכו ,םידמוע םילבא ויה הנושארב (9)
:וזב וז תורגתמ םילשוריב תוחפשמ יתש ויהו
,הליחת תרבוע ינא תרמוא תאז
.הליחת תרבוע ינא תרמוא תאזו
.ןירבוע םילבאו ,ןידמוע םעה אהיש וניקתה

:אבא רב ימר רמא
,ירופיצב ונשויל רבדה תא יסוי יבר ריזחה
.(ט"י) ןירבוע םעה לכו ,ןידמוע םילבא ויהיש

תולאש

."...דיעמ ,ותוא ןינדו ןד לודג ןהכ" .1
?ןייד תויהל לודגה ןהכה ןמ עונמל םוקמ היה הביס וזיאמ .א    
!טרפ ?ותוא םינד ןיד תיב הזיאב .ב    
.קמנ ?םדא לכל דיעמ לודג ןהכ םאה .ג    

."השעו השעת אל החוד השע ןיא" גשומה תא ראב .א .2
?דציכו ,רשקתמ הז הנשמב ןיד הזיאל .ב    

לש היוולל םדא לכ לש היוול ןיב המו ,םדא לכ לש היוולב ףתתשהל יאשר לודג ןהכ םאה .3
?(ריאמ 'ר תעדל) ויבורקמ דחא    

?הדוהי 'ר תעדלו ריאמ 'ר תעדל "אצי אל שדקמה ןמו" קוספה ראבתמ דציכ .4

?ודיקפת המו ,"הנוממה" והימ .5

."לספסה לע בסמ אוהו ...ותוא ןירבמשכו" טפשמה תא ראב .6
אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח