'ג קרפ

א"לבז


שי ,םלואו .וינפל טפשיהל עבתנה תא בייחל יאשר וילא הנופ עבותהש ןידה תיב ,ללכ ךרדב
עבותה ובש בצמ ןוגכ ,דחאכ עבתנהו עבותה לש םנוצר יפ לע םירחבנ םיניידה םהבש םיבצמ
וניא ןידה-תיבש וא ,ןיד-יתב המכ ריעב שיש וא ,םיחמומ םניאש םינייד ינפב ותעיבת תא שיגה
("םיגשומ ירואיב" ב האר א"לבז גשומה רואבל) .ריעב עובק

'א הנשמ

:השולשב תונוממ יניד
,דחא ול ררוב הז
,דחא ול ררוב הזו
,דחא דוע ןהל ןיררוב ןהינשו
.ריאמ יבר ירבד
:םירמוא םימכחו
.דחא דוע ןהל ןיררוב םינייד ינש

,הז לש ונייד לסופ הז
.הז לש ונייד לסופ הזו
.ריאמ יבר ירבד
:םירמוא םימכחו
.ןילוספ וא ןיבורק םהש היאר ןהילע איבמש ןמזב ?יתמיא
.ןלספל לוכי וניא ,ןיחמומ וא םירשכ ויה םא לבא

,הז לש וידע לסופ הז
.הז לש וידע לסופ הזו
.ריאמ יבר ירבד
:םירמוא םימכחו
.םילוספ וא םיבורק ןהש היאר ןהילע איבמ אוהש ןמזב ?יתמיא
.ןלספל לוכי וניא ,םירשכ ויה םא לבא

רואיב

:הז ןפואב השולשה תא רורבל ןתינו ,השולשב תונוממ יניד ,תכסמה שארב ונדמל רבכש יפכ

:רמוא ריאמ יבר
,וב ץפח אוהש ,דחא ול ררוב - עבתנה - הזו ,וילע לבוקמה ,דחא ןייד ול ררוב - עבותה - הז
.ישילשה ןיידה תא ,דחא דוע םהל םיררוב - תפתושמ המכסה ךותמ ,עבתנהו עבותה - םהינשו

םיררוב ישילשה ןיידה תאש ,םירמואו ,ריאמ יבר לע םיקלוח םימכח ןורחאה טרפב
(1) .עבתנהו עבותה אלו ,ורחבנש םיניידה ינש
יבר רמוא - בוטה ומשו ונויסינ לשב וילא הנופ רוביצהש אלא ,החמומ וניא רחבנש ןייד רשאכ
םיכסהל אל יאשר םידדצה ןמ דחא לכ :הז לש ונייד לסופ הזו ,הז לש ונייד לסופ הז :ריאמ
.והער רחבש הזכש ןייד לבקל
דחאש תורשפא ןיא ,הז ןייד ומצע לע לבקמ רוביצהש ןוויכמש ,םירבוסו םיקלוח םימכח
איבמש ןמזב קר ןייד לוספל רשפא .ורבח ידי לע ןיידה לש ותריחב תא לבקי אל ןידה ילעבמ
תויהל ןילוספ וא טפשמב םידדצה דחא לש םיבורק םהש היאר - ורחבנש םיניידה לע - ןהילע
.('ג הנשמב ,ןמקל האר ןודלמ םדא תולסופה תוביסה תא) םינייד

(2) .םלספל לוכי וניאש ,םירומג םיחמומכ םה ירה ,םירשכ ויה םא לבא

השעמלו ,ותבוטל דיעהל תולוכיה םידע לש תותיכ יתש ול שיש עידומ ןידה ילעבמ דחא רשאכ
יתשמ תחא תא לסופ ,ףסונ דע ףוריצב ,עבותה - הז ,םייתשה ךותמ תחא התיכ לש תודעב יד
- הזו ,הפרט תליכאכ וא ,הבנגכ ,העודי הרבע לע ורבעש הנעטב ,לשמל - הז לש וידע - תותיכה
.םיפסונ םידע ןיאש רבד לש ופוסב ררבתי םא ףא ,הז לש וידע לסופ - ףסונ דע ףוריצב ,עבתנה
רחאה דצה לש וידע תא לוספל ןתינ ,הזכ הרקמב :םירמוא םימכחו .ריאמ יבר ירבד הלא
,ןידה ילעבל םיבורק םהש ןוגכ ,תודע ילוספ םהש היאר םהילע איבמ אוה רשאכ קר ,טפשמב
(3) (4) .תורחא תונעטב אלו ,דיעהל םילוספ םהש וא ,הזל הז םיבורק םהש וא

םינויע

:תוררובה לש המעט תא תראבמ (.ג"כ) ארמגה (1)

,דחא ןייד ול ררוב הזש ךותמ
,דחא ןייד ול ררוב הזו
- דחא דוע ןהל ןיררוב םהינשו
.ותימאל ןידה אצי

ןידה קספ םע םימלש ויהי ןידה ילעב ינשש ןוויכמ ,ותימאל ןידה אצי תוררובבש ,ריבסמ י"שר
לככ לדתשה םהמ דחא לכ רחבש ןיידהש ,םיחוטבו םיכומס םהש רחאמ ,םיניידה ואיצויש
.רחבש ימל תוכז דצ אוצמל ותלוכי

:הטושפה םתנבה ךרדמ הנוש םימכח ירבד רואיבש ,בל םישל שי (2)
הבש ,םינייד תליספ תורשפאש רחאמ ךא ."ןיחמומ וא םירשכ ויה םא לבא" :ורמא םימכח
וכיראי םימכחש ךרוצ ןיא ,םיחמומ םניאש םיניידב קר אליממ איה ,ןנברו ריאמ יבר םיקסוע
םה ירה - םירשכ ויה םא :אוה םהירבד שוריפ ךכיפל .החמומ ןייד לוספל רשפא יאש ורמאיו
.(.ג"כ) םלספל רשפא יאש ,םיחמומכ

לוספה תונעטש ,וב דושחל ןתינ ,רחאה לש וידע תא לוספל הסנמ טפשמב דחא דצ רשאכ (3)
רשאכ ,ריאמ יבר תעדל ,םלואו .ןלבקל ןיאו ,ןיינעב תישיאה ותעיגנמ תועבונ הלעמ אוהש
תמחמ ,אווש תונעט הלעמ אוהש שושחל ןיא ,םיפסונ םידע שי לסופ אוהש םידעה דבלמ
.םירחאה םידעה ודגנ ודיעי אליממ ירהש ,ותעיגנ
ירחא םינושארה םידעה תליספ תא הנשנ אל ,םיפסונ םידע ןיאש ךשמהב ררבתי םא ףא
.ןיד תיבב םתודע הלבקתנש

,השעמל ,םה ,ןידב רחאה דצה ידי לע ולספנש םידעהש ירחא .וז השיג םילבקמ םניא םימכח
דיעהל םירומא ויהש ימ יבגל תיתועמשמ התייהנ םתליספ ,ךכש ןוויכמ .דיעהל ולכיש םידיחיה
.רבדב עגונ ותויהב ,םלספל דוע יאשר אוה ןיאו ,ודגנכ

הכלהה ןמ

ירהש ,םימכחכ הכלהה הקספנ ונתנשמב ריאמ יברל םימכח ןיבש תוקולחמה שולשב (4)
."םיברכ הכלה - םיברו דיחי"

תולאש

."...ןהל ןיררוב ןיניידה ינש :םירמוא םימכחו .ריאמ 'ר ירבד .דחא דוע םהל ןיררוב םהינשו" .1
;םימכח לע קלוח וניא ריאמ 'ר לבא ,ריאמ 'ר לע םיקלוח םימכחש אצוי ארמגה ירבדמ .א    
?דציכה    
?דחא ןייד ול ררוב דחא לכש הז ידי לע קדצ ןידל םיעיגמ דציכ .ב    
.יתהק ברה לש ושוריפב וא ,א"ע ,ג"כ ףד ןירדהנס ,ארמגב ןייע וז הלאש לע תונעל ידכ    

."...הז לש ונייד לסופ הז .2
!ראב ?םימכחו ריאמ 'ר םיקלוח הרקמ הזיאב .א    
?"... םיחמומ וא םירשכ ויה םא לבא" םירמואה םימכח ירבד םיראבתמ דציכ .ב    

הז" ןיינעב םימכחו ריאמ 'ר תקולחמ תא הז יפ לע רבסהו ,"תודעב עגונ" גשומה תא ראב .3
."...הז לש וידע לסופ    
אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח