םירופיכ םוי
:םיטפטפמו םיבשוי .ןיינבל הסינכב ,תוגרדמה לע ,וידחי םה בושו
?רפסה תיבב םידמול אל רחמש ןוכנ ?השפוח לש םוי בוש רחמש ןוכנ הז :הנירמ

ןב טעמ דוע ינאש םכל יתרפיס .רופיכ םוי ליחתי ברעב רחמ .רופיכ םוי ברע רחמ :לאנתנ
אלו לכוא אל .םירופיכה םויב םוצא הנשה .הווצמ רב היהא ינא םישדוח המכ דועב ?13
טעמכ ינא .םירופיכה םוי יאצומ דעו ,םירופיכה םוי ברעמ ,םירהצה רחא רחממ התשא
!הווצמ-רב


הסידואב רופיכ םוי

.הסידואל אמיא םע יתעסנ .היסורב דחא רופיכ םוי תרכוז ינא ,תרכוז ינא :הנירמ
ונל שי הסידואב יכ ,עוסנל יתחמש .םייניעה אפורל ונעסנ .בושח םייניע אפור שי הסידואב
םוי היהי ברע ותואב יכ ,הרפיס אתבסה .דואמ הנקז אתבס התייה הדודה לש תיבב .הדוד
אתבסה !המצו ,הנקז ךכ לכ ;המצ איה רופיכ םויב .רופיכ םוי היהי ,םידוהיל שודק
אתבסה הכלה ברעב .םירופיכה םויב התתש אלו הלכא אל איה הלש םייחה לכבש ,הרמא
יתכלה ינא םג !תסנכה תיבל התוא הוולא ינא ,הנקז אתבסה :הרמא אמיא .תסנכה תיבל
.תסנכ תיב הז המ תוארל יתיצר .אמיא םע

?הסידואב ,םש תסנכה תיבב הפי היהו :רמת

,םלואב ודמע םישנאה .לודג רוא היה .וקלד תורונמ הברה .אל םג ילואו .ןכ ?הפי :הנירמ
,וב םישנא טעמו ,לודג תסנכה תיב ;הלעמלמ ונלכתסה .עיציל תוגרדמב ולע םישנהו
אלש םילמ ורמא םגו ,םיבוצעו םיפי םיריש תסנכה תיבב ורש .םינקז םישנא רקיעב
ןושלב םיללפתמ םה ...ש ...ש :השחל איהו ,םירמוא םה המ אתבס תא יתלאש .יתנבה
םלועה לכב םידוהי יכ תעדוי ינאו ,תירבע וז שדוקה ןושלש תעדוי ינא וישכע .שדוקה
.תירבעב ,שדוקה ןושלב םיללפתמ
?הסידואב תסנכה תיבב ןזח היה :לאנתנ

ירפס וקיזחה קר םישנה לבא .ותא ורש םישנאה .הפי לוקב רשש ןזח היה ,ןכ :הנירמ
תא וקשינ ןה .תירבעב תויתואה תא אורקל ועדי אל ןה .וכבו םיפדה תא וקשינ ,הליפת
!בלה לכמ וכב ,תסנכה תיבב הברה וכבו ,תוליפתה רפס

.דואמ בוצע רופיכ םוי היה הז :רמת


הבקסומב םירופיכ םוי

.הבקסומב םירופיכה םוי לע רפסל בייח התא ,םושרג :לאנתנ

ינש קר .םיבר םידוהי הב םייח .הלודג ריע ,היסור לש הריבה ריע איה הבקסומ :םושרג
,תסנכה תיב ינפל םידמוע םידוהי הברה רופיכ םויב .תאזה הלודגה ריעה לכב תסנכ יתב
תיב ךותב וללפתה ונלש םירבחו ילש החפשמה .תסנכה תיב ךותב םיללפתמ םיטעמ קרו
האבה הנשל" רמול ןזחל רוסא היה םירופיכה םוי יאצומב ?םיעדוי םתאו ,תסנכה
."םילשוריב

?"רוסא" תרמוא תאז המ :לאנתנ

,עדי ןזחה ;וחיגשהו תסנכה תיבב ודמע ב"גקה לש םיניצק !רוסא שממ ,רוסא :םושרג
תסנכה תיבב ןזחה היהי אל רבכ אוה תרחמל ,םילשורי לע רוביצה ינפל ללפתי םאש
!הבקסומב לודגה

!ץראב ,ןאכ ונתא םתאש בוט .דחפ הבקסומב ,תועמד הסידואב :רמת


?הברה ךכ לכ םיללפתמ עודמ

.םירופיכה םויב הברה ךכ לכ םיללפתמ עודמ ,רמת ,יל ריבסהל הכירצ תא :הנירמ

רמת לש המאו !רדהנ הריבסמ איה .ונל ריבסהל ימאמ שקבא ינא ?המ תעדוי תא :רמת
:הריבסה תמאב

הפיא ,עוסנל ןאל ,תונקל המ :םיבשוחו םיגאוד ונחנא םויו םוי לכב :רמת לש אמיא
לע בושחלו רוצעל בייח ידוהיה םהבש םימי שי לבא .םימיה לכב ךכ .חיוורהל ךיא ,דובעל
!ללפתה ,דומע :ידוהי לכל רמוא םירופיכה םוי .םיגחו תותבש ונל שי ןכל .םירחא םירבד
תיאר ילואו ?םהל השקש םישנאל תרזע םאה .הנשה ךשמב תישע המ בושחל בייח התא
תמייק אלו םירבד תחטבהש וא ,תחטבהש המ תמייק םאה ?ללכ תרזע אלו םהל השקש
טפושה ינפל טפשמ ,לארשי םעל טפשמ לש םימי םה םירופיכה םויו הנשה שאר ?םתוא
,ונלש הליפתה תא עמוש 'ה .החילס םישקבמו םיללפתמ תסנכה תיבב .'ה ינפל ,ןוילעה
.החילסה םוי אוה םירופיכה םוי .םירופיכה םויב ונל חלוסו ,ונבלב םיבשוח ונא המ עדויו

הלוכי ,הנירמ ,תאו .הלש תועמדה תרזעב ,בלה לכב הללפתה הסידואמ אתבסה :רמת
:שדוקה ןושלב ,תירבעב ,רוזחמה ךותמ ללפתהל

,וניתובא יקולאו וניהולא
...הזה םירופיכה םויב וניתונוועל לחמ
חלוסו לחומ ךלמ
...לארשי תיב ומע תונוועלו וניתונוועל
ץראה לכ לע ךלמ
.םירופיכה םויו לארשי שדקמ

דוע ,רמת ,דוסב ךל רמוא .םירופיכה םויב הליפת ףיסוא ינאו ,ללפתא ינא ,ןכ :הנירמ
.תוחאה לעו ילש אמיא לע תסנכה תיבב ללפתא ינאו הנטק תוחא יל היהת טעמ

?חא ךל דלוויי ילואו :רמת

ןה בושו !ךל םיארוקש ומכ ,"רמת" הל ארקא ,תוחא םא .תוחא ילואו חא ילוא :הנירמ
.תוקחוצ ןהש ןבומכ ,וידחי תוקחוצ