חא דלונ הנירמל
.ול התכיח ךכ לכש ןטקה חאה הנירמל דלונ ףוס ףוס !בוט לזמ

.הרובחה הפסאתה ,ןיינבה תוגרדמ לע ,תרחמל

תא ונצחר לומתא .רוזעל ךירצו ,השדח ץראב שדח קוניתב לפטל השקש ,הרמא אמיא :רמתל
ידגב םג הפיסוה ילש אמיא .הנירמ לש תיבל התוא ונאבהו ,ןטקה יחא לש תוקוניתה תלגע
.תוקונית

?קוניתה לש םשה היהי המ :השאס

."תירבה" םויב קר ולגי קוניתה לש םשה תא :לאנתנ

?הלימ תירבב םירזוע ךיא .רוזעל הצור ינא םג :השאס

.ונלש ברה םע רבדנ הליפתה רחאל .החנמ תליפת טעמ דוע .ונלש תסנכה-תיבל ךלנ :לאנתנ
.חוטב ינא ,ונל רוזעי אוה .קוניתה לע ול רפסנ

הלימה תירב תא ןיכהל םירזוע

ואב תסנכה תיבב םיללפתמהמ םישנא םגו ,הרזעל ופרטצה םירוהה םג .תאז ושע םה ,ןכאו
רקובב יעיבר םויב .םגרת םושרג לש אבאו ,ריבסה אוה .הנירמ לש התיבב רקיב ברה .רוזעל
.םיחרפו תוריפ ,תוגוע םהילעו ,תונחלוש ויה הליפתה םלוא הצקב .תסנכה-תיבב לוכה ויה
םידידי ;םידידיו החפשמ ינב םתאו ,קוניתה םע התחפשמ ינבו הנירמ ועיגה קוידב 10 העשב
תא ךרועה שיאה ,להומה ומעו ,ברה עיגה הנהו .הנוכשה ןמ םישדח םידידיו היסורמ םיקיתו
,דיל דימ רבוע קוניתה יכ התאר איה .דואמ תשגרנ המא דיל הדמע הנירמ .הלימה תירב
.הבהאבו תונידעב וב םיקיזחמ לוכהו

ןפג רמצ קוניתה לש הפל שיגה להומה ,קוניתה הכב עגרל .להומה לא קוניתה עיגה הנהו
.הבר תוריהזב קוניתה תא ופטע ךכ רחא .עגרנו ,ץצמ ןטקה קוניתהו ,ןיי טעמב לובט

:ךרבל אבאל רזע ברה .חמש היהו קוניתב אבא קיזחה וישכע

,םלועה ךלמ וניקלא ,'ה התא ךורב
ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא
.וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל

,ןיי סוכ וידיב חקל ברה .קוניתה לש םשה תא ודיגי וישכע ,בישקת :השאסל שחל לאנתנ
:רמאו ,וילע ךריב

וניתובא יקלאו וניקולא
ומאלו ויבאל הזה דליה תא םייק
.לאכימ ןב ךורב לארשיב ומש ארקיו

.קוניתה םש הז ךורב .הנירמ לש אבא אוה לאכימ :(שחלב) לאנתנ

!הפי םש ,"אבה ךורב" ומכ ךורב :(שחלב) :השאס

,תירבל סנכנש םשכ .היהי לודג ןטקה הז
.םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל סנכיי ןכ

אבאל .יבא םש לע "ךורב" םשב ונרחב :הריבסה הנירמ לש אמיא .ומא לא קוניתה רזח התע
ץראב ונחנא וישכע :ונרמאו ."ךורב" ,ידוהי םשב ול אורקל ולכי אל יכ ,סירוב וארק ילש
.ךורב ,ידוהי םש היהי קוניתל .לארשי

ברה תשרד

תירבעב ,טאל רבדיש חיטבהו ,תיסור עדוי וניאש רעטצה אוה .רובידה תושר תא שקיב ברה
םהרבא היה הז .הלימ תירב השעש ןושארה ידוהיה לע םכל רפסל יתיצר :רמא ךכו .הלק
ץראה ןמ אצי אוה ,הנש 3700 ינפל ,םינש הברה ינפל .ץראב הפ שדח הלוע היה אוה .וניבא
ירבעה ,םהרבא היה הז .םירז םישנאלו הרז ץראל ,לארשי ץראל ,ןאכל אבו ,הב דלונש
ןקז שיא םהרבא היה רשאכ .םלועה לכבש םידוהיה לכ ודלונ ונממו ,וניבא םהרבא ,ןושארה
:הלימה תירב תווצמ לע םהרבאל 'ה רמא ,דואמ

ורמשת רשא יתירב תאז
םכיניבו יניב
:ךירחא ךערז ןיבו
.רכז לכ םכל לומיה

.ומצעב אוה .הלימ תירב ומצעל השע ןקזה וניבא םהרבא .תישארב רפסב ,הרותב בותכ ךכ
הלימ תירב קחציל השע םהרבא .קחצי היה הז .קונית ,םהרבא תשא ,הרשל דלונ הנש רובעכ
לכבו םינשה לכב .לאכימ ןב ךורבל ונא ונישע קוידב ךכ .םימי הנומש קחציל ואלמ רשאכ
,ולוכ םלועה לכבו ץראב הפ ,הזה םויל דעו ,םינש 3700 ינפל יחש ,וניבא םהרבאמ ,תורודה
בוט לזמ .וניבא םהרבא לש ותירבל םהלש ןבה תא םיסינכמ םה .הלימ תירב םישוע םידוהי
!לאכימ ןב ךורב ,ןטקה ידוהיל


!שש ןב דליל תירב

.םינש 6 ןב היהשכ הלימ תירב ושע לודגה יחאל :םושרג

?המל ?6 ןב :לאנתנ

יכ ,םידוהי םהש ועדי םה .תודהי לע הברה ילש םירוהה ועדי אל ,יחא דלונ רשאכ :םושרג
דומלל ליחתה אוה ,תודהיל ברקתה יבא רשאכ ,ךכ רחא .לוכה הזו ,םידוהי ויה םהירוה
.הלימ תירב יחאל תושעל וטילחה זא .הרותה תווצמ תא רומשל דמל םג טאל טאלו ,הרות
.תוקוניתל הלימ תירב םישוע ךיא ןקז ידוהימ דמלש ידוהי אפור היה הבקסומב

?םלואב ?תסנכה תיבב ,םתישע הפיא :רמת

היה אל וליפא ,םישנא הרשע ויה אל וליפאש ,רפיס אבא .ילש םירוהה תיבב ,אל :םושרג
.יחא לש תירבב םידוהי הרשע לש ןיינמ

םה .םירוביג ומכ תווצמ ומייק ךלש םירוהה ?םושרג ,שיגרמ ינא המ עדוי התא :לאנתנ
.וניבא םהרבא ומכ ,בלה לכב הלימ תירב ומייק