דימת :הנשמ יקרפ


בהזה קרזמ
ןברקה םד תולבקל שמיש קרזמה
שדקמה ןוכמ - חבזמה ינרק לע ותקירזו