ע"בשותו דומלתב םידומיל תינכותל העצה

ברפלמיה ס"יב

סדנרב הדוהי:ןכות
תינכותה תעצהל אובמה יקרפ .א
תבש תכסמב תיתנש תינכות .ב

םידימלת ןיבל ארמגה דומיל ןיב יפוסוליפהו יכוניחה קתנה רקסנ רמאמב :ריצקת
.תוינוכיתה תובישיב

;םידומיל תוינכות ;ארמג ;תבש ;הפ-לעבש הרות ;דומלת ;הכלה :סקדניא
ע"בשותו דומלתב השדח תינכת תארקל

ןויעל יתנכה ,םילשוריב ברפלמיה רפס תיבב הכרענש תשדוחמ הבישחו תוכרעה תרגסמב
תינכתה .ע"בשותבו דומלתב ,השדח םידומיל תינכתל העצה ובו ךמסמ םירומה לגסו הלהנהה
החלצהב וסונ רבכש םיבר םיטירפ הב םיעקושמו רפסה תיבב רבטצהש ןויסנה לע תססובמ
תינכת .תיתנש - ברו הרודס ,תינבומ תכרעמ תעצהב אוה הב שודיחה רקיע .ונרפס תיבב
ידכ ךות ,תואבה םינשה ךלהמב ה"יא ושעייש ,םינוקיתו םירופיש ןיידע הנועט המצע םידומילה
םירבחה ןמ םיבר ,תאז םע .הז בלשב םוסרפל היואר הניאו ,רפסה תיבב תינויסנה התצרה
.ומסרפל יוארש ,יאמצע ךרע לעב רוביח אוה הלש אובמה קרפש ,וריעה תינכתה תא וארקש
םגד ,"המחנ ופוסו" תניחבב ,ינשה קלחב יתפרצ ,"תונערופ" ולוכש רמאמ םסרפתי אלש תנמ לע
םירומו ם"ימר לש סוניכב יתעצה התוא ,תבש תכסמב ,תיתנש - דח םידומיל תינכת לש
םירבדה .ץישפיל תללכמ םע ףותישב ,םימודא הלעמבש השמ תכרב תבישיב ץיקה םייקתהש
אובמה :רמאמה יקלח ינש לע תרוקיבו תובוגת עומשל חמשאו ,ןוידו ןויעל העצהכ םיבתכנ
.ופוסבש תנקתמה העצההו ,ושארבש יתרוקיבהתינכתה תעצהל אובמה יקרפ - א קלח

ע"בשותב םיולנה תועוצקמהו דומלתה תארוהב תויעבה


םידימלתה


הדימלב םיישקה
הנבהו דומיל תלוכיל עיגהל תנמ לע ,ונייהד ."תויונמוימ-ריתע" עוצקמ אוה דומלתה עוצקמ
דימלתה שרדנ ,הנבהו ןויע לש רתוי תוהובג תומרל עיגהל תנמ לע יאדובו ,טסקטה לש תויסיסב
דומילה תלוכי םויקל תויחרכה ןהו ,תונוש תונילפיצסידל תוכיישה תויונמוימ לש הצובק שוכרל
.רתויב תיסיסבה

:ןושל
,תינבר ןושלו םימכח ןושל תמרב ,תירבע :ןהש ,תידומלתה תורפסה לש תוירקיעה תונושלה יתש
ןמ תוחפ םירז תירבעה יבינש ןבומ .דימלתל תרחא וא וז הדימב ,תורז תופש ןה ,תימראו
יתלב םהש ,תובית ישארב העורז תינברה תורפסה ,לשמל .ישוק שי םהב םג םלוא ,תימראה
היטנ שי ,תובישיה םלועב םויכ תמייקה הריואה תארשהב .ןמוימ וניאש ארוקל חונעפל םינתינ
לש תיתטיש הארוה ןיא ,ןכ ומכ .םימוגרת ,םינולימ :ןוגכ ,םייסיסב רזע ילכ קפסלמ ענמהל
יתלב ךרד וז .האירק ידכ ךות רבצנש ןויסנ ךותמ תונקיהל הרומא איהו ,תימראה ןושלה
.הפש דומילל תירשפא
לש ךרדב תישענ ןושלה תיינקה תובישיבש ,ךכמ תעבונ ,הזכש ןפואב ןושל דמלל רשפאש החנהה
שומישה ךותמ תוריהמב התפש תא שכורו הרז ץראל עסונש םדאל לשמ .הפשה תעמטה
תלוכי :ןורתיה .םיעודי תונורסחו תונורתי הב שי וז ךרדב ןושל תשיכרש ,ןבומ .הב דימתמה
.תיביטיאוטניא ךרדב אלא ,ןושלה יללכ תא ריכמ וניא דמולה :ןורסחה .תוריהמב הבוט שומיש
וליפאו ,יתדה ןוכיתה רפסה תיבל ,העמטהה ךרדב ,תיתבישיה דומילה תטיש תא ריבעהל ןויסנה
ארמג דומיל תביבסב ךרוצה יד םייורש םניא םידימלתהש ןויכמ - חילצמ אל ,תינוכיתה הבישיל
.תיביטיאוטניאה המרבו העמטהה ךרדב הפשה תא ושכריש ידכ

:עקר
,הנשמ :ןוגכ :םידימלתה בור לצא םייק ונניאש .בחר םדוק עקר לע תססובמ דומלתב היגוס לכ
יגשומ דומילל בר ןמז שידקהל ךרוצ שי ,תובורק םיתעל .םימכחה תודלות ,הכלהב םיגשומ
תא ןירוק יתמיאמ" :הנשמב ןושארה טפשמה תא דמלל ידכ ,לשמל ךכ .היגוסל םימדוקה דוסיה
םיניינעה תא ראבלו םידקהל ךירצ "ןתמורתב לוכאל םיסנכנ םינהכהש העשמ ,ןיברעב עמש
חינהל רשפא יא .שמש ברעהו םוי לובט ,הרהטב המורת תליכא ,עמש תאירק תוצמ :םיאבה
הקיחרמ - היגוסל ץוחמש עדימה תארוהל בר ןמז תשדקהו ,םידימלתה לצא םייק הזה עקרהש
דוסיכ היתורוקמ תעידי תא החינמה ,המצע היגוסה אוהש ,ירקיעה ןינעב קוסיעהמ דימלתה תא
.התנבהל

:הדותמ
.וילא ףשחנ דימלתהש בותכ רמוח לכמ הנושב ,האירקל ףיצר טסקטכ ךורע וניא דומלתה
תורתסנה דוסיה תוחנה חכונל ,דחוימב .דימלתה לש הבישחל תיעבט אל ןתמו אשמ לש הדותמה
,אנת לע קולחל ארומאל רוסאש החנהה ,הנשמב רתוימ רבד ןיאש החנהה ,ןוגכ .בלש לכ תוולמה
םג "הדיח בתכ"ל ןכ םא ךפוה טסקטה .הבושת יהמו הלאש יהמ דומלתב ןמיס םוש ןיא .ב"ויכו
.םיגשומה םלועו הפשה תורזמ דבל ,ודוסיב תוחנומה הבישחה יכרד תניחבמו והנבמ תניחבמ
תא םיחנמ םניא ,םימייקה אובמה ירפס םג .רדוסמ ןפואב השיגה תא הנקמש אובמ רפס ןיא
,(ץלזנייטש ברה לש "דומלתל ךירדמ"ה תמגודכ) אובמ רפס תאירק ןיב םוצע רעפ שיו ,דומילה
.חטשב תאז םשייל תלוכיה ןיבל

הברה המרב תועיפומ ןה ירה - תומייק ןה םא םג .ך"נת תארוהב תומייק ןניא וללה תויעבה לכ
ריבסהל ךירצ תיסיסבה הפשה תא ,רמולכ .תמדקתמ דאמ המרב ,ךפיהל וא ,תינושאר רתוי
תירבע וא ארזע רפסב תימרא - הרז הפש לע רבודמשכ וליאו ,ידוסי ס"יב לש דוסיה תותכב
'ט התכב ך"נתל הרומה .ללכה לע דמלמה ללכה ןמ אצוי הז ירה - בויא רפסב השק תיצילמ
םינכתב ,םדקתמ ןויד חתפמ הז סיסב לעו ,ומכסלו קרפ אורקל םידימלתל הרומ ,התכל סנכנ
המרב ןוידב חותפל ומצעל תושרהל לוכי וניא ,ב"י ףוסב םג ,דומלתל הרומה .םישוריפבו
תאוושהמ תרצונה היעבה .טסקטה לש תיסיסבה תונשרפה תמרב הליחת קוסעל ילבמ ,ההובגה
.ב .ומצע ינפב דומלתה לש ישוקה .א :הלופכ איה ןהימודו תורפס ,הירוטסיה ,ך"נתל ארמג
דומיל לש םייתועמשמ םידברל עיגהל ןתינ םהבש - םירחא תועוצקמל סחיב עוצקמה לש ודמעמ
.דוסי תויונמוימ תשיכר לש תיסיסבה המרב ךכ לכ עגייתהל ילב


תועמשמה תייעב
אוהו .תודהיהו חורה יעדמ לש תועוצקמה ראשל דומלתה עוצקמ ןיב םייק ףסונ לודג רעפ
ץמאמהמ היעבה תעבונ ,הקלחב .םייתועמשמה הינכת ןיבל הדימלה ןיב שיש לודגה קחרמה
דומלל לגוסמש דימלת םג .רתוי הרומח איה םלוא .דוסיה תויונמוימ תשיכרב עקושמה לודגה
.ךכ ידי לע תיתועמשמ הדימלל עיגמ וניא ,ומצע תוחוכב תיסיסב המרב ארמג ףד

:םיטרפה יוביר
תא םיטרפה םילבקמ הכותמש לולכמה תנומתל שארמ תועדוותה רשפאמ ונניא ארמגה הנבמ
אלא תללוכה הנומתה תא תוארל תלוכיל עיגמ וניאו ,םיטרפה חונעפב עוקש דימלתה .םכרע
אבב שארב "וקולחי" תייגוס תא דמליש דימלת ,לשמל ךכ .םיטרפה למעמ עגוימ רבכ אוהשכ
היגוסה תא תוביכרמה תויגוסהמ תחא לכ דומילל בר ןמז שידקי ,(א"ע 'ג - ב"ע 'ב) אעיצמ
- היגוסה לש תידוסיה הלאשב ףיקמ ןויד רבד לש ופוסב םייקל דאמ השקתי אוה .הלודגה
.עודמו אל יתמיאו ןוממ קפסב הקולחה ןורתפב םישמתשמ יתמיא

:אירטו אלקש
,ליחתמה יאדוב ,דמולה לש ץמאמה רקיע .תורורב תונקסמ הגיצמש ךרדב היונב הנניא ארמגה
קסוע דימלת .םישרפמב ןה ,ארמגב ןה ,ןתמו אשמ לש הנבמ ךותמ םירסמ חונעפב עקשומ
תלוכיה .ליעל ורכזוהש הפשה תויעב לכ ללגב - דאמ ךורא ןמז ךשמב תופסות לש רוביד חונעפב
יזכרמה ןורקעה תא רצק טפשמב תצמתלו ,תופסותה תא ,חנעפמה דומילה לש ופוסב ,םכסל ולש
חונעפה תכאלמ תובישח ןיב רעפה ,תאז השוע אוה םא םג .הטעמ - ארמגה לע תופסותה שדחמש
.יתוהמהו ינכתה קלחה תבוטל אלו .םוצע אוה יתוהמה ןכותה ןיבל

:תויטנוולר
רבודמ םא ןיב .דימלתה ייחל תיטנוולר תועמשמ - ןהינפ לע - ןיא תודמלנה תויגוסה בורב
."אוה ארועיש דח ןהכו ינע" תיגוסב רבודמ םא ןיבו "םיכרד שלשב תינקנ השאה" תייגוסב
דימלתה שגופ וייחל יטנוולרה דמימה תא - השעמל הכלה הכלשה ןהל שיש תויגוסב וליפא
אוה ןיאש ןויכ ,תועמשמ רסח ןויד ותניחבמ אוה המצע ארמגב םייקתמה ןוידה .הכלהה תורפסב
.יתכלהה השעמל הרישי הקיז תוידוסיה תורבסבו םיקוחדה םישוריפב ,תויוחדה תועדב האור
.הכלה תורוקמ לש ףיקמו ליעי דומילב קפתסהל אל עודמ ,ההות אוהו


(היצביטומ) הענהה תייעב
ךרוצ שי ,הלאכש םיישק לע רבגתהל תנמ לע .ומצע דומילה ןמ םיעבונה םיישקב ונד ,ןאכ דע
.דמולה לש הקזח היצביטומב
,םיינשו המשל דחא ,םיירקיע השלש שיש הארנ ?ארמגה דמול לש היצביטומה תורוקמ םהמ
יוכיסה ינפמ קר ולו ,וז תרגסמב "המשל אל"ה לש תורוקמב םג ןוידמ עתרהל ןיא .המשל אלש
.(1)"המשל"ל דמולה עיגי המשל אלש ךותמש

"המשל"
תובישיל םג רבעוה וקלחבש ,יאטילה יתבישיה ךוניחב דוסי גשומ אוה "המשל"ה גשומ
לגס ,תונורחאה םינשב (2)וללה תובישיה יכינח ם"ימר ידי לע רדסהה תובישיו תוינוכיתה
תכרעמו היתודסומ ירגוב לע ססובמ ולוככ ובור ,תיתדה תונויצה לש ךוניחה תודסומב ם"ימרה
םע תורחתב דמעומ תויתד לש יזכרמ ךרעכ ,המשל הרות דומלת לש ךרעה ,ךכיפל .הלש ךוניחה
ייחב תובלתשה ,יתרבח תורש ,תודיסחה לש דוסיה ךרע - תוקבד ןוגכ ,םירחא םייתד םיכרע
תויתדה לש םיפסונ םיכרע ןכו ,תיתדה תונויצה לש דוסי יכרע - ב"ויכו אבצהו הנידמה
,םוקמב םיאב ולא לכ ."הדובעו הרות" ,"ץרא ךרד םע הרות" ,"והעד ךיכרד לכב" :תינרדומה
."םלוכ דגנכ הרות דומלתו" ,דצב תוחפל וא
הרות לש םיתבב וכנוח אלו םברקב תמעפמ הניא םימש תאריש םידימלתש רמול ךרוצ ןיא
ילעב םידימלת םגש איה היעבה .הרות דומיל לע הדיקשב יתועמשמ ךרע םיאור םניא הנומאו
,םירחא םיקיפא אוצמל םויכ םילוכי ,תווצמו הרותל תוכייתשה תשוחתו םיקזח םייתד תושגר
יזכרמ ךרע ,ארמג דומילב אל יאדובו ,הרות דומלתב תוארל אלו ,תיתד תוריסמ לש ,םייתועמשמ
.םהלש תינחורהו תיתדה היישעב

ילאוטקלטניא ןינע
,הז ןבומב .ילאוטקלטניאה ןינעה אוה ארמג דומילב היצביטומה לש םיביכרמה דחאש ,רורב
תושירדה תניחבמ ןה .ההובג המרב הקיסיפו הקיטמתמ דומילל םימוד ארמגה ידומיל
אל ,םהבש םיינויערהו םייתדה םינכתה דצמ אל םיאשונב תוניינעתהה תניחבמ ןה ,תוידומילה
ללכ תלחנ וניא תילאוטקלטניא תונרקס לש הזכ גוס ,לבא .ילכש רגתאכ אלא "ישומיש" ןינעכ
,ארמג .תוילאוטקלטניאה תוטילאל ,םידיחיל קר דעוימ היה רבעב תובישיה םלוע .רוביצה
תונרקס לש הנוכתה לע ךומסל דוע רשפא יא ,אליממ .שפנ לכל הוושו חותפ עוצקמ הכפה ,ונימיב
חתמו תוניינעתהל תופצל רשפא יאש יפכ .םיוסמ םידימלת ךתחב קר תמייקה ,תילאוטקלטניא
.רחא ינויע עוצקמ לכב םידימלתה ללכ לש ידומיל

יתרבח דמעמ
םלוסה שארב הבש הרבחב .יתרבח גרדימל ילכ איה תינדמלה תלוכיה ,תיתבישיה הרבחב
תולדג לש ךרעב תיתועמשמ הרחתמה תידמעמ תכרעמ םצעב הב ןיאו ,הרותה ילודג םידמוע
ימשר ןפואב הבש ,הרבח וז .הרותב לודגל ,המשל אלשה תמרב םג ,הלודג הכישמ שי ,הרותב
ןב" ראותה םג ןכלו .םימכחה דמעמ - ןוילעה דמעמה ינפב תודמעמה לכ םמצע םיפיפכמ רהצומו
םירעשש הדבועה םע ףוריצב ,דמעמהו דובכה .דובכ לש ראות אוה םיריעצל ןתינה "הרות
עינמ םרוג םה ,המוד הכרעהל םיכוז םניאו ,הדימ התואב םיחותפ םניא תומדקתה לש םירחא
ינפמ ,ןיטולחל הנוש םיניינעה בצמ ,ונלש ךוניחה תכרעמב .תיתבישיה הרבחב דאמ קזח
,הרבחה תורדש לכב םוקמ םיספות "הגורס הפיכ" ילעב םישיא .הנוש אוה יתרבחה גרדימהש
דמעמה תניחבמ ,רתוי בשחנ "הרות ןב"ש ,ללכב רורב אלו .הלאב אצויכו אבצה ,הלשממה
.חילצמ רוביצ שיא וא ןייטצמ ןיצקמ ,ול הכוז אוהש דובכהו יתרבחה
.דומילל ינוציח םרוגכ הז סיסב לע היצביטומ רוציל רשפא יאש - איה תועמשמה

עוצקמ
אל ךא ,תידרח-תינרות הרבחב ,ריכב ינרות עוצקמ אוה ,ףדעומה עוצקמהו תפומה תויומד
הקיטמתמה עוצקמ תובישחב שמתשהל רשפא .עוצקמה ןיד םג יתרבחה דמעמה ןידכ .ונתרבחב
ףס יאנת הז יכ תילגנא דומלל ץלאל רשפאו ,םיעדמב םיהובג םיימדקא םידומילל יחרכה יאנתכ
ימל אלא ,"יעוצקמ דיתע" םוש ארמגב ןיא ,תאז תמועל .םויכ יתועמשמ קוסיע לכל יחרכה
.ונתרבחב ירלופופו ץופנ אל דאמ דועיי ."שדוק ילכ" תויהל םמצע םידעיימש
ליג ירחא תינרות תרגסמב ראשהל ידכ יחרכה עוצקמ ארמגה עוצקמ היה ,תודחא םינש ינפל דע
תדועת" ןיעמ התוויה , הדיצמ ,איהש ,"רדסה תבישי"ל הסינכ יאנת :תורחא םילמבו .ןוכיתה
םיינרות - םייתבישיה םיגוחל "הסינכ סיטרכ" םגו ,יאבצה תורישה תפוקתל "תיתד חוטיב
.יתדה ינויצה הנחמב
תויתוברתה תומגמבו ימואל - יתדה רוביצה לש יתרבחה בכרהב יוניש ,תוניכמה תעפוה
םע תעכ תודדומתמ ןהו ,ןרתכ תא רדסהה תובישימ ולטנ ,םיפסונ םימרוגו ,ולש תוינחורה
ירעשו ,הלדג תותחפומ תושירדב םידימלת טולקל תונוכנה .םידימלתב רוסחמ לש תועפות
םידימלתהש ,םג המ .ןוכיתב ארמג דומילב ולשרתהש םידימלת ינפב דוע םילוענ םניא רדסהה
,הניכמ וא בוליש ,אלמ תוריש לש ךרדב רוחבל רשפא .דיחי ןורתפ רדסהב םיאור םניא רבכ
.ארמגב המוד המר תובייחמ ןניא וללה םיכרדה לכ רשאכ


תורחת
.יאנפה תוליעפ ,םירחאה שדוקה ידומיל ,םיללכה םידומילה :השלש הנמנ .םירחתמ שי ארמגל

םייללכ םידומיל
תורגבה בכרהל - "רכש"ה תניחבמ םג ,הארוהה תמר תניחבמ םג ,ןינעהו ךרעה תניחבמ םג
לש םיוסמ רפסמ תוחפל שי םידימלתה בורל ,סמועה תניחבמ םגו ,הטיסרבינואב ךשמהלו
לכל םיעודי םירבדה !תוחפ םהב הארוהה ןמזו - דומלתמ רתוי לודג םלקשמש לוח תועוצקמ
.םטרפל ךרוצ ןיאו

הבשחמו ך"נת
ך"נת ירועשב שחרתמ תויטנוולרה םוחתב יתדה גשיהה רקיע - םיחילצמ תודסומב אקווד
הלעמ אל שיא ךא ,הנשמ ,ך"נת דומיל םידדועמ :רעונה תועונתב םג ךכ .םינוירנימסבו ,הבשחמו
ןה .הבושח המורת תויאבצ-םדקה תוניכמה ומרת ,ךכב םג .ףינסב ארמגב רועיש עובקל ותעד לע
תיתד "תלעות"ו תידומיל החלצה הל שי ,הבשחמו ך"נת ,הנומא ידומיל לש השגדהש וחיכוה
.תיתבישיה תינכתה ןמ רתוי
םיעיגמ ,הכלהו הבשחמ ,ך"נתב .הדימלב ישוקה איה ךכל תובושחה תוביסה תחא ,ליעל רומאכ
חונעיפה יבלש ,ארמגב וליאו .דומילה לש ינושאר יד בלשב תויתוהמו תויכרע תולאשב ןוידל
תועוצקמל יסחי ןפואב םג ,תוחפ - יתוהמו יכרע ןוידל שדקומה ןמזהו ,דאמ םיכורא םינושארה
.םישרפמהו ארמגה חונעפל שדקומה ןמזל יסחי ןפואב םגו ,םירחאה

יאנפ תוליעפ
תומזגומ ןה ןאכ ןודנה רשקהב היזיולטה לע תונולתה ,יתעדל ?היזיולטה יקזנ לע רמאנ אל המ
לוט .םיבר םייכרעו םיבושחו םיניינעמ םירבדב קוסעלמ רעונה ינבל העירפמ אל היזיולטה
.(3) ובש םוקמב תסנכנ היזיולטה ,ללכ ךרדב .א"דמ יבדנתמ וא ,רעונה תעונת יכירדמ תא המגודל
.םיבושחו םיניינעמ םיקוסיע ול שיש ימל הלטב לש םרוג הווהמ הנניאו ,םומעש םייק רבכ
תמועל .(תוחפ אל לטבתהל וחילצהו ,היזיולטב םוקמב לגרודכו םירפסב ושמתשה רבעה ינלטב)
,הלא לכ .'וכו הכרדה ,תובדנתה :הבושחו תיבויח יאנפ תוליעפ םג שיש רוכזל ךירצ ,תאז
ןמזב םג "םייביטקרטא" רתוי םיקוסיע םידדועמו ,ירמגל יאנפה תועשמ ארמגה תא םיקחוד
.רועשהו רדסה


םירומהו רפסה תיב

תכרעמה .א

תוילטנורפ תועש יוביר
ולו ,תוארהל ךרוצהו ,םילבוקמ םיסופד תונשל דחפה אוה ךוניחה תכרעמב תויעבה ןמ תחא
םישודיח לע רתוול היטנ שי ,תועש לש לודג ףקיהל השירד תמייק ןכל ."תובישיה" ומכ תצקמב
תיכוניחה הבישחל םינוכנ ויה ילואש ,םיפסונ םיצורית ינפמו ךכ ודמל אל תובישיב יכ הארוהב
ונניא םדיתעש ,םכרד תישארב .םיריעצ םידימלתל םימיאתמ םניא לבא ,הלודגה הבישיה לש
.תויתבישי תורגסמב תיפוסניא הדמתהב

ימצע דומילב הנווכה רסוח
לכמ ערה תא םיחקול ךכו ,תיתימא תיתבישי הריוא רוציל תלוכיה לע םיכמוס אל ,ינש דצמ
ידכ םלוא .ימצע דומיל תועש ןה תועשה בור .םוצע שפוח הידימלתל תנתונ הבישיה .תומלועה
ןוכיתה תרגסמבש ןויכמ .םיוסמ םילקאו תמלוה הביבסל קוקז אוה יביטקפא היהי ימצע דומילש
,ןמזה זובזב לע םילבוק םידימלתה .זבזובמ ןמז אוה רדסה ,הזה םילקאה תא רוציל ןתינ אל
ערה ןיב םינרמתמ ,ךכו .תוחפ אל םימשמ אוה ,םיבורמ םיילטנורפ םירועש ,ףילחתה םלוא
.םמעשמ רועשו זבזובמ רדס :תומלועה ינשבש

תורגבה תושירד
הנומש :לווע טעמ אל וב שיש ,פ"עב ןחבמה לע רבדל אלש .תומימשמ ןכלו תויסיסב דאמ ןה
ימצע דומיל לש תונמוימ םינחוב ,רחא ףיעסב .תוקד רשע לש הרצק החישב תוקדבנ דומיל תונש
תכסמה לע הניחבה .ימצע דומיל תארוהל םייתטיש םילכ קיפסמ ןיא ךא "דמלנ אלש עטק"ב
יביסנטניאה ןונישל רבעמ הברה החיכומ הניאו ,הנורחאה הנשב הדמלנש הדיחיל קר תסחייתמ
םינשה לע ,הטמ יפלכ העיפשמ תיפוסה הניחבה תרוצ ,עודיכ .הניחבה ינפל םינורחאה תועובשב
םינשב תותכה תא םיניכמש םירומה לעו ,תורגבל םיניכמש םיריכבה םירומה לע ,תומדוקה
.תאזה המישמה תארקל םייוארה םילכה תא ,לוכיבכ ,ןמצעל ולגסיש ידכ רתוי תוכומנה

לכל הווש דומיל תבוח
דומיל וא ,ל"חיו תומר יפל דומיל ,"הצבקה" וז םא ןיב .הללסה שי ומצע תא דבכמש עוצקמ לכב
יתדה ךוניחב .ןינעו תלוכי תומר יפל הארוה תרשפאתמ ךכ .דבלב םיניינועמל הריחב תועוצקמ
.תוכיאב העיגפ וז הזמ תוחפש השוחת שי .ארמגב ל"חי 5ב םידימלתה לכ תא םיבייחמ יתרקויה
םיששוח ןכלו .תיתד השלוח םע ההוזמ ארמג תודיחי תתחפה .תיתדה ןהו תילאוטקלטניאה ןה
.הדימלבו הארוהב תוינוניב לע רבודמ הרקמ לכבש אוה ריחמה .תינכתב ןוויגו םייונישמ


ןוכיתה ןיבל הבישיה ןיב רעפה - םירומה .ב
םה םיישקל תונורתפה תאו ,רדסה תובישיו תוהובג תובישי ירגוב םה םלוככ םבור דומלתה ירומ
תונורתפה ,אקע אד ,םלוא .תינרות - תידומילה םתרשכה רקיע תא ושכר וב םוקמב שפחל םיטונ
.ןוכיתהו ידוסיה יאליגל םיליעי םניא תקפסמ ההובגה הבישיהש

הבישיב דומילה ךרד
,הנותנכ וז תלוכי החינמ הבישיה .ארמג דומילב תויסיסבה תויונמוימה לש הארוה הבישיב ןיא
םילכה ןמ קלח .שרדמה תיב דומילב תוסנתהה ידכ ךות םתוא שכור םילכ ול םירסחש דימלתהו
לש תקיודמ האירק םירשפאמה ןושלה לש תודוסי הבישיב םינקמ ןיא .ללכ םישכרנ םניא וללה
םינשב דומילה תודקמתה רקיעו ,הפ לעבש הרותל יתטיש אובמ םינקמ ןיא ,תידומלתה תימראה
,רתוי רחואמ .םינושארה תרות לש יגשומ ינויער חותינו ,םינושארה ירפסב ןויעב איה תונושארה
תרדוסמ הרשכה ,ןכ םא ,לביק אל הבישיה ןב .השעמל הכלה תקסה לע שגדה םשומ ,"ללוכ"ב
.(4) ארמגב יסיסב דומילל

הבישיב דומילה יכרע
דומיל לע םשומ הבישיב שגדה .המצע ינפב ארמגה דומיל לש ךרעב ךמות ונניא יתבישיה דומילה
דומילב לוזלז שי .המצע ארמגהמ החירב יהוז השעמל .יגשומה ןויעב דומיל לע וא הכלהל
דומילה סופדל םימיאתמש םימיוסמ םיקרפו תומיוסמ תותכסמב תודקמתה שי ףאו ,תואיקבה
.לבוקמה
רתי .הבישיב שגדומ וניא ,הכלה דומילל רבעמ - םיינחורהו םייתדה םייחל תויטנוולרה לש ןינעה
ח"רה לש "המשל הרות" לדומ י'פע תויטנוולרה רסוח לש שודיק - תמיוסמ הדימב - שי ,ןכ לע
ןינע וא חתמ תרצוי הנניא הכלהב תודקמתה .קי'צייבולוס ברה לש "הכלהה שיא"ו ,ןי'זולוומ
.תונברלו הארוהל םירשכתמה םירגובמ םידימלתל רתוי המיאתמ איהו ,םיבר םידימלת לצא
דומילל וייחמ םינש רפסמ שידקהל רחבש ריעצה תא תניינעמש טשפומ יגשומ ןויעב תודקמתה
.רגבתמ רענ לש תילכשהו תישפנה תוחתפתהל המיאתמ איה םא קפס - הרות
קר ןורתפ העיצמ איה ,לבא .םידמולל דובכ הקינעמ הבישיה ןכא - יתרבחה דמעמה תניחבמ
היכראריה תמייק .סחוימ דמעמל ,הרות ןב ותויה םצעמ ,הכוז דמול לכ אל .רתויב םירשכומל
.הלוכ תכרעמה לש יכוניחה ץמאמה ןווכמ םהילאש ולא םה ,םינייטצמה .הבישיב תימינפ
םיבלשב םישרופ םמצע םיאצומ ראשה וליאו ,הארוהל אצויש ףלאמ דחאל תנווכמ תכרעמה
תובישיה לש היעבב ןאכ םינד ונא ןיא ,בוש .ארמגה לא רוזחל ילבמ ,הטיסרבינואל ,אבצל ,םינוש
הבישיה ןמ לבקמ וניא ארמגל הרומה .ארמגל הרומל תועיצמ ןהש ןורתפה גוסב אלא ,תוהובגה
דדועמ ,הבישיב ויתובר ומכ ,אוה םג ןכל .ולוכ עוצקמל הרקויו תובישחו דמעמ תקנעהל םילכ
ראשה לכ יבגל לבא .הרותב ולדגיו הבישיב וכישמי םהש ךכל לחיימו ,םינייוצמה לש טועימה תא
.יתועמשמ עציה ול ןיא -
קוסיע לש ךרעה לע םירבדמ .ךוניחה ךרע אוה הבישיה לש רגובה תומד בוציעב שגדומה ךרעה
ךוניח לש תוחילשה לע ללכ ךרדב םיבשוח ,הז רשקהב .המודכו ךוניח ידיקפתל האיצי ,ךוניחב
ןיא .ךרעכ הארוהה לע שגד תמיש ןיא .תיתדה ךוניחה תכרעמו תיתדה הרבחה קוזיחו ,יתד
לש המרב אל ןכש לכו ,הירגובו רדסהה תבישי תמרב אל ,הרות ינואג תרשכה לש היצזילאידיא
ןואג לש תומד הנניא ,תויתד-תוינויצה תובישיה בורב הבישיה שאר לש תפומה תומד םג .ןוכיתה
אצויה הרומה םג ,ןכל .(5)ולהקל גיהנמו תיכוניח תומד ,תללוכ תוישיא לש אלא ,דבלב הרותב
,ארמגה ןינע ."ךרד הרומ"ו "ךנחמ" הנושארבו שארב תויהל ץפח ,ןוכיתה לא הבישיה ןמ
.ם"ימרהו םירומהמ םיבר לצא תינשמ הגרדמב אצמנ ,תונדמלה
םא - הבישיב "טייקמורפ" םירציימ ךיא :םירחא םילכב "תויתד" רצייל ךרוצה רבסומ ךכב
,ארמג ףד דועו ףד דועב למעמש םינימאמה םיכנחמה םיטעמ ?תוקבדה ינוגינ ?"שיט"ה ?ללכב
אריו תווצמ רמוש רעונ לדגל :תכרעמה ןמ םיפוצמש רתויב םיבושחה םיגשיהל עיגהל ןתינ
.םימש
םיבושח תוחפה תועוצקמה םהש הבשחמו ך"נת ."יביטינגוק סננוסיד" םייק רדסהה תבישיב םג
- מ"רהו הבישיה שאר רמוא םש .יתבישיה ךוניחה לש דלש תמיוסמ הדימב םיווהמ ,תיסחי
,התיבה רזוחה הבישיה ןב .םיירקיעה וירסמ תא - עובשה תשרפ תשרדב וא הבשחמה רועשב
הזיא היה םא לבא ?ןיינעמ הז ימ תא ,יללכה רועשב עמשש ןורחאה שודיחה תא רסומ וניא
הווהיו םסרפתי אוה ,תיתרבח - תיטילופ הדמע וא ירוקמ יתבשחמ ןויער ,עובשה תשרפב שודיח
הלגמ ,רסומה רועשבו השרדב ,הנומאהו הבשחמה ,ך"נתה רועשב ,הזה דצב .החישל אשונ
תינכתב םג ,הארוהב םג ,תיטנוולר רתוי ,תימדקא רתוי ,תינרדומ רתוי הבישח שיש דימלתה
!רתוי הברה םילבקמש םישיגרמ ןמז תוחפב .םידומילה

שפוחהו תוירטנולווה ,ימצעה דומילה
ףוס ןיב העיתפמה הציפקל תמרוגש הביסה וז .ימצע דומילה אוה הבישיה לש החלצהל דוסי דוע
תוצקהל תורשפא ןיא ןוכיתבו תינוכיתה הבישיב מ"רל לבא .'א רועש תליחת ןיבל תינימשה
הבוחה ללגב ןה ,םירחאה תועוצקמה לש תושירדה ללגב ןה .ימצע דומילל ךכ לכ תובר תועש
םניא םידימלתהש הדבועה ללגב ןה ,הניחבל םידימלתה תא ןיכהלו קיודמ אשונב דקמתהל
."רדס"ב דומלל םיביוחמ םישיגרמ םניא םה ןכלו ,הריחב ךותמ ,ירטנולוו ןפואב םיעיגמ
אוה ימצע דומיל רדסו ,"רפסה תיבמ חרובה קונית" תניחבב אוה ןוכית ליגב ליגרה דימלתה
.םירחא םיקוסיעל - תיניינע וא תיזיפ ,החירבל הנמזה
ינכתב תובייחמ תושירד ןיא ללכ ךרדב ,ההובגה הבישיב :ףסונ רעפ רצוי תוירטנולווה ןינע
שי ,דומיל לש יזכרמ וק שי םא םג .ץפח ובלש בצקבו .ץפח ובלש םוקמב דמול םדא .דומילה
תינוכיתה הבישיב .םינויצו תוניחב לש חתמ ןיאו ,םירחא םירבדב קוסעל היחמ בחרמ קיפסמ
תא דימלתל החינמ הניא ןכלו ,הריחב שפוח תרשפאמ הניא ,תרדגומ דאמ תכרעמה ,ןוכיתבו
.ןוצרמ הדימלל תיחרכהה שפוחה תשוחת

.הארוהה ינוכמ רותפל םירומא ,ןוכית ליגל הרומל הבישיה רגוב תכיפה לש תויעבה לכ תא
הדימב םימייק הימדקאה לש םייסיסבה תונורקעה םהבש ,םיימדקא תועוצקמל דוגינב ,םלוא
ןיאש ,לודג הכ ןוכיתה םלועל הבישיה םלוע ןיב יתוהמה רעפה ,ארמגב ,ןאכ ,ןוכיתב םג הבורמ
דומילה ,הבישחה סופד תא תונשל םתושרל דמועה ןמזה טעמב וחילצי ןכא םינוכמהש יוכיס
לכמ רתויו ,לזלזמ אוה ןוכמה ירועשל הבישיה ינב לש םסחי .ארמגל סחיב הרומה לש םיכרעהו
ירחא וב םינייטצמ םה ,םתעד יפל ןכש ,ארמגה :עוצקמה אשונ לע םירועשב אקוד םילזלזמ םה
.ול ושידקהש תוברה הבישיה תונש


הרשכהב םירסוחמ - םירומה .ג
:ןוכית ליגב הארוהל םירומה תרשכהב םירסוחמה םיעבונ ליעל רומאה ןמ
םג הרסח .רתוי ההובג המרב ודמל הבישיב ,תיסיסבה המרב תינבומ הארוהל הרשכה הרסח .א
הדימל לש תועמשמל הכרעה םג ןיא .רכונמו ינתלכש דומיל הארנ הזש ןויכמ ,ךכל תישפנ תונוכנ
םניא םמצע םירומה - ןכל .קיודמהו ידוסיה השוריפ תנבהו ארמגה תאירק לש תיסיסבה המרב
.תיכוניחה םתיישעל ךרע ןתמל םירחא תונורתפ שפחל םיטונו ,וז םתדובע םיכירעמ
הז יכ ,רזע ילכ תועצמאב סיסבה בלש לע גלדל םידימלתל רשפאל םינכומ םה ןיא ,ינש דצמ
ימ ,םינולימ ,ץלזנייטש :רזע ילכ יפלכ היחדה ןכל ."תיניצר" אלו התוחנ דומיל ךרדל בשחנ
.ב"ויכו ,תוחונמ-
רסחו םמעשמ הז ןכאש ,ורמאי דומלתל םירומה בור .דמלנל תועמשמ תקנעהל םילכ ןיא
שי ,תימויק ,תיטנוולר תועמשמ אוצמל ידכשו ,ס"שה תויגוס בורב ארמג םתס דומלל תועמשמ
.תורחבנ תויגוס שפחל
תא םירומה םיספות ,ןוכיתב דומילה תמרל הבישיב דומילה תמר ןיב םוצעה רעפה ללגב
.םהידימלתל תאז םינירקמ םהש ןבומכו ,ךומנ יומידב עוצקמה
לבוס אוה ,םיתעל .םירחא קוסיעו תעד ימוחת ול שי ,דימתמה תומד אל אוה ומצעב הרומה
םע ינחורו יכרע גולאיד חתפל דציכ עדוי אוה ןיאו ,"םירחתמה תועוצקמ"ל השיג ול ןיאש ךכמ
,םידימלתה םע הרופו יח גולאיד חתפל הפי לגוסמ אוה ,ךפיהה אקווד הרוק ,םיתעל .םידימלתה
ךכב אקווד .ישיאה סיסבה לע תודדייתהה וא ,התכה םע "החיש"ה ןמזב השוע אוה הז תא לבא
.(6)ומצע דומלתב םיאצומ םידימלתהו אוהש ןינעה רסוח תא ןירקמ אוה
םע דדומתהל תלוכיה רסוחו ןוצרה רסוח אוה הבישיה ןמ הרומה ומע איבמש תפסונ היעב
רובשל םישקבמה ,םיילקידר םירומ דחא דצמ םילבקתמ .הכותב ןרמתלו ,תכרעמה תושירד
םירומ ינש דצמ וא ,לכעל השקתמ תכרעמהש רבד ,הבישיל ןוכיתה תא תומדל ידכ תורגסמ
ןיכהל ךירצ ,תושעל רשפא המ" תרתוכה תחתו ,תכרעמה תורמל םיענכנו ,ןידה תא םילבקמה
ןויסנ לכמ םיענמנ ,"ילש םידימלתה לש המרה וז ,תושעל רשפא המ" : וא "תורגבל םתוא
.הדימלה תא תויחהל יתועמשמהשדחה תינכתה לש תומגמה

ולעוהש תויעבה לכ לע הנעיו עבוכה ןמ ףלשנש םסק ןורתפ הנניא תעצומה םידומילה תינכת
םינוש תונויסנ תנגרואמ הרוצב בצעל ןויסנ אלא ,םימיהדמ םישודיח םג ןאכ ןיא ,םדוקה קרפב
עצובת םא ,הכפהמ ללוחל היושע תינכתה .תונוש תורגסמב רפסה תיבב החלצהב ושענש
םילכה לכ יוצימבו ,םינש רפסמ ךרואל רפסה תיב ףקיה לכב ,הקמעהב ,תונלבסב ,הדמתהב
לולסמ וא התכב ,ןטק יוסינב ומצע חיכוה רבכ הב םיטרפהמ דחא לכ טעמכ .הב םיטרופמה
.רפסה תיבב ע"בשות תארוה ינפ תא תונשל לוכי תללוכ תינכתל םיטרפה לכ ףוריצ .דחא


לעה תורטמ
הרותה דומיל ךרע תנבהלו הרות תבהאל עיגהל איה תינכתה לכ לש לעה תרטמש וילאמ ןבומ
ןיבל םירומה ןיב אל ,הילע םירובידב יד אל ,וז לע-תרטמל עיגהל תנמ לע .הרות לש הלמעו
,הנומאו תוגה ירועשל םינכת עיצהל םג ןאכ הנווכה ןיא .םהידימלת ןיבל םירומה ןיב אלו ,םמצע
לש ןוקיתב קרו ךא תקסוע ונינפלש תינכתה .תינחורו תיכוניח הישע לכל יחרכה ךרוצ םהש ףא
םידימלתהו הרומה ידי לע םשויתו ררבתת הישעה ךותמש ידכ ,הדימלהו הארוהה יכרד
תעדל בושח עודמ דימלתל רבסוי אל וז תינכתב :לשמ ךרדבו תורחא םילמב ."לעה תרטמ"
דומיל תובישח תא ןיבי אוה התוא דמלי דימלתה רשאכש ,תאזכ דומיל תינכת עצות אלא ,הכלה
,הלאכ תושירד ובצוי אלא ,בטיה רועיש ןנכתל בושח עודמ הרומל רבסוי אל .הכלהל ארמגה
.יוצרה רועשה תא דמלל לגוסמ וניא אוה ,בטיה ןיכהל ילבמש הרומל רורב היהיש


תוישעמה תורטמה טוריפ

.רתוי תיעוצקמ הרוצב דמלל .א

.רתוי תניינעמ הרוצב דמלל .ב

תניחבב תוברל - תונמוימה םוחתבו עדיה םוחתב ,הדידמ ירב ,םיישממ םיגשיהל עיגהל .ג
.הב רקיעב אל וליפאו .הב קר אל ךא ,תורגבה
  
.םירומה לשו םידימלתה לש ,היצביטומה יגוס תא ןווגלו תונשל .ד

.עוצקמה לש ודמעמ תא רפשל .ה

.םירומה תרשכה תא רפשל .ו

תועשה תא ךופהלו ,םידימלתה לש ינחורה םלועל ע"בשות ידומיל ןיב תיתועמשמ הקיז רוציל.ז
.תווצמ םויקו םימש תאריב םידימלתה קוזיחב תויביטקפא תועשל ע"בשותה לש
  

עוציבה יכרד

תעדה תבחרה :ע"בשותב תועוצקמה ראשו ארמגה תארוה לש יתטישו הנבומ ןונכת .א
ןמש לולכממ קלחכ דומלתה תייאר .ע"בשות תועוצקמ ראשו ארמגה דומיל לש םיטביההו
ינפב הדיחיכ דמועו םינידל רושק וניא אובמה דומיל .הדגאבו הכלהב ,םינורחא דעו הנשמה
קלחכ דומלת דומיל ןיבל ,(ןיסנא חונעפ תמר דע) ,תונמוימ םשל דומלת דומיל ןיב הדרפה .ומצע
בתכב העבה ,ימצע דומיל לש תויונמוימ חותיפ ."תעד"ה ידומיל ףקיה תבחרה .יאשונ לולכממ
.פ"עבו

הדימל ,תונוש תומרב תודובע תביתכ ,הריחב ידומיל ,תוצבקה :םינווגמ דומיל ילולסמ תיינב .ב
.תימוחת-ןיב

.םידימלתל ימצע דומילו הריחב שפוח רתוי ןתמ .ג

,םיטארפר ,תודובע ,םינחבמ לש הרודס תכרעמ :םידימלתה יגשיהו הארוהה תוכיא לע הרקב .ד
.םידימלתה תא םגו םירומה תא םג בייחתש ,בושמ ינולאש


םישרדנה םילכה

הדימל ירמח בוציעו ,םידומיל תינכת תינב .א

םירומל הולמ הכרדה תינכת תינב .ב

םיכרצל תועשה תכרעמ תמאתה .ג

.(תמייקה תורגבל תוינכתה תפפכהל דוגינב) תינכתל םאתהב - תורגבה תוניחב לש ןוכדע .ד(7)תבש תכסמב תיתנש תינכת :המגוד - ב קלח

םימודא הלעמ ,ט"נשת ץיק ,תוינוכית תובישיב ם"ימרל העצה


(8)החיתפל םיקרפ ישאר

תליחתמ ףד ירחא ףד ,הממיב תועש 24 ודמל ןי'זולווב .ןי'זולוו תבישי הנניא תינוכית הבישי
תשרומ .הכישממ היה ודימלת םייח 'רש ,א"רגה תשרומ התיה ךכל הביסה .ופוס דעו ס"שה
הסיפתה .דבלב הרות דומיל לע םייקתמ םלועהש הסיפתהו ,לובג אלל הרותה למע התיה א"רגה
תא תועטהלו ,ונשפנב רקש תושעל לבחו ,תינוכיתה הבישיה לש הדוסיב תדמוע הנניא תאזה
(9)םייטקדידהו םייגוגדפה היתונורסח תא תאזה הטישה ןמ תחקל תושר ונל ןיא .ונידימלת
.םיינחורה היתונורתי תא חינזהלו

וז הנעט תוחדל ןיא .םמעשמ אוהש ךכב איה רתיה ןיב ,ףד ירחא ףד ףוצרה דומילה לש היעבה
רותפי למעש ידכמ יתוהמ רתוי הברה םומעש לע ןאכ רבודמ יכ .הרותב למעה ךרע לש שקב
ידכ אוה למעה ךרע .היוגש איה םומעשה לע רבגתהל ידכ אוה למעה ךרעש הבשחמה .ותוא
םישרודש - דומילב םיכירדמה םינורחא ירפס הברהב ראובמ ךכ .תויחטשל היטנה לע רבגתהל
לע רבגתהל ידכ לבא ,למע לש םיכרע דוע שי .היגוסה תא בטיה ןבלל ידכ טרפ לכ לע לומעל
.ןיינעמ ןפואב דומללו דמלל ךירצ םומעשה

,תחא ךרדב דומילש יפכמ םיבורמ שפנה יכרצש אוה םומעשה לש תוידוסיה תויעבה תחא
םיאור םא .תקפסמ םיטשפומה םיינויעה םיגשומה תריקח וא אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסא
תומיוסמ תותכסמב אקווד אוה הרותה דומילש םג הזל םיפיסומו ,םייחה לכ תוזח תא הרותב
.ךכב אלא וניא ,םייחה לש אליממו הרותה לש םכרע לכש דימלתל םירומ יזא םיוסמ ןפואבו
ןיעמה םגו העיקשהו החירזה םג ויבגלש ,םדא :הכלהה שיאב קי'צייבולוס ברה ראתש המ ןיעכ
,ד"נעל ,הז ןיאו .ךכ תויחל םילוכי ונידימלתש רעשל םישקתמ ונא .תויתכלה תוירוגטק ןה לחנהו
,("וירדח" ,"הרותה תורוא") ,שדוקב קוק ברה לש תויואטבתהה תא ריכמש ימ .םהב םגפ ךותמ
הרישע שפנ לעב םדאל תאזכש הסיפתמ תרצונש שפנה תקוצמ לע ,ד"מהיב ירישב קילאיב לשו
.ןינעה תא ןיבמ - תללוכו השיגרו

אלא ,םיינרדומ םינקיטקדיד לש םילוקישמ קר תעבונ הנניא ןזואמ טירפתל העצהה ,ןכל
,"אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסא" רשאמ רתוי תשקבמ םדאה שפנ .הרות לש התוהמ שרושמ
לכ ,תועש הברה ,םוי םוי םידמול .טושפ יגוגדפ ןינע םג שיש ,ןבומכ .תיאקסירב "תודמול" וא
לא םיחרוב ,םיפייעתמשכ .הפוס דעו הנשה תליחתמ םידעיב וא ףונב יוניש םוש ןיאו ,הנשה
ארמגה ירוממ שורדל רשפא .הגפה לש תורחא תויוליעפל וא הפקשהב תוחישל ,ארמגל ץוחמ
ינוציח רבד ,הנניא תאזה השירדה .םירחאה תועוצקמה ןמ תוחפ אל םיניינעמו םינווגמ תויהל
ףוגב ,שממ לש םירבד לע אלא ,"הקינכטוריפ" לעו "םייטקדיד םיעצמא" לע רבדמ ינניא .ארמגל
ןלהלש העצהה .םמצע םידמולה ןמ םג אלא ,םירומה ןמ קר שרדנ וניא הזה ןוויגה .ארמגה
יאמצע דמול לש ארמג דומיל ךרדל העצה איה אלא ,ארמג ירומל אקווד ןכ םא תדעוימ הנניא
ירגוב ינש םתוא לצא תראותמה הקוצמ התואב שח אוה םגו הבישיבש שרדמה תיבב בשויש
.םימסרופמ ןי'זולוו


תבש תכסמב תיתנש תינכת

הכרעה
בושמו
םיינחור םישגד
םיילאוטקאו
תויונמוימ
יזכרמ אשונ
ףד
עובש
תואיקב ןחוב  הנשמ דומיל
,תואיקבב
תללוכ היאר
(10)תואצמתהו
יאשונ תקולח
תכסמה


- הנשמ
תכסמה לכ


לולא  הכלהה תריזג
היתורוקממ
בתכבש הרותב
(14)פ"ע תרוסמו
(12)ת"פג
םינושארו
הרדגהב
(13)תיגשומ
בא גשומה
הדלותו
.ותועמשמו

לודג ללכ קרפ
תנשמ ,א ג"ע
ד"ע - לודג ללכ
ייבאדכ (11)
לולא  הכלהה ררבל
ב"נשמ דע
(16)ה"ששו
אתעמש יקוסא
אבילא
(15)אתכלהד
ררוב תייגוס


'א ד"ע


לולא


םכסמ ןחבמ
יעיבש קרפל


הנווכה
תועמשמהו
תכאלמ"ב
(18)"תבשחמ
ת"פג
םינושארו
הרדגהב
(17)תיגשומ
."הכאלמ ךרד"
קסעתמ"
"ר"ספו

- 'ב ד"ע
,ב ה"ע
.הנשמה

ת"ישע  םירדג
ולא תוכאלמב
(21)םתועמשמו
םינושאר
(20)הכלהל

הכמו) הנוב
ןינב ,שיטפב
(19)(םילכב
הנובה קרפ
- ב ב"ק
א ג"ק
תישארב


םכסמ ןחבמ
הנובה קרפל

תוהמו למס
תויתואב
(23)תוירבעה
הדגא דומיל


תויתוא
(22)ןתועמשמו

תנשמ ,'א ג"ק
ה"ק - בתוכה
קרפה ףוס ,'א
חנ


  הנווכה
:תועמשמהו
תכאלמ"
(24)"תבשחמ
םינושארו ת"פג
הרדגהב
תיגשומ

,ג"לצאשמ
(לקלקמו)


גרואה קרפ
- 'א ה"ק
'א ו"ק

ךל ךלםכסמ ןחבמ
גרואה קרפל

דצ תכאלמ


אשונה ףקיה
ארמגהמ
הכלהל
הדיצ תכאלמ


א ז"ק - 'ב ו"ק


אריו


  הכלהב הכונח
(25)הדגאבו

אשונה ףקיה
ארמגהמ
הכלהל
הכונח


- ב"ע 'כ
ב"ע ד"כ

הרש ייח


הכונח ךשמה
תודלות
םכסמ ןחבמ
הכלהו 'מגב
הכונח ןינעב
הכונח ךשמה
אציו


ןיסנא תניחב
היגוס לע
(28)תכסמב
הרזחה ךרע
(27)ןונישהו

(26)ןושאר שילשב דמלנה לכ לע תיללכ הרזח


חלשיו


םוכיס ןחבמ
שילשה
ןושאר שילשב דמלנה לכ לע תיללכ הרזח

בשיו

הכונח תשפוח
ץקמ
  רשוק תוכלה
דוסי יגשומ (31)
(32)תורהטב
(30)תורהט יניינע


רשוק תכאלמ


(29)םירשק ולא
ג"יק - 'ב איק
."ןילפקמ" :'א
שגיו


  הינאמ
(35)היתודבכמ

תירסומ אתדגא
(34)תישרדמו

תבשה דובכ
רובידב
(33)שובלבו
- 'א ג"יק
.'א ד"יק ףוס

יחיו


םכסמ ןחבמ
קרפה לע

(36)"תונוש"


ת"פג
:םינושארו
היגוס הנבמ
שדקמב ,תובש
.הנידמבו
כ"ויו תבש
- 'א ד"יק
- 'א ו"טק
קרפה ףוס
תומש


  תשודק
שדוקה יבתכ
םתזינג תבוחו
רמאמ תאירק
(37)יתכלה

תשודק
שדוק ירפס
םתזינגו
יבתכ לכ
ז"טק - 'א ו"טק
והל איעביא :'א
אראו


  ,לוח ידומיל
,תיללכ תורפס
תוברתה"
(40)"תיברעמה
אשונה ףקיה
ארמגהמ
(39)הכלהל

,םינימ ירפס
,לוח ירפס
םהב האירק
(38)תבשבו לוחב
ב -א ז"טקאבףדב ןיסנא
(43)א"ע 'ו
(42)המרעה

:םינושארו ת"פג
היגוס הנבמ
ןינע תודוסי
(41)לוטלט
,'ב ז"טק
'ב ז"יק - הנשמ
חלשב

  תיארנ ךיא
תדועס
(46)תבש
אשונה ףקיה
ארמגהמ
(45)הכלהל
תבש תודועס


ח"יק ףד


(44)ורתי


  תמועל "רוכז"ה
(48)"רומש"ה
הדגא
(47)הליפתו
דובכ
תבש גנועו
ט"יק ףד

םיטפשמ

  הלצהה ןפוא
רתומה
(49)תבשב
םינושארו ת"פג
הרדגהב
תיגשומ
יוביכ םרג


כ"ק ףד


המורת


  (51)תבש לש יוג


אשונה ףקיה
ארמגהמ
(50)הכלהל
ירכנל הרימא


- א"כק ףד
קרפה ףוס

הוצת


םכסמ ןחבמ
קרפה לע
    תומלשהו הרזח

יבתכ לכ

אשת יכ

  תודוסי
הצקומ יניד

םינושארו ת"פג
הרדגהב
תיגשומ
:הצקומ
,רוסיאל ותכאלמש
ופוג תמחמו
(52)םילכה לכ
ג"כק - 'ב ב"כק
הנק תנשמ :ב
להקיו


  תריזג תודלות
(53)הצקומ

םינושארו ת"פג
הרדגהב
תיגשומ
ךרוצ ,לצל המחמ
ומוקמו ופוג

ד"כק - 'ב ג"כק
הנשמה ,'ב

ידוקפ


  השעמל הכלה


םינושארו ת"פג
הרדגהב
תיגשומ
תמחמ הצקומ
ילכ ירדג - ופוג

ה"כק -'ב ד"כק
ןולחה קקפ ,ב

ארקיו


  הכלה
(54)השעמל

םינושארו ת"פג
הרדגהב
תיגשומ
,יערא להא
.רבוחמב ןינב

- 'ב ה"כק
קרפה ףוס

וצ


    ע"ושוט דומיל

'יס ע"וש דומיל
(55)ו"טש - ח"ש
הצקומ םוכיס

ינימש

םכסמ ןחבמ
לכ לע
(56)הדיחיה
    ל"נכ


הצקומ םוכיס


עירזת

ץיק ןמז


:םיירשפא םילולסמ ינש
.הכלה תוינכתב תלבוקמה דומילה ךרדכ :לושיב אשונו הריכ קרפ דומיל .א
.ףדעומ - םידומילה תנש םושיי .ב

:םושייה תינכת .ב
עיצי מ"רה .וננמזל תימושיי תועמשמ םע - תבש תוכלהב אשונ רחבי ,אתורבח וא דימלת לכ
.חספ תשפוח ינפל תאזכ המישר קלחי וליפא וא ,ןמזה תליחתב םיאשונ תמישר
ךשמב ןויעו תואיקבב התכב םג ודמלייש - לאושו תיבח םיקרפב דקמתהל :החונ תורשפא
.תרצעל חספ ןיבש הפוקתה
תנכה) לושיבה ילק ('ב ד"מק) .תבשב הבילח (ךליאו 'ב ג"מק) .הטיחס :וללה םיקרפה ןמ םיאשונ
.('ב ח'מק) ןיגגוש ויהי בטומ (ב-א ו'מק) .תבשב הצחר .('א ו"מק)תויקשו תואספוק תחיתפ .(הת
.(ב נ"ק) "םוחתה לע ןיכישחמ" (א נ"ק) לוח ירבדב רובד .(א ט'מק) תוטוידה ירטש

ונביי רועשהו הדובעה .אשונה לע הדובע בותכלו אשונה לע רועש ןיכהל אתורבח וא דימלת לכ לע
רידגהל רשפא .תוילאוטקא תולאשו וננמז יקסופ דע הכלהה תורפס ךרד ארמגהמ - עובק הנבמב
תנכה .בלח תפרב תונורתפו תויעב .תבשב ןומיל טוחסל רתומ עודמו ךיא :ת"ושכ םיאשונה תא
תאירק .תבשב תחלקמ .תבשב םירומיש תואספוק תחיתפ .תבשב בלח תיקש תחיתפ .תבשב הת
םיכינח םע שפוחל תיעובש תוליעפ ןונכת .תילגנאו הקיטמתמב ןחבמל דומיל .תבשב םינותע
.תבשב העונתב
ןהו ,הדובעה תביתכו דומילה ךרוצל ןה ,םינווגמ םיעצמאב שמתשהל םידימלתה תא דדועל יוצר
ריק לע הכורעת .םיפקשבו תוגצמב שומיש .ת"ושה טקיורפב שומיש :רועשה תגצה ךרוצל
לכל ריהבהל שי .התכב םירועשה תא גיצהל םידימלתה וליחתי ,הנכה לש םייעובש רחאל .התכה
ןיכהל רועש דיגמ לכל ץילמהל רשפא .הנשה ףוסב ולוכ רמוחה לע ונחביי םהש התכב םירבחה
בותכל שורדל שי תודובעה לכ תא .הרזחל םירבחה תא שמשיו ורועש תא םכסמה ריצקת ףד
,םיבשחמה הרומ תרזעב ,ריבעהל ןתינ - ךרוצה יפל .(WORD) תפתושמ םילילמת דוביע תנכתב
.הנכתב שומישב תומלתשה
סרטנוק אציי הנשה ףוסב - ותכירעו רמוחה ףוסיא לע יארחא היהיש םידימלתה לש תווצ הנומי
.ספדומ םירמאמ
םוחתב היהת םהלש המישמהו הדובע תביתכו רועש תשגהמ םירוטפ ויהי תווצבש םידימלתה
.םינייטצמה תא הז דיקפתל רוחבל יוצר ןכלו ,םיאשונה לכ לש תיסיסב העידיל ושרדיי םה .הכירעה
וב ויהיש תווצ ביכרהל רשפא .בשחמב שומישב םג ,ןונגסהו הפשה תוטיהרב םג ,דומילב םג)
םימעפ הברהו ,םימוחתל תקלחתמ הנניא תונייטצההש אוה עיתפמש המ .םוחת לכמ םיחמומ
.(םירופס םידימלת םתואב םיזכורמ םירושיכה לכ

הגוצתהו "םויס"ה תנכהלו ,םכסמ ןחבמל ,הכירע יצופישל ושדקוי םינורחאה םייעובשה
.ריעה בר לצא פ"עב ןחבמ םייקל .םיחרוא םינבר ןכו הבישיה שאר תא ןימזהל יוצר .םירוהל
ידכ ,ןורחאה ינפלש עובשב הבישי - עובש םייקל רשפא .ישיא וא יתצובק ןפואב תאז םייקל ןתינ
- תכסמה לכ תא תואיקבב םג ודמל םא .הנשה דמלנש המ לכ לע תמכסמה הניחבל ןנוכתהל
תליחתמ תואיקבב אתורבח ודמלי םיינש תוחפלש יאדכ ,ואל םא .ראופמ ,ישממ "םויס" היהי
. םויס ושעי םה תוחפלו ,שארמ ךכל ונומי תואיקבל םירשכומה ןמ םיינש - הנשה

תחא הדיחיכ תאזכ הפיקמ הדובע שיגהל רשפאתיש יואר היה .תורגבל הנכה - ב"י א"י תותכב
,םויכ םימייקה םינותנב .תורגבל הדיחיכ פ"עב תאזכ הדובע לע ןחבהל ,ןיפוליחל וא ,תורגבל
םינוכיתב הגוהנה ע"בשותב תורגב תרגסמב תופולח תומייק ,םלוא .תמייק הניא וז תורשפא
.םינוש
-מ הלעמל הנשה ךשמב ודמלנ תינכתה תרגסמב .ת"פג יפד לע ןחבהל םיבייח תוינוכית תובישיב
המלשה ירועשב .תורגבל הנכה תניחבמ היעב ןיאש ךכ .םימוכיסו תורזח ללוכ - חספ דע ,םיפד 25
.רדסכ ודמלנ אל םא 'סות תמלשהבו ,תורזחב קוסעל רשפא חספ ירחאש
תינכתל תויללכ תורעה

המרמ הבש םיאשונה תא דמלל ןתינ .תמיוסמ םידומיל תמרל תנווכמ הנניא תינכתה .א
קר - התכלהכ תבש תרימשו ,םישרפמ ילב - ע"ושו םעל ם"במר ,ץלזנייטש 'מג) רתויב תיסיסב
הקמעהו הבחרהה תדימב םה המרה ילדבה .הלעמ יפלכ הלבגה ילבו ,(תורעהה ילב תוכלהה
.רמוחה ףקיהב אלו

תודסומב דאמ לבוקמ סרוקל סובליס ןתמ .שארמ תינכתב םידימלתה תא ףתשל יואר .ב
דימלתל דובכ םגו ,עוצקמל דבוכמ סחי םג ,הרומה לש תוניצרה תא םג ףקשמ אוהו ,םיהובג
.דמוע אוה המ ינפב עדויה

,הארוהה תארקל תוניצרב דומללמ רטפהל רשפא יא .הבורמ הנכה תדובע ןאכ שי םירומל .ג
הבישיב וא הבכשב תווצ תדובע .םירמוחה תנכהב "ורוזעי והער תא שיא" םייקל רשפא לבא
תולאש יפד ןיכי דחא ,עובק ןפואב ,הכלהב תולאש יפד ןיכי דחא :דאמ לקהל הלוכי ,הלוכ
ידמ ,תונרות םייקתת :וא .הכלהה ןויעב תויגוסל תורוקמ יפד ןיכי דחא ,עובק ןפואב תואיקב
םג םירומה םא .םיפתושמ םינחבמ לע םכסל םג רשפא .וקלחל יארחא רחא הרומ היהי עובש
תדובעב ךכב דומעל רשפא יאש רמוא הז ןיא יכ םא .םייתעבש הכרבה לדגת - אתווצב ודמלי
רצהל ןיאו ,הבישיב ודיקפתל ץוחמ תפסונ הדובעב קוסיע מ"רל רשפאמ אל הזש רעשל שי) .דיחי
.(ךכ לע

יעבטה ןווגה ללגב הזכש הארוה ןונכתל דחוימב המיאתמ תבש תכסמש הארנש יפ לע ףא .ד
כ"דב תודמלנה תותכסמהמ תכסמ לכב תושעהל הלוכי וזכש הכאלמש הרומ ןויסנה ,הבש
.תובישיב

:תורעה


דומיל לש ךרעה לע ,ד"מ 'יס 'א קלח "רבד בישמ" ת"ושב ,ב"יצנה תבושת תא אורקל ץלמומ .1
תגרדמב דומילה תא םג ךירעהל ועדי ,"םייחה שפנ" לעבד הירתא ,ןי'זולווב אקווד .המשל אלש
.המשל אלה

םהילע ורבתשנ רבכו םיעודי םירבדה .תויגשומה תונחבהבו תורדגהב ןאכ קיידמ ינניא .2
.ל"מכאו םיבר םיסומלוק

לבא .הבושת תושעל ונתוא בייחמ וניאש ינוציח םרוג איהש ינפמ היזיולטה תא ףוקתל חונ .3
לש תיתוברתה העפשהה תלאש יבגל .סנפה תחת הדיבאה שופיחל הלושמ היזיולטה תפיקת
האלמ איהש ינפמ אל ,הבר הזרפה שיש יל המדנ ,ןאכ םג .דרפנ ןוידל םוקמ שי ,היזיולטה
אשונל ץוחמ רבכ הז ךא .םירחא םירבדל תיסחי הנטק התעפשהש ינפמ אלא ,םימש תאריב
.וננויד

הז ךא ,ומצע ולש דומילה ןפוא יבגל הזה רסוחה לש תועמשמה רבדב ןויד םייקל שקבתמ .4
.ןאכ ונניינעמ וניא

םלועב רצונש קתנה .היהיש ךירצ ךכ ,הברדא אלא ,תרוקיב לש המינב ו"ח תאז רמוא ינניא .5
רשאכ ,ונניינעל לבא !דאמ יתייעב אוה "ימוקמה בר"ב לזלזמה "הרותב ןואג"ה ןיב תובישיה
,ל"קוצז ץיבוביל רעב ךורב 'ר וא פורט ילתפנ 'ר סופיט הנניא הבישיה ינב לש תוהדזהה תומד
.ןוילעה ךרעה הנניא "תונדמל"הש אליממ עבונ יזא

,לבא .םהידימלת םע תוילאוטקא תולאשב קוסעל םמצעל הבוח םיאור ם"ימרה לכ ,םנמא .6
אוה. קהבומ ידומלת רוקמב ולש הילאוטקאה וא הפקשהה רועישב שמתשי מ"רש ,דאמ רידנ
אוה ךכב !תודיסח וא הבשחמ רפסמ עטק םלצל וא ,עובשה תשרפ לע ,ןותעה לע רבדל ףידעי
.ארמגה תא בוזעל ךירצ ,הפקשהו הילאוטקא לש םיניינעב רבדל ךירצשכש ,םידימלתל רדשמ

תנתונ איה ןיא .תיתנש ברו תיללכ תינכת ךותמ המגודל טרפ אלא הנניא וז תינכת תעצה .7
איה .תללוכה תינכתב יוטיב םהל תתל ךירצשו אובמב ולעוהש תושירדהו םיטרפה לכל הנעמ
תיתנש תינכת וב ןנכתל ןתינש עוצקמכ ,ארמג תארוהל השדח תוסחייתהל המגודכ ןאכ תנתינ
תרקבלו תויכוניחה תורטמל ,תוינמוימה תיינקה רדסל תועדומ ךותמ .תנווגמ ,תטרופמ
.םיגשיהה

,םדוקה לע הרזח ןאכ שי .ליעלד אובמה לע םיססובמה ,האצרהה לש החיתפל םיקרפ ישאר .8
.תאזה תמיוסמה תינכתל םירבדה תוכייש תא ריהבהל הליעומה תוצמתו דודיח ךרדב ךא

םישדק לכ תא דמל ,הרז הדובע תכסמב עיגהש דימלת תויהל לוכי היה ןי'זולוובש ,רוכזל שי .9
אקווד ואל ךא ,ףוצר הרות דומיל םויק איה ותרטמש דסומב תורקל לוכי הז .ןיקיזנ םישנב
."םיליחתמ" ועיגה אל םג ןי'זולוול .םידמול לש תרדוסמ הרשכה

םיירקיעה םיאשונה תא םירועשב רוקסי הרומה .ימצע דומיל - הז עובשב דומילה רקיע .10
דומילב םיצוחנה םייללכ םיגשומ ןכו .תובש ,האצוה תכאלמ ,תוכאלמ ט'ל :תכסמב םינודינה
אשונל ינויער אובמ םג ןתני .רומש תמועל רוכז .תבשחמ תכאלמ .רתומ - רוטפ - בייח :תכסמה
.(ןרוקמב ך"נבו הרותב תבשב תוקסועה תוישרפה דומיל תוברל) הרותב תבש

תותכב .ץלזייטש םע ,'סות ילב - תושלח תותכב .עובשב ףד אוה יוצרה עצוממה בצקה .11
םג) .תורגבה לש תושירדה תא םלוה הנשב ףד 30 - 25 לש ףקיה .םינושארו ת"פג ,דאמ תוקזח
שיגרהל הצור דימלת לכ ,תושלח תותכב םג תובישח שי בצקל .(השדחה תנוכתמב םג ,הנשיה
תונבל ןתינ ,תרחא הבחרה וא תואיקב רדס לש תרגסמ הב שיש הבישיב ,ןבומכ .ףקיהו קפסה
תוליבקמ תוינכת יתש עיצהל ילואו ם"ימרה תטלחה י"פע ,וזה תינכתה לע תפסונ תינכת
ףקיהב תואיקב דומיל וא .הצקומו לושיב - ,הקמעהב הכלה תויגוס :ןוגכ .דימלתה תריחבל
שי ,םידומילה תנש ךשמב תכסמה תא םייסל תנמ לע .הנשה ףוסב תכסמה םויס תארקל בחר
.םויב ףד ,ונייהד .עובשב םיפד השמח קיפסהל

יפל התכ לכ ,םינושארו ת"פג דומילב איה תשכרנה תיזכרמה תונמוימהש ,וילאמ ןבומ .12
.םימדקתמל תפסות קר ןניאו !תויחרכה ןה םגש אלא ,לע תומוק ןה רתיה וליאו .התמר

.ק"ב שארב היגוסה ןכו ,תותירכב הליבקמה היגוסה גצות .םיגשומ רוריב לע שגד ןתני .13
עיגה דציכ ריבסי הרומה .תודלותו תובא לש םינושה םיגוסה .תובאל הקולחב ךרוצה ררובי
.שמתשה םהבש םינושארה םהימו תוליבקמל

.הזה רשקהב ע"בשות תועמשמ - "הרעשב םייולתה םיררה" .14

לש ופוסבש שגדוי .יתטיש ןפואב הכלהל ארמגהמ םיעיגמ דציכ תוארהל איה המגמה .15
,דאמ החונ ררוב תייגוס .וז תנוכתמב הדובע שיגהל ךרטציו ךרדה תא דימלת לכ עדי ךילהתה
.ש"אר ,כ"ונו ף"יר ,ת"פג :הדותמה תא גיצהל שי .דחא ףדב זכורמ ידומלתה רמוחה בור יכ
םג תומיוסמ תולקהב תושעהל לוכי הז רבד .םיפסונ םינושאר .כ"ונו ע"וש .י"בו רוט .ם"במר
היונב דציכ תוארהלו הדותמה תא םיגדהל אוה שגדה .תיסחי הכומנ ןתמרש תותכב
תנבומ תרבוח תמייק ."ת"ושה טקיורפ"ב שומיש דמלל דאמ יוצר .הכלהב ע"בשות תולשלתשה
,ץיבומוד םרימעו גרבנזייא הדוהי ברה תאמ ,ינש רפס ,"תודהיב עדימ ירגאמ" הז אשונב
הארמה ("כ"היבב שודיק") טרופמ ליגרת ףא יוצמ תרבוחב .ז"נשת םילשורי תולעמ תאצוה
עיגמו הנשה לכ ךרואל ךשמתמש ךילהת והז !דאמ ץלמומ .הכלהה לא ארמגה ןמ םיעיגמ דציכ
.יתכלה אשונ לע הדובע שיגמ דימלת לכ ובש ,ץיק ןמזב ואישל

יד .תואיקבב בחר ףקיהב תבש תוכלה דמלל שי ,הקמעהב תויגוסה דומילל ליבקמבש הארנ .16
רועש שידקהל יוצר .רתוי בחר רוזיפ וא עובש ידמ תואיקב יקדבמו ימצע דומילל היחנה יפדב
וא ם"ימרה תווצ ךותמ הארוה הרומ ידי לע ןתני רועשהש רשפא .הכלהב תולאש רוריבל עובשב
.'ג ךרכ ח'וקמ ע"וש :תויהל לוכי דוסיה רפס .תוישעמ תולאש םלאשל היהי ןתינש - םיחרוא
םינושארה ינש לש םנורתי .התכלהכ תבש תרימש - ליבקמבו ,ןזופ ברה לש תבש תוכלה רוציק
.ישומיש רדסב רדוסמ ה"ששה וליאו ,תוכאלמה רדס לע םירודס םהש ךכב אוה

תורשפא ידותמה דקומה לע הרזחב תוארל שי .םיאבה םירקמה לכב ןכו - 2 הרושמ ךשמה .17
.םוחתב תוחתפתהו תומדקתהל

הרבסהה לע אוה ,םייעובש ינפל דמלנל ךשמהבו רבעש עובשל דוגינב ,ןאכ השגדהה .18
לש תקיודמ הנווכב ךרוצה :םהלש תינחורה תועמשמה לע דחוימבו םיגשומה לש תינויערה
,גגוש ,ר"ספ ,ןווכתמ וניא ,קסעתמ ןיב םילדבה .ךכל םעטה רבסהו תבש תוכאלמב השועה
.'וכ ןיקיזנל תבש ןיב הדגנה .םיימוימוי םיניינעב םג וישעמל םדא תוירחא לש רשקהב

תומוקמ יארמ תתל רשפא ."יללכ רועש"כ "םילכב ןינב" לש אשונה תא גיצהל יוצר .19
יוטיבכ תוישארה םינושארה תוטיש תא גיצהל ,(הריכ קרפ ףוסב רקיעב) .תוליבקמה תויגוסב
.השעמל הכלהב שממתמ ינורקעה ןוידה דציכ תוארהל .תורמגב תוריתסה תא בשייל ןויסינ לש

םיוק גיצהל ךרטצת הצובק לכ .רדסה ןמזב תוצובקב הדובע ליטהל ,הז בלשב רבכ ,ןתינ .20
.א :ךבדנ דוע ףיסוהל רשפא תועובש המכ ידמ .וז היגוסב תורכזנה תוכאלמה תחא לש םייללכ
ה"יבאר ןוגכ םיפסונ םינושאר .ד .'סותו ף"ירל כ"ונ .ג .ש"ארו ף"יר .ב .ם"במרו י"שר 'מג
.םייחה ףכ ,ב"נשמו ש"הורע .ז .כ"ונו ע"וש .ו י"בו רוט .ה .ז"ואו

תוחדל רשפא) י"בונה לש הירטמה .א"וזחה תטישל למשחה רוסיאב דןודל םוקמה ןאכ .21
.(יערא להא תייגוסל

םימיוסמ םידימלתל רבכ עיצהל ןתינ - בוש .בתוכ תכאלמ לש תיתכלה היגוס םג ןאכ שי .22
.תונטק תודובע

שורדה ךרד לע םיפי םירואיב ןאכ שי .הדגא םע דדומתהל ותלכי יפכ דמלי הרומ לכ .23
הדגאל אובמ תתל תונמדזה וז ."ןילימ שיר" דעו ,וכרד יפל ל"רהמ ךרד ,"בקעי ןיע"מ ,רסומהו
ןיע"בש ם"במרה ןב א"ר תמדקה .קלח קרפלו הנשמל ם"במרה תמדקה תועצמאב ,ללכב
.ל"רהמל "הלוגה ראב"מ םיעטקו "היא ןיע"ל קוק ברה תמדקה ,"בקעי

תבש תוכאלמ ןיבש סחיב .הכאלמו הדובע ןיב סחיב ,תבש תתיבשב ינויער ןוידל תונמדזה .24
.ןכשמדו תפד ארודיס .םלועה תאירבל

וידדצ לכמ ,הדגאו ,הכלה ,ארמגב םלש אשונ הכונח ינפלש שדוחב ףיקהל איה המגמה .25
,םיבכמה תובקעב םירויס ,ירוטסיה דומיל םע םג תאז רושקל םוקמ שי טלחהב .וידדצ ידיצו
תוארלו ."הוצמ רנ"ב ל"רהמ ,תודיסח ירמאמ דמלל רשפא .הקיאדוי ןואיזומב תויכונח רויס
.םייחו הרות לש המלש תכסמל וידחי רשקתמ לכה ךיא

.ב"ויכו םוכיס ירועש ,הרזח ינולאש יוולב .ךרדומו ןווכמ ןפואב תושעהל הכירצ הרזח .26
םיפדה לכ לע הלא םייעובשב רוזחל ןתינ ימוי הרזח רועש םע - םויב ףד לש הרזח בצקב
.ןושארה שילשב ודמלנש

,הרותה תעידי לש תובישחה ריבסהל שי .דבלב "הניחב ךרוצ"מ הרזחה תא ררחשל ךירצ .27
תא קימעהל ידכ הרזח לש תובישחה ,תכסמהו אשונה לש תיללכ הנומת תייאר לש ךרעה
.הנבהה

וא .יעיבש קרפ תליחת :לשמל .התכב ןויעה תרגסמב דמליי אלש אשונב היגוס רוחבל יאדכ .28
ףדל רבעמ תורוקמ םג לולכי "ןיסנא"הש רשפא .א"ע ה"צ - ב"ע ד"צ ףדב "ףוגה חופיט" תייגוס
.הכלהה תקיספ ךרד לע תולאש הנלאשתו ב"ויכו ע"וש ,ם"במר ןוגכ - ארמגה

םידימלתהש הרומ ןויסנה .ףד ירחא ףד ,תכסמה לש ףוצר דומיל םייקתי ךליאו ןאכמ .29
שילש - ןאכ דעש שיגדהל הלודג תובישח שי ןכל ,םוקמל םוקממ םיגולידהמ לובלב םישיגרמ
םושיי ךות ףוצר דומיל היהי התעמו ,יאשונ םגו יגולודותמ םג ,אובמ ןיעמ היה ,ןושאר
תגצה .הארוהב ימצעה ביכרמה תבחרה לש ןווכב לועפל שי הז בלשמ לחה .תושכרנה תודותמה
םיילאוטקא םירמאמל תונפהל יוצר .תודובע תביתכו םמצע םידימלתה ידי לע "תורובח"
.םימוד תע יבתכו "ןימוחת"ב

ןיכהל תונמדזה וז .ללכב תבש תכסמב היוצמ העפות - תורהט יניינע לש םלש ףד ןאכ שי .30
םידומילה ךלהמב םהב םילקתנ אל ללכ ךרדבש תורהט יניינעב תודוסי דומילל תורוקמ יפד
תמדקה ןיידע אוה םלוכמ רדוסמה רוביחה םלוא ,םינוש רזע ירפס םויכ שי .ןוכית ליגב
םג יוצר .הלש תיצמת עיצהל רשפא ךא ,רצק ןמזב הלוכ תא דמלל ןתינ אל .תורהטל ם"במרה
.ויתומדקה םע ןתוא דומללו יתהק תרודהממ הז ףדב תוטטוצמה תוינשמה תא םלצל

.םיילענ יכורש תרישק .ת"ס לש טנבאה תרישק - ןוגכ :רשוק תוכלהב תוילאוטקא תויעב .31

,ללכ ךרדב .אשונה לש תוינחור תויועמשמב םג קוסעל רשפא תורהטל אובמה תרגסמב .32
םיבר תורוקמ אוצמל ןתינ םג םש .ארקיו רפס עצמאב עובשה תשרפ לש רשקהב ךכב םיקסוע
.אשונל

דקמתהל תונמדזה וז םלוא .דגבה ןוקית יניינע - "םילכה תא ןילפקמ" לש אשונ םג ןאכ שי .33
.תבשה דובכ לש אשונב

ןויע ךות ,שרדמה תא דמלל ,הברדא אלא ,וילע גלדל ןיא .תור שרדממ ךורא עטק ןאכ שי .34
םג .ולש תוינויערהו תוינשרפה תומגמהו שרדמה יכרד לע דומעל ,ליבקמה תור שרדמבו ך"נתב
.יואר םוקמ תתל שי הדגאב םירכזומה (האבה הרעהב האר) םיירסומה םיאשונל

קוסעל ןתינ ןאכ .תעמשמ תויעב לש רשקהב קר םידימלתה לש דוגיבב קוסעל םיטונ ונא .35
.הישרפמו ארמגה ךותמ ךכב

ןיא .יהמ "אתכמסא" .ןנברדו אתיירואד .תבשל הנכההו העיקתה .כ"ויל תבש ןיב סחיה .36
.יתועמשמו ןיינעמ ןוידל סיסב תויהל הלוכי תחא לכש תודוקנ רפסמ שי לבא יזכרמ אשונ

,םירפס תזינג לש תולאשב םיינש וא דחא רמאמ דמלל יואר ,תיסיסבה היגוסל רבעמ .37
:הזכש רמאמ אורקל דציכ םיגדהל שי .וננמז תורפסב הברה ןודנ אשונה .םוליצ יפדו תוריינ
תונקסמל םיעיגמש םירמאמ ינש ןיב תיתאוושה האירקב .ויתורוקמ תא וירחא םיקדוב ךיא
.התכב "טפשמ" וא ןויד םייקלו דצ לכל םילוקישה המ הלאשב ןודל רשפא תונוש

.תוטוידה ירפסב האירק תייגוסו ,תורצנל סחיו םינימ ירפס אשונב היגוס ןאכ שי .38

תאירק ,תבשב םינותע תאירק תייעבל וכרדו ,תוטוידה ירטשב האירק לש אשונה רקיעב .39
.םש ב"נשמו ז"ש 'יס ע"וש .'א ט"מק ףדב היגוס םע תוושהל .לוחבו תבשב ,לוח תורפס

םירבדב ןודל תונמדזה וז ,בוש .(ונלו) ונידימלתל הז אשונ לש ותובישחב זירפהל רשפא יא .40
לעב רבד איה םגש) .רעונ תעונתב הלועפ לש גוסכ אלו ,םיידומלתה הבישחה ילכו ,ארמגה ךרד
.(ל"מכאו ךרע

קרפב הבחרהב דמליי) הצקומ לש םינושאר תונורקע !האצוה רוסיאל הצקומ ןיב הנחבה .41
ביחרהל תונמדזה ןאכ ןכלו ,ורוקמב דמליי אל) תבשב תויושר עברא ירדג - האצוה לשו ,(אבה
.(רתוי

יתמו אינהמ המרעה עודמ ?הקילדה ןמ ליצהל אל ילאיר הז םאה :הלאשב ביחרהל שי .42
דציכ .םישנאה לש "הקינפ"ב תובשחתה הרואכל שי ב"ע ז"יק ףדב היגוסב ?םירעהל רוסא
?תוקילד לש תויעבב השעמל םויכ םיגהונ

,שילשב לודג ןחבמ םייקתה רבכו ,הכרעהל םינותנ קיפסמ שי - תיצחמ ןחבמב ךרוצ ןיא .43
רשפא ,עובק סופדב תושעהל םירומא םינחבמה לכ אל ,בגא .םינטק םינחב וא םינחבמ רפסמו
ןיסנאה .פ"עב ןחבמל םיחותפ םירפסב הדובע ןיב ,םינוש םישגד ןיב ,תואיקבו ןויע ןיב ןווגל
.תויושרה עברא לש יאובמ דומילל םג שמשמ ,(תבשל תויושר עברא ר"תמ) א"ע 'ו ףדב

יווצ ,ורתיב רוכז ,חלשבב ןמ :תבש יניינע עובשה תשרפב ןהב שי ולא תותבשש ,בל םישל שי .44
תוישרפ לש םינושה םיטביהב קסע ראיורב ברה .להקיוב - ורמשו .אשת יכו םיטפשמב ףסונ
."תודעומ יקרפ"ב הרותבש תבשה

.הקדצל תוקקדזה ,הנשמ םחל ,תודועסה ןכות ,תודועסה רפסמ :םיאשונ תת רידגהל שי .45

.ירסומו יתבשחמ אשונ .46

טויפו הליפת יעטק דומלל רשפא .תבשה תוליפתל םיעגונ הז ףדבש םיניינעהמ קלח .47
.ןאכ ארמגב היתודוסיו וידימלתו י"ראה ידי לע התנקת ןפוא - "תבש תלבק" :ןוגכ .םהישוריפו
רזע רפס ."םכילע םולש" טויפב קוסעל - םיכאלמה ינש תדגא לש רשקהב ,"ולוכיו" תרימא
."הניב ביתנ" - חונ

הרמאנ הב הינסכאה דובכל המגוד .תבשה ךרע לע תויתורפס תוריצי אורקל וא דמלל ןתינ .48
."תונווכ םואת" ורפס ךותב ,כ"וי תמחלמב וירבחו ותבס ח"ר לש תבשה תרימש :האצרהה

םירופיסמ םיגדהל ,םיישעמה םינפואב רתוי דקמתהל רשפא ןאכ .ליעל 33 הרעה האר .49
"שאה יבכמ" םג הבש תיתד הנידמו הרבח םייקל ונתלכי לע ןויד םייקלו ,תויתכלה תובושתמו
.הכלהה יפ לע םיגהונו תווצמ ירמוש םה

.בחרה אשונה ךותמ דקמתהל המב רוחבל שי .50

תוטשפתה - הכלהה לש הירוטסיה תניחבמ .וב שומישה רתיה ינפוא - תיתכלה הניחבמ .51
ןורתפה םאה - תינויערו תיכוניח הניחבמ .(ץ"כ .י 'פורפ לש ןיינעמה ורפס) ל"וחב וב שומישה
םידוהי לש תיאמצעה הנידמהו תירבעה הדובעה ןויער םע רשקתמ הז ךיא ?יחרכה ?יוצר הזה
?הכלהה יפ לע

.הצקומ :םלש אשונ ףיקמה ארמג קרפ דומיל :השדחה המישמה לדוג תא החיתפב ריהבהל .52
דאמ םיצוחנ השדח החיתפו ןונער ."הכלה ללוכ"ב הגוהנה ךרדכ - ע"ושוטב םג אשונה תפקהו
.תרבועמ הנשב ךורא ףרוח לש ופוסב

.ל"זח תונקתו תורזג אשונב לפטל תונמדזה .53

ןינב ןינעבו הנוב תכאלמ ירדגב ,הנובה קרפב :ודמלנש תומדוק תויגוס םע רשקל יוצר .54
.םילכב הריתסו

תמר .הצקומב קר םצמטצהל רשפא .םילכב הריתסו ןינב םגו להא ןינע םג וז הדיחיב לולכ .55
.התכה תמרב ןבומכ ,היולת י"בב דחוימבו ע"שוטב הקמעהה

.חספ ירחאל הרזחה תא תוחדל יאדכ - החלצהב תכשמתמ ע"ושב דומילה תינכת םא .56

לע רצק ח"וד יל חולשל ליאוי מ"רה םא דאמ הדוא - והשלכ םוקמב עצבתי ןכא רבדה םא .57
.וזה תינכתה לע תוגשהו תורעה םע ,הנשה ךלהמ