:ןכותה
לארשי ץרא לע ונתוכז
היעבה תוררועתה .338
תוירסומה תולאשה .339
קדצהו תוכזה .340
לארשי םע לש ומויק .341
לארשי ץרא לע ונתוכז .342
המחלמב רסומ לע
המחלמל תושיגה .343
המחלמב םדאה .344 

לארשי ץרא לע ונתוכז

תולובג לע קשנב םיניגמו ,םייברעה ץראה יבשוי לע וננוצר תא םיטילשמ ונא ל"הצב ונתורשב
תולאש תא ונמצעל ררבל ונילע ,הנומאב ונתכאלמ תא תושעל לכונש ידכ .םילכנתמ ינפמ ץראה
תורערעמה תונקסמל עיגהל לולע ,הלא תולאשל תובושת ול ןיאש ימ .ונישעמבש קדצהו תוכזה
ונמויק דוסי אוה הז ירסומ סיסבש ןוויכ .לארשי תנידמ תומחלמ לש ירסומה סיסבה תא
םירבדה תא ןוחבלו תוארל ונילע הבוח ,ל"הצ לש המצועה יביכרממ דחאו ,תאזה ץראב
.תוחוקפ םייניעב

,קשנ ליעפהל דמול אוה .ץורפל הלולעה המחלמל ומצע רישכמ ,םינומיא תופוקת רבועה לייח
החפשמ שי ולומ דומעיש ביואל םגש רכזנ אוה םיתע .ולומ דומעיש ביואב םולהלו םחלהל
.תופיאשו הווקת ,תיבו
ותוחאו ומא תא האורו ,לבחמב הרוי אוה :שדח ביואו המחלמ ריכמ ,םיחטשב תרשמה לייח
.ותיבמ ותאצב וירחא םיררגנ םינטקה וידלי תא האורו ,לבחמ רצוע אוה ;ותפוג לע תוכוב
וירבח וא אוהש רכוז אוהו ,םויא ינועב םייח םתוא האור ,םיטילפה תונחמ ינפ לע רבועה לייח
.םיטילפהמ המכ לש םהיתב םינפל ילוא ויה וב םוקמב םירג
תירסומה היעבה .ונישעמבש קדצה תדימ רשאמ רתוי תישחומ תישענ םהיניעבש האנשה
עודמ ?םיעבש ונאו ,תיב ירסחו םיבער םה עודמ :ומצע תא לאוש אוהו ,הפירחמו תררועתמ
?ונחכ תא ליעפהל ונתוכז המ ?םנוצרל דוגינב םהב םיטלוש ונא

עטק האורה ,רצ טבמ ךותמ ונישעמ תא םיטפוש ונא רשאכ קר תומייק תוירסומה תולאשה
.דבלב הווהה לש
ונתוכזל ,תניוע הייסולכוא לע וננוצר תא טילשהל ונתוכזל ,לארשי ץראב ונישעמל הקדצהה
םא םג םהיתב תא ץצופלו םילבחמב תוריל ונתוכזל ,לארשי ץרא יבחרב םוקמ לכב לחנתהל
םויה השעמב אצמנ אל הלא לכל הקדצהה תא - םידליו םישנ וב שיש םוקמב םיעיפומ םה
ץרא לע ונתוכזבו ,םעכ םייקתהל ונתוכזב :ירמגל רחא רושימב תאצמנ תאזל ונתוכז .ימוי
.לארשי

םמצע תא והיז םה .הרירב םהל התייה אלש ינפמ אל ,הלוגב ידוהי םעכ ומייקתה וניתובא
ץחל םהילע היה תוכורא תופוקת .תידוהיה םתד יפ לע ובשי םכותבש םימעה ידי לע והדזנו
הרותה תווצמש ךכל םיעדומ םתויהב ,םעכ םמויק לע ומחל םה ךא ,ללובתהל וא דמתשהל
תומואה ןיב ללובתהל תורסואו ,םידוהיכ םדוחיי לע רומשל הבוחה תא םהילע תוליטמ
םהו ,םויה אובב קספת תולגב םתוהש יכ ועדיש ךותמ ,םעכ םדוחיי לע ורמש םה .ולג םכותל
.םתד תווצמ לכ תא ומייקיו ובושי םש ,םיררחושמו םילואג הנירב ןויצל ובושי
םעה לש ומויק לע תומייאמ ולחה הלוגה תוצראב םייחה תוביסנ םהב ,םימי ועיגה הנהו
ההימכה הררועתנו הבש זא וא .יזיפה ומויק לע םג ךכ רחאו ,ינחורה ומויק לע הליחת .ידוהיה
.לבת תוצק לכמ וללפתה הילאו ,םהירוזפ תוצרא לכב םידוהיה ופאש הל הדיחיה ץראה ,ןויצל
לע רומשלו ,םעכ םהייח תא םייקלו ךישמהל וסינ ןאכ ,םהיתובא ץרא לא ובשו ומק םידוהי
.םתובא תשרומ
אלו ,קדצל קדצ ןיב המחלמ וז ןיא .םיברעה ןיבל וניניב המחלמה הלחה ,ץראל ונרזחש העשמ
.וברקב םתוא אשונ ונמעש םיכרעו תרוסמ םויקל המחלמ יהוז .דבלב יזיפה ונמויק לע המחלמ
ןמ םיקלח ידי לע רמשנ םהמ קלח ;ולוכ םעה ידי לע םירמשנו םילבוקמ תודהיה יכרעמ קלח
דסומ דוסי הלאב קר ,תידוהיה תשרומהו תרוסמה תרכהב קר יכ רוכזל שי םלוא ;דבלב םעה
.תאזה ץראל ונתוכז לע רבסה לכל

םא" .תובא ץראה תא 'ה חיטבהש החטבההמ האצותכ לארשי םעל תכייש לארשי ץרא
םירמוא לארשי ,םייוג העבש תוצרא םתשבכש ,םתא םיטסיל לארשיל םלועה תומוא םירמוא
,םהל הנתנ ונוצרב .ויניעב רשי רשאל הנתנו ,הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ :םהל
.(א,א תישארבל י"שר) ."ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרבו
ידימ ץראה תא שובכלו המחלמל תאצל ונייה םיאשר ,לארשי ץרא לע וז ונתוכזמ האצותכ
,ונרודבש תולחנתהב םגו ,עשוהי ימיב הנושארה תולחנתהב םג ,תאז לכבו .התוא םיקיזחמה
ינפל .ונידי לע םהל ועצוהש םולש ירדסה םתוחדב ,המחלמל ומרגש הלא ץראה יבשוי ויה
.וצרא ךרד רובעל ול תושרהל השקבב ןוחיסל םיחילש לארשי חלש יחרזמה ןדריה רבע שוביכ
אציו ברסש ןויכ .ותטילשב ראשנ יחרזמה ןדריה רבע היה - וז השקבל ןוחיס םיכסה ול
יכ" :השמ הלגמ ובוריסל הביסה תא .(אכ רבדמב) .יחרזמה ןדריה רבע שבכנ - המחלמל
.(ל,ב םירבד) ."הזה םויכ ךדיב ותת ןעמל ,ובבל תא ץמאו וחור תא ךיקלא 'ה השקה
וענכנ ול ענכיהל םהל עיצהו ,ץראה יבשויל םיבתכ עשוהי חלש יברעמה ןדריה רבע שוביכ ינפל
טרפ) המחלמ ופידעה םה .םמוקממ םתוא תונפל ילבמ ,םהיניב םיבשייתמ וניתובא ויה -
הביסה תא .לארשי ידי לע הבשוי ץראהו ,וחצונ ,(םהל עבקנש דעומה רחאל וענכנש םינועבגל
'ה תאמ יכ ...לארשי ינב לא המילשה רשא ריע התיה אל" :עשוהי רפס הלגמ ענכיהל םבוריסל
."הניחת םהל תויה יתלבל םמירחה ןעמל לארשי תא המחלמה תארקל םבל תא קזחל התיה
.(כ אי עשוהי)
ויה ("47 תולובג") ם"ואה י"ע ועבקנש תולובגה .ץראב השדחה ונתולחנתהב רזח ךילהת ותוא
םיברעה ואצי רשאכ .םהל ודגנתה םיברעה - םתוא לבק ידוהיה בושיה .םימצמוצמו םירצ
.("48 תולובג") ,הנידמה לש םינושארה תולובגל תולובגה ובחרוה - זאו ,וחצונ המחלמל
הדוהי םילשורי לע ונתוכזל הנעט אלו ,םייפוס תולובגכ הלא תולובג הלבק לארשי תלשממ
לודחל השקבל ונענ אל ,לארשי תנידמ לש החטש תא תינש םצמצל וצר םיברעה .ןורמושו
.םויה םהש יפכ לארשי תולובג ובחרוה םתפקתהמ האצותכו ,המחלממ
'ה הלאה םייוגה תעשרב יכ ,םצרא תא תשרל אב התא ךבבל רשיבו ךתקדצב אל"
קחציל םהרבאל ךיתובאל 'ה עבשנ רשא רבדה תא םיקה ןעמלו ,ךינפמ םשירומ ךיקלא
.(ה,ט םירבד) ."בקעילו

 

המחלמב רסומ לע

:המחלמה לא סחיב תוינורקע תושיג שולש םלועב תולבוקמ
ויהי רשא ויהי ,ורקיעמ לוספ רבד הנה המחלמה .לכו לכמ המחלמה תא תללוש תחא השיג
דלוסה קומע ישונא שגרמ תעבונ וז השיג .אוה ףא ילילש - המחלמה תובקעב אבה לכ .הימרוג
.היפל גוהנל םיטעממ ךא ,וז השיג אטבל ונימיב םיברמ םיאנידמו תומוא .הרוצ לכב גרהמ
ןיב השבכ תויהלו ףיסוהל דובכ לע ונרתיוו ,ריחמ לכב ונמויק תא חיטבהל ונטלחהש העשמ
.ורקיעמ לוספ רבדכ המחלמה תא גיצהל רשויה תדיממ הז ןיא בוש .םיבאז םיעבש
ףידע םולש רמולכ .יחרכה ערכ המחלמה תא הגיצמ ,םויכ םיכנחמ לע תלבוקמה ,הינש השיג
ךרדה יהוזש ןכתי .ברקל תאצל רתומ - ונמויק לע ןגהל תרחא ךרד ןיאש העש ךא ,המחלמ לע
.הדיחיה ךרדה איה ןיא ךא ,המחלמה תא תוארל םדא ינבל הנוכנה

ךירצ ,םילועמ םימחול ויהי םילייחש ידכ .תרחא השיג תלבוקמ אהתש ןכתי אבצ ישנאל
תוכזה לע תורחתהלו ,קלח ולטנ םהב תוברקב םיאג תויהל םהילע .ברק ןושש םהב היהיש
.תוקדצומ יתלב תומחלמ שיו ,תוקדוצ תומחלמ שיש ןימאהל םיכירצ םילייח .ברקל תאצל
הב שי .הפי רבד המחלמה ןיא :העטנ לא .בלה לכב ותושעל שיש השעמ איה תקדוצ המחלמ
םיבר םירבח םג הב שי ךא ;םינותיעב תוזילע תורתוכו םיפפונתמ םילגדו ןוחצינ ירדסמ
לארשי םע תנגהל המחלמ ךא .תורעוכמ ןקלח ,המחלמל תובר םינפ .לבא תועדומו ,םיגורה
האיציה אבצ ישנאלו ,תולודג וב שיש השעמו הווצמ תמחלמ איה ,לארשי ץרא שוביכלו
.דובכו תוכז איה תאזכ המחלמל

.םדא ינב גרוה הב םחלנה םדאהש רוכזל שי ,בושחו ירסומ השעמ איה הווצמ תמחלמ םא םג
רומשל ונילע ."חצרת אל" :תודהיבש םיידוסיה םיכרעה דחאל דוגינב דמועה רבד השוע אוה
.ומצע ינפב ךרעלו המשל הרטמל גרהה תא ךופהלמ ענמיהלו ,םחולבש םיקולאה םלצ לע
ונא םא .םימחרו הנבה וב שישמ תוחפ אל םקנל תוטיהלו חצר תוואת םדאב שי :דועו תאז
הלמח ,הבהא םנמא השוריפ תוישונא יכ רוכזל שי ,ונבש תוישונאה תודימה לע םיכמוס
.תלוזב לוזלזו האנש ,האנק םג תללוכ איה ךא ,תובשחתהו
רשאכ .םחלנ אוה המ לע המחלמב םג רוכזל לייחה בייח ,חצר היהי אל המחלמב גרההש ידכ
רשאכ ;לארשי ץראב 'ה תומחלמ תא םחלהל תירסומה ונתוכזב ,ונישעמ תקדצב םינימאמ ונא
,הווצמ תמחלמ איה המחלמה זא וא - לארשי םע ינגמכו לארשי םע יחילשכ ונמצע םישח ונא
.םימש םש שדקמ הב םחולה םדאהו