:ןכותה
תבשב ירכנ תכאלמ
ירכנל הרימא .323
ירכנל הרימא ךרד .324
תורדגה         
םינידה יטרפ         
ירכנה תכאלממ האנה .325
ירכנ י"ע חבטמ תודובע .326
םירכנ ילכאמ
רוסיאה תוביס .327
ירכנ תפ .328
ירכנ לש לישבת .329
םירכנ לש ןיי .330
בלחו האמח ,הניבג .331
םינוש םילכאמ .332 

תבשב ירכנ תכאלמ

יכ ,ותושעל ירכנ חולשל לארשי לע םימכח ורסא ,ותושעל לארשי לע הרותה הרסאש השעמ לכ
רוסא ןכו .תבשב הכאלמ תושעל ירכנל רמול רוסא ןכל .(צ מ"ב פ"ע) ותומכ םדא לש וחולש
ןמזה תבש יאצומב רובעיו ,תבשה אצתש דע ,תבשב לארשיל ירכנ השעש הכאלממ תונהיל
וז הכאלמ תושעל ול רמאי אמש הריזג .("ושעיש ידכב") לוחב הכאלמה תא תושעל שורדה
.('לארשי ליבשב םאו' ה"ד 'סות .ב"כק תבש יפ לע) .תבשב
ירכנל זומרל םג רשפא תונוש םיכרדבו ,תורתומ ירכנ י"ע תושענה תומיוסמ תוכאלמ ,תאז םע
.תבשב הכאלמ תושעל
.ןלהל וראבתיש םיאנתה יפל תרתומ הנממ האנהה - ירכנה י"ע התשענ הכאלמהש רחאל


:תורדגה
."זגה תא הבכ" ;"רואה תא קלדה" :תשרופמ הארוה ליכמה טפשמ - תשרופמ הרימא
לכ" ;"?הרבעש תבשב למשחה תא תיבכ אל עודמ" :היומס הארוה ליכמה טפשמ - רורב זמר
."דיספי אל שאה תא הבכמה
הרונמה" ;"רואה ללגב ןושיל יל השק" ;"זגה לע לבח" :והשמ רפסמה טפשמ - רורב אל זמר
."שלח רואב הריאמ

:םינידה יטרפ
:םיאבה םירקמב תרתומ תשרופמ הרימא .1
.עגפנש הרימש בלכב לפטל ירכנל רמול רתומ :המגודל .םייח ילעב רעצ ללגב .א
.בוריעה תא ןקתל ירכנל רמול רתומ :המגודל ,םיבר ידי לע הווצמ םויק ךרוצל .ב
,הבורמ דספה ללגב ,הלחמב לופיט ךרוצל :םיאבה םירקמה דחאב ,ןנברד רוסיא תושעל .ג
ךרד תבשב לכוא ריבעהל ירכנל רמול רתומ :המגוד .םייופצ אל םיחרוא ללגב ,הווצמ ךרוצל
אל הבורמ לכואש ידכ וא ;םייופצ אל םיחרוא ךרוצל וא ,תבש תדעס ךרוצל ,תילמרכ
עירפמ רואה םא ,וב םינשיש רדחב רואה תא תובכל ירכנל רמול רתומ ןכל] .המודכו ,לקלקתי
.[ןנברד רוסיא קר שי ןושיל ידכ רוא יוביכב יכ ,הניש ענומו

- רורב זמר .2
.תבשב השעיש ישיש םויב רמול רתומ לבא ,תבשב רוסא רורב זמרב ירכנל זומרל

- רורב וניאש זמר .3
."זגה לע לבח" :המגודל .תבשב הכאלמ תושעל רורב וניאש זמרב ירכנל זומרל רתומ

ןמ תונהיל תושרה - תרתומ ךרדב ול ונתינ ךכל תוארוהה םא םג ,תבשב הכאלמ השעש ירכנ
:התשענש הכאלמה יפואב תינתומ הכאלמה
תונהיל רוסא ,תבשב קלדוהש רוא :המגודל .הרוסא - הכאלמה ןמ הרישי האנה .1
יאנתב) .לכואה לושיבל שורדה ןמז תבש יאצומב ןיתמהל ךירצ - לכוא לשיב .ונממ
.(329 ףיעס האר) (םירכנ לושיב ללגב הליכאב רוסא הז לכוא ןיאש
םא םג ,רדחב ןושיל רתומ - תבשב והוביכש רוא :המגודל .תרתומ - הפיקע האנה .2
.רואה הבכ אלול ןושיל היה רשפא יא

,תושעל ידוהיל רתומש תוכאלמה לכ תבשב השעיש ירכנל רמול רשפא ,הלעמל רומאה יפ לע
:הלא חבטמ תודובע ןהל ףסונבו
ללכ הנהנ לארשי ןיא יכ .הבכת וא קלדת ובש הרונה םא םג ,ררקמ רוגסל וא חותפל -
.הבכנו קלדנש רואה ןמ
ןמ םינהנ ןיא יכ .וממחתיו רליובל םירחא םימ וסנכי םא םג ,רליובמ םימ איצוהל -
.רליובל םיסנכנה םימה
ושמשי םמצע תואספוקהו ,םירומיש תואספוק חתפיש רורב אל זמרב ול זומרל -
.תבשב
.תצק ילוחל בשחנ רוק יכ ,רק םויב רונת קילדהל -
,תבשב רבכ םפטשל ונוצרמ יאשר ,תבש יאצומ ךרוצל םילכ תפיטש לע הנוממה ירכנ -
.הז ךרוצל םימ םמחל םגו

 

םירכנ ילכאמ

:םהיתונב םושמ ,םנייו םתיפ ,םהילושיב לע רוסיא ל"זח ורזג םירכנה ןיב לארשי ורזפתנשכ
הבהאו תודידי ןיא ,םהילכאממ םילכוא ונא ןיאו ,םהמ םיקחרתמ ונאש םיאור םירכנהשכ
,םירכנ לש ןמש לע םג ורזג הליחת .וזב וז ןותיח ידיל תועיגמ תוחפשמ ןיאו ,וניניב תחתפתמ
תריזגמ תצקמ םגו ,ןמשה תא וריתה ,וז הריזגב דומעל לוכי רוביצה בור ןיאש וארשכ לבא
.הלא םימעטמ הרתוה םתיפ רוסיא

,םירחאל ותוא רוכמל ידכ ואפא .הליכאב רוסא - ותיב ינב וא ומצע ךרוצל ירכנ ואפאש םחל
תפ שיש םוקמב .םחלב רוסיא תבורעת ןיאש רורבו ,היוצמ לארשי תפ ןיא םא קר רתומ םחלה
ימ לימ לש חווטב ןיא םאו .רתיה וב וגהנש שיו ,ירכנ הפוא לש תפב רוסיא וגהנש שי ,לארשי
םחלב ןיאש עודיש דבלבו ,ומצעל הפאש ירכנהמ םג םחל תונקל רתומ ,הריכמל םחל הפואש
.(ביק ד"וי) .רוסיא תבורעת

םעטו .אוה םג רוסא ,לארשי לש םילכבו לארשי לש ותיבב וליפאו ,ירכנ ולשבש לישבת לכ
.רוסיא רבד יוגה ונליכאי אמש ,וז הריזגב ףסונ
ןיאש לישבת .םיכלמ ןחלוש לע הלועה בושח לכאמו ,יח לכאנ וניאש רבד לע קר לח הז רוסיא
.והורסא אלו ,בושח וניא הלא םיאנת ינש וב
.םירכנ ילושיב בשחנ לישבתה ןיא - שאה תא קילדהש ןוגכ ,ותיבב לושיבב ידוהי ףתתשה םא
יכ ,םילישבתה תא לוכאל רתומ םידוהי םה חבטמה ידבועמ קלח םא ,יברע וב דבועש חבטמ
.(א,גיק ד"וי) .לושיבב ףתתשה אל ידוהיש רשפא יא ללכ ךרדב

- ימלסומ וב עגנש ןיי .האנהב םימכח והורסא ,ירצונ וב עגנש ידוהי לש ןיי וא ,םירצונ לש ןיי
.(הכ א"ח) .דבלב הייתשב רוסא
רורבו ,תמתוחב םותחו רוגס אוהשכ ירכנה ידיב היה קובקבה םא רסאנ םידוהי לש ןיי ןיא
.(י,וע א"ח) .וחתפ אל ירכנהש

תריזג הרומח .םירוסא םירמוחב התוא םיצימחמ םהש ינפמ ,הליכאב הרוסא םירכנ תניבג
,התיישע תא האר אלש ןמז לכ - םירוסא םירמוח הליכמ איה ןיאש עדוי םא וליפאש ,הניבג
םירמוח הב ןיאו ,ףוס דעו הליחתמ הניבגה תדובע תא לארשי האר םא לבא .הניבגה הרוסא
.(ב,וטק ד"וי) .תרתומ - םירוסא
בלחמ תישענ האמח ןיאש ינפמ ,רתיה הב םיגהונש שיו ,רוסיא הב םיגהונ שי - םירכנ תאמח
.(ג,וטק ד"וי) .האמט המהב
בולחל םירכנה גהנמ ןיא םא .האמט המהב בלח תבורעת וב שי אמש רוסא - םירכנ לש בלח
ץבשת יפ לע) .התייה םוקמ לכב הריזגהש א"יו ,רתומ בלחהש םירמוא שי - האמט המהב
.(גק ד"וי "יבצ רה"ב אבוה
.רתומ בלחה - לארשי תוחכונב בלחש ירכנ

לפלפו סומוח .ןיי תבורעת וא םירוסא םינמוש לש ששח םהב שי םירכנ ידיב ושענש םיקתממ
.םתליכאמ ענמיהל שיו - םיעלות לש ששח םהב שי - םיברע לש