מסכת דרך ארץ זוטא

ערך: יהודה איזנברגפרק שני

כל דרכיך יהיו לשם שמים.
הוי אוהב את השמים וירא מן השמים.
הוי חרד ושש על כל המצוות.


שב לפני הזקנים והטה אוזנך לשמוע את דבריהם,
והקשב אוזנך לדברי חברך.
אל תהי נבהל להשיב,
ותהא מחשב דברים כעניין.
ואמור על ראשון - ראשון, ועל אחרון - אחרון.
והוי מודה על האמת,
ואל תדבר בפני מי שגדול ממך בחכמה.

ואם חפצת ללמוד, אל תאמר על מה שלא שמעת - "שמעתי".
ואם שאלוך דבר קטן ואי אתה יודע בו, אל תבוש לומר "איני יודע".
ואם שנו לך ולא שמעת, אל תבוש לומר "שנה לי",
ואל תשא פנים לעצמך לומר "לא שמעתי".


עשה דברים לשום פעולתן, לדבר בהם בשמם:
אל תשימם כעטרה להתעטר בהן,
ולא כקרדום לאכול בהן,
ולא כמר לחפור בהן.


קבל עליך דברי תורה בצער,
ואל תהי מבקש עלבונך.

חשבון יפה ופרע יפה, יש הבטחה ויש אמת.


הוי אוהב את התורה ומכבד את התורה,
אוהב את הצדקות ואת התוכחות ואת המישרים,
ואל תרדוף אחר כבוד ואל תגיס דעתך בהוראה.

דע שנין היום למחר, בין שהוא שלך בין שאינו שלך,
את שלך - אינו שלך, ואת שאינו שלך - למה הוא לך?
עליו הכתוב אומר:
"הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט" (חבקוק ב).


למד להיות גומר בטוב.
הוי עלוב ואהוב לכל, ושפל רוח ולשון רכה.
הוי קל לראש ונוח לתשחורת, סוחר טוב ורחב כסף.

הרחק מן המביא לידי עבירה.
הוי נרתע מחטא הקל שלא יביאך לחטא חמור.
הוי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה,
שמא תביאך לחמורה.


יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך.
הוי מיקר את כל האדם.
אל תאמר אחניף לזה שיאכילני
ולזה שישקני ולזה שילבישני ולזה שיכסני.

מוטב שתתבייש מעצמך, ולא תתבייש מאחרים.
ואל יביישך שינייך, ואל יבזך פיך,
ואל יקללך לשונך, ואל יכלימוך שפתיך,
ואל תשתחווה לדבריך.


אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך,
הוי נושא ונותן בטובתו.
ואם אתה רוצה להתרחק מחטא,
צא וחשוב ועיין בסופו.

חשוק נפשך במצווה, שכון ורנן בפתחיה.

אם הטיבות הרבה, יהי בעיניך מעט.
ואל תאמר משלי הטיבותי,
אלא ממה שהטיבו לי.
וצריך אתה ליתן הודאה לשמים.
ואם הטיבוך מעט, יהיה בעיניך הרבה.

אל תאמר בשביל מעשי ההגונים הטיבו לי,
אלא בשביל מעשי שאינן הגונים לי הטיבו לי,
שנאמר: "ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו" (דברים ז).

ואם הריעות מעט יהי בעיניך הרבה.
ואמור: אוי לי כי חטאתי, אוי לי כי בא מכשול על ידי.
אם הריעוך הרבה, יהי בעיניך מעט.
ואמור: מעט מחובי נגביתי,
והלא יתר מכאן הייתי ראוי.