מסכת דרך ארץ זוטא

ערך: יהודה איזנברגפרק שביעי

שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם:
חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמניין,
ואינו נכנס לתוך דברי חברו
ואינו נבהל להשיב.
שואל כעניין ומשיב כהלכה.
ואומר על ראשון - ראשון ועל אחרון - אחרון.

ועל מה שלא שמע אומר: 'לא שמעתי'.
ומודה על האמת.
וחילופיהן בגולם.
תלמיד חכם צריך שיהא צנוע
באכילה ובשתייה ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל,
בהליכתו ובעטיפתו ובקולו וברוקו ובמעשיו הטובים.

מה כלה זו, כל זמן שהיא בבית אביה מצנעת עצמה,
וכשהיא יוצאת מפרסמת עצמה ואומרת:
כל מי שיודע בי עדות יבא ויעיד;

כך תלמיד חכם צריך שיהא צנוע במעשיו ומפורסם בדרכיו.
רודף אחר האמת ולא אחר השקר.
אחר האמונה ולא אחר הגזל.
אחר ענוה ולא אחר הגסות.
אחר השלום ולא אחר המחלוקת.
אחר עצת זקנים ולא אחר עצת הילדים.
אחר הארי ולא אחר האישה.

איזהו מכבד?
מאכיל ומשקה, מלביש ומנעיל, מכניס ומוציא.
אחד הרב ואחד החכם.
ואיזהו המבזה?
לא ישב ולא ידבר במקומו, ולא סותר את דבריו.

יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים.

וכן אמר שלמה "גם אויל מחריש חכם יחשב" (משלי יז)
ואין צריך לומר חכם מחריש.