םירק השמ ליא ברה תאמ

י ל ל כ


(ח"וש=) לוח ןחלוש תיינבל םינילבתבו לכואב שומיש .גצ

:הלאש
הקירפפכ םינילבתבו תוקרי ,תוריפב םישמתשמ ונא ,המחלמ קחשמ ינפל לוח ןחלוש תיינבב
?תיחשת לב םושמ הזב ןיא םאה .ח"ושה לע םיסדרפ ןמסלו העונת יביתנ טילבהל ידכ לפלפו

:הבושת
םיחינמ ןיא :ןכל .שומישה ידכ ךות סאמנ וניאש ןפואב ,לכואב שמתשהל וריתה םימכח
תוסכל רתומ לבא .1תפב הרעקה תא ןיכמוס ןיאו ,תפה תא םיקרוז ןיאו ,תפ לע יח רשב
ךכ .סאמנ תפה ןיא הזב יכ ,הליכא ךרוצל וניאש וליפא ,תפ לע ץפח ךומסל וא ,תפב ילכ
לבא ,היב סיאממ אלד ילימ ינהו ,תפב ויכרצ םדא השוע" :ונושל הזו 2ךורע ןחלושב קספנ
."אל היב סיאממד ידימ

תכסמב ראובמ הז רבד .סאמנ םא וליפא תפב שמתשהל רתומ ,האופר ךרוצל לבא
השוע וניא םאש ירה ."תבשב ןיעה יבג לע ונתונו ,ןייב ותיפ םדא הרוש" :רמאנ םש 3תבש
.סאמנ תפהש ףא רתומ ,האופר ךרד אלא ,התחשה ךרד תאז

םלועה ךרדו ,ולש רחא ךרוצל אלא ,האופר ךרוצל לכואב שמתשמ וניא םא וליפאו
4ם"במרה קספ ךכ .רתומ ןכ םג ,ןמשו ןייב ףוגה ךוסל ןוגכ ,הז ןפואב לכואב שמתשהל
ןילכואה דספה םאש וירבדמ עמשמ ."הטיעבו יוזיב ךרד ןילכוא ןידיספמ ןיא ןכו" :ונושל הזו
.רתומו הטיעבו יוזיב ךרד בשחנ הז ןיא םדאה ךרוצל השענ

טומפ ןיכהל בוט םויב ורסאש 6םיקסופה ירבדמ ,5ל"ז יולה ד"חרגה איבה ךכל תויאר
רתומ ,בוט םוי ברעמ הזכ טומפ ןיכמ םאש עמשמ .רנ וב בישומש ןפואב ,המדא חופתמ
,קצבב תוריינ קיבדהל ,םירפס ךרוכל רתומ לשמל וא .חופתה תא דיספמש יפ לע ףא
ךרד ןכו וכרוצל לכאמב שמתשמ םאש ןאכמ .7ץמח רוסיא ןמז ינפל חספ ברעב וליפא
.רתומ ,לכאמב שמתשהל םלועה

רוסאל שי ,םירחא םיפילחתב אלא ,לכאמב אלש שמתשהל תורשפא תמייק םא םנמוא
תשש בר רסא םש ,8תבש תכסמב ארמגה ירבדמ דמלנ הז רבד .לכאמב שומישה תא
ךרוצל השענ הז רבדש יפ לע ףאו .וילגרו וידי ,וינפ וב ףוחל ידכ ,םיתיזמ ןמש תבשב איצוהל
אצמנ ךכל רבסה .רסאנ הז רבד תאז לכב ,םיארומאה ןמזב וגהנ ךכ הארנה יפכו ,םדאה
."ןילכוא תוזבל ךרוצ ןיאו רמולכ ,תירובב לוטיל רשפאש םושמ" :9בתכש ,ף"ירה ירבדב

:םוכיס
םיבשחנ םניאש םושמ םינילבתב שמתשהל וא ,ח"וש תנכהל םיינועבצ םיריג ררופל שי .1
.10 לכוא    
:םיאנת ינש םימייקתמ יכ תוקריו תוריפב שמתשהל רתומ םיריג ןיא םא .2
.ךרוצל השענ רבדה .א    
.הז ןפואב ח"וש ןיכהל אבצב םלועה ךרד .ב    

.דכ ד בר ךל השע .5 .ט"ה ז"פ תוכרב תוכלה .4 .ב חק ףד .3 .א אעק ןמיס ח"וא .2 .ב נ תוכרב .1
ןיצקוע .10 .םש תבש .9 .ב נ ףד .8 .אל תוא םייחה ףכ במת ןמיס םש .7 .ז דיקת ןמיס ח"וא ע"וש .6
:אנ הדנ ,ה הנשמ ג"פ
:הלאש
?תונרעה לע רומשל ידכ (יפרוע הנחמב) הרימשב וידרל ןיזאהל רתומ םאה

:הבושת
שי ,ךדיאמ .הרימשה ךלהמב תונרע לע רומשל רוזעל טלחהב הלוכי וידרב תינכותל הנזאה
םיבשוח םידקפמהש ןויכמ .יוארכ רומשי אלש וזכ הרוצב תינכותל רמושה תא קתרל החוכב
.וז היחנה עצבל שי ,וידר אלל רומשל איה היחנההו ,ןורתיה לע רבוג ןורסחהש
םויב לודגה ןהכל ושעש המל המודב ,הכימס תוביכש רפסמ תושעל רשפא ,הניש גיפהל ידכ
.1םירופיכה

:םוכיס
.תויחנהה ולא םא ,הרימשה ןמזב וידר תוינכותל ןיזאהל רוסא

.ב טי אמוי .1
:הלאש
ריבעמ ינא רשאכ ."םיידש" תוארקנ דוקה תפמבש תועבג יתש ןנשי ,תרשמ ינא וב בצומה לומ
.דוקה תומש יפ לע הרזגה תרכהב םיאיקב ויהי םילייחהש ידכ תאז ריכזהל ילע ,םילייחל ךירדת
רוביד ןמזב הפ לובינל וא ,תונציל תריואל תמרוג איהשכ םג ,וז הלימב שמתשהל רתומ םאה
?רשקה רישכמב

:הבושת
לע םינוממה ןכל ,הנוילע הגרדממ תובישח שי ,חטשה תרכהב םילייחהו םידקפמה תואיקבל
.ןורכיזה לע לקהל ידכ ,חטשבש םימצעל םימיאתמה תומש תתל םילדתשמ יופימה
םימעפ העיפומ איה ןכו ,ףסויל בקעי תכרבב הרותב העיפומ איה ירהש ,יאנג תלימ הניא וז הלימ
תא םיקינמ םהש םושמ םיידשל םימכח ידימלת םימדמ ל"זח ארמגב םג .םירישה רישב רופס ןיא
ירמוש םניאש םילייחש ,ךכב תדקמתמ היעבה .יאנג םוש ןיא המצעלשכ וז הלימב ןכל .הרות םעה
רשכ אוה ומצעלשכש יוטיבב שמתשהלמ ענמיהל שי ןכל .הנוגמ שומיש וז הלימב םישוע ,תווצמ
,םשה לוליח םג רבדב שי .הפ לובינלו תונצילל םורגת ררועמ אוהש היצאיצוסאה ךא ,ןיטולחל
.תונציללו הפ לובינל לעופב םרוג יתד דקפמש

:םוכיס
.ושארב ויניע םכחהו ,םלוכל רורבה רחא יוניכב שמתשהל טלחהב יואר
:הלאש
תוינק זכרמב העיסנה ךלהמב םירצוע ונא םיתיעל .הללוסב םייתד םילייח רשע השימח ונא
ידכ תפסונ םעפ סובוטואה תא רוצעל ןוכנ םאה .תבשב חותפ ךא םירשכ םירצומ קפסמה
?תבשב הרוגסה תונחמ תונקל

:הבושת
יאדוב ,תבשב החותפש תונח ןיבל תבשב הרוגסה תונח ןיב רוחבל תורשפאה ונינפב הדמע וליא
,הנוק אוהשכ ןינמ" :רמאנ 2שרדמב .1הריבע ירבוע ידי קזחל אלו תבש ירמוש ידי קזחל ךירצ
ךתימע 3רפוס םתחה יפל ."ךתימע דימ הנק וא רמול דומלת ,ךתימע דימ אלא הנוק אהי אל
רגוסש ידוהימ תונקל בויחה לח ,ויתובושתב 4א"מרה יפלו ,תווצמבו הרותב ךתאש םע שרפתמ
.רתוי רקי ולצא רשאכ םג ,תבשב ותונח תא

אל ,תווצמ ירמוש םניאש םילייחה תורמרמתהל תמרוג ,תפסונ םעפ סובוטואה תריצע םא לבא
הילעב םא רקיעב ,תבשב החותפה תונחב ,רשכ רצומ תונקל רוסיא ןיא יכ ,תאז תושעל יוצר
.5הבשנש קונית רדגומ

:םוכיס
.גחו תבשב רוגסה תוינק זכרמל ךומס ,העיסנב הקספה ןנכתל שי .1
םילייחה תורמרמתהל תמרוג תפסונ םעפ הריצעו תבשב חותפה תוינק זכרמ דיל ורצע םא .2
.תבשב החותפש תונחמ םג תונקל רתומ ,תווצמ ירמוש םניאש    

.י ןמיס .4 .דלק ןמיס ףוס מ"וח ת"וש .3 .די ,הכ ארקיו םינהכ תרות .2 .הר ע"מ צ"מהפס ם"במר .1
.41 דומע ב"ח קזבה הארמב ת"וש ,אנ ןמיס תווצמה סרטנוק ה"ח יולה טבש ת"וש .5
:הלאש
יוקינ ,םינמש תפלחה ,זוריג ללוכה םיש"מגנל יעובש לופיט םישוע ונא ,הלילב ישימח ימיב
עגונב המו .ןהכ לייח לע וז הדובע ליטהל יל רתומ הקלחמ דקפמכ םאה .המודכו םיעלקמ
.המודכו העיבצ דויסכ ר"סר תודובעב ושינעהל ינוצרבו רקישש ןהכ לייחל

:הבושת
,הזה ןמזב םג ףקת הז ןיד 2א"מרה תעדל ."לעמ הנוהכב שמתשמה" :רמאנ 1ימלשוריב
ותכאלממ האנה ןהכה לבקמ םא קר ותליחמ הליעומ 3ז"טה תעדל .ןהכה תליחמ הליעומש אלא
הליעומ ,חונל לכוי ןהכהו רחא לייח לע הדובעה לטות ,אבה יעובש לופיטבו תויה .םירחאל השועש
רתוימ .םירחאל וישעממ האצותכ ול תמרגנה האנה תבשחנ ותחונמ יכ ,ז"טה תעדל םג ותליחמ
.ודובכ לע לחומש קהבומ תעד יוליג והז ירה ,וז הדובעל ומצעמ בדנתמ ןהכה םאש ןייצל

ןהכש ונאצמ ,השודקבש רבד לכל ותמדקהו ןהכה דוביכ תבייחמה ,"ותשדיקו" תווצמ תורמל
הריבע לע ,לקסנ הליקס הילע םיבייחש הריבע לע .הריבעה גוסל םאתהב תוריבע לע שנענ
,ןהכה הקול השורג םע םיאושינ ןוגכ םינהכל תיפיצפס הריבע לע םג .הקול תוקלמ הילע םיבייחש
.4תוקלמ שי םינהכה לע ורזג ל"זחש ןנברדמ םירוסיא לע וליפאו

שינעהל רוסאו םירבד תאנוה ללכב וניה ,השוב תמירגו םינפ תנבלה ,ןויזב וב שיש שנוע
ךרוצ םייק רשאכ לבא .ידוהי ףא תונוהלו םירבדב רעצל רוסאש םושמ ,לארשי םג הזכ שנועב
לש השע תווצמ לוטיב ךכב ןיאו ,ןהכל לארשי ןיב לדבה ןיאש הארנ ,עיתרמ שנועב יכוניח
.ותשדיקו

תחא אלו תויאבצ תורטמ תגשהב בושח םרוג הווהמ ל"הצב תעמשמ תריצי ,ל"נה לכ דבלמ
שנועב ףא ןהכ תשנעה ריתהל ידכ הב יד המצעלשכ וז הביס .שפנ חוקפל ןירשימב תרשוקמ
.ליפשמ

:םוכיס
.הוצמ םייקמ םיש"מגנל יעובש לופיט עצבמש ןהכ .1
.םירבד תאנוה ללכב והזש ,השוב ול םורגלו ותוזבל וא ,לייח ליפשהל רוסא .2
.ליפשמ שנועב וליפא ןהכ שינעהל רתומ ,ל"הצב תעמשמ תריצי ךרוצל .3

ירוסיא ם"במר .4 .בכ ןמיס ח"ואח א"יבי ת"וש .3 .ופוסב הכק ןמיס ח"וא .2 .ה הכלה ח קרפ תוכרב .1
.אמ-מ םיפיעס חכק ןמיס ח"וא ע"וש .5 .ה ,זי האיב
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא