םירק השמ ליא ברה תאמ

י ל ל כ


רבקה לע םיחרפ רז תחנה .ס
:הלאש
רחאל רבקה לעו ,רקדנמוקב ותעסה תעשב הרובקה ןורא לע םיחרפ רז חינהל גוהנ ל"הצב
םושמ רוסא רבדהש םינברה דחאמ יתעמש ,יחרזא תורבק תיבב יירוקיבמ דחאב .רפעב יוסיכה
?ךכ גוהנל ל"הצב םיכמוס המ לע .םייוג םיגהונ ךכש

:הבושת
.דאמ רומח רוסיאהו ם"וכעה תוקוחמ הז רבד" בתכ 1ךובנרטש מ"רגל תוגהנהו תובושתב
ןדידל לבא ,םיחרפ םימש תמה חוכשל אל ידכ ןכלו ,םיתמה תייחתב םיריכמ םניא ם"וכעהש
ונלצא לבוקמב יוניש לכו ,רחא םלועל הזה םלועמ רבוע קר ,הלילחו סח םלועל תמ ידוהי ןיא
םיבורקל חינהל אלו תוחמל שיו ,רטפנב הלילחו סח עגופ ,עורגל וא ףיסוהל תוליבא וא הרובקב
.ונלצא ם"וכע יגהנמ גוהנל

אלו ,ותמשנ יוליעל הקדצבו תוינשמ דומילב ול םיביטמו רטפנה םיפיימ ונלצאש םיבורקל רמול שיו
ראובמכ םיתמ לע םימשבב וגהנ יכ םאו ,וכלת אל םהיתוקוחב לע הזב םירבועש ,ם"וכעה יגהנמב
."ם"וכעה לצא ומכ םיחרפב אלו ןוחרסה ריבעהל ונייה 2תוכרבב

לע םיחרפ תחנה לש הז גהנמ םייקל רסא םחוכמו ,3ידבע ליכשי ת"ושב םג בתכנ וללה םירבדכ
שנועו רכש תכרעמ לש המויקב םינימאמ םניא ןכ םיגהונהש ,ךכב וירבד קמינו רטפנה תטימ
ותוא םירטעמ ןכלו ,ה"בקה ינפ ליבקהל קר ןתחל המודב רטפנה דעוצ םתעדל .הריטפה רחאל
.םירזב

,וכלת אל םהיתוקוחבו רמאנש אתיירואדמ אוה םייוגה יכרדב תכלל רוסיאהש יפ לע ףא ,ןכא
םעט אלל גהנמ אוהש וא ,תוצירפ םשל וב םיגהונ םייוגהש רבדב אלא גהונ וניא םוקמ לכמ
תדובעב םייוגה תא תוקחל הצורכ הארנ ןכ השועהו ,הרז הדובע ששח וב שיש ןכתיש ,הביסו
וא ,המודכו םיאפורל דרש ישובל ןוגכ ,ןויגה דצ וב שיו תושעל םייוגה וגהנש רבד לבא .םהיהולא
.(חעק ןמיס ד"וי ע"וש) 4רתומ ,תרחא הביס לכל וא דובכל

ןכיהש ,ףיסוה ףאש 6רמוא עיבי ת"ושב ףסוי ע"רגהו 5בר ךל השע ת"ושב יולה ד"חרגה ובתכ ךכ
שי םא 7ןולוק י"רהמה ירבד יפ לעש םושמ ,רבדב לקהל שי הנבהב לבקתת אל האחמהש
השענ רבדה םא קרו ,םייוגה תוקוח רדגב הז ןיא ,ךכ םיגהונ םייוגה םגש ףא ,רבדל הביסו םעט
.רוסאל שי הביסו םעט אלל

ךכ .דובכל רטפנה תטימ לע םיחרפ וחינה דומלתה ןמזב םגש ,הדבועה תפרטצמ ךכל
ןתמ ידכ דע ,םימכח והואשע לוחכ ,תמ יבגל ינש ט"ויש ,ישא בר ירבדב 8הציב תכסמב ראובמ
.ודובכל תמה תטימ לע םחינהל ידכ ,ומצע בוט םויב םיסדה ךותחל רתיה

:םוכיס
לבקתי רבדהש ןכיה ךכמ ענמהל שי ךא ,רבקה לע םיחרפ רז חינהל םייוגה תוקוח דצמ רוסיא ןיא
.הנבהב

דומע ד"ח ,הלק דומע א"ח .5 .חעק ןמיס ד"וי ע"וש .4 .הכ ןמיס ד"וי ד"ח .3 .גנ .2 .דישת ןמיס ד"וי א"ח .1
.ו ףד .8 .חפ שרוש .7 .אי תוא דכ ןמיס ד"וי .6 .דמ

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
ץראב לקהל שי ילוא ןכא .תאז םישוע אל םיזנכשא םיימש יארי .הזב תלעות תמל ןיא ס ןמיס
.םירצונ אלו םימלסומ םניה ןאכ םייוגה בורו רחאמ לארשי:הלאש
םוקמל סנכהל ונשרדנ ,ןילופב (מ"ופ) הטמו דוקיפל רפסה תיבמ םיניצק תחלשמ רוקיב ךלהמב
.וז היסנכל סנכהל רתומ יכ ןעטש יאבצ בר הוולנ תחלשמל .תובר םינש ינפל היסנככ שמישש
יניעב הומת הארי רבדה םא ,רימחהל םוקמ שי םאה ,ןידה אוה ךכו הדימב ?ןידה ךכ םאה
?היסנכל סנכנ ומצעב יאבצה ברהש הדבועה חכונ רקיעב ,םיניצקה

:הבושת
איבה ךכל היאר .הרז הדובע לש ןחלופל התע תשמשמ הניאש השוטנ היסנכל סנכהל רתומ
רוסיא ןיא עבקב דבענ וליפא ,הרז הדובע וב דבענ" :בתכש 2ם"ארה ת"ושמ 1יולה ד"חרגה
ךא ,עובק תסנכ תיבל השוטנ היסנכ ךופהל ןיאש 3הבר והילאב ראובמ םנמוא ."וב ללפתהל
.דבלב הב רקבל רמוחו לקו רתומ יערא ןפואב הב ללפתהל

,ךאבריוא ןמלז המלש ברה ןואגהמ עמשש לצנבנ רדגיבא ברה יפמ יל רמאנ תאז יבתכ רחאל
.הרז הדובע לש ןחלופל רתוי תשמשמ הניאש היסנכל םג סנכהל ןיאש

(ש"ק תא) התורקלו בשוי אוהשכ דומעל רימחהל הצורש ימש ,בתכש 4ע"ושה ירבד לע הנהו
שוחל שיו רתומש רבדב םיבר ינפב רימחמש ימש 5םהרבא ןגמה ריעה ,ןיירבע ארקנ דמועמ
ןידנמ ,לקימש ובר ינפב רימחמ םאו ,םיימש םשל ןכ השועש עודי כ"אא ,ותוא ןידנמ ארהויל
,ובר ירבד דגנ רימחהל רוסא ,ריתהל ךכ לכ טושפ אלש וליפאו ,םיימש םשל השועש וליפא ותוא
.וירבד רותסל היאר ול שיש אל םא

ןכ ומכ .ןדיד ןודינל א"גמה ירבד םיכייש ןיא ןיצקה לש ובר וניא יאבצה ברהש ןוויכמ ,תאז רואל
ורתיהש רבד לע םיבסומ א"גמה ירבד יכ ,תחלשמל םיולנה םיברה ינפב רימחהל ןיצקה יאשר
ןודינבש יפכו םירסואש םיקסופ םנשיו תקולחמב יונשש רבדב לבא ,רימחהל הצור אוהו טושפ
וירבחל עודישכ טרפבו ,רימחהל יאשרו ארהוי םוש הזב ןיא ,א"זשרגה תעדל רבדה רוסא ונלש
.םיימש םשל תאז השועש םיניצקה

:םוכיס
.ענמיהל יואר ךא ,הרז הדובעל רתוי תשמשמ הניאש השוטנ היסנכל סנכהל רוסיא ןיא

ש"שי םשב םש .5 .ב ,גס ןמיס ח"וא .4 .וט ק"ס דנק ןמיס .3 .טע ןמיס א"ח .2 .פר 'מע ד"ח בר ךל השע .1
.אמ ןמיס ק"ב ז"פ


ןירפלה יכדרמ ברה תרעה
הברהב יולת רבדהו ארתאד ארמ ןיד ול שיש ןכתי ןיצקה לש הדיחיה לש הבר אוה םא אס ןמיס
םיקלוח ןיא וב םשה לוליח לש רדגל סנכהל לולע הקיתע םג היסנכל סנכהל ,ינש דצמ .םימרוג
לוליח ימד יכיה 'מגב אתיאדכ ןידה ןמ רתומה רבדב םג םיתיעל םייק םשה לוליחו ,ברל רובכ
תדחוימ הביס שי םא אלא ,סנכנ יאבצה ברה םא םג ענמהל יוארש יל הארנ ןכל .'וכו םשה
.ל"מכאו .סנכהל:הלאש
םיחיטבא לוכאל רתומ םאה .םיברעל םיכיישה תודשב םירבוע ונא לילגב םיטוונ תרדס ךלהמב
?ולא תודשמ המודכו םינאת םינולימ

:הבושת
השעת אל לע רבוע הלעמלו הטורפ הושמ ןוממ בנוגה לכ" בתכ 1הבינג תוכלהב ם"במרה
.םלשל הרות ותבייח בנגהש ,םימולשתל ןתינ ירהש הז ואל לע ןיקול ןיאו .בונגת אל רמאנש
ןכ ומכ ."ןטקה תא וא לודגה תא בנוגה דחאו ם"וכע ןוממ בנוגה וא לארשי ןוממ בנוגה דחאו
רוסא ם"וכע וליפא הרות ןיד אוהשלכ לוזגל רוסאו" 2הדיבאו הליזג תוכלהב ם"במרה בתכ
."ריזחי וקשע וא ולזג םאו ,וקשעל וא ולזגל

בנג ןיב קוליחה ראבתנ םשו 4הליזג תוכלהבו 3הבינג תוכלהב ע"ושב םג וקספנ ולא תוכלה
ףאו .5איסהרפבו יולגב חקולה ןלזג ןיבל ,םיעדוי םילעבה ןיאו רתסב ןוממ חקולה םדא אוהש
תודיסח תדימ דצמ קרו וילע דיפקמ וניאש רבד יוגה תושר ילב תחקל רתומ ןידה רקיעמש יפ לע
לש הלודג תומכ רשאכ םוקמ לכמ ,7םילעבה ןוממ הלכש אצמנו לוטי םדא לכ אלש ידכ ,6רוסא
דצמ קר אלו ןידה רקיעמ רוסאו הילע דיפקמ יוגהש תומכ יהוז ,יוג הדשמ םיחיטבא תלכוא םילייח
.תאז רוסאל שי 'ה לוליח םג רבדב שיש ןוויכמו ,תודיסח תדימ

:םוכיס
תורדס ךלהמב םייוג תודשמ תוריפ ףוטקל רוסא ךכ ,םידוהי תודשמ תוריפ ףוטקל רוסאש םשכ
.רבדב שיש 'ה לוליח דצמ ןהו הרוסא יוג תליזגו הבינגש םושמ ןה ,םיטוונ

ןמיס םש .6 .ג ,חמש ןמיס מ"וח .5 .א ,טנש ןמיס מ"וח .4 .א ,חמש ןמיס מ"וח .3 .ב"ה א"פ .2 .א"ה א"פ .1
.ד"קס ע"מס םש .7 .א ,טנש
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא