הכלהה רואל המחלמו אבצ

ןרוג המלש ברה

- ך ש מ ה -


ותלוחתו סויגה ליג
יפל ותלוחת תורודל העבקנ אלו ,סויגה ליג תלבגהל תורודל שרופמב וצ הרותב םיאצומ ונא ןיא
תמורת ךרוצל ןושארה דקפמב ןה ,רבדמב לארשיל וכרענש םידקפמה לכב לבא .םישנאה יגוס
רומאה ,םירצמ ץראמ םתאצל הינשה הנשב יאבצה דקפמב ןהו ,ד"י 'ל תומשב בותכה םילקש
םלוכב ,רועפ תפגמ ירחא רבדמה תונש םיעברא ףוסב באומ תוברעב ןכו ,'ג 'א רבדמב רפסב
."לארשיב אבצ אצוי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ" ודקפתה

ןינמה אלו ,םירשע ןבמ תוחפ ודקפתה אל רבדמב קר אלש ,ולא תוארקממ דומלל הרואכל שי
אבצה תבוח ןיא אלא ,םירשע ןבמ סויגה ליג תא עבק ,דבלב תורטמה ןתוא ךרוצל היהש רבדמב
('ג 'א רבדמב) םוקמה לע י"שרב ררובמו שרופמ רבדה .הז ליגמ תוחפ לע הלח יללכ ןפואב
,ד"י 'ל תומשב י"שר בתכ ןכו .םירשע ןבמ תוחפ אבצב אצוי ןיאש דיגמ - "אבצ אצוי לכ" :בתכש
הנמנו אבצל אצוי םירשע ןבמ תוחפ ןיאש ןאכ ךדמל - "הלעמו הנש םירשע ןבמ" םילקש ןינעל
,המחלמה אבצ לע הנמנש ימ לכ וטושפכ "לארשיב אבצ אצוי לכ" שרפמש עמשמ .םישנא ללכב
.םירשע ןבמ תוחפ וניאש

,תולודג תוארקמב שמוחה יסופדבש אלא) ,תוטיש יתש הזב איבמ הרותה לע ושוריפב ן"במרה
האיציניו ן"במרה רפסבו (ןוכנה רדסה תא ונישו ן"במרה שוריפב תואקספה רודסב תועט הלח
:הקסיפה הבותכ "דעומ להואב רובדהו" תמייתסמה הנושארה הקסיפה ירחא ה"ש תנשמ
תדע לכ שאר תא ואש .הנש םירשע ןבמ תוחפ אבצל אצוי ןיאש דיגמ לארשיב אבצ אצוי לכ"
יתש איבמ הז ירחא דימו .י"שר ןושל ,ןידד הישיר םירא רניטסוקל םירמואש ומכ לארשי ינב
:בתכש תוטיש
- ורמאש ומכו םירשעמ תוחפב המחלמל קזח וניאש רובעב הזב םעטה היהיש רשפאו
יכ ,הדעב להקהל םיאצויה לכ ,אבצ אצוי לכ שוריפ היהיש ןכתי לבא ,"ףודרל םירשע ןב"
,דעומ להא תדובעב אבצל ןכו ,אבצ ארקת םע תפסא לכ יכ ,םעה ךותב ולהקי אל םירענה
ןכלו .יתיוצ םאבצ לכ ,םימשה אבצ ןכו ,ואבצ רשא תואבוצה תוארמב ,הדובעה אבצמ בושי
אבצ אצוי לכ ןאכ רמאו ,המחלמה אבצב םסחיתהו המחלמה אבצמ המחלמ ישנאב שרפי
,לודג אבצ טבשו טבש לכ יכ ,תובר תואבצ םהש םתואבצל רמאו .וריע רעש אצוי לכ ךרדכ
.ן"במרה ןושל ןאכ דע

ריבסהל ן"במרה םש ךישממ ןכ ירחאו ,'ג קוספב י"שר לש הנושארה הקסיפה לע בסומ ל"נה לכ
הקסיפ יכ םא .'וכו רניטסוקל םירמואש ומכ י"שר בתכש ןושלהו :ורבדכ י"שר לש הינשה הקסיפה
.ל"נה אבצ אצוי לכ 'ג קוספל םדוקה - לארשי ינב שאר תא ואש ,הרותבש 'ב קוספ לע תבסומ וז
אלו 'גל 'ב םידקהל םיצלאנ ויה ,םיקוספה יפל ן"במרה שוריפ תא וקליחש שמוחב םיסיפדמהו)
,םישבושמ םירבדה ואצמנו ,'ג קוספל ,'וכו דיגמ י"שר ירבד לע ן"במרה לש שוריפה תא םג וקיתעה
.(וירחא רבסה לכ אלל י"שר שוריפ ן"במרב ליחתמ 'ב קוספבש

.אבצב םימחולה לכ ושוריפ "אבצ אצוי לכ"ש ן"במרב י"שר לש וז הנושאר הטיש יפל םידמל וניצמנ
לש ינשה שוריפה יפל לבא םירשע ןבמ תוחפ אבצל סייגל ןיאש תורודל םג הזמ דומלל אופיא שי
המיחל סויגל היאר ןאכמ דומלל ןיא ,הדעב להקהל םיאצויה לש ושורפ "אבצ אצוי לכ"ש ן"במרה
תורטמל םעה לש תיללכ תודקפתה לש תרגסמב אלא ,המיחל תרטמל ונמנ אל ןאכ יכ ,תורודל
.תונוש

ליג תא ,ויתוכלהו אבצה ינינע לכב ןדה ,םיכלמ תוכלהב ורפסמ ם"במרה הארנכ טימשה וז הביסמ
.תושרה תמחלמב אלו הווצמ תמחלמב אל ,המחלמה יאצויל ןמז תבצק ןתנ אלו ,אבצה לש סויגה
תודקפתהב םא יכ ,המחלמ-אבצל האיציב םינד ליג תלבגה םינתונה וללה תוארקמה ןיאו רחאמ
.ןמז ותוא לש תומייוסמ תורטמלו העש ךרוצל להקה

תוארקמה ןכו ,סויגה ליג ןינעב הארוה לכ תידומלתהו תישרדמה תורפסה לכב וניצמ אל ןכ
.סויגה ליג תעיבקל אלו םירחא םינפואב ל"זח י"ע םישרפתמ ליעל םירכזנה

:ט"כקתת זמר ילשמ ינועמש טוקליב וניצמו
םישולש דע רמוא אביקע 'ר ,םינש ה"כ דע רמוא ריאמ 'ר ?רענ םדא ארקנ םינש המכ דע
ןיא הנש םירשע דעש ,םירשע דע אלא ,הז ירבדכ אלו הז ירבדכ אל לאעמשי 'ר רמא .הנש
.הלעמו הנש םירשע ןבמ ןרמא תאד המכ ,ול ןיבשחמ

,ן"במרה לש ינשה ושוריפכ אלא ,המחלמל סויגה תבוח ליג תא עובקל אב הז ארקמ ןיאש ירה
הלעמ לש ןיד תיב םג ןיאש ,םע להקל ותסינכ ליגו רענה לש תיפוסה ותורגב ליג לע תורוהל אבש
תודקפתהה ליג אוהו ,םירוכיבמ 'ב קרפ ימלשוריב ראובמכ ,םירשע ןבמ תוחפ םדא םישינעמ
ןב" א"כ הנשמ 'ה קרפ תובא 'סמב י"שר בתכ ןכו .הלעמו הנש םירשע ןבמ אהיש רבדמב
."הלעמו הנש 'כ ןבמ ביתכד ,אמלעב ארבגכ היל בישח ךליאו םירשעמו" "ףודרל םירשע

םש בותכ ןיאש ,ד"י 'ל תומשב םילקש תשרפ לש ארקמל אלא ולא לכב הנווכה ןיאש ןכתי לבא
לבא .םע להקל ותופרטצהו תורענה ליגמ ותאצ ללגב התיה ליגה תביסו "לארשיב אבצ אצוי לכ"
סויגה ליג לע דמלל םה םיאבו ןכתי "לארשיב אבצ אצוי לכ" שרופמ רכזנ םהב תוארקמה רתי
תדובעל ןוגכ םינוש םיליג ועבקנ תונוש תודובע ךרוצל אלא .וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאו ,המחלמל
להואב הכאלמ תושעל אבצל אב לכ הנש םישמח ןב דעו הלעמו הנש םישולש ןבמ" עבקנ ,םייולה
.'וגו אבצ אובצל אבה לכ (ג"כ 'ד רבדמב) ןכו ('ג 'ב רבדמב) "דעומ

אובצל אובי הלעמו הנש םירשעו שמח ןבמ" םייוולל ליגה עבקנ ד"כ 'ח "ךתולעהב" תשרפבו
,וריבסהש המ וריבסהו םיליגה ינש ןיבש הריתסה לע ל"זח ודמע רבכו ."דעומ להא תדובעב אבצ
.רתא לע י"שרב ראובמכ

שרופמו בותכ םנמא .הרותב שרופמ רבדה ןיא ,סויג תבוח לש ילמיסקמה ליגל סחיב םג
תלבגה ןיאש רורב לבא ."דוע דובעי אלו הדובעה אבצמ בושי הנש םישמח ןבמו" םייוולה לצא
ליג תבצקה תתל אב בותכה ןיאו ,רבדמבש דעומ להאב םייוולה תדובע ךרוצל אלא וז ליג
.ילמיסקמ ליג ןתינ אל םייוולה דבלמ םעה תודקפתהב ירה יכ ,אבצל

םיטפוש תשרפ ,"ירפס"ב םיאנתה שרדמ ירבדב זמר ונל שי אבצה ןמ רוטיפה ליגל סחיב םלוא
ויחא בבל תא סמי אלו ותיבל בושיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ" ארקמה לע ,ז"צק הקסיפ
לע ושוריפב ללה ונבר סרוג ןכו .הנש 'מ ןב הז - "בבלה ךרו אריה" ילילגה יסוי 'ר שרוד ,"ובבלכ
תדובעמ השירפה ליגל םדקומ אוהו רחאמ תצק רזומ הארנ הנש םיעברא לש הז ליג ."ירפס"ה
'א ד"מ הטוס הנשמבו רחאמ ,וז הסריג ומצעב החוד ללה ונברו .הנש םישימח ןב אוהש םייוולה
תוריבעה ןמ אריתמה והז - "בבלה ךרו אריה" ומצעב ילילגה יסוי 'ר שרוד ,ב"כ 'ח םש אתפסותבו
אלו רמאנש :ילילגה יסוי 'ר ירבד תמייסמה "ירפס"ב אחסונ תפסות ללה ונבר איבה ןכ .ודיבש
רפסמל זמר ןיאו רחאמ וז 'יג םולהל רשפא יאו . ןיווה 'מ אירטמיגב - ובבלכ ויחא בבל תא סמי
התיה ןוכנ רתוי לבא .םיעברא הלוע ף"כה ילב ובבלכ הלמהש שרפל םיצור אלא .הז קוספב 'מ
."ובבלכ"מ הלועה רפסמה אוהש הנש 'ס ןב ילילגה יסוי 'ר ירבדב אסריגה

האבוה "ירפס" לש וז החסונ לבא .הנש 'מ ןב םיסרוגה םירפסב לפנש אוה שובשד בתכ ן"במרהו
.ארמגה יפל םג התוא םייקמו ,כ"ק ןישע ,ג"מסה רפסב

קיסהל שי ןכלו .ם"במרה ירפסב ללכ רכזנ אל ,הלעמו הנש םירשע ןבמ סויגה ליג ומכ הז ליג
המחלמה גוסב יולת לכה אלא סויגל עובק ליג ןיא ,תורודל הכלהה תניחבמ ,ם"במרה לש ותעדלש
.שיאה לש וחוכבו

הז םא ,המחלמל סויגה תבוחל ילמינימ ליג םיעבוקה ותעיסו י"שר תעדל םא רבדה רורב אל ןכ
םונרכזה רשאו ,הרותב םייונמה ,המחלמה יכרועמ םירזוחה םתוא לכ ומכ תושרה תמחלמב קר
האיצימ תררחשמ ליג תלבגה םג ןיא ןכלו ,סויגב םלוכ םיבייח הווצמ תמחלמבש רמאמה תליחתב
תמחלמ ןיב לדבה ןיא ליגל סחיבש וא ,"ךער םד לע דמעת אל" לע םיווצמ םלוכו רחאמ ,ברקל
.תושרה תמחלמל הווצמ

תמחלמב םירומא םירבדה ןיאש הארנ ,ילילגה יסוי 'ר תעדל ילמיסקמה ליגה תלבגהל סחיב םנמא
,המחלמה יכרועמ םירזוחה לכ ןיב היונמו ,המחלמ חושמ תשרפמ תדמלנ איהו רחאמ ,הווצמ
לבא ,תושר תמחלמב אלא םירומא םירבדה ןיאש ,תורוקמה רתיו הנשמה העבק רבכ םהילעו
םלוכ הווצמ תמחלמבש ליגה תניחבמ םירוטפה םג ללוכ הז אליממו ,ןיאצוי לכה הווצמ תמחלמב
.םיבייח

המחלממ םיררחושמ יגוס העברא
רורחש ,םייקשמ םימעטמ רורחש .הרותב םייונמ ברקל האיציה תבוחמ םירורחש יגוס העברא
םיגוסה תשולש יכ םא .תוכנ ימעטמ רורחשו ,לרומ ימעטמ רורחש ,םייתחפשמ םימעטמ
הרותהש תודמה ןמ דמלנ אלא שרופמ וניא יעיברה גוסה ירה ,הרותב םישרופמ םינושארה
,עברא םהש ,םינשל םידרפתמ םינושארה םיגוסה ינש .ןלהל ררבתיש ומכ ,ןהב תשרדנ
.רורחשה תוהמב ןהו ,רורחשה לש ותלוחת ןמזל סחיב ןה ,םהיניב םיידוסי תוכלה יקוליחו

ןהכ תשרפב ,'ח-'ה 'כ םירבד ,םיטפוש תשרפב הרותב םישרופמ םינושארה םיגוסה תשולש
:רומאכ ,םירורחשה תזרכה תא םיעימשמ םירטושה ויה בותכה יפלו .המחלמ חושמ

ותיבל בושיו ךלי וכנח אלו שדח תיב הנב רשא שיאה ימ :רמאל םעה לא םירטושה ורבדו"
ןפ ותיבל בושיו ךלי וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה ימו .ונכנחי רחא שיאו המחלמב תומי ןפ
ותיבל בושיו ךלי החקל אלו השיא שרא רשא שיאה ימו .ונללחי רחא שיאו המחלמב תומי
."הנחקי רחא שיאו המחלמב תומי ןפ

גוסה שרופמ ןכ ירחאו .תיתחפשמ הניחבמו תיקשמ הניחבמ םירורחשה יגוס ינש םה ולא
בבלה ךרו אריה שיאה ימ :ורמאו םעה לא רבדל םירטושה ופסיו" :תילרומ הניחבמ ,ישילשה
תושר םניא םינושארה םירורחשה יגוס ינש ."ובבלכ ויחא בבל תא סמי אלו ותיבל בושיו ךלי
תאצל אל וילע איה הבוח אלא ,ודיב תושרה רורחשל ותוכז עובתל הצרי םא .ררחתשמה ידיב
:ד"י 'ז קרפ הטוס אתפסותב ורמאש ומכ ,המחלמל
ברחב לפונ אוהש ףוסל רזוח וניאו המחלמה תוכרעמב ןהכ ירבד עמושה לכ רמוא ןועמש 'ר
שיאו" רמאנש םצראב םיבשויו םירחא םיאבו םצראמ םתוא הלגמו ברחב לארשי תא ליפמו
."הנחקי רחא
:'ז 'כ םירבד ,שמוחה לע ושוריפב י"שר בתכ ןכו
."תומיש אוה יאדכ ןהכה ירבדל עמשי אל םאש ,תומי ןפ בושי" - "המחלמב תומי ןפ"

תכסמב הנשמה ימכח ורידגהש ומכ אלא סויגל האירקה םע דימ הניא םתלוחת ולא םירורחש
תא םינקתמו ןוזמו םימ ןיקפסמו ןירזוחו המחלמ יכרעמ ןהכ ירבד ןיעמוש ולא לכ :'א ג"מ הטוס
םשו רפסל אבצה לכ םע דחי םיאצויו סויגל םיבצייתמ םלוכ ויה הליחתבש רמוא יוה .םיכרדה
,ןוגכ ףרועב םיתורש תודיחיל ,תומחולה תודיחיה ןמ םירבוע ולא לכו ,םירורחשה לע ןהכה זירכמ
יהוז ,הקפסהה לש התאבה תחטבה םשל םיכרדה ןקתל - הסדנה ליחלו הקפסאה יתורשל
:'א ב"מ הטוס אתיירבב ונינש ןכו .י"שר תטיש

ועמש ?רמוא אוה המ רפסב ,המחלמב תחאו רפסב תחא םמע רבדמ םיימעפ ןנבר ונת
"'וכו וארית לא םכבבל ךרי לא ?רמוא אוה המ המחלמב .ורזחו המחלמה יכרעמ ירבד
:י"שר שריפו
:ןוגכ רוזחל םייוארה ורזחו ,ךליל יואר ימו רוזחל יואר ימ - "המחלמ יכרעמ ירבד ועמש"
.בבל ךרו אריו השא שריאו םרכ עטנו תיב הנב

היה םנמא .םירורחשה רדסב תרחא הטיש ול שי 'ז קרפ םיכלמ תוכלהב ם"במרה תאז תמועל
םוקמ דע םיעצובמ ויה אל םמצע םירורחשה לבא ,רפסב הנושארב םירורחשה לע זירכמ ןהכה
:ם"במרה לש וירבד רדס ןכש .תאזה הזרכהה תא תינש םיעימשמ םירטושה ויה רשאכ ,תוכרעהה
וכרעיש םדוק ,ןיאצויש תעב - רפסב תחא ,םעה לא המחלמ חושמ רבדמ םימעפ יתש
יכרועמ רוזחי וירבד עמשישכ .'וגו וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה ימ םעל רמוא ,המחלמה
.וזפחת לאו וארית לא :רמוא המחלמה יכרועב תחאו .המחלמה
:בתכ 'ג הכלהבו
לכו ,הובג םוקמב דמוע המחלמה חושמ םחלהל םיברק םהו ,תוכרעמה ןיכרועש תע
המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש :שדוקה ןושלב םהל רמואו וינפל תוכרעמה
ימו ,'וגו שדח תיב הנב רשא שיאה ימ המחלמ חושמ רבדמ ךכ רחאו ...םכיביוא לע
ןינקתמ המחלמה יכרועמ ןירזוחה לכ ןירזוחש רחאו ...'וגו םרכ עטנ רשא שיאהש
.'וכו תוכרעמה
.רפסב םתויה תעב הז ינפל אלו תוכרעה םוקמב םיעצובמ ויה םירורחשהש אופיא רורב

םרט ם"במרה תעדל םגש תורמל ,רורחשה תזרכה לע םיימעפ זירכהל ךירצ ןהכה היה המ םשל
חסונהש אלא ,'י 'ז קרפ הטוס אתפסותב אוצמל שי ךכל ןורתפ .רפסב ךכל םידמעומה וררחוש
היה םיימעפ :בותכ םשו ,תצקמב תנקותמ לדנמרקוצ תאצוהב אתפסותה תסריגו םש שבושמ
ןהכ יכרעמ עומשל ךלי עמושש ימ רפסב רמוא והמ .המחלמב תחאו רפסב תחא ,םהמע רבדמ
לע המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש" רמוא אוה המ המחלמ יכרעמב .רוזחיו המחלמ
והמ רפסבש :בותכ הנשיה אתפסותה תסריגב ."'וגו שדח תיב הנב רשא שיאה ימו 'וגו םכיביוא
תא ריהזמ המחלמה חושמ ןהכה היה רפסבש אוה שוריפה .'וכו ןהכ ירבד עמשיו ךלי רמוא
ידכ םעל םר לוקב וירבד םיעימשמ םירטושהו םינהוכה י"ע וירבד תזרכהל ןזוא וטיש ,םילייחה
ותוא עימשמ ויתחת רחא ןהכו המחלמ חושמ רמוא ןאכ דע" :ם"במרה ירבדכ .םלוכ ועמשיש
רבדמ המחלמה חושמ ןאכ דע 'וכו שיאה ימ המחלמ חושמ רבדמ ךכ רחאו ,םר לוקב םעה לכל
."םר לוקב םעה לכל עימשמ רטושהו

סויגמ טלחומ רורחש
ירמגל םירוטפ םניאו ,תוכרעהה תדוקנ לא תאצל םיבייח ליעל םייונמה םיררחושמה לכ יכ םא
םניאש הרותב םיאצומ ונא םירורחש לש רחא גוס ירה ,ףרועב םתורשל םירבוע אלא ,סויגמ
:'ה ד"כ םירבד "אצת יכ" תשרפב םיאצומ ןכש ,םידיקפת לכמ ירמגל םירוטפו ללכ םיאצוי
הנש ותיבל היהי יקנ ,רבד לכל וילע רובעי אלו אבצב אצי אל השדח השא שיא חקי יכ"
."חקל רשא ותשא תא חמשו תחא
םרכ עטנו ,וכנחו תיב הנבש ימ לע םג םא יכ ,ןיאושינ לע קר אל לח הז ןידש ושרד הנשמה ימכחו
:'א ג"מ הטוסב ונינשש ומכ .ןיטולחל אבצב הנושארה הנשב ואצי אלש ,וללחו

תא סנוכה ,ותסורא תא אשונה ,וללחו םרכ עטנ ,וכנחו תיב הנב ומוקממ ןיזז ןיאש ולא
חמשו ,ומרכ הז - היהי ,ותיב הז - ותיבל ."תחא הנש ותיבל היהי יקנ" :רמאנש ,ותמיבי
ןינקתמ ןיאו ןוזמו םימ ןיקיפסמ ןיא ,ותמבי תא איבהל - חקל רשא ,ותשא וז - .ותשא תא
.םיכרדה תא

:םרמואב ולא תוכלה ורידגה 'ז קוספ ףוס הטוס אתפסותבו

ןירזוחו ןיאצוי ורמאש ולא לכ .רקיע לכ םיאצוי ןיאש שיו םירזוח ןיאו ןיאצוי ,ןירזוחו ןיאצוי שי
ןניאו ןיאצוי ראשהו םיכרדה תא ןינקתמו ,המחלמב ןוזמו םימ ןיקפסמו ,ריעה יספ ןינתונ
השא סריא ,ולליחו םרכ עטנ ,וכנחו תיב הנב ,רקיע לכ ןיאצוי ןיא ורמאש ולא לכ .ןירזוח
ןיאו ,ריעה יספ ןינתונ ןיאו ,רקיע לכ ןיאצוי ןיא וליא ,שדוח רשע םינש והש אלו החקלו
.םיכרדה ןינקתמ ןיאו ,המחלמל ןוזמו םימ ןיקפסמ

:א"י 'ז םיכלמ תוכלהב ם"במרב הכלהה העבקנ ןכו
אלו ריעה יספל ןתונ אלו המוחב רמוש אלו ךרד ןקתמ אלו ןוזמו םימ קפסמ ןיא הנשה לכ
וילע רובעל "רבד לכל וילע רובעי אלו אבצב אצי אל" :רמאנש ,םלועב רבד םוש וילע רובעי
.דודגה יכרצל אלו ריעה יכרצל אל ,ןיוואל ינשב

,ולליח אלו םרכ עטנש וא ,וב רוגל סנכנ םרטש .א.ז וכנח אל ןיידעו תיב הנובהש םידמל וניצמנ
האשנ אלו השא שראש וא ,םרכה תוריפ לוליח תבייחמה ,תיעיברה הנשה הסנכנ אלש רמולכ
לבא ,הקפסה יתורשל רבועו חושמה ןהכה תזרכה ןמזב ןירזוחו תוכרעה תדוקנל םיאצוי ולא לכ
הנשה הסנכנו םרכ עטנש וא ,תיבב הנש וילע הרבע אלש אלא וב רוגל סנכנ רבכו תיב הנובה
ירמגל םירוטפ ולא לכ ותנותח םוימ הנש הרבע אלו השא אשנש וא המייתסנ אלש אלא תיעיברה
.ףרועב םינושה יתורישל םג םיסייגתמ םיאו ,אבצה םע רפסל םיאצוי םניא ,המחלמל האיצימ

,המחלמל םמצעמ תאצל םירוטפה ולא לכ ובדנתה םא םימכחה ילודג ןיב הז אשונב הלאש הנשי
םינושארה ילודגמ דחא יכ :רבדב רוסיא םייק םאה ברקל תאצל םה םיצפח השאה תמכסהבו
רשה ןכ םג ענמנו :ורמאב רוסיאה תא רידגה א"פקת הווצמ ולש תווצמה רפסב "ךוניחה" לעב
ליבשב תוכירצה תוכאלמהמ תושעל וא המחלמל תכלל ואיצוהל רמולכ ,וחרכ לעב ואיצוהלמ אבצ
םגש אתפסותה יפ לע ליעל ררבתנ רבכש ירחא לבא ,רתומ ותמכסהבש עמשמ .'וכו המחלמה
םתוא המכו המכ תחא לע ,המחלמל תאצל בדנתהל םילוכי םניא ,םיתורשל סויגב םיבייחה ולא
.המחלמל האיציה הרתמ תובדנתה ןיאש יאדוב ,ירמגל םירוטפה

אלא הפי םחוכ ןיא הלאה םירורחשה לכש ונרמאמ תליחתב רומאה תא הז לכ לע ףיסוהל שי
רבכו .התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא ןיאצוי לכה הווצמ תמחלמב לבא ,תושרה תמחלמב
תא עימשה אסא ךלמהו" :בותככ אשעב דגנ ותמחלמב הדוהי ךלמ אסא י"ע וז הכלה הלעפוה
יקנ" וב רמאנש התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא - "יקנ ןיא" דומלתב ושריפו "יקנ ןיא הדוהי לכ
."תחא הנש ותיבל היהי

לארומו ןופצמ ימעטמ םיררחושמ
חושמ תשרפב הרותב שרופמ ,לרומו ןופצמ ,יפוא ימעטמ םירורחשה לש ישילשה גוסה
."ובבלכ ויחא בבל סמי אלו ותיבל בושיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ :'ח 'כ םירבד ,המחלמ
ד"מ הטוס הנשמב אביקע 'ר לש ותעד .דומלתבו "ירפס"ב ,הנשמב לארשי ימכח וב וקלחנו
ירשקב דומעל לוכי וניאש ,ועמשמכ - "בבלה ךרו אריה" :רמואה ,ארקמ לש וטושפכ איה 'א
ינש לע םידמלמ םניא בבלה ךרו אריהש עמשמ הז חסונמ .הפולש ברח תוארלו המחלמה
הניחבמ דומעל לוכי וניאש ימ לכ לע ללכ ןתונ אלא ,ברקב השלוח ךמס לע םירורחש יגוס
תוכלהב ם"במרה םג קספ ןכ .םינושה המחלמה תוארומב וא ,ברקה חתמב תיסיפ-תישפנ
.המחלמה ירשקב דומעל חכ ובלב ןיאש ,ועמשמכ - "בבלה ךרו אריה שיאה ימ" :ו"ט 'ז םיכלמ

,בבלה ךרו אריהש ררבתמ םשמ ,'ז הטוס אתפסותב םיאצומ ונא אביקע 'ר ירבדב תרחא הטיש
:םש רומאכ .ברקל האיצימ שיאה ררחתשמ ןהיתש לעש ,תודרפנ תויכיספ תועפות יתש םה
אוהו םירוביגבש רוביג וליפא ?בבלה ךרו רמול דומלת המו ,יאדו אריה רמוא אביקע 'ר
לע ןדחפ ונה אריהש רמוא יוה ."ובבלכ ויחא בבל תא סמי אלו" רמאנש ,רזוח היה ןמחר
ומצע לע דחפמש ימ וניא בבלה ךר לבא ,תימצע הנכס ינפב דומעל לוכי וניאש אוה וייח
,וייח לעו ומצע לע דחפמ וניאו תח אלל יושע ,ץימא רובג תויהל לוכי ,ךפיהל אלא ,וייח לעו
תוגהנתה לעו ,םיביואה תא גורהלמ ענמי ךכמ האצותכו ,םירחא ייח לע ןמחר אוה לבא
."ובבלכ ויחא בבל תא סמי אלו" :הרותה הריהזה תאזכ

םה םידומ ,רחא ןפואב "בבלה ךרו אריה" ארקמה תא םישרפמו אביקע 'ר תעד לע םיקלוחה םג
ד"מ הטוס תכסמב רומאכ ,ברקל האיציה תבוחמ םה םיררחושמ ליעל םייונמה יפואה ישלח לכ יכ
:'ב
לע ול םיתתוש םימו תוברח חוצחצ ,עיתרהו ןיסירת תפגה ,עיתרהו תונרק לוק עמש"
."ובבלכ ויחא בבל תא סמי אלו" ביתכד םושמ ,רזוח ,ויכרב

הניחבמש הלא לכל םירורחשל םוקמ םינתונה םיאנתה תטיש םע םג בשחתהל שי ךכ לע ףסונ
"בבלה ךרו אריה" :שרפמה ילילגה יסוי 'ר ןוגכ ,המחלמל םתאצב םמצעב םיחוטב םניא תינופצמ
ברקה חתמ תדרוהל םורגל לולע םנופצמ תפיקנו רחאמ .ודיבש תוריבעה ןמ אריתמה והז -
"ךונחה" רפס לעב לבא .ורפסמ התוא טימשהו וז העדב בשחתמ וניא ם"במרה םנמא .םהלש
:וריבסהב הכלהל ילילגה יסוי 'ר לש ותעד איבה ו"כקת הווצמב

םישולח םדא ינב ולא לכ יכ (רזחומ תויהל) רשכו יואר רבדה הז םג ודיבש תוריבעמ אריהו"
ואיני ולאו ,בותכב םירכזנה םירבדה לע הברה תשפתנ םתבשחמ יכ ,המחלמב אובמ דאמ
יואר ודיבש תוריבעמ אריה ןכו "ויחא בבל תא סמי אלו" שוריפב בותכש ןינעכ ,םהירבח בל
."הנומאו רשוי הרותה ירבד לכו .ונוועב םירחא ופסי ןפ ,וריזחהל

רשאכ אלא הז ןיא ,שלחה םיפוא ללגב ררחתשהל ליעל םייונמה לכל תוכז הרותה הנתנ יכ םא
תרעס ךותב וז העפות לייח לצא הלגתמ רשאכ לבא ,ברקה תליחת ינפל וז הנוכת םלצא תילגתמ
,םהילע רבגתה אלו שלחה ויפואו דחפה תשלוח לע רבגתהל ודיב היה רשאכ דחוימבו ברקה
"ובבלכ ויחא בבל תא סמי אלו" :ןוגכ הרותבש םירוסיא המכ לע רבוע אוהו ,דואמ רומח ושנוע
דוע אלו ,לכה ימד ךפשש ימכ הז ירהו ,"םדמ וברח ענומ רוראו הימר 'ה תכאלמ השוע רורא"
ררבתי ןלהלו .'ז 'רפ ףוס םיכלמ תוכלה ם"במרב שרופמכ ,וראוצב םייולת לארשי ימד לכש אלא
םיריזחמ םילייחה דחא לצא ברקה ךותב וז השלוח תילגתמ תאז לכב רשאכ ,תורוקמה יפל
םינושארה םיגוסה ינשב לבא ,ולא םיררחושמב םירומא םירבדה המב .המחלמה ןמ ותוא
םדיקפתל וסנכנש לכ ,םייקשמו םייתחפשמ םימעטמ םיררחתשמה ,םדוקה רמאמב ונינמש
.םתוא םיריזחמ ןיא ,ררחתשהל םיאכז ויה םללגבש ולא םירקמ םהל עריא ןכ ירחאו המחלמב

םש ד"י 'ז הטוס אתפסותב איה תשרופמ םינושה הכלהה ירפסב תאבומ הניא יכ םא וז הכלה
ןתינשמ ,רזוח אשמב ןתינ אלש דע ,(ותמבי תא תאשל בייחו) ויחא תמש המחלמב עמש" :רמאנ
ץבושו ,אלמה ודויצו ברק רוגח רבכ רגח רשאכ ונבומ "אשמב ןתינ" גשומה ."רזוח וניא אשמב
סחיבש םיאצומ ונא ךדיאמ םלוא .םשמ ותוא םיריזחמ ןיא בוש המחלמל תאצל ותדיחיב
"ירפס"ב ירהש ,ברקל ורוגחב אציש רחאל םג ותוא ןיריזחמ ,ישילשה גוסה ןמ םיררחושמל
,ליעל םיררחושמה יגוס לכ לע החכוהה תבוח םיאנתה ימכח ועבק ב"צק ןמס םיטפוש תשרפ
:םרמאב

תפגה לוק עמש ,ומע וידעש בבלה ךרו אריה ןמ ץוח ןתודע איבהל םיכירצ ויה םלוכו"
טומיש האור ,להבנו םינרק תעיקת לוק ,תיתרמו םיסוס תלהצ לוק ,תעבנו םיסירת
."ויכרב ןיב םידרוי םימו םיפייס

.דימ םתוא םיררחשמש בותכ תאז לכבו .שממ ברקה לוהנ לש האצות אוה ירה הז לכו

'ח קרפ הטוס ימלשורי דומלתב תשרופמ םג איה לבא ורפסב וז הכלה איבמ ם"במרה ןיא םנמא
ושורפ "בבלה ךרו אריהש" אביקע 'רכ תרבוס וזה אתיירבהש הזמ חיכומ ימלשוריהו ,'ט הכלה
וידע יכ היאר איבהל ךירצ וניא הז לעש ,הפולש ברח תוארלו ,תומחלמה ירשקב דומעל לוכי וניאש
.דחפמו עיתרמ אוהש םיאור לכהש ,ומע

:תוכלה יפוג העברא ךכמ םידמל וניצמנ
םיבייחש םהילע איה החכוהה תבוח םייתחפשמו םייקשמ םימעטמ ררחתשהל םיאכזה לכ
.ךכ לע םידע איבהל םה    
אלא .ךכ לע םידע איבהל םיכירצ םניא ,יפואה תשלוחו לרומ ןופצמ ימעטמ םיררחתשמה
.םיינוציח רכה ינמיס ךמס לע םה םיררחתשמ    
םיאכז הללגבש הביסה םלצא העריא רשאכ םייתחפשמו םייקשמ םימעטמ םיררחתשמה
ימעטמ םיררחתשמה לבא .רורחשל םיאכז םניא המחלמה תחיתפ רחא ררחתשהל םה    
."ובבלכ ויחא בבל תא סמי אלו" תביסמ ברקה תחיתפ רחאל םג םתוא םיררחשמ יפוא    
המיחלה תווצב וצובישו ,לייחה לש ברקה רוגח תאישנ איה וז הכלה יבגל המחלמה תחיתפ
.ולש    

תמחלמב לבא ,תושרה תמחלמב קר םירומא םירבדה םא הז םירורחש גוסל סחיב םג רוקחל שי
ירשקב דומעל לוכי וניא יסיפהו ישפנה ויפוא י"עו רחאמ אל וא המחלמל תאצל הז םג בייח הווצמ
ונשנו הרותב םייונמה םלוכ םירורחשה לכ לעש עמשמ הטוס הנשמב תוכלהה רדסמ יכ .המחלמ
לבא תושרה תמחלמב םירומא םירבד המב" הכלהה היונש "בבלה ךרו אריה" ללוכ הנשמב
םירורחשה לש תוזרכהה לכ ירחאש ם"במרה ירבד חסונמ עמשמ ןכו "ןיאצוי לכה הווצמ תמחלמב
לע הבוח הווצמ תמחלמבש הארנו ,תושרה תמחלמב אלא רמאנ אל הז לכש ם"במרה בתוכ
לש שובכהו המיחלה תווצמ תא םייקל תנמ לע ףוסה דע לובסל ןכומ תויהלו רבגתהל םדאה
.הרותה

םניד המ ,םלועב םיעודיה המחלמה ינברסל סחיב הלאשה תלאשנ ,ןאכ םירומאה םירבדה רואל
איה הז יתכלה רורבמ תאצויה הבושתהו ?הרותה יפל
.איהש הביס וזיאמ המחלמ ינברס רורחשל םוקמ לכ ןיא הווצמ תמחלמב
ימצע דחפ אוה קומנה רשאכ ןושארה גוסה ,םיגוס ינש ןיב לידבהל שי תושרה תמחלמב
ןפואב ןמחר אוהש וא ,ליעל םייונמה םינמיסה יפל ברק ןמזב שיאה לע ויתותוא ןתונה רבגומ
רובעל בייחו ברקל האיצימ רורחשל יוארו ,ביואב עוגפל זוע ודיב אהי אלש דע ילמרונ אל
אל םגו םייכיספ םינותנ לע ססובמה ליגר יתלב דחפ קומנה ןיאש לכ לבא .ףרועב םיתורשל
לע קר אלא ,םיילמרונ אל שפנ ינותנ לע איה םג תססובמה החיכש יתלב תונמחר תדמ לע
המחלמל האיציה תבוחמ וררחשל םוקמ לכ ןיא ,שיאה לש תומיוסמ םלוע תופקשהו תועד ךמס
תפקשהו הרותה תעד לע ססבתהל תובייח שיאה לש ויתופקשהו ויתועד יכ .הרותה יקוח יפל
טמתשהל והשימל תוכז לכ ןיא המחלמל תאצל שיאה בייח הרותה יקוח יפלש לכ ןכלו ,םיאיבנה
.הרותה יקוח יפל אלש ,וז הבוחמ

םייאופר םימעטמ םיררחושמ
יטרפ ונררבש יפכו ,םיטפוש תשרפב הרותב םישרופמה תיכיספ השלוח ךמס לע םירורחשל טרפ
הרבסה יכ םא .םהש לכ םייאופר םימעטמ רורחש הרותב שרופמ וניצמ אל ,םדוקה ףיעסב םניד
םיאנתה שרדמב דמלנ רבדה לבא .סויגה תבוחמ םילוח וא ,ףוג ישלח ,םיכנ יגוס רוטפל תנתונ
,םיממוז םידע תשרפל "המחלמל אצת יכ" תשרפ תוכימסמ ,צ"ק הקסיפ םיטפוש תשרפ "ירפס"ב
:םש ירפסב ילילגה יסוי 'ר שרד ןכלו ."לגרב לגר דיב די ,ןשב ןש ,ןיעב ןיע שפנב שפנ" תמייתסמה
ךניע סוחת אל" רמול דומלת םיינשו םיניעו םילגרו םידי וב והיש דע המחלמל אצי אלש ןינמ
."המחלמל אצת יכ ,שפנב שפנ

,םיקסופה ירפסב תרכזנ הניא סויגה תבוחמ םפוגב םיקולהו םיכנה רוטפל האבה וז תידוסי הכלה
'כ םירבד םיטפוש תשרפב שמוחה לע ושוריפב י"שר לבא .ורפסמ התוא טימשה ם"במרה םגו
ןיאש ךל רמול ,ןאכל המחלמ תאיצי בותכה ךמס - "המחלמל אצת יכ" :ורמאב וז השרד איבה ,'א
"ןיכומס" תדמ לע תססובמה וז השרדש דומלל שי ולא י"שר ירבדמו .המחלמל אצוי רבא רסוחמ
טעמל האב אלא ,םיממוז םידע תשרפב םירכזנה םימומה םתוא לע קר תדמלמ הניא ,הרותבש
תואירב גוס ילעב טעמל רוקמ ונל ןיא ןיידע וז העדל םג םנמא .המחלמל האיצימ רבא ירסוחמ לכ
תוכמסל הז ןינעב הבחר תישפח תורשפא הרותה הנתנש הארנכו .רבא ירסוחמ םניאש ךומנ
.ךרוצה יפלו ןינעה יפל לכה ,רוטפל וא בייחל תסייגמה

"ירפס"ב םירכזנה םימומה ילעב לש הז םירורחש גוסל סחיב תלאשנה תינורקעה הלאשה
,תושרה תמחלממ אלא םירוטפ םניא הלא םג םאה ,איה תוישרפה תוכימסמ םישרדנהו
?אל וא םה םג םיבייח הווצמ תמחלמב לבא

המחלמל אצי אלש ןינמ שרדש ילילגה יסוי 'ר תשרד ירחא דימ ל"נה צ"ק הקסיפ "ירפס"ב הנהו
תמחלמב לבא הווצמ תמחלמב םירומא םירבד המב הדוהי 'ר רמא :בותכ 'וכו םידי וב והיש דע
יכ" ,ןיתינתמ ליחתמו ירפסה רזוח ןכ ירחאו .התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא םיאצוי לכה הבוח
.'וכו רבדמ בותכה תושרה תמחלמב - "ךיביוא לע המחלמל אצת

'ר וקלחנ םש ,'ח קרפ ףוס הטוס הנשמב רומאה תא םידקהל שי ,ופוגל הז ןינע ררבנש ינפל
דומלתה תיגוסמ אצויהו .תושרה תמחלמו הבוח תמחלמ ,הווצמ תמחלמ תרדגהב םימכחו הדוהי
םיארוק םהש המו ,הבוח תמחלמ הדוהי 'ר ארוק ,הווצמ תמחלמ םיארוק םימכחש המ יכ איה
.אל ותו םהיניב ןושל תועמשמו ,הווצמ תמחלמ הדוהי 'ר ארוק תושר תמחלמ

ןימומ לעב רוטפל שרודה ילילגה יסוי 'ר לש ורמאמ לעש "ירפס"ה ירבד יפל הרואכל הארנ
תושרה תמחלמ איהש - הווצמ תמחלמב םירומא םירבד המב הדוהי 'ר רמוא אבצה תבוחמ
םיאצוי לכה ,הנשמב םימכח תעדל הווצמ תמחלמ איהש - הבוח תמחלמב לבא ,םימכח תעדל
,ז"כקת הווצמ לע ושוריפב "ךוניח תחנמ" לעב םג "ירפס"ה תא ןיבה ךכ .ןימומ ילעבו םיכנ וליפאו
ןאכ ירפסב אוהו - המחלמל אצוי רבא רסוחמ ןיאש דמלמ" ל"נה שמוחב י"שר ירבד לע בתכש
ירבד תא שרפש רורב .ןיאצוי לכה הווצמה תמחלמבו ,תושרה תמחלמב אקוד רבוס הדוהי 'רו
ם"יבלמה רעש ןכו ,ילילגה יסוי 'ר תשרדב הז ינפל רומאה לע םיבסומכ "ירפס"ב הדוהי 'ר
."ירפס"ה לע ושוריפב

םיכייש אלא ,םמוקמב וצבוש אל הדוהי 'ר ירבד יכו ,ןאכ שבושמ "ירפס"ה חסונש רורב לבא
הווצמ תמחלמב לבא ,תושרה תמחלמב םירומא םירבד המב :רומא םש ,ןלהלש ח"צק אקסיפל
תמחלמב םירומא םירבד המב רמואו קלוחש הדוהי 'ר ירבד ףיסוהל שי הז לע ,'וכו ןיאצוי לכה
ףוס הטוס הנשמב רומאל ליבקמו םיאתמ הז חסונ ,ןיאצוי לכה הבוח תמחלמב לבא הווצמ
,ל"נה צ"ק הקסיפבש הדוהי 'ר ירבד תא קחמ אל יכ הארנ א"רגה תוהגהמ יכ םא .'ח קרפ
לבא בתכ ,"ןיאצוי לכה הווצמ תמחלמב לבא" בותכה םוקמב היגהו הניש ח"צק הקסיפב אלא
תטישו ,הדוהי 'ר תטישל "ירפס"ה חסונ תא ךפה ותסריג יפלש .א.ז .ןיאצוי לכה הבוח תמחלמב
וירבד םימלוה םניא א"רגה תהגה יפל הדוהי 'ר ירבד םגש אלא דוע אלו .תרכזנ הניא םימכח
חסונה תא א"רגה ריאשמ ירפסב ןאכו תושרה תמחלמ ריכזמ הדוהי 'ר ןיא הנשמב יכ ,הנשמב
ימעטמ ולא םיררחושמ םא רבדה שרפתנ אל ךכ לע ףסונ .ונינפל בותכש ומכ תושרה תמחלמ
לכ ןידכ םנידש וא ,התיבה המחלמה יכרועמ םירזוחו ירמגל םה םירוטפ םירבא ירסוחמו תוכנ
,םיתורשל םירבועו ,ברקל תאצלמ םירוטפה המחלמ חושמ ןהכ תשרפבש םיררחושמה רתי
.הלא םיתורשב םהל עירפמ וניא תוכנה גוסש הדמב םיכרדה תא םינקתמו ,ןוזמו םימ םיקפסמ

ונינמש םיגוסה תעברא לכב םילולכה סויגה תבוחמ םירוטפה ולא לכש רמולו שדחל שי ןאכ
לכ בייחמה יתוכלמה וצה ןמ עבונה סויגה תבוחמ אלא םירוטפ םניא ,וז םירמאמ תרדסב
הקינעה הרותהש ךלמה לש ויוצ ףקותב ןכו המחלמלו אבצל ,סייגתהלו דקפתהל לארשימ שיא
ותבכרמב ול םשו חקי םכינב תא" 'ח 'א לאומש רפסב הכולמה טפשמב עבקנש ומכ ,תאז תוכז ול
,"וב הכוז ךלמ ךלמ תשרפב רומאה לכש" ,"'וכו םישימח ירשו םיפלא ירש ול םושלו ...וישרפבו
.הרותה לש סויגה יטפשמל ךלמה ףופכ הז ןינעבו .םיכלמ תוכלהמ 'ד קרפב ם"במרה בתכש ומכ

לארשיל רוזעל לארשימ שיא לכ לע הרותה ןמ תפסונ הבוח הנשיש ונררב רבכ ךכ לע ףסונ לבא
ט"י ארקיו) םישודק תשרפב רומאה ,"ךער םד לע דומעת אל" םעטמ הקוצמבו הרצב םינותנה
בייח וילע האב הער היח וא וילע םיאב םיטסל וא רהנב עבוט תיאר םא" ריהזהל אבש ,(ז"ט
שיא לכ לע הלח וז הבוח .ליעל ררבתנש יפכו םינהכ תרותב רומאכ ".ושפנב וליצהל התא
תמחלמ ןיב לדבה ןיא וז הבוח ןינעלו ,ויביוא דגנ ותמחלמב לארשיל רוזעל וחוכבש לארשימ
הבוח תלטומ הרצב ןותנ םלש רוביצ וא לארשימ שיאש םוקמ לכב יכ תושרה תמחלמל הווצמ
םויקמ והשימ תרטופה הביס לכ ןיאו ,ותושרל םידמועה םיעצמאה לכב םהל רוזעל דחא לכ לע
.וז השודק הווצמ

םתורשפאבש המ לכ תושעל םיבייח ,יתוכלמה וצה תבוחמ סויגמ םירוטפה םגש םידמל וניצמנ
.םהיביואמ םתוא עישוהל םהיחא תרזעל תאצלו הרצב םינותנה אבצה יאצויל רוזעל

רמאמה תליחתל הרזח            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא