פסיקתא דרב כהנא

הנקרא אגדות ארץ ישראל
מיוחס לרב כהנא
דפוס באבער, ליק 1868

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך פסיקתא וכן בערך רחומי


תוכן הספר

שער, פתח דבר, מפתחות
מבוא א-ה
מבוא ו-יא
פיסקא א: א-י
ויהי ביום כלות משה

פיסקה ב: י-כא
פרשת שקלים

פיסקא ג: כא-כט
פרשת זכור

פיסקא ד: כט-מא
פרשת פרה

פיסקא ה: מא-נו
פרשת החודש

פיסקאות ו-ז: נז-סח
את קרבני לחמי, ויהי בחצי הלילה

פיסקאות ח-ט: סח-עט
העומר, שור או כשב

פיסקא י: עט-צה
ויהי בשלח

פיסקאות יא-יב: צה-קי
עשר תעשר

פיסקאות יג-טו: קי-קכג
דברי ירמיהו, שמעו חזון (איכה)

פיסקאות טז-יז: קכג-קלד
נחמו, ותאמר ציון

פיסקאות יח-כא: קלד-קמו
עניה סוערה, אנכי אנכי, רני עקרה, קומי אורי

פיסקאות כב-כג: קמו-קנה
שוש תשיש, בחודש השביעי

פסקא כד-כה: קנו-קסה
דרשו תשובה

פסקאות כו-כז: קסו-קעח
סליחות, אחרי מות

פיסקאות כח-כט: קעח-קפט
ולקחתם לכם, פסקא אחריתא דסוכות

לוח תיקונים


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך