פסקי ושאלות ותשובות ריקאנטי


ר' מנחם מריקאנטי
שלמה בעלכאטאווסקי, פיעטריקוב תרנ"ד 1894

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער והקדמה
א-סו (עמ'ד-21)
דיני צצית ותפילין -דיני צדקה

סז-קמא (עמ' 21-39)
דיני תשובה - דיני עירובין

קמב-קפט (עמ' 39-51)
דיני יום טוב - דיני תענית

קצ-רמו (עמ' 51-66)
דיני מאכלות -דיני גיטין

רמז-שו (עמ' 66-84)
דיני ממונות

שז-מסח (עמ' 84-102)
דיני ממונות

שסט-תלא (עמ' 102-117)
דיני ממונות

תלב-תצג (עמ' 118-135)
דיני ממונות

תצג-תקעג (עמ' 136-157)
דיני ממונות

תקעד-תרא (עמ' 157-169)
דיני שמחות-דיני מילה)

מפתחות (עמ' 165-172)


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תושב"ע  ספרות השו"ת