אבקת רוכל

שאלות ותשובות
רבי יוסף קארו
לייפציג תרי"ט 1859

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קארו יוסף


תוכן הספר

שער, סימנים א-י (עמ' א-יב)שמיטה [תשובות כב-כה]
סימנים יא-כג (עמ' יב-כו)
סימנים כד-לז (עמ' 26-37)
סימנים לח-נו (עמ' לח-51)
סימנים נז-עב (עמ' 51-סד)
סימנים עג-פד (עמ' 64-עז)
סימנים פה-צג (עמ' עז-פח)

דיני מתנה וירושה
סימנים צד-קו (עמ' 87-97)

דיני חזקת קרקעות
סימנים קז-קכד (עמ' 97-קטו)
סימנים קכה-קמב (עמ' קטו-קכז)

דיני טוען ונטען
סימנים קמג-קסא (עמ' קכז-קמ)
סימנים קסב-קפ (עמ' 140-קנז)
סימנים קפא-פקד (עמ' קנז-קסז)

דיני שבועה
סימנים קפה-רו (עמ' 167-פז)

דיני שחיטות וטרפות
סימנים רז-ריז (עמ' קפז-רב)
מפתחות בסדר הטור


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: הלכה  תושב"ע  שמיטה