משניות סדר זרעים

תפארת ישראל - ע"ח פרושים

ניו יורק תשי"ג

פרויקט משותף עם אתר: www.hebrewbooks.org

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך משנה


תוכן הספר


הקדמות
שער, מפתחות, פרקי המשנה בסדר א"ב
הקדמת רמב"ם למשנה
הקדמות, תולדות רבי, דקדוק המשנה, דרכי המשנה וכללותיה, פתיחת "תוספות יום טוב"

מסכת ברכות
פרקים א-ב
פרקים ג-ה
פרקים ו-ז
פרקים ח-ט

מסכת פאה
פרקים א-ב
פרקים ג-ד
פרקים ה-ו
פרקים ז-ח

מסכת דמאי
פרקים א-ג
פרקים ד-ה
פרקים ו-ז

מסכת כלאיים
פרקים א-ב
פרקים ג-ד
פרקים ה-ו
פרקים ז-ט

מסכת שביעית
פרקים א-ג
פרקים ד-ו
פרקים ז-ח
פרקים ט-י

מסכת תרומות
פרקים א-ב
פרקים ג-ד
פרקים ה-ז
פרקים ח-ט
פרקים י-יא

מסכת מעשרות
פרקים א-ג
פרקים ד-ה

מסכת מעשר שני
פרקים א-ב
פרקים ג-ד
פרק ה

מסכת חלה
פרקים א-ב
פרקים ג-ד

מסכת ערלה
פרקים א-ג

מסכת ביכורים
פרקים א-ד

נספחים למסכתות ברכות, פאה, דמאי, כלאיים ושביעית
בתי כלאיים, משנת רב יוסף, מסגרות זהב, רבי אליהו מגריידיץ, גליון מהר"י, ראב"ד לדמאי ז'
יין הרקח, אור גדול, רש"ש ועוד.
שנות אליהו, מסכת ברכות ומסכת פאה
שנות אליהו, מסכת דמאי, כלאיים, שביעית וליקוטים
יש סדר למשנה מאת ר' ישעיהו פיק ברלין

נספחים למסכתות תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, ביכורים
חידושי רבי אליהו מגריידיץ, ספר שערי הציונים, מסגרת זהב.
שנות אליהו

לחם שמים, רש"ש, זרע יצחק, לשון הזהב, בית שאול, מלוא הרועים, אור גדול
בית מאיר, יין הרקח, אהבת איתן, יש סדר למשנה.

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: משנה  תושב"ע